Liikesalaisuusdirektiivin täytäntöönpano


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 49/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 49/2018
Hankkeen pohjalta annettu laki: 595/2018
Muut annaetut lait: 596/2018–710/2018

Hankkeen tausta

Liikesalaisuusdirektiivi (Direktiivi (EU) 2016/943 julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta) on pantu Suomessa täytäntöön uudella liikesalaisuuslailla, joka sisältää direktiivin edellyttämät säännökset.

Liikesalaisuudella tarkoitetaan tietoa, jota liikesalaisuuden haltija pyrkii toimillaan pitämään salaisena, ja jonka kaupallinen arvo perustuu siihen, että tieto pysyy salassa. Uuden liikesalaisuuslain myötä yritysten on mahdollista aiempaa paremmin ennakoida, minkälaista oikeussuojaa ne voivat EU:n alueella saada liikesalaisuuksiensa väärinkäyttötilanteissa.

Uusi laki sisältää liikesalaisuuksien suojaa koskevat säännökset sopimattomasta menettelystä, jotka aiemmin olivat elinkeinotoiminnassa annetussa laissa (1061/1978). Työsopimuslakiin (55/2001) ja muutamiin muihin lakeihin on tehty täsmennyksiä ja muutoksia.

Liikesalaisuuslaissa säädetään liikesalaisuuden määritelmästä sekä liikesalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta, käyttämisestä ja ilmaisemisesta. Laissa säädetään myös sallituista liikesalaisuuden hankkimistavoista ja siitä, millä edellytyksillä väärinkäytöksistä ja laittomasta toiminnasta voidaan ilmoittaa liikesalaisuuden suojasta huolimatta (whistleblowing).

Lisäksi liikesalaisuuksiin liittyvät oikeussuojakeinot yhtenäistyivät. Tuomioistuin voi liikesalaisuuden haltijan vaatimuksesta määrätä kielloista ja korjaavista toimenpiteistä. Se voi myös määrätä liikesalaisuuden loukkaajan maksettavaksi käyttökorvauksen tai vahingonkorvauksen liikesalaisuuden haltijalle.

Eduskunta hyväksyi 27.6.2018 liikesalaisuuslain (595/2018) ja siihen liittyvät muutoslait (596/2018) – (710/2018). Lait tulivat voimaan 15.8.2018.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmisteleva työryhmä ja sen alainen jaosto TE056:00/2016.
Hankkeen toimikausi 5.10.2016–30.9.2017. Lausunnot esitysluonnoksesta ovat kohdassa Asiakirjat.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 18.10.2017. Luonnos on kohdassa Asiakirjat / Muut asiakirjat ja muistiot, 6.

Lainsäädännössä käytetyt liikesalaisuuden käsitteet. Muistio 09112017 TEM/TMO/SYL

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausunto Dnro: VNK/397/32/2018

Käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston kirjelmä U 5/2014 eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (liikesalaisuuksien suoja)

Lakialoite LA 59/2013:
Laki työsopimuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta – Mikael Jungner (sd)

Hallituksen esitys liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 49/2018 annettiin eduskunnalle 12.4.2018.

Lähetekeskustelussa 24.4.2018 asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 8/2018, 7.6.2018.

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 11/2018, 19.6.2018.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 20.6.2018 ja 21.6.2018:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 49/2018 vp sisältyvien 1.–115. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 116. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 26.6.2018 ja 27.6.2018:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 49/2018 vp sisältyvät 1.–115. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 116. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 18.10.2017. Ks. luku Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö, s. 30–33.

Teollisuusomistusoikeuden suojelemista koskeva Pariisin sopimus (SopS 5/1921)

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan kauppaan liittyvä TRIPS -liitesopimus (SopS 5/1995) – Maailman kauppajärjestön perustamissopimus ja sen II artiklan mukaiset liitesopimukset

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (liikesalaisuusdirektiivi)

Tiivistelmä: EU:n säännöt liikesalaisuuksien suojaamisesta 

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter

SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter
Lagrådsremiss: En ny lag om företagshemligheter, 8.2.2018

Norja

Lov om straff. LOV-2005-05-20-28

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven). LOV-2009-01-09-2

Tanska

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 977 af 09/08/2017

Lov om markefsføring (Markedsføringsloven), LOV nr 426 af 03/05/2017

USA

Liittovaltion yhtenäinen liikesalaisuussäädös, Defend Trade Secrets Act of 2016 (DTSA)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Implementation of the trade secrets directive : a new trade secrets act proposed in Finland : legislative update / Vilhelm Schröder. Julkaisussa Liikejuridiikka 2018:1, sivut 170–188.
Liikejuridiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​
– Luettavissa myös Kauppakamari Tieto -palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.​

Liikesalaisuuksien suojasta todistelussa / Tatu Leppänen. Sivut 194–208 julkaisussa: Oikeutta oikeudenkäynnistä täytäntöönpanoon : juhlajulkaisu Tuula Linna 1957 - 25/9 - 2017 / Juhana Riekkinen (toim.). Helsinki, Alma Talent 2017.
Riekkisen ym. (toim.) julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ny lag om företagshemligheter : betänkande / Utredningen om skyddet för företagshemligheter. Statens offentliga utredningar, SOU 2017:45. Stockholm, Wolters Kluwer, 2017. 460 s.
SOU 2017:45 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset / Tom Vapaavuori. Helsinki, Talentum Pro, 2., uud. p. 2016. 425 s.
Vapaavuoren julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Startup-juridiikan käsikirja / Tuomas Honkinen, Antti Innanen, Jaakko Lindgren, Jukka Pello, Johanna Rantanen, Kyösti Siltala ja Sara Tuomala. Helsinki, Alma Talent 2016. 179 s.
Honkisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Yrityssalaisuusrikokset : Korkeimman oikeuden ratkaisut 2013–2015, osa I / Klaus Nyblin. Defensor Legis 2015/4. s. 695–707.
Defensor legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.​

Yrityssalaisuusrikokset : Korkeimman oikeuden ratkaisut 2013–2015, osa II / Klaus Nyblin. Defensor Legis 2016/2. s. 205–224.
Defensor legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.​

Skyddet för visselblåsare i arbetslivet : en konstitutionell och arbetsrättslig studie [Abstract] / Per Larsson. Väitöskirja. Stockholms universitet, Stockoholm, Jure 2015. 374 s.

Työntekijän salassapitovelvollisuus yrityssalaisuuksista / Antti Sahinoja. Referee-artikkeli. Defensor legis 2013:6. s. 985–999.
Defensor legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.​

Defining trade secrets in multilateral research collaboration / Alina Wernick. Sivut 193–227 julkaisussa Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa verkkotalouden aikana / Hannes Kankaanpää, Rainer Oesch (toim.). Helsinki, Lakimiesliiton kustannus, 2012.
Kankaanpään ym. (toim.) julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Liikesalaisuuteen liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Uusi liikesalaisuuslaki voimaan. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 10.8.2018

Uusi laki liikesalaisuuksien suojasta. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 12.4.2018

Arviointineuvosto: Liikesalaisuuslain vaikutusten suuruusluokkaa ja työntekijän aseman muutosta kuvattava tarkemmin. Valtioneuvoston kanslian uutinen 9.3.2018

Työryhmä esittää uuden liikesalaisuuslain säätämistä. Edilex-uutinen 19.10.2017.
– Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työryhmä esittää uuden liikesalaisuuslain säätämistä. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 18.10.2017

Uusi laki tehostamaan liikesalaisuuksien suojaa. Elinkeinoelämän keskusliiton uutinen 18.10.2017

Professori Tanya Aplin: EU-uudistus parantaa liikesalaisuuksien suojaa. Matti Remes, IPRinfo verkkolehti 4.10.2017

Liikesalaisuudet puhuttivat IPR-päivässä. Soile Manninen, IPFinfo verkkolehti 7.3.2017

Liikesalaisuuksien suojaa harmonisoidaan EU:ssa. Verna Syrjänen, IPRinfo verkkolehti 1.3.2016 ​

Muuta aineistoa

World Intellectual Property Organization (WIPO)

World Trade Organization (WTO)

IPR University Center – Kotimaista oikeuskäytäntöä liikesalaisuuksista

Uusi liikesalaisuuslaki suojaa yritysten luottamuksellista tietoa. Johanna Lähde, Asianajotoimisto Castrén & Snellman 26.10.2017

Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, joulukuu 2017, päivitetty 16.8.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi