Nuorisotakuu


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esitysten HE 44/2012 ja HE 134/2012 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitykset eduskunnalle: HE 44/2012 ja HE 134/2012
Hankkeen pohjalta annetut lait: 1001/2012, 482/2013, 483/2013 ja 484/2013

Hankkeen tausta

Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa on sitouduttu toteuttamaan nuorten yhteiskuntatakuu vuoteen 2013 mennessä. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Nuorten yhteiskuntatakuu tuli voimaan 1.1.2013.

Hallituksen hallitusohjelmassa linjaamasta nuorten yhteiskuntatakuusta, koulutustakuusta ja myöhemmin esitetystä nuorten aikuisten osaamisohjelmasta on vuoden 2013 alusta lukien käytetty yhtä käsitettä: nuorisotakuu.

Nuorten yhteiskuntatakuu -hankkeesta ei säädetty erillistä omaa lakia. Työttömyysturvalainsäädäntöön tehtiin kuitenkin vuonna 2012 muutoksia, jotka liittyvät nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmä, TEM066:00/2011. Työryhmä asetettiin 1.9.2011 ja toimikausi kestää hallitusohjelmakauden ajan. Työryhmän tehtävänä on tehdä esitykset takuun toteuttamisesta, budjetoinnista ja mahdollisista säädösmuutoksista 29.2.2012 mennessä.

Nuorten yhteiskuntatakuu 2013. Väliraportti. TEM raportteja 8/2012.
Väliraportti sisältää ehdotukset yhteiskuntatakuun täysimääräisestä toteuttamisesta, niiden budjettivaikutuksista sekä toimeenpanon edellyttämistä säädösmuutoksista vuoden 2013 alusta lähtien. Työryhmässä käsiteltyjen ehdotusten lisäksi työryhmän jäsenet ovat tehneet useita ehdotuksia tai keskustelunavauksia, joiden toteuttamiseen varattu 60 milj. euron määräraha ei riitä tai joiden toimeenpano edellyttää vielä selvityksiä. Työryhmä tulee muodostamaan kantansa näihin ehdotuksiin jatkotyössä.

Käsittely eduskunnassa

Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen on otettu huomioon valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2012. Kirjoittamalla hakukenttään sanan yhteiskuntatakuu saa esille talousarvioesityksen kohdat jossa nuorten yhteiskuntatakuuta käsitellään.

Yhteiskuntatakuuta on käsitelty eduskunnassa myös mm. suullisilla kyselytunneilla ja kirjallisten kysymysten muodossa:

Suullinen kyselytunti SKT 60/2011:
Nuorten yhteiskuntatakuu (Turunen, Kaj / ps )

Suullinen kyselytunti SKT 95/2012:
Nuorten yhteiskuntatakuu (Mäkelä, Outi / kok )

Kirjallinen kysymys KK 949/2012:
Nuorisotakuun toteutuminen ja vammaiset nuoret (Jääskeläinen, Jouko / kd ) 

Toimenpidealoite TPA 36/2012:
Työttömyysturvan ehtojen muuttaminen nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvilla (Autto, Heikki / kok )

Suullinen kyselytunti SKT 55/2013:
Nuorisotakuun seuranta ja tiedonkulun parantaminen viranomaisten välillä (Toivakka, Lenita / kok )

Nuorten yhteiskuntatakuu on heijastunut lainsäädäntöön työttömyysturvalain osalta:

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 ja 38 §:n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta HE 44/2012.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta HE 134/2012. Alle 25-vuotiaiden ammatillista koulutusta vailla olevien nuorten olisi työttömyysaikaisen työttömyysturvaoikeuden säilyttääkseen haettava tutkintoon johtavaan ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen kevään haussa. Velvollisuudesta hakeutua työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä koulutukseen syksyn yhteishaussa luovuttaisiin. Säännöksissä otettaisiin paremmin huomioon nuoren yksilöllinen tilanne.

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta 1001/2012.

Tavoitteena on myös ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen sekä korkeakoulujen uusien haku- ja valintapalveluiden toteuttaminen.

Nuorisotakuun toimeenpano varmistetaan​. Valtioneuvoston tiedote 16.4.2013.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa 4/2013.

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta (1047/2012).

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan komissio ehdotti joulukuussa 2012 nuorisotyöllisyyspakettia, johon sisältyisi jäsenvaltioille osoitettu suositus nuorisotakuun käyttöönotosta. Ehdotetun nuorisotyöllisyyspaketin pohjana oli joulukuussa 2011 käynnistetty Mahdollisuuksia nuorille -aloite. Heinäkuussa 2012 lähes kaikille EU:n jäsenvaltioille esitettiin nuorten tilanteen parantamiseen tähtääviä suosituksia.

EU:n työministerit hyväksyivät helmikuussa 2013 EU:n laajuisen suosituksen nuorisotakuusta. Suositus jättää nuorisotakuun hallinnolliset vastuut ja järjestelyt kunkin jäsenmaan päätettäviksi.

Youth Employment: Commission welcomes Council agreement on Youth Guarantee. (MEMO/13/152) 28.2.2013

Youth Employment Page. European Commission

EU Youth Strategy. European Commission

Suomea koskeva maaraportti:
Finland: National report: First cooperation cycle of the EU Youth Strategy 2010–2012

Euroopan komission aloite Nuoret liikkeelle. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Youth Opportunities Initiative. COM(2011) 933/3

Nuoret liikkeellä -sivut. Euroopan komissio

Sääntely muissa maissa

Pohjoismaissa nuorille on annettu erilaisia nuorisotakuita 1970-luvulta lähtien. Osa niistä on toteutettu erillissäädöksillä, osa budjettipäätöksinä.

Ruotsi

Asetus nuorten työtakuusta Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Ds. 2008:64: En jobbgaranti för ungdomar.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

En jobbgaranti för ungdomar. Prop. 2006/07:118

En jobbgaranti för ungdomar. Arbetsmarknadsdepartementets promemoria. 11 April 2007

Lait työmarkkinapoliittisesta ohjelmasta ja työttömyysturvasta:

Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring-- Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd

Norja

Uusi nuorten työtakuu. Ny ungdomsgaranti. 2009

Nuorten työtakuuta on käsitelty mm. mietinnössä: Bedre integrering – Mål, strategier, tiltak. NOU 2011:14.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Tanska

Tanskassa nuorille halutaan taata koulutus tai työpaikka. Ungeindsats käsittää useita eri toimenpiteitä nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseksi. Ungeindsats-toimenpiteistä Tanskan työllisyysministeriön verkkosivuilla.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Mellan medborgare och myndigheter. Arbetsförmedlarens roll i kontexten av jobbgarantin för ungdomar / Karl Schlyter. Göteborgs universitet, 2011. Kandidatuppsats.

Nuoret työmarkkinoilla. Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? Valtiovarainministeriön julkaisuja 14/2010.

Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet – kartläggning och analys. TemaNord 2010:570

Implementeringen av jobbgarantin för ungdomar – wn studie om kampen mot arbetslösheten på kommunal nivå / Samanta Pudic'. Karlstads universitet, 2009. Studentuppsats, Examensarbete.

Ryhtiä ja ruutia nuorten työvoimapalveluihin : nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista ja tuloksia selvittävä tutkimus / Sari Pitkänen ... [et al.]. Työministeriö, 2007.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Lausuntoja ja kannanottoja

Kuntaliitto. Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 21.10.2011, 3195/90/2011 / Maarit Kallio-Savela

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi. Allianssin la​usunto yhteiskuntatakuusta eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle​ 21.10.2011

Valtakunnallinen työpajayhdistys. Esitys Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmälle työllisyyden edistämiseksi ja yhteiskuntatakuun tehostamiseksi

Nuorisoasian neuvottelukunta, Nuora NUORA: nuorten yhteiskuntatakuu toteutettava

Hankkeen uutisointia

Pääkirjoitus: Nuorisotak​uu on vielä raakile​. Ilta-Sanomat 1.6.2013

Nuorisotakuu työllistää kuntia. Yle Uutiset 20.3.2013

OAJ: Nuorisotakuu on riittämätön. Yle Uutiset 25.1.2013

Taustapeili: Miten nuorisotakuu voi toimia? Yle Radio Suomi 17.1.2013

Nuorisotakuu tuli pahaan saumaan. Yle Uutiset 7.1.2013

Nuorisotakuu muuttaa yhteishakua. Yle Uutiset 17.10.2012

Yhteiskuntatakuuta myös korkeakoulutetuille nuorille. Irmeli Salo, Talouselämä 18.11.2011

Nuorten yhteiskuntatakuun valmistelutyö alkoi. Kansan Uutiset 26.9.2011

Muuta aineistoa

Nuorisotakuu-sivusto

Nuorisotakuu. mol.fi-palvelu

Nuorisotakuun tavoitteet ja sisältö – Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille. (TEM066:00/2011), Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmä 12.3.2013 Toimintaohjeistus alueellisille ja paikallisille toimijoille nuorisotakuun toteutumiseksi. Toimintaohjeistuksessa on kuvattu nuorisotakuun tavoitteet, sisältö sekä takuun toteuttamiseksi tarvittavia TE-hallinnon, opetus- ja kulttuurihallinnon, kuntien, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimia.

koulutustakuu.fi Vuoden 2013 alusta lähtien koulutustakuu on osa nuorisotakuuta, jossa toteutuu pitkälti laajennetun koulutustakuun ajatus.

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016 : kehittämissuunnitelma

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: Valtioneuvosto hyväksyi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman. Hallitus toteuttaa koulutustakuun osana yhteiskuntatakuuta. Takuun toteuttamiseksi ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita uudistetaan siten, että perusasteen päättäneiden ja ilman toisen asteen tutkintoa olevat voidaan valita ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa.

Suomessa nuorten yhteiskuntatakuuta on kokeiltu jo 1980-luvulla, jolloin asetuksin säädeltiin nuorten työpaikansaannin yhteiskuntatakuun kokeilusta. Yhteiskuntatakuukokeilua koskevia raportteja löytyy Eduskunnan kirjaston kokoelmista.

Yhteiskuntatakuuseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

sisällöllinen toimitus: Timo Turja ja Pauliina Ruusu, tammikuu 2012, päivitetty 3.6.2014, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi