Metsähallituksen organisaatiouudistus


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 132/2015 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 132/2015
Hankkeen pohjalta annetut lait: 234/2016 ja 235/2016

Hankkeen tausta

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan Metsähallitusta koskevan lainsäädännön uudistamista. Lainsäädäntöä muutetaan vastaamaan EU:n vaatimuksia ja Metsähallituksen johtamisjärjestelmää selkeytetään.

Tarve Metsähallitusta koskevan lainsäädännön uudistamiseen perustuu EU:n kilpailulainsäädännön vaatimuksiin. Niiden mukaisesti julkisyhteisöjen markkinoilla toimivia liiketoimintoja on kohdeltava yhdenvertaisesti yksityisen sektorin vastaavien toimintojen kanssa.

Metsähallituksesta muodostetaan valtion erityisliikelaitos, jossa julkiset hallintotehtävät on eriytetty omaan yksikköönsä ja jonka markkinaehtoinen liiketoiminta on sijoitettu tytäryhtiöihin. Metsähallitus pysyy yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Valtion maa- ja vesiomaisuus on suorassa valtion omistuksessa sekä Metsähallituksella on edelleen lakisääteisesti määriteltyjä liiketoimintaa rajoittavia yhteiskunnallisia velvoitteita. Valtion metsätaloutta harjoittavalla yhtiöllä on pysyvä käyttöoikeus valtion talousmetsiin.

Hankkeessa on tavoitteena valmistella Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevat säädökset Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän 22.5.2012 tekemän linjauksen pohjalta. Ensimmäinen luonnos hallituksen esitykseksi Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi on päivätty 6.5.2014. 

Jatkovalmistelussa otetaan huomioon Metsähallitusta koskevat uudet omistajapoliittiset linjaukset, joiden mukaan Metsähallituksen taserakenne ja arvo tarkistetaan Metsähallituksen yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisen ja liiketoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Valtioneuvosto antoi 3.12.2015 eduskunnalle hallituksen esityksen HE 132/2015 Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki Metsähallituksesta (234/2016) vahvistettiin 8.4.2016. Laki tuli voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2016.

Laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä (235/2016) vahvistettiin 8.4.2016. Laki tuli voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2016.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Valtion maiden virkistyskäyttö turvataan Metsähallituslain uudistuksessa. Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 1.3.2016

Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevien säädösehdotusten valmisteluhanke MMM004:00/2014. Hanke asetettiin 23.5.2012 ja on voimassa 23.5.2012–31.12.2015

​Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevien säädösehdotusten valmistelu: lausunnot Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevien säädösehdotusten valmisteluun ovat asiakirjat-välilehdellä.

Metsähallituksen hallinnassa olevat maa- ja vesialueet pysyvät valtion omistuksessa​. Maa- ja metsätalousministerön tiedote 25.9.2015

Metsähallituslain uudistus laajalle lausuntokierrokselle. Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 8.5.2014

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 81/2015: Hallitusohjelman kirjauksesta Metsähallitusta koskevan lainsäädännön uudistamisessa (Sari Essayah / kd)

Kirjallinen kysymys KK 83/2015: Metsähallitusta koskevan lain uudistamisesta hallitusohjelman perusteella (Harry Wallin / sdp)

Kirjallinen kysymys KK 239/2015: Metsähallitus-lain valmistelun tilanteesta (Jari Myllykoski / vas)

Hallituksen esitys HE 132/2015 vp eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Perustuslakivaliokunnan lausunto, PeVL 1/2016, 18.2.2016

Ympäristövaliokunnan lausunto, YmVL 2/2016, 23.2.2016

Talousvaliokunnan lausunto, TaVL 3/2016, 25.2.2016

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö, MmVM 2/2016, 10.3.2016

Ensimmäinen käsittely 18.03.2016:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 132/2015 sisältyvien 1.–13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 30.03.2016:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 132/2015 sisältyvät 1.–13. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi on kansainvälinen vertailu valtiollisesta metsähallinnosta.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Regeringens proposition 2009/10:169: Förändrat uppdrag för Sveaskog AB (publ)

Näringsutskottet betänkande 2009/10:NU22: Förändrat uppdrag för Sveaskog AB

Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen

Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

Förordning (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket

Norja

Lov om skogsdrift m.v. i statsallmenningene LOV-1992-06-19-60

Ranska

Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier (nouveau). L'Office national des forêts.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

​Metsäoikeus / Matti Kiviniemi. 4., uud. p. Helsinki, Metsäkustannus, 2015
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Metsävaltio : Metsähallitus ja Suomi 1859–2009 / Antti Parpola, Veijo Åberg. Helsinki, Edita, 2009.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Metsähallitus : liikelaitoskonsernina ja ympäristöministeriön ohjaamana luonnonsuojelijana. Helsinki, Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2008. Helsinki, Edita Prima.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Metsän haltija : metsähallituksen yhteiskunnallinen vastuu vuosina 1859–2005 / Teijo Rytteri. Helsinki, Suomen tiedeseura, 2006.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Statlig skog och skyddad mark : betänkande. Del 1, Presentation av förvaltare / av Statsskogsutredningen. Stockholm, Fritze, 2002. 259 s. Statens offentliga utredningar, 2002:40. Del 1: Kapitel 1–11, Kapitel 12, Kapitel 13.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Statlig skog och skyddad mark : betänkande. Del 2, Organisationsförslag / av Statsskogsutredningen. Stockholm, Fritze, 2002. 353 s. Statens offentliga utredningar, 2002:40. Del 2: Kapitel 14–19, Bilagor.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kansalaisvaikuttaminen

Pysäytetään metsähallituslaki -adressi

Lakivalmistelun edellyttämä osallistaminen toteutetaan seminaareissa ja kuulemistilaisuuksissa.

Metsähallituslain valmisteluun liittyviä tilaisuuksia: Metsähallituslain valmisteluun liittyvien seminaarien aineisto (2011–2014)

Hankkeen uutisointia

Eduskunta löi lukkoon kiistellyn metsähallituslai​n sisällön – lopullinen äänestys pääsiäisen jälkeen. Olli Pohjanpalo, Helsingin sanomat 18.3.2016

Metsähallitus-adressiin kertyi kahdessa vii​kossa lähes 130 000 allekirjoittajaa. Heli Saavalainen, Helsingin sanomat 17.3.2016

Tästä kiistellyssä metsähallituslaissa on kyse – seitsemän vastausta siihen, mikä muuttuisi. Janne Toivonen, Yle uutiset 14.3.2016

Valtion metsäyhtiö etenee ed​uskunnassa. Juhani Saarinen, Helsingin sanomat 11.3.2016

Kiistelty metsähallituslaki sai retkeilijät Kansalaistorille. Anne-Pauliina Rytkönen, Yle uutiset 9.3.2016

Kimmo Tiilikaisen mukaan metsä­hallituslaki ei ole uhka luonnon­suojelulle: ”Kansalaisten huoli on ​turha”. Jaana Savolainen, Helsingin sanomat 7.3.2016

Kiisteltyyn metsähallituslakiin tulossa isoja muutoksia – ”Ministeri päättää, miten edetään". Marko Junkkari, Helsingin Sanomat 3.3.2016

​Metsähallituslaki uudelle lausuntokierrokselle. Edilex-uutinen 11.11.2015
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.​

Metsähallituslaki lähti uudelle lausuntokierrokselle. Jyri Tynkkynen, YLE Uutiset 10.11.2015

Haukut purivat: kiistelty metsä​hallitus­laki laitetaan vielä uudelle lausuntokierrokselle. Helsingin Sanomat 28.10.2015

Saamelaispaliskunnat vastustavat metsähallituslakiluonnoksen viemistä eduskuntaan. Aletta Lakkala, YLE Uutiset 26.10.2015

Järjestöt: Metsähallituksen uudist​uksessa luonto on jäämässä talouden jalkoihin​. Heli Saavalainen, Helsingin Sanomat 19.10.2015

Metsähallituksesta valmistellaan erityisliikelaitosta. Edilex-uutinen 23.5.2012
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.​

Muuta aineistoa

Metsähallituslaissa tulee säätää saamelaisten oikeuksista / Heta Heiskanen & Juha Lavapuro, Perustuslakiblogi 22.11.2015

Sveaskog AB
Ruotsin valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Sveaskog AB hoitaa maaomaisuuden edunvalvonnan ja hoidon tehtävät.

Statskog SF
Norjan valtion kokonaan omistama yhtiö, jonka hallinnassa on 6 miljoonaa hehtaaria valtion maita. Statskog SF:n keskeistä liiketoimintaa on kestävän metsätalouden harjoittaminen.

sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, marraskuu 2015, päivitetty 21.4.2016
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi