Henkilötodistelun vastaanottaminen videotallenteelta

Oikeusministeriössä on valmisteilla lainsäädäntöhanke, jolla mahdollistettaisiin henkilötodistelun vastaanottaminen muutoksenhakutuomioistuimessa käräjäoikeudessa nauhoitetulta kuva- ja äänitallenteelta.

Uudistus on ollut pinnalla jo vuosia ja vuonna 2014 eduskunta edellytti, että hallitus selvittää nyt valmistelussa olevan järjestelmän tarvetta ja mahdollisuuksia sen käyttöönottoon. Uudistus mainitaan myös Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa vuosille 2013–2025 ja siitä oli kirjaus pääministeri Antti Rinteen ja myöhemmin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa.

Oikeusministeriön arviomuistio asiassa valmistui 15.3.2019 ja 2.12.2019 asiaa valmistelemaan asetettiin työryhmä, jonka toimikausi päättyi 30.11.2020. Työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus lainsäädännöksi, jonka pohjalta henkilötodistelu voitaisiin muutoksenhakutuomioistuimissa vastaanottaa käräjäoikeudessa esitetystä todistelusta tehdyltä kuva- ja äänitallenteelta kaikissa asioissa, joissa henkilötodistelua vastaanotetaan. Työryhmän mietintö julkaistiin 14.12.2020 ja lausuntokierros järjestettiin 14.12.2020–19.2.2021.

Suunnitellun uudistuksen tavoitteena on tehostaa muutoksenhakumenettelyä, vahvistaa muutoksenhakuvaiheessa näytön arvioinnin oikeellisuutta, sekä pienentää asianosaisille ja todistajille muutoksenhakumenettelystä aiheutuvia kustannuksia, sekä muita haitallisia vaikutuksia. Näiden seikkojen ohella muutos korostaisi hovioikeuksien alemman oikeusasteen ratkaisujen oikeellisuutta kontrolloivaa roolia, samalla kun oikeudenkäyntien painopiste siirtyisi vahvemmin käräjäoikeuksiin.

Hallituksen esitys asiassa on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2021. Tavoitteena on järjestelmän käyttöönotto vuonna 2022.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Oikeusministeriön hanke: Henkilötodistelun vastaanottaminen videotallenteelta, OM033:00/2018
– Hankkeen toimikausi 16.8.2018–30.11.2020

Muutoksenhakutoimikunnan osamietintö 25.10.2001, Oikeusministeriö KM 2001:10.
– Sisälsi ehdotuksen todistelun tallentamisesta käräjäoikeudessa muutoksenhakua varten.
Mietinnön KM 2001:10 saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muutoksenhaku käräjäoikeudesta hovioikeuteen : tarkoituksen ja menettelyn uudelleen arviointi / Olli Huopaniemi. Oikeusministeriö, 2007. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2006:28.
– Mietinnössä arvioitiin mahdollisuutta hyödyntää käräjäoikeudessa tehtyjä videotallenteita hovioikeudessa.
Huopaniemen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa : lausuntotiivistelmä / Maarit Leppänen. Oikeusministeriö 2008. Oikeusministeriön julkaisuja, Lausuntoja ja selvityksiä 2009:2.
– Lausunnoissa otettiin kantaa siihen, että toimikunta ei ollut ottanut kantaa mahdollisuuksiin käyttää käräjäoikeudessa tehtyjä kuva- ja äänitallenteita hovioikeudessa.
Leppäsen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittäminen. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 17/2011.
– Toimikunta ehdotti, että käräjäoikeudessa esitetyn todistelun käyttöä tallenteilta hovioikeudessa tulisi selvittää.
Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittäminen -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.06.2011
– Ohjelmassa todetaan, että käräjäoikeuksien tallenteiden hyödyntämisen mahdollisuuksia hovioikeuksissa selvitetään (s. 26).
Kataisen hallituksen ohjelman saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa. Oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja 69/2012.
– Toimikunta arvioi tulisiko aloittaa valmistelu lainsäädännöstä, jonka mukaan todistelu voitaisiin hovioikeudessa vastaanottaa käräjäoikeudessa tehdyltä videotallenteelta.

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa : lausuntokooste. Oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja 30/2013.

Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013–2025. Oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja 16/2013.
– Eräänä keskipitkän aikavälin tavoitteena esitetään, että hovioikeudessa lisätään videotallenteiden käyttöä ja selvitetään edellytykset järjestelmälle, jossa suullinen näyttö otetaan muutoksenhakutuomioistuimessa vastaan videotallenteelta (s. 40).

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 ja Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019: Osallistava ja osaava Suomi : sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
– Oikeusvaltion kehittämiseen liittyvän strategisen kokonaisuuden 2. tavoitteen mukaan näytön vastaanottaminen keskitetään käräjäoikeuksiin niin, että todistelu taltioidaan hovioikeuskäsittelyä varten.

Henkilötodistelun vastaanottaminen kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa : arviomuistio. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2019:6.

Henkilötodistelun vastaanottaminen kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa : lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2019:50.

Suullisen todistelun vastaanottaminen tallenteelta : Videotallennustyöryhmän mietintö. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2020:20.
– Mietintö oli lausuntokierroksella 14.12.2020–19.2.2021.
– Annetut lausunnot ovat luettavissa hankesivulla ja lausuntopalvelu.fi-sivustolla

Käsittely eduskunnassa

Aiheen aikaisempi käsittely

Lakialoite LA 63/2009: Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta / Jacob Söderman, sd

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 20/2014
– Perustuslakivaliokunta kehotti kiirehtimään oikeudenkäyntien videoinnin valmistelua.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 29/2014
– Perustuslakivaliokunta kehotti kiirehtimään oikeudenkäyntien videoinnin valmistelua.

Eduskunnan vastaus EV 308/2014: EV 308/2014 vp – HE 246/2014 vp
– Vastauksessaan hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a luvun sekä sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta eduskunta edellytti, että hallitus ”joutuisasti selvittää tarpeen ja mahdollisuudet ottaa käyttöön järjestelmä, jossa suullinen näyttö otetaan muutoksenhakutuomioistuimessa vastaan käräjäoikeudessa tehdyn kuva- ja äänitallenteen avulla”.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimus (SopS 8/1976) 14 art.

Euroopan ihmisoikeussopimus (SopS 63/1999) 6 art.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Rättegångsbalk (1942:740)
– Erityisesti 6 kap. 6 §, 35 kap. 13 § sekä 50 kap. 19 §, 23 § ja 51 kap. 19 §, 23 §

Todistelun videotallentamiseen liittyvän sääntelyn valmisteluaineistoja:

Tidiga förhör : nya bevisregler i brottmål : delbetänkande av Utredningen om processrätt och stora brottmål. Statens offentliga utredningar, SOU 2017:98. Stockholm, Wolters Kluwer, 2017.
SOU 2017:98 -mietinnön saatavuus Eduskunnan kirjastossa

En modernare rättegång II : en uppföljning. Del 1–2 : betänkande. Statens offentliga utredningar, SOU 2012:93. Stockholm, Fritze, 2012.
SOU 2012:93 -mietinnön saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Norja

Straffeprosessloven (LOV-1981-05-22-25
– Erityisesti 23 §, 331 §

Tvisteloven (LOV-2005-06-17-90
– Erityisesti 13–7 §, 23–2 §, 24–1 §

Forskrift om opptak i retten (FOR-2018-09-28-1471)

Forskrift om hvilke domstoler forskrift om opptak i retten § 6 gjelder for (FOR-2018-10-17-1577)

Tanska

Retsplejeloven (LBK nr 1445 af 29/09/2020
– Riita-asiat: erityisesti 186 §
– Rikosasiat: erityisesti 711 §, 712 §, 713 §

Viro

Kriminaalmenetluse seadustik (KrMS, RT I, 21.11.2020, 10
– Erityisesti 63 §, 155 §, 156 §

Tsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS, RT I, 20.06.2020, 5
– Erityisesti 52 §

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Todistelu : oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari / Dan Frände, Jaakko Rautio. 2. uud. p. Helsinki, Edita, 2020.
Fränden ym. julkaisun 2. uudistetun painoksen (2020) saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Fränden ym. julkaisun 1. painoksen (2016) saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sähköiset todisteet rikosprosessissa : tutkimus tietotekniikan ja verkkoyhteiskuntakehityksen vaikutuksista todisteiden elinkaareen / Juhana Riekkinen. Väitöskirja. Helsinki, Alma Talent, 2019.
Riekkisen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Bevisrätt A : almänna bevisfrågor : om ansvaret för bevisning, vittne, syn, sakkunnig m.m / Roberth Nordh. Uppsala, Iustus förlag, 2019, andra upplagan.
Nordhin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Henkilötodistelun vastaanottaminen videotallenteelta rikosasian pääkäsittelyssä hovioikeudessa / Sini Toskala. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, 2019.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Todistelu oikeudenkäynnissä / Pasi Pölönen, Antti Tapanila. Helsinki, Tietosanoma, 2015.
Pölösen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Modernimpi hovioikeusprosessi : käräjäoikeuden kuva- ja äänitallenteet hovioikeuden suullisessa todistelussa / Emmi Vilkko. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, 2015.

En modernare hovrättsprocess : några svenska erfarenheter / Fredrik Wersäll. Artikkeli sivuilla 79–90 julkaisussa Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 147 (2011) : 1.
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

En modernare rättegång : hur har det gått? / Fredrik Wersäll, Staffan Levén. Artikkeli sivuilla 18–31 julkaisussa Svensk Juristtidning Häfte 1/2011.

Todistelua käsittelevää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Gómez Olmeda v. Espanja, 29.06.2016: Case of Gómez Olmeda v. Spain
– EIT arvioi oliko alioikeuskäsittelyssä tehdyn videotallenteen katsominen muutoksenhakutuomioistuimessa riittävää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin näkökulmasta.

Sisällöllinen toimitus: Sannimari Veini & Erika Bergström, marraskuu 2020, päivitetty 31.5.2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi