​Kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet

​​Valtiovarainministeriössä valmistellaan asuin- ja muiden kiinteistöjen arvostamisperusteiden uudistamista kiinteistöverotuksessa. Uudistus koskee sekä rakennuksia ja rakennelmia että maapohjaa.

Nykyinen rakennusten arvostamisjärjestelmä on 1970-luvulta ja maapohjan arvojen laajemmat päivitykset ovat yli 15 vuoden takaa. Selvitysten mukaan verotusarvot ovat jääneet yleisesti jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Maapohjan hinnat ovat eriytyneet alueellisesti, ja rakennustyyppejä on tullut lisää. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on sitouduttu uudistamaan kiinteistöverotusta siten, että verotusarvot kokonaisuutena heijastaisivat käypiä arvoja nykyistä paremmin.

Kiinteistöjen arvostamisjärjestelmien uudistamisella on tarkoitus lisätä kiinteistöveron oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Verotusarvojen määräytymisperusteet tulevat olemaan avoimesti kaikkien nähtävillä. Keskeistä uudistuksessa on verotusarvojen ajanmukaistaminen ottamalla käyttöön Maanmittauslaitoksessa ja Tilastokeskuksessa valmistellut arvostamisjärjestelmät.

Uudessa arvostamisjärjestelmässä rakennusten perusarvo olisi 50 prosenttia rakennustyypin keskimääräisistä alueellisista uudisrakentamiskustannuksista. Omakotitalon ja paritalon perusarvo olisi 45 prosenttia uudisrakentamiskustannuksista. Lisäksi omakotitalon ja paritalon yksikköarvoa alennettaisiin aluekohtaisesti rakennusten keskimääräisen markkina-arvon ja uudisrakentamiskustannuksen mukaan. Samalla uudistettaisiin vuotuiset ikäalennukset, jotka vähennetään silloin, kun lasketaan rakennuksen verotusarvoa.

Maapohjan verotusarvo perustuisi nykyiseen tapaan markkinahintaan ja käyttötarkoitukseen, mutta hinnat ja hinta-alueet päivitettäisiin. Maanmittauslaitos muodostaisi hinta-aluekartan, josta ilmenisivät kauppahintatiedoista ja muista tiedoista johdetut aluekohtaiset, vuosittain päivitettävät hinnat. Kansalaiset voisivat tarkastella verotusarvojen perusteena olevia hinta-alueita ja aluehintoja Verohallinnon avoimessa karttapohjaisessa palvelussa, joka avautuu keväällä 2024.

Uudistuksen tarkoituksena ei ole nostaa eikä laskea kiinteistöverotusta, mutta yksittäisen kiinteistön vero voi muuttua. Koska kiinteistöjen verotusarvot todennäköisesti valtaosin nousisivat, veroprosenttien ala- ja ylärajaa on vastaavasti tarkoitus alentaa. Kunnat päättävät kiinteistöveroprosenteistaan lain määrittämän vaihteluvälin rajoissa.

Kohtuuttomien kertanousujen rajoittamiseksi ehdotetaan kolmen vuoden siirtymäajaksi niin sanottua jarrusääntöä. Sen mukaisesti kiinteistöveroa ei pääsääntöisesti pantaisi maksuun siltä osin kuin veron määrä nousee edellisestä vuodesta enemmän kuin 30 prosentilla ja 200 eurolla.

Uudistuksella muutetaan lakia varojen arvostamisesta verotuksessa, niin sanottua arvostamislakia (1142/2005), kiinteistöverolakia (654/1992) ja lakia verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta eli verotietolakia (1346/1999)​.

Ehdotus kiinteistöverotuksen arvostamisuudistukseksi oli lausuntokierroksella 25.3.–20.5.2022. Lausuntoja annettiin yhteensä 98 kappaletta. Valtiovarainministeriö tekee palautteiden sekä mahdollisten poliittisten linjausten perusteella tarvittavia muutoksia. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallituksen esitys kiinteistöjen arvostamisperusteista. Valtiovarainministeriön hanke VM115:00/2018

Hallituksen esitys eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Luonnos 25.3.2022

Kysymyksiä ja vastauksia kiinteistöverotuksen uudistamisesta. Valtiovarainministeriön muistio 25.3.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi – tiivistelmä. Valtiovarainministeriön muistio 23.3.2022

Lausuntoyhteenveto. Valtiovarainministeriö 28.6.2022.

Kiinteistöverouudistus. Tietoa arvostamisjärjestelmien uudistamisesta. Valtiovarainministeriö

Taustatietoa kiinteistöverouudistuksesta. Valtiovarainministeriö

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma 2019. Osallistava ja osaava Suomi 
– kohta 2.1 Verotus muuttuvassa maailmassa, tavoite 6 Kiinteistöverotus

Kehittämishankkeet

Säädöshanketta VM115:00/2018 edeltäneitä kehittämishankkeita:

– Kehittämishanke rakennusten arvostamisperusteiden luomiseksi kiinteistöverotusta varten VM152:00/2017

– Kehittämishanke uusien hintavyöhykkeiden luomiseksi kiinteistöverotusta varten VM142:00/2016

Taustaselvityksiä

Kiinteistöjen käyvän hinnan määrittäminen kiinteistöverotusta varten / Yrjänä Haahtela, 2013.

Kiinteistöjen arvostamisperusteiden kehittämistarve kiinteistöverotuksessa / Risto Peltola, Maanmittauslaitos. Valtiovarainministeriö, 2014.

Maapohjien aluehintojen arviointimenetelmän kehittäminen kiinteistöverotuksessa / Risto Peltola. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2015.

Käsittely eduskunnassa

Aiheen aikaisempi käsittely

Kirjallinen kysymys KK 124/2015 tuulivoimalaitosten kiinteistöverotuksesta / Katri Kulmuni (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 302/2016 voimalaitosten kiinteistöverosta / Antti Rantakangas (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 580/2017 kiinteistöveron korotuksen kohtuullisuudesta / Ulla Parviainen (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 271/2019 saariston kiinteistöverojen shokkikorotuksesta / Sandra Bergqvist (r) ym.

Kirjallinen kysymys KK 144/2020 kiinteistöjen arvostamisesta kiinteistöverotuksessa / Piritta Rantanen (sd)

Kirjallinen kysymys KK 18/2021 tyhjien liike- ja asuinkiinteistöjen kohtalosta / Minna Reijonen (ps)

Kirjallinen kysymys KK 699/2021 tuulivoimaloiden kiinteistöverotusarvon määräytymisestä / Mikko Savola (kesk)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Kiinteistöverotusta koskevaa oikeuskäytäntöä vuodelta 2021 / Janne Myllymäki. Artikkeli julkaisussa Verotus 2/2022, s. 180–189.
Verotus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Mistä kunnalle maksetaan veroja tulevaisuudessa? / Timo Viherkenttä. Artikkeli julkaisussa Verotus 5/2021, s. 559–566.
Verotus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kiinteistövero – tietokoneohjelma vai verolaki? / Timo Torkkel. Artikkeli julkaisussa Verotus 2/2021, s. 140–152.
Verotus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

KHO 2020:105 – Arvostaminen kiinteistöverotuksessa / Matti Urpilainen. Oikeustapauskommentti Edilexin Lakikirjastossa 1.12.2020.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kiinteistön verotusarvon enimmäismäärä kiinteistöverotuksessa / Janne Myllymäki. Artikkeli julkaisussa Defensor Legis 2019:5, s. 725–743.
Defensor Legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kiinteistöverotus 25 vuotta / Janne Myllymäki. Artikkeli julkaisussa Verotus 5/2018, s. 581–594.
Verotus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kiinteistöverolaki pähkinänkuoressa / Kalle Määttä. Artikkeli Edilex-palvelussa 22.1.2018.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus / Timo Räbinä, Janne Myllymäki. Alma Talent, 2016. Ks. jakso V Omistusaikainen verotus – kiinteistövero.
Räbinän ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kiinteistövero – taloustutkijoiden lemmikki ja kansalaisten inhokki / Teemu Lyytikäinen. Artikkeli julkaisussa Talous & yhteiskunta 3/2012, s. 55–59.
Talous & yhteiskunta -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Hankkeen uutisointia

Salamökin rakentanut voi kärähtää ilmakuvista – kunnat tarkastavat nyt puuttuvia ja virheellisiä rakennustietoja vaihtelevilla keinoilla. Outi Parikka, Yle uutiset 25.5.2022

Kiinteistöjen verot voivat muuttua voimakkaasti, mutta kukaan ei tiedä kenellä ja kuinka paljon – tätä kiinteistöverouudistus tarkoittaisi. Petteri Lindholm, Yle uutiset 23.5.2022

Veronmaksajien lausunto kiinteistöverosta: Paljon korjauksia ja kunnon vaikutusarviot tarvitaan – uudistus lykättävä ensi vaalikaudelle. Veronmaksajien keskusliiton tiedote 20.5.2022

Högre skatt för strandbastur, lägre för höghus och skolor – så förändras beskattningen av fastigheter. Petra Miettinen, Hufvudstadsbladet 9.4.2022

Ennakkotiedot: kunnat ovat saamassa tänä vuonna kiinteistöveroista ensimmäistä kertaa yli kaksi miljardia euroa. Verohallinnon tiedote 31.3.2022

Kiinteistöverotuksen uudistaminen etenee lausuntokierrokselle. Valtiovarainministeriön tiedote 25.3.2022

Kiinteistöverouudistus etenee. Kuntaliiton tiedote 25.3.2022

Ikuisuusprojekti kiinteistöverouudistus tekee paluun – valmisteltu viiden pääministerin kausilla: taustalla väijyy pelko veronkorotuksista. Pekka Pantsu, Yle uutiset 19.12.2021

Maanmittauslaitos tarjoaa tietoa kiinteistöselvitystyön tueksi. Maanmittauslaitos uutinen 17.9.2021

Kiinteistöverokertymä kasvussa 2021. Minna Petäinen, Veronmaksajat 26.3.2021

Kesämökkien laskentatapa muuttuu – näin uusi rakennusluokitus vaikuttaa rakennusten ja asuinolojen tilastoihin. Mika Ronkainen, Tilastokeskus 10.5.2021

Kiinteistöverouudistus lykkääntyy – verotusarvoista ja veroprosenteista päätetään samanaikaisesti. Valtiovarainministeriön tiedote 26.10.2018

Rakennusluokitus uudistuu – ja sen käyttö on entistä helpompaa. Paula Paavilainen, Tilastokeskus 3.12.2018

Muuta aineistoa

Verohallinto. Kiinteistövero

Verohallinto. Syventävät vero-ohjeet kiinteistöverotuksessa

Maanmittauslaitos. Huoneistot ja kiinteistöt

Maanmittauslaitos. Kauppahintatilastot

Tilastokeskus. Rakennusluokitus 2018

Veronmaksajain Keskusliitto

Suomen Omakotiliitto ry. Kiinteistövero

OECD Data. Tax on property

Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, huhtikuu 2022, päivitetty 5.7.2022, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi