​Lapsen huolto ja tapaamisoikeus


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 88/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: 88/2018
Hankkeen pohjalta annetut lait: 190/2019, 191/2019, 192/2019, 193/2019 ja 194/2019

Hankkeen tausta

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslainsäädännön uudistus toteutettiin osana lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa, joka sisältyy pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan.

Lakiin esitettiin uusia säännöksiä muun muassa huoltajien velvollisuudesta suojella lasta väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen.

Lakiin ehdotettiin lisättäväksi säännökset vuoroasumisesta. Uutta oli myös se, että lapselle pyrittiin vahvistamaan oikeus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä.

Huoltajien välisestä tehtävienjaosta, oheishuoltajasta ja tietojensaantioikeudesta esitettiin mahdollisuutta sopia sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella.

Lakiin ehdotettiin myös muutoksia, joilla vahvistetaan lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn. Oikeudenkäyntimenettelyyn ehdotettiin muutoksia, joiden tavoitteena on nopeuttaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia oikeudenkäyntejä ja karsia tarpeettomia uusintakäsittelyjä.

Eduskunta hyväksyi 10.1.2019 lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta (190/2019)  ja eräät siihen liittyvät lait (91/2019), (192/2019), (193/2019) ja (194/2019). Lait tulevat voimaan 1.12.2019.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Valtioneuvoston hanke OM010:00/2016 : Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistus, lapsenhuoltolain uudistamistyöryhmä / Reform av lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt

Muistio lapsenhuoltolain uudistamistarpeista 25.1.2016. Oikeusministeriö

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistaminen​. Näkemyksiä uudistamistarpeista. Lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriö: Mietintöjä ja lausuntoja 35/2016. 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain muutostarpeet​ : yhteenveto verkkokeskustelusta. Oikeusministeriö: Mietintöjä ja lausuntoja 36/2016.​​

Lapsenhuoltolain uudistaminen : työryhmän mietintö. Oikeusministeriön julkaisu 47/2017.

Etuudet ja palvelut lasten vuoroasumistilanteissa - lasten vuoroasumista selvittäneen työryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 18/2018

Lapsenhuoltolain uudistus. Lausuntotiivistelmä työryhmämietinnöstä. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 13/2018.​

​Käsittely eduskunnassa

Esimerkkejä viime vuosina tehdyistä, aiheeseen liittyvistä eduskunta-aloitteista:

Kirjallinen kysymys KK 222/2011
Isien tasa-arvoinen kohtelu lasten huoltajuuskiistoissa / Savola, Mikko (kesk)

Lakialoite LA 27/2012
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta / Eerola, Juho (ps) 

Kirjallinen kysymys KK 494/2012
Lapsen vieraannuttaminen etävanhemmastaan avioerotilanteessa / Uotila, Kari (vas)

Lakialoite LA 100/2014
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta / Eerola, Juho (ps)

Kirjallinen kysymys KK 476/2014
Lapsen ja etävanhemman oikeuksien turvaaminen / Eerola, Juho (ps)

Kirjallinen kysymys KK 945/2014
Lasten tapaamiset erotilanteessa / Lipponen, Päivi (sd)

Kirjallinen kysymys KK 1219/2014
Lapsen edun toteutuminen avioeron jälkeen sekä vanhempien oikeudet ja velvollisuudet / Jalonen, Ari (ps)

Kirjallinen kysymys KK 353/2015
Lapsen ihmissuhteista isovanhempiinsa / Kiljunen, Anneli (sd)

Kirjallinen kysymys KK 471/2016
Huoltokiusaamisesta ja vieraannuttamisesta / Eerola, Juho (ps)

Kirjallinen kysymys KK 636/2016
Lapsen oikeudesta isovanhempiinsa / Semi, Matti (vas)

Hallituksen esitys HE 88/2018 eduskunnalle laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 20.6.2018.

Lähetekeskustelussa 28.6.2018 asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 6/2018 21.11.2018.

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 12/2018 5.12.2018. 

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Täysistunto 5.12.2018. Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2018 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely 10.12.2018:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 88/2018 sisältyvien 1.–12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely 13.12.2018:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 88/2018 sisältyvät 1.–12. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus EV 175/2018 10.1.2019

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

YK:n yleissopimus lasten oikeuksista (SopS 60/1991)

YK:n lapsen oikeuksien komitean 17.6.2011 Suomelle antamat suositukset lasten kuulemiseen huoltoa koskevissa asioissa, joita komitea on pitänyt puutteellisina:
UN Convention on the rights of the child. Committee on the rights of the child. Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the convention. Concluding observations: Finland. CRC/C/FIN/CO/4

Euroopan neuvoston ministerineuvostossa v. 2015 hyväksytty suositus lapsen asuinpaikan muuttamista koskevien riitojen ennaltaehkäisystä ja ratkaisemisesta:
Council of ministers. Recommendation CM/Rec(2015)4 and explanatory memorandum. Preventing and resolving disputes on child relocation

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselma.
Resolution 2079 (2015): Equality and shared parental responsibility: the role of fathers

Sääntely Euroopan unionissa

Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Föräldrabalk (1949:381)

Se barnet! Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning. Statens offentliga utredningar 2017:6. 

Norja

Lov om barn og foreldre (barnelova) LOV-1981-04-08-7

Lov om vergemål (vergemålsloven) LOV-2010-03-26-9 

Tanska

Foraeldreansvarsloven (LBK nr 1820 af 23/12/2015)

Retsplejeloven, Kap. 42 og 42a (LBK nr 1257 af 13/10/2016)

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. (BEK nr 146 af 22/02/2016)

Saksa

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Abschnitt 3: Verfahren in Kindschaftssachen

Ranska

LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant

L’audition de l’enfent en justice, Article 338-1-12 

De l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés, Article 373-2 (1-5)

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Vuoroasuminen lapsen näkökulmasta. Pitkittäistutkimus lapsena vuoroasuneiden kokemuksista / Hannariikka Linnavuori. Erofoorumi 22.3.2018 Helsinki.

Preschool children living in joint physical custody arrangements show less psychological symptoms than those living mostly or only with one parent / Malin Bergström et.al. Acta Paediatrica 2018, 107. 

Joint versus sole physical custody: outcomes for children independent of family income or parental conflict / Linda Nielsen. Journal of Child Custody 2018, 15 (1).

Re-examining the research on parental conflict, coparenting, and custody arrangements / Linda Nielsen. Psychology, Public Policy, and Law 2017, Vol. 23 (2).
– Psychology, Public Policy, and Law -lehden saatavuus tarkistettavissa WorldCat.org-hakupalvelussa

Sopuisuus vuoroasumisen edellytyksenä / Pekka Pere. Janus 2017, 25 (1).
Janus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Stemming the tide of misinformation: international consensus on shared parenting and overnighting / Richard Warshak. Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers 2017, 30 (1). 

Barns rätt / Anna Singer. Uppsala: Iustus, 2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Lapsen oikeudet ja oikeusturva : lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa / Virve-Maria Toivonen. Helsinki : Alma Talent, 2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Ei niin suurta riitaa, ettei sopu sitä sovita : asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun seurantaryhmän loppuraportti / Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun seurantaryhmä. Selvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö, 12/2016.

Lapsen elatus ja huolto 2015. Tilastoraportti 11/2016. Suomen virallinen tilasto, Lapsen elatus ja huolto. THL. 

Saker etter barneloven - allmennprosess. Oslo tingrett, 2016.

Vanhempien mielenterveyshäiriöt ja vieraannuttaminen lapsen huoltoriidoissa. Lääkintäoikeudellinen ja oikeussosiologinen tutkimus / Anja Hannuniemi. Väitöskirja. 2015. Helsingin yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta.
Hannuniemen julkaisun saatavuus Edusk​unnan kirjastossa​

Fifty moves a year: is there an association between joint physical custody and psychosomatic problems in children? / Malin Bergström et.al. Journal of Epidemiology and Community Health 2015, 69 (8).

Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa / Anna-Kaisa Aaltonen. Helsinki : Kauppakamari, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kinder vor Gericht in Trennungs- und Scheidungsverfahren / Birgit Benesch. Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Lapsi, perhe ja tuomioistuin : lapsen prosessuaalinen asema huolto- ja huostaanotto-oikeudenkäynneissä / Hannele Tolonen. Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset : oikeuden rakenteet ja sopivat perheet / Sanna Koulu. Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Lapsi, oikeus ja osallisuus / Henna Pajulammi. Helsinki : Talentum, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Olika familjer lever på olika sätt - om barns boende och försörjning efter en separation. Statistiska centralbyrån. Demografiska rapporter 2014:1. 

Föräldraansvar i välfärdsrätten : om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd / Johanna Schiratzki. Stockholm : Norstedts Juridik, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Lapsioikeus murroksessa / Suvianna Hakalehto-Wainio ja Liisa Nieminen (toim.). Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Follo-kokeilu huoltoriitojen ratkaisumallina / Elina Hohenthal. Pro gradu -tutkielma, 2012, Helsingin yliopisto.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kansainvälinen lapsioikeus / Tuulikki Mikkola. Helsinki : Sanoma Pro, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Vårdnadstvister - med fokus på vårdnaden och motiveringen av denna samt beslutsgrunderna vid valet av vårdnadsform / Pia-Maria Pihlaja. Pro gradu -avhandling, Maj 2011, Helsingfors universitet.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Lasten kokemuksia vuoroasumisesta / Hannariikka Linnavuori. Väitöskirja. 2007. Kasvatustieteiden tiedekunta. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 313. Jyväskylän yliopisto.

L'audition de l'enfant dans les procédures civiles? / Druant, Joliton. JDJ No 220,  Décembre 2002

Lasten huoltoon liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa
Lapsen oikeusasemaan liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa
Tapaamisoikeuteen liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Oikeusministeriö selvitti lain muutostarpeita avoimessa verkkokeskustelussa 18.4–8.5.2016 Vaikuta lakiin -palvelussa. Kommentteja verkkokeskustelussa esitettiin yhteensä 1289. Yhteenveto verkkokeskustelusta : Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain muutostarpeet : yhteenveto verkkokeskustelusta. Mietintöjä ja lausuntoja 36/2016. Tiivistelmä

​Hankkeen uutisointia

Lapsenhuoltolakiin uudistuksia joulukuun alusta lukien. Oikeusministeriön tiedote 7.2.2019

Lapsenhuoltolakiin lapsen asemaa parantavia uudistuksia. Eduskunnan tiedote 5.12.2018

Lapsenhuoltolakiin tulossa lapsen asemaa parantavia uudistuksia. Oikeusministeriön tiedote 20.6.2018

"Valitettavasti on yhä ihmisiä, jotka eivät toimi lapsen edun mukaan" – Näin lapsenhuoltolaki on muuttumassa. Paula Tiessalo, YLE uutiset 11.6.2018

Lapsen etu ensin vuoroasumisjärjestelyissä. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 17.5.2018

Lapsen etu painottuu lainuudistuksessa. Antti Häkkänen ja Annika Saarikko,
Helsingin sanomat 18.12.2017

Mitä tehdä, kun riidat ajavat isovanhemmat erilleen lapsenlapsista? Nyt pohditaan, pitäisikö lakiin kirjata oikeus tavata lapsenlapsia. Satu Pajuriutta, Helsingin Sanomat 14.7.2017

Vuoroasumisen mahdollisuus selvitetään lakiuudistuksessa – moni erolapsi asuu vuoroin äidillään ja isällään. Satu Pajuriutta, Helsingin Sanomat 12.2.2017

Yhteenveto verkkokeskustelusta lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain muutostarpeista.  Edilex-uutinen 23.8.2016. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa.

HS kävi läpi kolmen kuukauden huoltajuuskiistat: Epäily äitien suosimisesta ei saa tukea. Satu Vasantola, Suvi Vihavainen, Helsingin Sanomat 10.5.2016

”Poikani halusi tulla luokseni”, ”Vanhempien rikostausta selvitettävä” – Lastenhuoltolain uudistuksesta kiivasta keskustelua ministeriön sivuilla. Juho-Pekka Pekonen, Helsingin Sanomat 9.5.2016

Isovanhemmille ja lapsenlapsille harkitaan tapaamisoikeutta – vanhempien erossa välit joskus katkeavat. Suvi Vihavainen, Helsingin Sanomat 18.4.2016

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta valmistui muistio – kansalaisia kuullaan helmi-maaliskuussa. Edilex-uutinen 26.1.2016. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa.

​Muuta aineistoa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosoh​jelma. Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Vos Enfants ce que vous pouvez demander. Divorces de France

Un enfant mineur peut-il être entendu par le juge lors d'un divorce? Service-Public.fr

Sisällöllinen toimitus: Sirkka-Liisa Korkeila, helmikuu 2017, päivitetty 18.2.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi