​Kotoutumislain uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 96/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 96/2018

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.

Hankkeen tausta​

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltiin ehdotus laiksi kotoutumisen edistämistä, jonka tarkoitus oli korvata voimassa oleva laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010).

Lain tarkoituksena olisi ollut edistää kotouttamista ja hyviä väestösuhteita sekä edistää maahanmuuttajien työllisyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Esityksessä uudeksi laiksi olisi säädetty kotoutumisen edistämisestä ottaen huomioon maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistusten edellyttämät kotouttamista koskevat muutostarpeet. Kotoutumista olisi edistetty jatkossa osana maakunnan kasvu- ja sote-palveluita sekä kunnan palveluina.

Hallituksen esitys HE 96/20​1​8 laiksi kotoutumisen edistämisestä annettiin eduskunnalle 5.7.2018 ja se eteni valiokuntakäsittelyyn.

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä, TEM033:00/2017. Työ- ja elinkeinoministeriön hanke.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kotoutumisen edistämisestä on ollut lausunnoilla 5.5.2017–16.6.2017. Lausunnot ovat hankesivuston asiakirjat-osiossa.

Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä: Luonnos 5.5.2017 ja lausuntopyyntö ovat hankkeen TEM031:00/2017 hankesivustolla.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta, TEM031:00/2017. Työ- ja elinkeinoministeriön hanke.

Laki kotoutumisen edistämisestä: Luonnos 12.3.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö. Kasvupalvelun sisältölait​​

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 764/2014: Ruotsinkielinen kotoutumiskoulutus – Christina Gestrin (r)

Kirjallinen kysymys KK 1252/2014: Yhteiskuntatiedon lisääminen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa – Anne Louhelainen (ps)

Kirjallinen kysymys KK 247/2015: Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen kilpailutuksesta – Touko Aalto (vihr)

Kirjallinen kysymys KK 350/2015: Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien sosiaaliturvasta – Jani Toivola (vihr)

Kirjallinen kysymys KK 414/2015: Turvapaikanhakijoiden koulutuksesta ja työllistymisestä – Paavo Arhinmäki (vas)

Toimenpidealoite TPA 4/2016: Turvapaikanhakijalapsiperheiden vastaanottopalveluiden ja kotouttamisen parantamisesta – Tuula Haatainen (sdp)

Kirjallinen kysymys KK 149/2016: Turvapaikanhakijoiden uskontotaustasta – Antti Rantakangas (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 331/2016: Perheenyhdistämisestä – Emma Kari (vihr)

Valtioneuvoston selvitys E 97/2016: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma

Toimenpidealoite TPA 50/2017: Turvapaikanhakijoiden työllistymisen esteiden poistamisesta - Anna-Maja Henriksson (r)

Kotouttamisen toimivuus O 10/2017 vp Valtiontalouden parlamentaarinen valvonta

Hallituksen esitys HE 96/2018 laiksi kotoutumisen edistämisestä annettiin eduskunnalle 5.7.2018.

Lähetekeskustelu päättyi 4.9.2018. Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 14/2018, 29.11.2018

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 10/2018, 11.1.2019

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Euroopan unioni

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto. 26.10.2012 EUVL C 326/47, 79 artikla 4 kohta

Komission tiedonanto 7.6.2016 COM(2016) 0377 final: Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma

European Web Site on Integration. European Commission 

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Laki on tullut voimaan 1.1.2018

Lain esityöt: Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Ds 2016:35 

Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande SOU 2018:22 

Nyanländas etablering. Regeringskansliet. Ruotsin kotouttamista kokoava sivusto.

Norja

Regelverk om integrering. Regjeringen.no

Tanska

Love og regler om i​​ntegration. Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Saksa

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG)

Act on the Residence, Economic Activity and Integration of Foreigners in the Federal Territory. Vrt. käännöksen ajantasaisuus saksankielisen säädöstekstin päivityksiin.

Integrationsgesetz. Laki annettiin 31.7.2016, julkaistiin BGBl I 1939 5.8.2016

Integrationsgesetz setzt auf Fördern und Ford​ern. Die Bundeskanzlerin, 8.7.2016

Integration Act to support and challenge. The Federal Chancellor, 8.7.2016

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Kotoutumissuunnitelma ja työllistyminen. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2018

Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2018

Working together : skills and labour market integration of immigrants and their children in Finland. OECD, 2018.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös OECDiLibrary-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kotoutuminen tapahtuu kaupungeissa. OECD:n raportti tarjoaa hyviä neuvoja kotouttamiseen paikallistasolla. Työpapereita 2018:5, Helsingin kaupunginkanslia.

Working together for the local integration of migrants. OECD 2018. Euroopan komission ja OECD:n kertomus maahanmuuttajien kotoutumisen suurimmista haasteista. Factsheet - Tietokooste kertomuksesta.

Jälkiseurantaraportti : kotouttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa / Sari Hanhinen. Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2018.

Maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttaminen ja joustavat siirtymät : työryhmän loppuraportti ja toimenpide-esitykset. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 36/2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus / Simo Aho, Ari Mäkiaho. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 26/2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Miten meillä menee? : kartoitus väestösuhteiden tilasta Suomessa : painopisteenä vastaanottokeskuspaikkakunnat / Laura Jauhola, Janika Keinänen, Olli Oosi, Jonna Roos. Selvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö 32/2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Vastaanottokeskukset ja hyvien väestösuhteiden edistäminen : TRUST -hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksia ja havaintoja / Katriina Nousiainen, Mia Luhtasaari, Panu Artemjeff. Selvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö 17/2016.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi : kipupisteet ja toimenpide-esitykset II. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:5.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Mitä tiedämme maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista? : selvitys maahanmuuton taloudellisten vaikutusten kokonaisuudesta / Jere Päivinen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, 2017:27.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Maahanmuuttajat työmarkkinoilla : tutkimus eri vuosina Suomeen muuttaneiden työurista​​ / Henna Busk, Signe Jauhiainen, Antti Kekäläinen, Satu Nivalainen, Tuuli Tähtinen. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2016.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kotoutumissuunnitelmien vaikutukset maahanmuuttajien lasten koulutusvalintoihin. Kari Hämäläinen, Hanna Pesola, Matti Sarvimäki. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 43/2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Immigrants’ and Natives’ Intra- and Intercultural Co-worker Relations and Their Associations With Employee Well-being : a study in an urban bus transportation company / Bergholm Barbara. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2017. Väitöskirja. 

Imagined societies : a critique of immigrant integration in Western Europe / Willem Schinkel. Cambridge : Cambridge University Press, 2017. 271 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The civic citizens of Europe : the legal potential for immigrant integration in the EU, Belgium, Germany, and the United Kingdom / by Moritz Jesse. Leiden ; Boston : Brill, 2017. 407 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Finding their Way : Labour Market Integration of Refugees in Germany. OECD 2017.

Making integration work : refugees and others in need of protection / Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris : OECD, 2016.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kotouttamiseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Maahanmuuttoon liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa​

​Hankkeen uutisointia

Tarkastusvaliokunta haluaa kotouttamiseen isoja muutoksia: työelämäyhteyksiä, nopeutta ja velvoittavuutta lisää. Edilex-uutinen 22.1.2019. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

”Kotouttamis­politiikka ei toimi” – Eduskunta ehdottaa turva­paikan­hakijoille Suomi-koetta ja kaikille oleskelu­luvan saaneille kielikoetta. Teija Sutinen. Helsingin Sanomat 22.1.2019

OECD-raportti: maahanmuuttajien kielikoulutuksen tulokset jääneet heikoiksi Suomessa – kotoutumisen ongelmana myös maahanmuuttajanaisten työttömyys. STT, Etelä-Suomen Sanomat 5.9.2018

Uusi raportti tarjoaa hyviä neuvoja kotouttamiseen kaupungeissa. Helsingin kaupunki, uutinen 29.8.2018

Kotouttaminen siirtyy maakunnan järjestettäväksi. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 5.7.2018

Maahanmuuttajan kotoutumista edistetään työelämään osallistumista ja sitoutumista monipuolisesti tukemalla. Eduskunta, tiedote 3.5.2018

Uuden kotoutumislain valmistelu etenee – tutustu päivitettyyn versioon. Kotouttaminen.fi, uutinen 16.3.2018

Maahanmuuton hintalappu ei selvinnyt, mutta tutkijat panostaisivat erityisesti maahanmuuttajanaisten työllistämiseen. Terhi Toivonen, YLE uutiset 18.12.2017

Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvittää kotouttamispolitiikan hyviä käytäntöjä työllistymisen hoidossa. Eduskunta, tiedote 2.11.2017

Kotouttamisessa paljon tehtävää. Turun Sanomat, pääkirjoitus 10.7.2017

Tutkimus: Maahanmuuttajien etäisyys suomalaisiin työkavereihin kasvattaa työpaikkakiusaamisen riskiä. Talouselämä 7.6.2017​

Muuta aineistoa

Alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden vastaanoton ja kotouttamisen yhteistyöryhmä, TEM012:00/2017. Työ- ja elinkeinoministeriön hanke toimikaudelle 1.3.2017–31.12.2018.

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta - Hallituksen painopisteet vuosille 2016–2019.

Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma tähtää työvoiman maahanmuuton vahvistamiseen​. Valtioneuvosto, tiedote 4.1.2018

Kotouttaminen.fi

Maahanmuuttajien kotouttaminen edellyttää yhdenvertaisuutta ja yhteistyötä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maahanmuuttajien osallisuus ja kotoutuminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Maahanmuuttajien kotoutumispalvelut. TE-palvelut

Nordens välfärdcenter. Nordiskt samarbete om integration och inkludering​

​Sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, huhtikuu 2018, päivitetty 16.4.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi