​Nimilainsäädännön uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 104/2017 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 104/2017
Hankkeen pohjalta annetut lait: 946/2017 ja 947/2017

Hankeen tausta

Etu- ja sukunimen käyttöä koskeva nimilaki(694/1985) ajanmukaistetaan. Lakiuudistuksen perusteina ovat kansainvälistyminen ja perherakenteiden muutokset ja myös tarve yksilöidympään nimenantoon. Henkilötunnuksen käyttö yksilöintivälineenä on korostunut etu- ja sukunimeen verrattuna.

Nimilain uudistamisella toteutetaan osaltaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen sääntelyn sujuvoittamista koskevaa kärkihanketta.

Pohdittavina ovat muun muassa sukunimisuoja, kotimaisen nimikäytännön suojeleminen, perheen nimiyhteys ja nimen muuttumattomuus sekä muut nimiin liittyvät yhteisölliset arvot suhteessa valinnanvapauteen.

Lisäksi maistraattien ja nimilautakunnan menettelytapoja nimenmuutoshakemuksissa tehostetaan ja käsittelyaikoja lyhennetään. Myös nimilaissa olevat kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset muutetaan viittaamaan hakijan asuinpaikkaan kotipaikan sijaan.

Eduskunta hyväksyi 28.11.2017 etu- ja sukunimilain (946/2017). Se tulee voimaan 1.1.2019 ja sillä kumotaan nimilaki(694/1985). Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta (947/2017) hyväksyttiin myös 28.11.2017 ja se tuli voimaan jo vuoden 2018 alusta.​​​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Nimilainsäädännön uudistamista valmisteleva työryhmä OM009:00/2016

Arviomuistio nimilain uudistamistarpeista 11.4.2016. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 11/2016.

Nimilain uudistaminen: yhteenveto kyselyvastauksisista 6.9.2016. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 38/2016.

Nimilainsäädännön uudistaminen: työryhmämietintö. Oikeusministeriön julkaisuja 21/2017. Luonnos hallituksen esitykseksi etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta.

Nimilainsäädännön uudistaminen: lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriön julkaisuja 43/2017.

Lausunnot nimilain uudistamistyöryhmän mietintöön

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 106/2011:
Ändring av namnlagen – Christina Gestrin (r) 

Kirjallinen kysymys KK 1052/2012:
Nimilain päivittäminen – Raija Vahasalo (kok)

Kirjallinen kysymys KK 559/2013: 
Väestötietojärjestelmään rekisteröimättömien oikeus syntymätodistukseen – Tuija Brax (vihr)

Hallituksen esitys HE 104/2017 eduskunnalle etu- ja sukuimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 19.9.2017. Asia lähetettiin lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten.

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 13/2017

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 22.11.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 104/2017 vp sisältyvien 1.–2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 28.11.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 104/2017 vp sisältyvät 1.–2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Nimilain uudistaminen : kansainvälinen vertailu / Aleksi Heikkilä 26.11.2016. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 49/2016. Vertailussa käydään läpi Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Saksan, Ranskan, Espanjan, Portugalin, Englannin ja Walesin sekä Venäjän nimilainsäädäntöä.

Sääntely Euroopan unionissa

Henkilöiden nimiä koskeva kansallinen lainsäädäntö ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan. Euroopan unionin tuomioistuin on 2000-luvulla kuitenkin käsitellyt joitakin sukunimiin liittyviä tapauksia silloin kun tilanteeseen on sisältynyt jokin jäsenvaltioiden rajat ylittävä liittymä. Esimerkiksi tapauksissa C-353/06 (Grunkin ja Paul) ja C-208/09 (Sayn-Wittgenstein) oli kysymys toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan määrätyneen sukunimen tunnustamisesta.

Tapauksissa C-148/02 (Garcia Avello) ja C-391/09 (Runevič-Vardyn ja Wardyn) oli kysymys toisen jäsenvaltion mukaan määräytyneen lainsäädännön mukaisen nimikäytännön tai kirjoitusasun soveltamisesta.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (2016:1013) om personnamn, voimaan 1.7.2017

SOU 2013:35 En ny lag on personnamn

Norja

Lov 7.6.2002 nr 19 Lov om personnavn (navneloven)

NOU 2001:1 Lov om personnavn : tradisjon, liberalisering og forenkling.
Norges offentlige utredninger NOU 2001:1 ─ Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Saksa

Personenstandsgesetz (PstG)

Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Ti år med den norske navneloven / Ivar Utne. Studia anthroponymica Scandinavica 30 (2012), s. 71–121.   

Respecting Constitutional Identity in the EU / Leonard F.M. Besselink. Common Market Law Review 2012/2, s. 671–693.
Common Market Law Review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Respekt för medlemsstaternas nationella identitet, eller för EU-rättens effektivitet? : något om art. 4(2) EU-fördraget / Carl Lebeck. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (JFT). Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland. (2012) : 5, s. 436–464.
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Internationella namnfrågor. Stockholm : Justitiedepartementet, Regeringskansliet : Fritze, 2011. 120 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Free Circulation Of Names For EU Citizens?​ / Costanza Honorati. Il diritto dell'Unione Europea 2009, s. 379–401.
– SSRN´s eLibrary -palvelun kaikille avoimet artikkelit

Efternamns fria rörlighet inom EU / Michael Bogdan. Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 2008, Nr 3, s. 647–653.
Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Towards European Conflict Rules in Matters of Personal Status / Gerard-René De Groot. Maastricht Journal of European and Comparative Law. 2004, s. 115–119.
– Maastricht Journal of European and Comparative Law -lehden saatavuus saatavuus tarkistettavissa Finna.fi-hakupalvelussa

EG-fördragets direkta inverkan på medlemsstaternas internationella namnrätt: några funderingar kring EG-domstolens Avello-dom / Michael Bogdan. Svensk juristtidning 2003, nr 10, s. 1057–1068.
Svensk juristtidning -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Nimeä käsittelevää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Nimilain uudistustarpeista järjestettiin kysely 27.6.–25.7.2016 Ota kantaa -palvelussa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää kansalaisten näkemyksiä siitä, miten etu- ja sukunimeä koskevaa lainsäädäntöä tulisi kehittää. Kyselyyn vastasi 3123 henkilöä.
Nimilain uudistaminen : yhteenveto kyselyvastauksista. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 38/2016

Hankkeen uutisointia

Uusi etu- ja sukunimilaki tulee voimaan vuoden 2019 alusta. Oikeusministeriön tiedote 19.12.2017

Esitys uudeksi nimilaiksi eduskunnalle. Oikeusministeriön tiedote 19.9.2017

Etu- ja sukunimien sääntelyn viisi uudistusta – neljä etunimeä ja sukunimiyhdistelmät sallittaisiin. Mikko Leppänen, Yle Uutiset 2.5.2017

Työryhmä esittää uudistuksia etu- ja sukunimeä koskevaan sääntelyyn. Edilex-uutinen 2.5.2017
– Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Saako vauva isän vai äidin sukunimen? Päätös voi hiertää parisuhdetta ja sukulaisia. Suvi Vihavainen, Helsingin Sanomat 17.4.2017

Kaksiosaiset sukunimet saattavat tulla sekä lapsille että vanhemmille. Päivi Repo, Helsingin Sanomat 11.4.2017

Nimilain uudistuksesta runsaasti kannanottoja yleisöltä. Oikeusministeriön uutinen 6.9.2016

Nimilain uudistuminen käynnistymässä. Oikeusministeriön uutinen 11.4.2016

​Muuta aineistoa

Nimilaki lyhyesti. Kotimaisten kielten keskus Kotus

Väestörekisterikeskuksen nimipalvelu

Väestötietojärjestelmän suomalaiset nimiaineistot Avoin data -palvelussa

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu kotimaisesta nimikäytännöstä KHO:2015:172

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu sukuminen muuttamisesta KHO 20.9.2013/2980

Ainut oikea. Vappu Kaarenoja, Suomen kuvalehti 4/2017, s. 28–35. Artikkeli suomalaisista etunimistä. 
–​ Suomen Kuva​lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, tammikuu 2017, päivitetty 4.1.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi