​Koulukiusaamisen ehkäiseminen

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu lupaus, jonka mukaan Suomessa on nollatoleranssi kiusaamiselle ja rasismille. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen ja hallitusohjelmassa sitoudutaan kiusaamisen puuttumiseen ja ennaltaehkäisemiseen. 

Koulukiusaamista selvitetään mm. Kouluterveyskyselyillä, joka toteutetaan joka toinen vuosi.

Hallitusohjelman nojalla opetus- ja kulttuuriministeriössä on laadittu kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma  kehittämisehdotuksiin: Toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan parhaillaan muutosta perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain kuripitoa koskeviin säännöksiin.

Valmisteilla olevan uudistuksen tarkoituksena on täsmentää ja korjata opetustoimen säännöksiä, jotta kiusaamiseen voitaisiin puuttua oikea-aikaisesti, vahvistaa oppilaan oikeusasemaa ja turvata kaikkien koulussa toimivien turvallinen oppimisympäristö. Lakeihin lisätään säännös lapsen edusta opetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä.

Lisäksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia ja lukiolakia esitetään muutettavaksi siten, että niissä säädettäisiin opettajan tai rehtorin velvollisuudesta ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppilaitoksessa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle.

Lakiesitys perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta oli lausuntokierroksella 3.5.–11.6.2021. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2021. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022. Ehdotettu valtioneuvoston asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 2019
Srategiakokonaisuuden 3.6. tavoitteena on lapsen ja nuoren oikeus koskemattomuuteen. Lisäksi laaditaan toimenpideohjelma kiusaamiseen puuttumiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi.
Strategiakokonaisuudessa 3.7. asetetaan nollatoleranssi kiusaamiselle. Lisäksi tavoitteena on kiusaamisen – myös syrjivän kiusaamisen - tunnistaminen ja sen ennaltaehkäisy.

Toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella : loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:16.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke OKM005:00/2021.
Lausuntokierros. Lausuntoaika 3.5.2021–11.6.2021
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta. Esitysluonnos 3.5.2021
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 18 §:n muuttamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.5.2021
Muistio: Valtioneuvoston asetus perusopetukseasetuksen 18 §:n muuttamisesta. Opetus ja kulttuuriministeriö 3.5.2021
Lausuntoyhteenveto. Opetus- ja kulttuuiriministeriö 1.7.2021

Käsittely eduskunnassa 

Aiheen aikaisempi käsittely

Suullinen kysymys SKT 47/2016  koulukiusaamiseen puuttumisesta / Tiina Elovaara (ps) 20.4.2016

Lakialoite LA 22/2016 laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta / Timo Heinonen (kok) 22.4.2016

Kirjallinen kysymys KK 307/2016  koulukiusaamisen ehkäisyn liittämisestä hymytyttö- ja -poikapatsaiden myöntämiseen / Ritva Elomaa (ps) 26.5.2016

Kirjallinen kysymys KK 597/2016  kiusaamisen ehkäisemisestä koulumatkalla ja internetissä / Sanna Lauslahti (kok) 18.11.2016

Lakialoite LA 29/2018  laiksi perusopetuslain 29 §:n, lukiolain 21 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80 §:n muuttamisesta / Tiina Elovaara (sin) 20.6.2018

Talousarvioaloite TAA 93/2018  määrärahan lisäämisestä kokeiluun koulurauha-asiamiesten palkkaamisesta kuntiin (1 000 000 euroa) / Ritva Elomaa (ps) 28.9.2018

Lakialoite LA 70/2018  laiksi perusopetuslain muuttamisesta / Leena Meri (ps) 30.10.2018

Toimenpidealoite TPA 9/2019  koulukiusaajan opetuspaikan vaihtamisesta / Terhi Koulumies (kok) 10.9.2019

Toimenpidealoite TPA 10/2019  koulukiusatun mahdollisuudesta saada korvausta koulutuksenjärjestäjältä / Marko Kilpi (kok) 10.9.2019

Lakialoite LA 12/2019  laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta / Timo Heinonen (kok) 17.10.2019

Talousarvioaloite TAA 217/2019  määrärahan lisäämisestä koulukiusaamisen vastaiseen toimintaan (5 000 000 euroa) / Mika Niikko (ps) 18.10.2019

Kirjallinen kysymys KK 149/2020 koulukiusaamisesta toisen asteen oppilaitoksissa / Emma Kari (vihr) 6.3.2020

Lakialoite LA 27/2020  laiksi lukiolain 40 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80 §:n muuttamisesta / Ari Koponen (ps) 12.6.2020

Kirjallinen kysymys KK 678/2020 koulukiusaamisen ennaltaehkäisyn selkeistä toimintamalleista  / Marko Kilpi (kok) 22.9.2020

Suullinen kysymys SKT 108/2020 kouluväkivallasta / Sofia Vikman (kok)  24.9.2020

Suullinen kysymys SKT 109/2020 kouluväkivallasta  / Jenna Simula (ps) 24.9.2020

Kirjallinen kysymys KK 741/2020 kiusaamisen ja väkivallan ehkäisystä sekä poistamisesta koulussa ja lasten sekä nuorten arjessa / Sari Sarkomaa (kok) 
9.10.2020

Valiokunnan oma asia O 64/2020 Kiusaaminen ja fyysinen väkivalta kouluissa  13.10.2020

Oikeusvertailevaa aineistoa

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta
– Luku 6 Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot
– Vertailussa mukana Alankomaat, Irlanti, Latvia, Puola, Saksa, Slovenia, Unkari, Tanska, Viro, Itävalta, Portugali

Kansainvälinen sääntely

Yhdistyneiden kansakuntien Lapsen oikeuksien sopimus (Sops 59-60/1991)
– Katso erityisesti artiklat 3 (2), 19, 28 ja 37.

Euroopan neuvoston Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (SopS 18-19/1990)

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lagar och regel. Föräldraalliansen Sverige 

Skollag (2010:800)
6 kap: Åtgärder mot kränkande behandling

Diskrimineringslag (2008:567)
– Det är förbjudet att diskriminera ett barn eller en elev på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.

Norja

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
– Kapittel 9 A, Elevane sitt skolemiljø

Saksgang: Regjeringens arbeid for å bekjempe mobbing 

USA

Laws, Policies & Regulations. Stop Bullying 

Iso-Britannia

Bullying and the Law. Anti-Bullying Alliance

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019. Helsinki 2020
– Luku 3.6. Puutteita perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa :
Perusopetuksen opiskeluympäristössä ja päätöksenteossa puutteita.
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksen saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Onko laista kiusatun turvaksi? / Katja Alaja. Artikkeli julkaisussa: Lakimiesuutiset 76 (2020) : 6, sivut 44-48.
Lakimiesuutiset-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Trygghet och studiero : en skola fri från kränkningar / Jan Melander. Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2019.
Melanderin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella : loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:16.

Kiusaamisen vastaisen työn lähtökohdat perusopetuksessa, toisella asteella ja varhaiskasvatuksessa : väliraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:12.

Konfliktit kouluissa / Sami Mahkonen. Helsinki, Edita, 2017.
Mahkosen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Koulukiusaaminen oikeuskäytännössä / Veera Snellman. Artikkeli julkaisussa: Kirjoituksia modernista rikosoikeudesta / toimittaneet Raimo Lahti, Essi Konttinen-Di Nardo. Helsingin hovioikeuden julkaisuja, 2017. Sivut 345–405.
Lahden ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Koulukiusaamisen kriminalisointi / Krista Vierimaa. Rovaniemi, Lapin yliopisto, 2012. Pro gradu.

Lainsäädäntö koulukiusaamisen ehkäisijänä / Sari Huhtala ja Tuula Pöllänen. Lappeenranta, Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009. Opinnäytetyö.

Kansalaisvaikuttaminen

Kansalaisaloitteet

Koulukiusatun ja pahoinpidellyn lapsen oikeusturvan ja koulunkäynnin turvaaminen. Kannatusilmoitusten keruuaika 9.10.2020–9.4.2021.

Kouluväkivalta pois – jokaiselle oppilaalle taattava turvallinen oppimisympäristö ja välitön sekä laadukas tuki kiusaamistilanteessa. Kannatusilmoituksen keruuaika 12.10.2020–12.4.2021.

Kansalaisaloite Kouluväkivalta kirjattava rikoslakiin. Kannatusilmoitusten keruuaika 20.10.2020–20.4.2021. Kannatusilmoituksia 56 345.

Koulukiusaamisen eliminointi ja sen vastuuhenkilöt koululaitoksessa sekä kiusaamista ehkäisevän yksikön perustaminen sosiaalitoimeen. Kannatusilmoitusten keruuaika 1.2.–1.8.2021.

Lausuntokierros

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
Lausuntopyyntö ja annetut lausunnot asian hankesivulla kohdassa ”Lausuntoaika 3.5.-11.6.2021”.

​Muuta aineistoa

Koulukiusaaminen. YLE 

Kouluterveyskysely. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, THL

KiVa Koulu
– Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma – tutkimusten mukaan yksi toimivimmista. 

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuus. Opetushallitus

Sisällöllinen toimitus: Päivi Erkkilä, kesäkuu 2021, päivitetty 19.7.2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi