​Genomilaki

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee genomilakia, jonka tarkoituksena on tukea genomitiedon vastuullista, yhdenvertaista ja tietoturvallista käyttöä ihmisten terveyden hyväksi.

Genomilakia on valmistelu pitkään ja kyseessä on monimutkainen lakikokonaisuus, jolla on kytkös perustuslakiin ja ihmisten perusoikeuksiin. Genomilaki oli tarkoitus toteuttaa vaalikaudella 2015–2018, mutta hallituksen esitys ei edennyt eduskuntaan menneen vaalikauden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriössä on jatkettu lakiehdotuksen valmistelua ja uusi luonnos genomilain hallituksen esitykseksi julkaistiin toukokuussa 2019. Uusi luonnos oli lausunnoilla 9.5.–5.7.2019 välisenä aikana.

Valmistellun lakiehdotuksen mukaan Suomeen on tarkoitus perustaa Genomikeskus, joka olisi kansallinen asiantuntijaviranomainen. Genomikeskuksen tehtävänä olisi ylläpitää ja hallinnoida keskitettyä genomitietorekisteriä, jonne tallennettaisiin biopankkitoiminnan harjoittajien sekä palvelunantajien toiminnassa syntyvä genomitieto. Tietoja säilytettäisiin korkeita turvallisuusvaatimuksia noudattaen. Lakiehdotuksessa on säännökset siitä, millä edellytyksillä geneettisiä analyysejä voi suorittaa. Edellytyksenä olisi mm. kansalaisten suostumus ja informointi genomitiedon säilyttämisestä Genomikeskuksessa.

Hallituksen esitys Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelystä on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2021.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Genomikeskus-työryhmä STM086:00/2016. Työryhmän toimikausi on 17.10.2016–31.12.2019.

Genomikeskustyöryhmän arviomuistio, 22.12.2017

Lausuntopyyntö Genomikeskustyöryhmän arviomuistiosta
– Lausuntokierros oli 22.12.2017–2.2.2018
– Lausunnot löytyvät hankesivun kohdasta Asiakirjat
– Lausunnot ovat myös luettavissa lausuntopalvelu.fi -sivustolla: Genomikeskustyöryhmän arviomuistio, STM086:00/2016, STM/4454/2016

Lausuntopalautetiivistelmä : Genomikeskustyöryhmän arviomuistio 22.12.2017. Julkaistu 18.4.2018.

Luonnos hallituksen esitykseksi genomilaiksi STM071:00/2018
– Hakesivun Asiakirjat-osiossa on mm. hallituksen esityksen luonnoksesta annetut lausunnot.

Kesäkuu 2018, Luonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle genomilaiksi

Toukokuu 2019: Luonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä

Genomikeskus – genomitiedon käsittelyn asiantuntijaviranomainen. Sosiaali- ja terveysministeriö​​​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Luonnoksessa: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä, on kansainvälinen vertailu sivuilla 64–87.

Kansainvälinen sääntely

Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (SopS 63/1999)
– Yleissopimus sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla

Yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla: Yleissopimus ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä (SopS 23-24/2010)

Euroopan neuvoston yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä (SopS 36/1992)

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin perusoikeuskirja 2016/C 202/02
– Katso erityisesti artiklat 3, 7, 8 ja 21.

Declaration of Cooperation: Towards access to at least 1 million sequenced genomes in the European Union by 2022.
– 13 EU:n jäsenvaltiota allekirjoitti 10.4.2018 julistuksen genomitiedon käytön laajemmasta yhteistyöstä. Suomi oli yksi allekirjoittajamaa. Bulgaria allekirjoitti julistuksen 19.4.2018.
EU countries will cooperate in linking genomic databases across borders

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Förordning (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Patientlag (2014:821)

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden, nationellt initiativ för precisionsmedicin
– Kansallinen hanke jolla tavoitteen on analysoida perinnöllisten sairauksien näytteitä ja kehittää niihin täsmälääkkeitä.

Tanska

Tanskan parlamentti hyväksyi 29.5.2018 terveydenhuoltolain muutoksen jonka mukaan Tanskaan perustetaan genomikeskus.

Lov om ændring af sundhedsloven LOV nr 728 af 08/06/2018

L 146 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven – Lovforslag som vedtaget / Folketinget
– Lakimuutosta koskeva käsittelytietosivu Tanskan parlamentin sivulla. Käsittelysivulla on linkit lakiehdotuksen käsittelyasiakirjoihin.

New national strategy for personalised medicine 2017–2020​ / Ministry of Health
– Kansallinen yksilöllistetyn lääketieteen strategia vuosille 2017–2020.

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

GDPR and biobanking : individual rights, public interest and research regulation across Europe / Santa Slokenberga, Olga Tzortzatou, Jane Reichel (editors). Springer, 2021.

Personalized medicine : legal and ethical challenges / Juli Mansnérus, Raimo A. Lahti, Amanda Blick. Faculty of Law, University of Helsinki 2020.
Mansnéruksen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kuka voi käyttää terveystietojamme? / Tarja Västilä. Lakimiesuutiset 15.12.2020.

Philosophical foundations of medical law / Phillips, Andelka M.; Campos, Thana C. de.; Herring, Jonathan. Oxford University Press 2019.
Phillipsin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Forskningsetisk juridik : en guide till lagstiftning om oredlighet, etikprövning m.m / Magnus Granlund, Carolina Östgren. Jure, 2019.
Granlundin ja Östgrenin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomi tähtää yksilöllistetyn terveydenhuollon huipulle / Virpi Ekholm. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 10/2019.

Perimään puuttumisen juridiset ulottuvuudet perinnöllisten sairauksien hoidossa / Sini Tervo. 2018. Pro gradu -tutkielma. Julkaistu Edilexissä 15.4.2019.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Genomikeskuksen perustaminen: selvityshenkilön raportti 28.2.2018 / Kristiina Aittomäki. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2018. 

Ryhmäkeskustelut genomitiedosta : raportti genomikeskustyöryhmän käyttöön / Karoliina Snell. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2018.

Kiehtovat geenit : mihin geenitietoa käytetään? /Jokela, Maarit; Oja-Leikas, Mirkka; Rova, Meri, toimittaja; Ahola-Launonen, Johanna. Duodecim 2017. 1. painos.
– Jokelan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Parempaa terveyttä genomitiedon avulla: kansallinen genomistrategia: työryhmän ehdotus. Genomitiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa -työryhmä, 2015.
Genomitiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa -työryhmän julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Genomitieto kertoo : mistä tulemme, mihin menemme. Ulrica Gabrielsson, Anneli Törrönen ; Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkas 2012.
Gabrielssonin ja Törrösen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Biolääketiede, tutkimus ja oikeus / Raimo Lahti (toim.). Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2012.
Lahden julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Biopankkitoiminnan haasteet jälkigenomisella ajalla: onko biopankkilakiesitys ajantasalla? / Sirpa Soini. Julkaisussa: Biolääketiede, tutkimus ja oikeus / Raimo Lahti (toim.). s. 223–246.
Lahden julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Yleisötilaisuus genomitiedon käytöstä 11.10.2017 klo 17–19.30, videotallenne. Sosiaali- ja terveysministeriö

Genomikeskuksen kansalaisviestintäkampanja on käynnistynyt 23.5.2018. Valtakunnallisen kansalaisviestinnän pääkanava on verkkosivusto. Genomikeskus -sivustolla on runsaasti tietoa valmisteilla olevasta keskuksesta.

Uusi luonnos genomilain hallituksen esitykseksi oli lausunnoilla 9.5.–5.7.2019 Lausuntopalvelu.fi:ssä. Esityksen ruotsinkielinen versio oli lausunnoilla 26.6.-21.8.2019. ​

Hankkeen uutisointia

Uusi laki keräisi suomalaisten geenitiedot Kelan rekisteriin – asiantuntijat huolissaan: “Kuin koko kansalle tehty isyystesti”. Johanna Mattinen, Yle Uutiset 19.2.2020

Genomitiedon vastuullista käyttöä halutaan edistää - esitys genomilaiksi uudestaan lausunnoille. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 10.5.2019.

Genomilain antaminen siirtyy eteenpäin - Genomikeskuksen valmistelu jatkuu. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 14.12.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi genomilaiksi. Edilex-uutinen 8.6.2018. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Genomikeskus - tiedosta terveyttä -kansalaisviestintäkampanja jakaa tietoa genomikeskuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 23.5.2018 

EU:n jäsenmaat lisäävät yhteistyötä genomitiedon käytössä. Edilex-uutinen 12.4.2018. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Genomilailla turvataan tietojen käyttö Suomessa – lausunnoissa kiitettiin avointa valmistelua. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 6.4.2018

Genomilain valmistelu ja Genomikeskuksen perustaminen etenevät – työryhmän arviomuistio lausunnoille. Edilex-uutinen 27.12.2017. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

​Muuta aineistoa

Genomikeskus

​​Sisällöllinen toimitus: Erika Bergström, kesäkuu 2018, päivitetty 22.6.2021
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi