Kalastuslain uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 192/2014 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitykset eduskunnalle: HE 192/2014
Hankkeen pohjalta annettu laki: 379/2015​​

Hankkeen tausta

Kalastuslain kokonaisuudistuksen tavoitteena on edistää kalojen luonnonvaraista lisääntymistä istutusten sijaan. Tavoitteena on myös luoda uusi tietoon perustuva säätelyjärjestelmä kalavarojen kestävälle käytölle ja hoidolle. Lisäksi laissa yksinkertaistetaan kalastuslupajärjestelmää, vahvistetaan alueellista osallistumista, selkiytetään eri toimijoiden roolia ja lisätään niiden välistä yhteistyötä.

Uusi kalastuslaki (379/2015) ja samassa yhteydessä annetut muut lakimuutokset (380-382/2015) vahvistettiin 10.4.2015 ja ne tulevat voimaan 1.1.2016. Uusi kalastusasetus, jonka on tarkoitus myös tulla voimaan vuoden 2016 alusta, on valmisteltavana. Uudella kalastuslailla kumotaan aikaisempi kalastuslaki (286/1982) ja yleisestä kalastusoikeudesta annettu laki (285/1982).

Eduskunta hyväksyi käsittelyn yhteydessä kaksi lausumaa.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Valmistelu maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla: Kalastuslain kokonaisuudistus

Luonnos 4.12.2013: hallituksen esitys kalastuslaiksi.

Kalastuslain kokonaisuudistuksen työryhmän mietintö, 27.1.2012. Työryhmämuistio MMM 2012:3.

Kalastuslain kokonaisuudistus, hallituksen esityksen valmistelu ja lausunnot. MMM022:00/2008. Hanke on asetettu 3.4.2008.

Käsittely eduskunnassa

Kalastuslain muuttaminen ja uudistaminen eri osiltaan on viime vuosina ollut esillä eduskunnassa lukuisten kirjallisten kysymysten ja kansanedustajien lakialoitteiden muodossa.

Kirjallinen kysymys KK 503/2006: Lomalaisten kalastuslupamaksut (Esko Ahonen / kesk ym.)

Lakialoite LA 47/2007: Laki kalastuslain 8 §:n muuttamisesta (Reijo Paajanen / kok ym.)

Lakialoite LA 2/2010: Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta (Raimo Piirainen / sd ym.)

Kirjallinen kysymys KK 1101/2013: Kuhan alamitan nostaminen (Jukka Kärnä / sd)

Kirjallinen kysymys KK 1227/2013: Osakaskuntien oikeudet kalastuslain uudistuksessa (Anneli Kiljunen / sd)

Suullinen kyselytunti SKT 144/2013: Kalastusmaksun periminen yli 65-vuotiailta – (Suna Kymäläinen / sd)

Kirjallinen kysymys KK 26/2014: Pohjois-Lapin asukkaille kuuluva maksuton kalastusoikeus (Pentti Kettunen / ps)

Kirjallinen kysymys KK 342/2014: ELY-keskuksien poikkeusluvat taimenen ja järvilohen alamittoihin (Jukka Kärnä / sd)

Kirjallinen kysymys KK 1046/2014: Kalastuksen byrokratian vähentäminen (Mikko Alatalo / kesk)

Hallituksen esitys HE 192/2014 eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 16.10.2014.

Ympäristövaliokunnan lausunto, YmVL 26/2014, 21.1.2015.

Perustuslakivaliokunnan lausunto, PeVL 58/2014 vp, 29.1.2015.

Lakialoite LA 57/2014:
Kalastuslaki ja eräät siihen liittyvät lait (Jari Myllykoski / vas ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö, MmVM 31/2014, 3.3.2015. Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2.–4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna , että lakialoite 57/2014 vp hylätään ja että hyväksytään 2 lausumaa. Mietintöön liittyy 3 vastalausetta.

Ensimmäinen käsittely 4.3.2015 ja 6.3.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 10.3.2015 ja 13.3.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Rio de Janeiron biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, niin kutsuttu biodiversiteettisopimus (SopS 78/1994).

YK:n merioikeusyleissopimus vuodelta 1986. Suomi on ratifioinut sen 1996 (SopS 50/1996) ja Euroopan yhteisöt vuonna 1998.

YK:n kalakantasopimus on vuodelta 1995, EU ja Suomi ovat ratifioineet sen 2003 (SopS 81/2003).

Sopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa, eli Århusin sopimus (SopS 122/2004).

Suomen solmimat kahdenväliset rajajokisopimukset

Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus (SopS 91/2010).

Suomen ja Norjan välinen sopimus Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä (SopS 94/1989).

Suomen ja Norjan välinen sopimus kalastuksesta Näätämöjoen kalastusalueella (SopS 17–18/1978).

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin yhteinen kalastuspolitiikka

Kaikki EU:n kalastuspolitiikkaan liittyvät aiheet: Kalavarojen hoito ja ympäristö

Kalastusalan lainsäädäntö EU:ssa, voimassa oleva lainsäädäntö

Sääntely muissa maissa

Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Kanadan ja Skotlannin kalastuslainsäädäntöä on vertailtu maa- ja metsätalousministeriön teettämässä erillisselvityksessä: Kalastuslainsäädännön vertaileva selvitys (Inkinen, Mättö, Utter ja Hollo).

Ruotsi

Ruotsin keskeisin kalastusta sääntelevä laki on Fiskelag (1993:787), jota täydentävät useat asetukset ja kalastushallintoviranomaisen määräykset.

SOU 2010:42: Med fiskevård i fokus – en ny fiskevårdslag. Saatavuu​s Eduskunnan kirjastossa​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Ympäristöoikeus. Kari Kuusiniemi, Ari Ekroos, Anne Kumpula, Pekka Vihervuori. SanomaPro, Helsinki 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Fokus-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa..

Kalakantojen kestävän käytön sääntely merialueilla – erityisesti kalastuskiintiöt ja niiden hallinta. Anniina Oksanen. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kalastuslainsäädännön vertaileva selvitys : Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Kanada, Skotlanti / Johanna Inkinen, Minna Mättö, Robert Utter, Erkki J. Hollo. Helsinki, 2010.

Kalastuslainsäädännön uudistamisen peruskartoitus. Minna Mättö. Maa- ja metsätalousministeriö 2009. Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 88.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kalastuksen juridiikkaan liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Kalastuspolitiikkaan liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Maa- ja metsätalousministeriö: Anna palautetta kalastuslain kokonaisuudistuksesta

Hankkeen uutisointia

Tutkijoita kuultiin kalastuslain toimeenpa​non seminaarissa​. Suomen ammattikalastajien liitto 11.4.2015

Uusi kalastuslaki hyväksyttiin eduskunnassa. Turun Sanomat 13.3.2015

Kalastuslain uudistus hiertää eduskunna​ssa loppuun asti. Heli Saavalainen, Helsingin Sanomat 3.3.2015

Kalastussääntöjen muutokset herättävät kiivaita tunteita. Helsingin Sanomat 19.2.2015.

Perustuslakivaliokunnan kalastuslakilausunto valmistui. Eduskunnan tiedote 29.1.2015.

Kalastusasetuksessa kuhalle ja hauelle halut​aan alamittojen lisäksi ylämitat. Heli Saavalainen, Helsingin Sanomat 25.1.2015

Uusi kalastusasetus lopettaisi kalastuskisoja – hauen ylämitaksi 90 senttiä. Timo Nykyri ja Harri Nousiainen, Yle Uutiset 19.1.2015

"Kalastusmaksu pois työttömiltä". Kansan Uutiset verkkolehti 21.10.2014

Yli 65-vuotiaat välttyvät ka​lastusmaksulta. Olli Pohjanpalo, Helsingin Sanomat 16.10.2014.

Uusi kalastuslaki ja lohistrategia kohentavat heikkoja kalakantoja. Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 16.10.2014

Grahn-Laasonen ihmettelee, miksi kala​stuslaki jumiutettiin eläkeläisten ilmaislupaan. Piia Elonen, Helsingin Sanomat 10.10.2014

Eläinsuojeluyhdistys: Pyydystä ja päästä -kalastus aiheuttaa kaloille tuskaa ja stressiä. Marjukka Talvitie, Yle Uutiset 30.9.2014

Kalastusmaksu halutaan yhtenäiseksi tasa-arvon nimissä – lain voimaantulo lykkääntyy. Iltalehti 26.9.2014

Kalastuksen säätelystä keskeisin ka​lakantojen hoitokeino​. Helsingin Sanomat 26.9.2014

Ympäristöministeriö: Meritaimen ja muut uhanalaiset kalalajit on rauhoitettava lailla. Yle Uutiset 22.5.2014

Myös eläkeläinen jaksaa maksaa uuden​ kalastusmaksun. Helsingin Sanomat 5.5.2014

Keskusta ei hyväksy kalastuslain muutosesitystä. Suomenmaa 25.4.2014

Ministeri Koskinen: Kala-asioissa päästävä toimivaan vuoropuheluun. Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 12.2.2014

Uusi kalastuslaki kaventaa jokamiehenoikeuksia. Yle Uutiset 24.1.2014

Kalastuslaki uudistuu – Tavoitteena elinvoimaiset kalakannat ja selkeämpi lupajärjestelmä. Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 4.12.2013

Erimielisyys pitkittää kalastuslain uudi​stusta. Maaseudun tulevaisuus 28.2.2012

Muuta aineistoa

Kaikki Euroopan unionin kalastuspolitiikkaan liittyvät aiheet: Kalavarojen hoito ja ympäristö

Riista- ja kalatalouden tutkimusl​aitos

Kalatalouden keskusliitto

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

sisällöllinen toimitus: Marja Autio, toukokuu 2014, päivitetty 15.4.2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi