Nuorisolain uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 111/2016 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 111/2016
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1285/2016

Hankkeen tausta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut nuorisolain kokonaisuudistusta ja ehdottaa säädettäväksi uuden lain, jolla kumotaan voimassa oleva nuorisolaki (72/2006). Valmistelussa on kuultu laajaa nuorisoasioihin perehtynyttä joukkoa ja siihen ovat internet-kyselyllä päässeet vaikuttamaan myös nuoret itse.

Lakihankkeessa nuorisolain tavoitteet on tarkoitus ajantasaistaa. Tavoitteena olisi nuorten osallisuuden vahvistaminen, nuorten kasvun, itsenäistymisen, yhteisöllisyyden ja harrastamisen tukeminen, nuorten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja oikeuksien toteutumisen edistäminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen.

Nuorison ikämääritelmää opetus- ja kulttuuriministeriö esittää tarkennettavaksi. Uudessa nuorisolaissa nuorilla tarkoitettaisiin 7–29 -vuotiaita, mutta nuorten osallistumisessa ja kuulemisessa otettaisiin huomioon myös tätä nuoremmat lapset. Aiemmassa laissa nuorten alaikärajaa ei mainittu.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset:

  • mahdollisuudesta perustaa etsivää nuorisotyötä varten rekisteri
  • valtionavustuksen myöntämisestä nuorisoalan osaamiskeskuksien ja nuorten työpajojen toimintaan
  • mahdollisuudesta tehdä huumausainetestauksia nuorten työpajoilla.

Lisäksi laissa halutaan uudistaa valtion vastuuta nuorisopolitiikasta ja kunnan nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevia säännöksiä.

Eduskunta hyväksyi 23.11.2016 nuorisolain (1285/2016). Se vahvistettiin 21.12.2016 ja tulee voimaan 1.1.2017.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Nuorisolain uudistamista valmisteleva työryhmä, Hanke OKM080:00/2014

Lausuntopyyntö: Nuorisolain uudistaminen -työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi.
Lausuntoaika päättyi 30.11.2015.

Nuorisolain uudistaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:16. Kirjoitettu hallituksen esityksen muotoon

Lausuntoyhteenveto työryhmän ehdotuksesta uudeksi nuorisolaiksi, 5.2.2016
Yksittäiset lausunnot: Lausuntopalvelu.fi

Nuorisolain kuulemispajojen raportti sekä kuulemispajojen tulokset, 9.3.2016

Nuorten näkemyksiä nuorisolain kuulemispajoista (video) 9.3.2016

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 894/2014: Nuorisolakia valmistelevan työryhmän kokoonpano – (Jani Toivola /vihr)

Hallituksen esitys HE 111/2016 nuorisolaiksi annettiin eduskunnalle 29.6.2016.

Asiasta käytiin lähetekeskustelu täysistunnossa 6.9. Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 42/2016, 13.10.2016.

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 12/2016, 11.11.2016.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 17.11.2016:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 111/2016 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely 23.11.2016:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 111/2016 sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Nuorisolain uudistaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:16. Sivut 24–29: tietoa nuorisoalaan liittyvistä kansainvälisistä sopimuksista ja vertailua pohjoismaisesta lainsäädännöstä.

Kansainvälinen sääntely

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (SopS 59/1991) ja (60/1991).

Taloudellisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 6/1976)

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 7) ja (8/1976)

Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Recommendation 2015 (2013): Young people's access to fundamental rights

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unioni: Neuvoston päätöslauselma 2009/C/311/01 nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistut puitteista (2010–2018)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013 unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta

Euroopan unioni: Neuvoston suositus 2012/C 398/01 epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista

Euroopan unioni: Neuvoston suositus 2013/C 120/01 nuorisotakuun perustamisesta

Sääntely muissa maissa

Pohjoismaat

Nuorisolain uudistaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:16. Sivut 27–29: tietoa nuorisoalaan liittyvistä kansainvälisistä sopimuksista ja vertailua pohjoismaisesta lainsäädännöstä.

Saksa

Jugendschutzgesetz

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Suomi nuorten kasvuympäristönä. Nuorisotutkimusseura ry. 2016

Nuorisolakiopas / Kimmo Aaltonen (toim.) ... [et al.]. 2009.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015. 2012. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2012:6. 

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle : nuoret liikkeellä : aloite nuorten potentiaalin vapauttamiseksi tavoitteena älykäs, kestävä ja osallistava kasvu Euroopan unionissa. 2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Nuoria käsittelevää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Twitter #nuorisolaki

Kommentti - Nuorisotutkimuksen verkkokanava, jolla nuorisotutkijat raportoivat ja tulkitsevat nuorisolakia koskevan kuulemiskierroksen tilaisuuksien antia. Nuorisolain uudistamisen aluekierros tutkijoiden silmin -teemasarja 

Allianssi: Lapsi- ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen kannanotto: Nuorisolain alaikärajaa ei tule nostaa, 24.11.2015

Hankkeen uutisointia

Eduskunta hyväksyi nuorisolain. Eduskunnan tiedote 23.11.2016

Eduskunta hyväksyi nuorisolain sisällön. Eduskunnan tiedote 17.11.2016

Uusi nuorisolaki vahvistaa nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja kuulemista. Eduskunnan tiedote 11.11.2016

Uusi nuorisolaki voimaan tammikuussa 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 29.6.2016

Kuulemispajat onnistunut tapa toteuttaa nuorten kuulemista. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 9.3.2016

Työryhmän ehdotus nuorisolain uudistamiseksi laajalle lausuntokierrokselle. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 3.11.2015

Ministeri Viitanen: Lapsi- ja nuorisotyö on turvattava koko maassa! Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 12.1.2015

Nuoria osallistetaan lainvalmisteluun. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 13.10.2014

Kuntaliitto kaipaa väljyyttä nuorisolain valmistelussa. Kuntalehti 26.9.2014

Etsivä nuorisotyö ehkä pakolliseksi nuorisolain uudistuksessa. Kuntalehti 12.5.2014

Nuorisolain uudistaminen alkaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 15.4.2014 ​​​

Muuta aineistoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Nuoriso

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi 

Euroopan komissio: Youth on the move​ -sivusto ​​​

Sisällöllinen toimitus: Sirkka-Liisa Korkeila, joulukuu 2015, päivitetty 2.1.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi