Kiireettömän hoidon hoitotakuu

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan terveydenhuoltolain muutosta, jolla tiukennetaan perusterveydenhuollon hoitotakuuta kiireettömissä tapauksissa. Jos uudistus toteutuu, potilaan tulee jatkossa päästä hoitoon viikon (7 pv) sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman yksi tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantaminen. Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut tulisivat olla kaikkien saatavilla ja saavutettavissa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Erilaisten kyselytutkimusten mukaan, osa väestöstä kuitenkin kokee, ettei saa tarvitsemiaan perustason palveluja tai joutuu odottamaan niitä kohtuuttoman kauan. Nykyisen lainsäädännön mukaan määräaika kiireettömään hoitoon pääsyyn on kolme kuukautta.

Ehdotetulla uudistuksella turvataan kansalaisille nykyistä nopeampi hoitoon pääsy perusterveydenhuollon kiireettömissä tilanteissa. Uudistuksella tavoitellaan terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistamista ja palvelujen saatavuuden parantamista. Peruspalvelujen vahvistaminen kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta.

Hallituksen esitys on suunniteltu annettavan eduskunnalle loppuvuodesta 2021.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmä. STM010:00/2015. Toimikausi 23.2.2015–31.12.2018.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 2019
– kohta 3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi, Tavoite 4, Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantaminen 

Terveydenhuoltolain muutos (hoitotakuu), STM074:00/2019. Toimikausi 4.6.2019–

Käsittely eduskunnassa

Aiheen aikaisempi käsittely

Kirjallinen kysymys KK 133/2021 perusterveydenhuollon hoitotakuusta ja hoitovelan purkamisesta

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin perusoikeuskirja 2016/C 202/02.
– katso erityisesti artiklat 34 ja 35

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 884/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Hälso- och sjukvårdlag (2017:30) 
– katso 9 luku

Hälso- och sjukvårdförordning (2017:80)
– katso 6 luku

Patientlag (2014:821)

Ruotsissa hoitotakuuta koskevaa lainsäädäntöä muutettiin vuonna 2018. Hoitotakuun tiukemmat määräajat astuivat voimaan vuoden 2019 alusta.

Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
– lainmuutoksen valmisteluaineisto, Regeringskansliet

Förstärkt vårdgaranti från 1 januari 2019. Sveriges kommunder och landsting. Informationsunderlag 2018-11-02
– tietoa hoitotakuun määräajoista Ruotsissa.

Norja

Lov om pasient- og brukerrettigheter LOV-1999-07-02-63

Forskrift om fastlegeordning i kommunene FOR-2012-08-29-842
–  katso erityisesti 21 §

Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen FOR-2012-08-29-843
– katso 2 §

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) LOV-2020-12-04-134 
– Norjan erityissairaanhoidon laki

Helsenorg.no – Din rett til helsehjelp
– oikeudesta terveydenhoitopalveluihin Norjassa

Tanska

Bekendtgørelse af sundhedsloven LBK nr 903 af 26/08/2019

Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren BEK nr 1501 af 13/12/2018

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og vimme tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme BEK nr 584 af 28/04/2015

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmä 2015–2018: loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:50.   

Health at Glance 2019 : OECD Indicators. OECD, 2019.  
Health at a glance -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomalaisten hyvinvointi 2018 / Laura Kestilä, Sakari Karvonen (toim.). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019.

EU-lainsäädäntö on huomioitava sote-palvelujen uudistamisessa / Noora Heinonen, Liina-Kaisa Tynkkynen, Ilmo Keskimäki. Yhteiskuntapolitiikka 83 (2018): 5.
Yhteiskuntapolitiikka-lehden saatuvuus Eduskunnan kirjastossa

Primary care in Denmark. Organisation for Economic Co-operation and Development OECD, 2017. OECD Reviews of Health Systems.
– Primary care in Denmark -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa   

Hoidon saatavuuden määräajat ja muutostarpeet / Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:3. 

Hoitoonpääsyn hierarkiat : terveyskansalaisuus ja terveyspalvelut Suomessa 1900-luvulla / Minna Harjula. Tampere, Tampere University Press, 2015.
Harjulan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Potilas ja hoitotakuu terveyspolitiikan ristiaallokossa : potilaan asema ja hoitotakuu uudistuksena valtionhallinnon sekä kansaterveysjärjestöjen näkökulmasta 2004–2010 / Kaarina Häikiö. Helsinki, Helsingin yliopisto, 2015.
Häikiön julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kiireettömään hoitoon pääsyn selvitys : nykytila ja toimenpide-ehdotuksia / Hanna Pelttari, Minna Kaila. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:27.

Hankkeen uutisointia

Lääkäriin heti vai joskus? Kiireettömässä hoidossa valtavat erot jopa alueiden sisällä – nopeiten hoitoon pääsee ulkoistetuilla terveysasemilla. Joonas Lepistö, MTV3 Uutiset 20.5.2021

Hoitoon viikossa. Teija Sutinen, Helsingin sanomat 22.2.2021
– Artikkeli sisältää laskurin, jolla voi tarkkailla hoitoonpääsyaikoja eri kunnissa.

Koronakriisi laittoi hoitotakuun toistaiseksi telakalle – Ministeri Kiuru: "Kyllä tässä on kirittävää". MTV Uutiset 30.6.2020

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma käyntiin – ”Nyt panostetaan peruspalveluihin”. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 15.10.2019

Sote-uudistus tehdään palvelut edellä, rakenteet uudistetaan samalla. Sosiaali- ja terveysministeriön kolumni 29.8.2019

THL: Perusterveydenhuollossa päästävä nopeammin hoitoon – hoitotakuun tiukentaminen edellyttää lisää moniammatillista tiimityötä. THL:n tiedote 20.5.2019

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy taattava – terveydenhuoltolakia muutettava. Lääkäriliiton kannanotto 11.4.2019

Työryhmä ehdottaa hoitoon pääsyn joustavoittamista. Edilex-uutinen 24.8.2016.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Sisällöllinen toimitus: Erika Bergström ja Veera Laitinen, toukokuu 2021, päivitetty 20.5.2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi