Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 266/2014 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 2​​66/2014​
Hankkeen pohjalta annetut lait: 388/2015 ja 389/2015

Hankkeen tausta

Sisäministeriön hankkeessa selvitettiin ja arvioitiin ihmiskauppaa koskevan lainsäädännön tilanne ja toimivuus. Osana hanketta laadittiin myös kansainvälinen vertailu lainsäädännöstä. Tarkoituksena oli kehittää ihmiskaupan uhrien auttamista koskevaa lainsäädäntöä.

Hankeen ohella oli käsittelyssä myös oikeusministeriön vastuualueelle kuuluvien ihmiskauppaa koskevien, pääosin lainsäädännöllisten kysymysten tarkastelu: Oikeusministeriön hallinnonalan ihmiskauppalainsäädännön tarkastelu, ks. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 103/2014.

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (388/2015) vahvistettiin 10.4.2015 ja Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (389/2015) vahvistettiin 10.4.2015 ja ne tulevat voimaan 1.7.2015.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Luonnos 25.6.2014 – Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaa-laislain 52 b ja 52 c §:n muuttamisesta.

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen: työryhmän selvitys. Sisäasianministeriön julkaisuja 32/2013.

Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva eurooppalainen lainsäädäntövertailu / Jarna Petman et al. Sisäasianministeriön julkaisuja 33/2013.

Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen, SM008:00/2012. Hankkeen toimikausi: 1.2.2012–31.12.2014.

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 545/2013:
Om utvecklandet av lagstiftning om hjälp till offer för människohandel = Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen – (Elisabeth Nauclér / r ym.)

Kirjallinen kysymys KK 1055/2013:
Ihmiskaupan tunnistaminen ja estäminen Suomessa – (Jouko Jääskeläinen / kd ym.)

Kirjallinen kysymys KK 594/2014:
Suomen ja EU:n toimet Nigerian naisiin kohdistuvan ihmiskaupan estämiseksi – (Aila Paloniemi / kesk)

Kertomus K 19/2014, Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2014

Hallituksen esitys HE 266/2014 eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 27.11.2014

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto, TyVL 16/2014, 28.01.2015.

Hallintovaliokunnan mietintö, HaVM 58/2014, 6.3.2015.

Ensimmäinen käsittely:
Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena 10.3.2015.

Toinen käsittely:
Eduskunta hyväksyi 13.03.2015 ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva eurooppalainen lainsäädäntövertailu / Jarna Petman et al. Sisäasianministeriön julkaisuja 33/2013. 

Kansainvälinen sääntely

Euroopan unioni: Ihmiskaupan torjunta

Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta. (SopS 44/2012), voimaantulopäivä 1.9.2012.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, opened for signature 15 November 2000, entered into force 25 December 2003, 2237 UNTS 31.

Sääntely muissa maissa

Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva euroo​ppalainen lainsäädäntövertailu​ / Jarna Petman et al. Sisäasianministeriön julkaisuja 33/2013. 

Ruotsi

Voimassa oleva lainsäädäntö: Brottsbalk (1962:700), 4 kap., 1a §.

– Ruotsissa ei ole erityistä lakia, jossa säädettäisiin ihmiskaupan uhrien avustamisesta, tukemisesta tai tunnistamisesta. Uhrien avustamista, tukemista tai tunnistamista koskevia säännöksiä löytyy kuitenkin ulkomaalaislaista, laista terveydenhoidosta turvapaikanhakijoille ja muille, sosiaalipalvelulaista ja sosiaalipalveluasetuksesta. Ks. Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva eurooppalainen lainsäädäntövertailu, s. 87.

Norja

Voimassa oleva lainsäädäntö: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven), LOV 1902-05-22-10.

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven), LOV 2008-05-15-35.

– Yksittäistä, erityisesti ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja heille tarjottavaan apuun ja tukeen liittyvää lakia ei Norjassa ole. Keskeiset lait ja asetukset, jotka sääntelevät ihmiskaupan uhrien statusta ja tunnistamista ja näille tarjottavaa apua ovat laki ulkomaan kansalaisten saapumisesta Norjaan ja heidän oleskelustaan valtakunnassa (ulkomaalaislaki), asetus ulkomaan kansalaisten saapumisesta Norjaan ja heidän oleskelustaan valtakunnassa (ulkomaalaisasetus), laki sosiaalipalveluista työ- ja hyvinvointihallinnossa (sosiaalilaki), asetus sosiaalipalveluista henkilöille ilman pysyvää asuinpaikkaa Norjassa, laki kunnallisista terveys- ja hoivapalveluista sekä laki ilmaisesta oikeusavusta. Ks. Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva eurooppalainen lainsäädäntöv​​ertailu​, s. 53.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Human trafficking : recent empirical research / special editors: Ronald Weitzer, Sheldon X. Zhang.Thousand Oaks (Calif.) : Sage, 2014. The annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 653.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Trafficking in human beings / Eurostat. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014

Ihmiskauppatyöryhmän mietintö : lausuntotiivistelmä / Janne Kanerva. Helsinki, Oikeusministeriö, 2013. Mietintöjä ja lausuntoja 3/2013.

Ihmiskauppatyöryhmän mietintö. Helsinki, Oikeusministeriö, 2012. Mietintöjä ja lausuntoja 63/2012.

Criminal law against human trafficking within the EU : a comparison of an approximated legislation? / Serena Bressan. Julkaisussa European journal of crime, criminal law and criminal justice. 20 (2012):2, s. 137–163.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Ihmiskaupan uhrin auttaminen Suomessa / Laura Kainulainen. Opinnäytetyö, 2011. Liiketalouden koulutusohjelma. Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Ihmiskauppaan liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Ihmiskaupan uhrien määrä jatkaa kasvua myös Suomessa. Turun Sanomat 9.12.2014

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskevat lakimuutokset voimaan 1.7. Sisäministeriön mediatiedote 9.4.2015

Suomessa autettiin viime vuonna 85:tä ihmiskaupan uhria. Maailma.net 19.2.2015

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää kehitetään. Sisäministeriön mediatiedote 27.11.2014

Ihmiskaupan torjunta vuosina 2010–2014. Euroopan komission lehdistötiedote 17.10.2014

Uskaltaako ihmiskaupan uhri hakea apua? Ihmisoikeusliiton pääuutinen syyskuu 2014

Ihmiskaupan vastaista työtä tehostetaan koordinaatiota parantamalla. Sisäasiainministeriön verkkouutinen 14.10.2014

Ihmiskaupan vastaista viranomaisyhteistyötä tehostettava. Sisäasiainministeriön verkkouutinen 11.9.2014

Ihmiskaupan uhrit Suomessa kansainvälisesti poikkeuksellisessa tilanteessa. Kansan Uutiset verkkolehti 8.7.2014

Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lakiesitys lausunnolle. Sisäministeriön mediatiedote 25.6.2014

Euroopan muuttoliikeverkosto: Suomi seuloo ihmiskaupan uhreja ennakolta. ePressi.com 12.6.2014

Harva ihmiskaupan uhri saa apua – kaikille se ei edes kelpaa. Vihreä Lanka 24.4.2014

Kanslichef Nerg: Internationellt samarbete är väsentligt i arbetet mot människohandel. Inrikesministeriets pressmeddelande 19.3.2014

Nykyajan orjia autettava tehokkaammin – vastuu jokaisella. SAK 18.12.2013

Euroopan ihmiskaupan uhrit useimmiten EU-maista. YLE uutiset 26.11.2013

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä hyväksyi johtopäätökset ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämiseksi. Sisäasiainministeriön tiedote 19.11.2013

Ihmiskauppalain valmistelu käynnistyy sisäasiainministeriössä. Sisäasiainministeriön tiedote 27.1.2012

Muuta aineistoa

Sisäministeriö: Ihmiskauppa

​ Conference on “How to Enhance Assistance to Victims of Human Trafficking in The Baltic Sea Region”, 19 March, Helsinki.

Olen olemassa – www.ihmiskauppa.fi. Suomen kansallinen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Kotouttaminen.fi: Ihmiskaupan ​uhrit

Maahanmuuttovirasto: Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Infopankki: Ihmiskauppa ja p​akkotyö

Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävä EU:n strategia vuosiksi 2012–2016, KOM(2012) 286 final.

Commission Staff working document: Mid-term report on the implementation of the EU strategy towards the eradication of trafficking in human beings, SWD(2014) 318 final.​​

sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, toukokuu 2014, päivitetty 16.4.2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi