Kuntauudistus – Kuntarakennelaki


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esitysten HE 31/2013 ja HE 53/2013 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitykset eduskunnalle: HE 31/2013, HE 53​/2013​
Hankkeen pohjalta annetut lait: 478/2013, 479/2013 ja 480/2013

Hankkeen tausta

Kuntarakennelakihanke on osa hallituksen kuntauudistusta. Kuntarakenneuudistuksen ohella kuntauudistus koostuu kuntalain kokonaisuudistuksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä, valtionosuusuudistuksesta, metropolialueen hallintoratkaisusta sekä kuntien tehtävien arvioinnista.

Kuntarakennelakia koskeva hallituksen esitys HE 31/2013 annettiin eduskunnalle 4.4.2013. Esitystä täydentävä HE 53/2013 annettiin 23.5.2013. Täydennykset liittyivät kansanedustaja Petteri Orpon johtaman kunta- ja sote-koordinaatioryhmän esittämiin linjauksiin.

Laki kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (478/2013), laki kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta (479/2013) sekä kielilain muuttamisesta (480/2013) annettiin 28.6.2013, voimaantulo 1.7.2013.​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Kuntarakennelaki-työryhmä, VM162:00/2011. Valtiovarainministeriön asettama toimikaudeksi 15.2.2012–30.9.2012.

Kunnallishallinnon rakenne -työryhmä, VM024:00/2011. Hanke oli käynnissä 4.3.2011–31.1.2012

Kunnan talous -työryhmä, VM025:00/2011. Hanke oli käynnissä 4.3.2011–30.3.2012.

Käsittely eduskunnassa

Välikysymys VK 1/2011:
Kunnallisten lähipalvelujen turvaaminen – Mari Kiviniemi / kesk ym.
Välikysymys liittyy hallituksen suunnittelemaan kuntauudistukseen.

Välikysymys VK 2/2012:
Hallituksen kuntauudistus – Mari Kiviniemi / kesk ym.

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä VNT 2/2012.

Välikysymys VK 7/2012:
Kuntauudistus ja lähipalveluiden turvaaminen – Vesa-Matti Saarakkala / ps

Hallituksen esitys HE 31/2013 eduskunnalle laeiksi kuntajakolain (1698/2009) muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain (423/2003) muuttamisesta.

Hallituksen esitys HE 53/2013 eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 31/2013 vp) täydentämisestä.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 11/2013, 4.6.2013.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 10/2013, 7.6.2013.

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 11/2013, 18.6.2013.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 20/2013, 18.6.2013.

Täysistunnon pöytäkirja PTK 74/2013, 19.6.2013.
Hallituksen esitys HE 31/2013 vp
Hallituksen esitys HE 53/2013 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 10/2013.
Ensimmäinen käsittely – Yleiskeskustelu

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 19.6.2013 lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena ja toisessa käsittelyssä 26.6.2013 ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Asian käsittely päättyi eduskunnassa.​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Kommunallag (1991:900). Voimassa 1.1.1992.

Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Voimassa 1.3.2009.

Lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting. Annettu 31.5.1979.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne : kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys. Osa 1, Selvitysosa. Osa 2, Alueellinen tarkastelu. Helsinki : Valtiovarainministeriö, 2012. 242 s. ; 342 s. Valtiovarainministeriön julkaisuja 5a/2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kuntien käsissä. Eeva-Liisa Hynynen. Suomen kuvalehti 49/2012 s. 22–25.
Suomen kuvalehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa   

Alueellista demokratiaa? : lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa / Ritva Pihlaja ja Siv Sandberg. Helsinki, Valtiovarainministeriö, 2012. 208 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kuntarakennekirja : oikeusoppineet puhuvat / Ari Mölsä (toim.). Helsinki : Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2012. 127 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kuntalaki : tausta ja tulkinnat / Heikki Harjula, Kari Prättälä. 8. uud. p. Helsinki : Talentum, 2012. 822 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Selvitys kuntalain uudistustarpeista / [Kuntalain kokonaisuudistusta kartoittava työryhmä]. [Helsinki] : Valtiovarainministeriö, 2011. 147 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa   

Kunta : Kunnallisen itsehallinnon perusteet / Kauko Heuru & Erkki Mannonen & Aimo Ryynänen. 2.; uud. p. Tampere : Tampere University Press, 2011. 400s : kuv.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kunnallinen itsehallinto hallintopolitiikan sivuraiteilla : onko kunnista tulossa valtion tulosohjattuja paikallishallintoyksiköitä? / Aimo Ryynänen. Edilex 2010/41, 15.12.2010.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kuntalaki / Arno Hannus, Pekka Hallberg, Anne E. Niemi. 4. uud. p. Helsinki : WSOYpro, 2009. 721 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Finanssihallinto-oikeus : valtion ja kuntien varainkäyttö ja varainkäytön valvonta / Arvo Myllymäki. Helsinki : Werner Söderström lakitieto, 2007.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Tutkimusjulkaisut-sarja / Kunnallisalan kehittämissäätiö

Julkaisuja, VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Kunnallishallintoon liittyvää kotimaista oikeudellista aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Ruotsin kunnallishallintoon liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa​

Hankkeen uutisointia

Kuntarakennelaki hyväksyttiin täysistunnossa. Eduskunta, tiedote 26.6.2013

Liitosselvitykset venyvät vaalikamppailun keskelle​. Savon Sanomat, pääkirjoitus 20.6.2013

Valiokunta pääsi laihaa​n kompromissiin​. Etelä-Suomen Sanomat, pääkirjoitus 20.6.2013

Perustuslakivaliokunta: Kuntien yhdistymisselvityksille vähintään 6 kuukautta aikaa sote-lain tultua hyväksytyksi. Eduskunta, tiedote 18.6.2013

Perustuslakivaliokunta ei saanut ratkaistua kantaansa kuntauudistukseen. YLE, uutiset 14.6.2013

Oikeuskansleri: Eduskunta arvioi riittävätkö sote-tiedot. YLE, uutiset 12.6.2013

Kuntien itsehallinnosta syntyi ​megaluokan riita​. Olli Pohjanpalo, Helsingin Sanomat 28.5.2013

Perustuslaki testa​a sote-uudistuksen​. Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 9.5.2013

Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi. Valtioneuvoston kanslia, tiedote 8.5.2013

On jo aikakin kääri​ä hiha​t. Turun Sanomat, pääkirjoitus 23.4.2013

Hallitukselta uusi työryhmä nivomaan yhteen sote- ja kuntauudistusta. YLE, uutiset 21.4.2013

Selvityspakko haastaa kun​nat toimimaan. Karjalainen, pääkirjoitus 15.4.2013

Eduskunta aloitti kuntarakennelain käsittelyn. Eduskunta, tiedote 10.4.2013

Kuntauudistusvalmistelun eritahtisuus ongelmallista. Oikeuskanslerinvirasto, tiedote 10.4.2013

Kuntarakennelakiesitys eduskuntaan. Valtiovarainministeriö, tiedote 4.4.2013

Huoli uudelleenvalinnasta ohjaa kunnanvaltuutettujen kuntaliitospäätöksiä. VATT, tiedote 25.3.2013

Kuntarakennelaista annettiin 384 lausuntoa. Valtiovarainministeriö, tiedote 7.3.2013

Työryhmä esittää Helsingin seudulle neljää kuntaa. Katja Kuokkanen, Helsingin Sanomat, uutiset – kaupunki 2.3.2013

Lainsäädäntöprofessorit tyrmäävät kuntauudistuksen. Ari Mölsä, YLE Uutiset 25.1.2013

Terveyspalvelut jäivät kuntape​lin jalkoihin. Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 12.1.2013

Työryhmä: laadukkaat peruspalvelut edellyttävät laajan väestöpohjan. Sosiaali- ja terveysministeriö, tiedote 11.1.2013

Mitä kuntalain kokonaisuudistuksessa on tapahtunut? Päivi Laajala, Valtiovarainministeriö, uutiskirje 14.12.2012

Alkuperäinen tavoite alkaa kara​ta kuntauudistukselta. Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 17.11.2012

Kunnilla vuosi aikaa kypsytellä yhteis​​työ- ja yh​distymistahojaan. Ilkka, pääkirjoitus 16.11.2012

Kuntarakennelakiluonnos lausuntokierrokselle viikolla 47. Valtiovarainministeriö, tiedote 15.11.2012

Kuntajohtajat: Palveluita karsittava, lisää omavastuuta kuntalaisille. YLE Uutiset 9.10.2012

Tampereesta ja Turusta metr​opolit. Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 24.9.2012

Välimäen malli paljasti valm​istelun sotkut. Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 28.8.2012

Kainuussa kohti kolmea? Kainuun Sanomat, pääkirjoitus 29.6.2012

Kuntarakenteen uudistamista ohjaavat kriteerit vahvistettiin. Valtiovarainministeriö, tiedote 27.6.2012

Hallitus linjasi kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Valtioneuvosto, tiedote 5.6.2012

Yhteenveto Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitystä koskevista lausunnoista. Valtiovarainministeriö, 22.5.2012

Hallitus lipsuu kuntauudistusaikataulusta. YLE Uutiset 25.4.2012

Kuntauudistuksen aikatauluun voi tulla muutoksia. YLE Uutiset 18.4.2012

Kuntauudistus herättää kiiv​aita tunteita. Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 9.3.2012

Maakuntayhteistyö ja lisäaika tarpeen kuntauudistuksessa. YLE Uutiset 9.2.2012

Kunnallishallinnon rakenne -työryhmä: Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne edellyttää suurta rakennemuutosta. Valtiovarainministeriö, tiedote 8.2.2012

Hallitus linjasi kuntauudistusta. Valtioneuvosto, tiedote 1.2.2012

Huoltosuhde pakottaa Suomen kunt​aremonttiin​. Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 28.11.2011

Sysmässä puuhattiin kuntakapinaa. YLE Uutiset 7.11.2011

Kaupunkiseudut yhä ongelmana. Turun Sanomat, pääkirjoitus 8.10.2011

Paras osoittautui sudeksi. Aamulehti, pääkirjoitus 6.10.2011

Kaupunkiseutu muod​ostaa hyvän pohjan​. Etelä-Suomen Sanomat, pääkirjoitus 3.8.2011

Muuta aineistoa

Palvelurakenneuudistus osana kuntauudistusta / Sosiaali- ja terveysministeriö

Sveriges Kommuner och Land​sting

sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, Marraskuu 2011, päivitetty 14.6.2013
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi.