Pakkoavioliiton mitätöinti

Oikeusministeriössä valmistellaan avioliittolain muuttamista siten, että pakottamalla solmitun avioliiton purkaminen mahdollistetaan. Säädöshankkeessa selvitetään myös, onko ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista koskevaa sääntelyä tarpeen muuttaa.

Pääministeri Marinin hallitusohjelma sisältää kirjaukseen pakkoavioliittojen mitätöinnistä osana turvallisen oikeusvaltion kehittämistä ja rikosuhrien aseman parantamista. Myös eduskunta edellytti helmikuussa 2019, että hallitus selvittää mahdollisuudet saada alaikäisenä tai muusta avioliiton esteestä huolimatta taikka pakottamalla solmittu avioliitto päättymään, purkautumaan, kumottua tai mitätöityä muutoin kuin avioerolla sekä sen, millaisia vaikutuksia tällä on muun muassa puolisoiden ja lasten elämään. Lisäksi eduskunta edellytti, että hallitus selvittää ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista koskevan sääntelyn mahdolliset tarkistustarpeet ja vaikutukset (EV 256/2018HE 211/2018).

Oikeusministeriön arviomuistio pakkoavioliiton mitätöinnistä oli lausuntokierroksella 22.1.2020–2.3.2020. Marraskuussa 2020 valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutettavaksi avioliittolakia, oikeudenkäymiskaarta ja tuomioistuinmaksulakia oli lausuntokierroksella 5.11.–4.12.2020. Hallituksen esitys lakimuutoksista, joilla mahdollistetaan pakkoavioliittojen kumoaminen annettiin eduskunnalle 14.10.2021.

Suomessa on myös vireillä kehittämishanke, jossa selvitetään pakkoavioliiton kriminalisointia. Arviomuistio avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta valmistui marraskuussa 2021 ja oli lausuntokierroksella 17.11.2021–1.1.2022. Tässä tietopaketissa seurataan kuitenkin pakkoavioliiton mitätöintiä mahdollistamista koskevaa hanketta.

Katso myös tietopaketti: Alaikäisavioliittojen poikkeuslupamenettelyn kumoaminen

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma: osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31.
– kohta 3.3.1 Oikeusvaltion kehittäminen

Pakkoavioliiton mitätöinti, Oikeusministeriön hanke OM004:00/2020

Pakkoavioliittojen ehkäisyn ja torjunnan tilannekuva sekä kartoitus jatkotoimenpiteistä – muistio / Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 29.1.2019. OM 1/41/2017.

Selvitys alaikäis- ja pakkoavioliittojen päättämistä sekä ulkomaisten alaikäisavioliittojen tunnustamista koskevan sääntelyn muutostarpeista / Kirsikka Linnanmäki, Oikeusministeriö 14.6.2019. VN/12734/2019. 

Arviomuistio pakkoavioliiton mitätöntiin ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamiseen liittyvistä sääntelytarpeista / Outi Kemppainen, Oikeusministeriö 20.1.2020. VN/12734/2019.

Lausuntopyyntö arviomuistiosta Pakkoavioliiton mitätöinti ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustaminen. (VN/12734/2019). Vastausaika oli 22.1.–2.3.2020.
– Arviomuistiosta annetut lausunnot ovat luettavissa lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankesivulla kohdassa asiakirjat.

Pakkoavioliiton mitätöintiin ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamiseen liittyvät sääntelytarpeet : lausuntoyhteenveto arviomuistiosta / Outi Kemppainen, Laura Määttänen. Oikeusministeriön julkaisuja. Mietintöjä ja lausuntoja 2020:17.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi avioliittolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen. Lausuntopalvelu.fi.
– Lausuntokierros hallituksen esityksen luonnoksesta pidettiin 5.11.–4.12.2020.

Arviomuistio pakkoavioliiton kriminalisoinnista, Oikeusministeriön hanke OM012:00/2021

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 172/2021 eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 14.10.2021.

Lähetekeskustelussa 19.10.2021 asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Aiheen aikaisempi käsittely

Kirjallinen kysymys KK 985/2014 Pakkoavioliiton kriminalisointi / Eeva-Johanna Eloranta (sd)

Kirjallinen kysymys KK 206/2016 Istanbulin sopimuksen toteuttamisesta Suomessa / Maria Guzenina (sd)

Kirjallinen kysymys KK 348/2016 Istanbulin sopimuksen velvoitteesta kriminalisoida pakkoavioliitot / Maria Guzenina (sd) ym.

Kirjallinen kysymys KK 355/2016 Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta / Sari Raassina (kok)

Kirjallinen kysymys KK 427/2017 lapsiavioliittojen lopettamisesta Suomessa / Hanna Sarkkinen (vas)

Kirjallinen kysymys KK 477/2017 pakkoavioliittojen ehkäisemisestä ja niiden purkamismenettelyn kohtuullistamisesta / Sofia Vikman (kok)

Kirjallinen kysymys KK 75/2018 pakkoavioliitoista / Olli-Poika Parviainen (vihr)

Hallituksen esitys HE 211/2018 eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Eduskunnan hyväksymä lausuma EV 256/2018

Kirjallinen kysymys KK 145/2019 pakkoavioliitoista / Pia Kauma (kok)

Lakialoite LA 39/2019 laeiksi rikoslain 25 luvun ja avioliittolain 19 §:n muuttamisesta / Pia Kauma (kok) ym.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Oikeusministeriön selvityksessä alaikäis- ja pakkoavioliittojen päättämistä sekä ulkomaisten alaikäisavioliittojen tunnustamista koskevan sääntelyn muutostarpeista on kansainvälinen vertailu sivuilla 15–27. 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi avioliittolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on pohjoismainen vertailu sivuilla 24–28.

Kansainvälinen sääntely

Euroopan neuvosto

Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (SopS 18/1990)

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, niin sanottu Istanbulin sopimus (SopS 52/2015)

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselmia:
Resolution 1468 (2005). Forced marriages an​d child marriages
– verkkosivulla myös muita resoluutioon liittyviä asiakirjoja

Resolution​ 2233​ (2018). Forced marriage in E​urope
– verkkosivulla myös muita resoluutioon liittyviä asiakirjoja

YK

Suostumusta avioliittoon, vähimmäisavioikää ja avioliittojen kirjaamista koskeva yleissopimus (SopS 50/1964)

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä siihen liittyvä valinnainen pöytäkirja (SopS 7/1976)
– katso erityisesti artikla 23.

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 67/1986)

Yleissopimus lapsen oikeuksista (SopS 59/1991)

YK:n yleiskokouksen resoluutio A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development / United Nations General Assembly 21.10.2015.
– Erityisesti tavoite 5, jonka mukaan on tarkoitus saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Tavoitteena on lopettaa kaikki haitalliset käytännöt, kuten lapsi- ja pakkoavioliitot.

Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030. kestavakehitys.fi
– Agenda 2030:n epävirallinen suomennos

YK:n yleiskokouksen resoluutio A/RES/73/153: Child, early and forced marriage / United Nations General Assembly 8.1.2019

YK:n ihmisoikeusneuvoston resoluutio A/HRC/RES/41/8: Consequences of child, early and forced marriage / Human rights council 19.7.2019

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin perusoikeuskirja

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Ruotsin avioliittolain mukaan alle 18-vuotias ei voi solmia avioliittoa (2 kap. 1 §). Avioliittolain 5 luku sääntelee avioeroa. Jos kyseessä on pakkoavioliitto tai alaikäisavioliitto, on osapuolilla oikeus avioeroon ilman harkinta-aikaa (5 kap. 5 §).

Äktenskapsbalk (1987:230)
– ajantasainen avioliittolaki

Pakkoavioliitto on kriminalisoitu Ruotsissa. Rikoslain 4 luku 4c § määrittelee pakkoavioliiton (äktenskapstvång) rikokseksi. Pakkoavioliiton kriminalisointia täydentää rikoslain 4 luku 4 d § pakkoavioliittomatkalle harhaanjohtaminen (vilseledande till tvångsäktenskapsresa). Rikoslain 4 luvun 4 c §:ää tiukennettiin vuonna 2020 lainmuutoksella, joka kriminalisoi lapsiavioliitton (barnäktenskapsbrott)

Brottsbalk (1962:700)
– ajantasainen rikoslaki

Pakkoavioliiton kriminalisoinnin tausta-aineistot:
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, SOU 2012:35
–  hankkeen asiakirjoja.
–  Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Justitiedepartementet, Faktablad Maj 2014

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet, Prop. 2019/20:131
– lapsiavioliittoa koskevan pakkoavioliiton kriminalisointiin liittyvät asiakirjat

Ruotsissa on tiukennettu lainsäädäntöä vuonna 2018 (laki voimaan 1.1.2019) kieltämällä ulkomaisten lapsiavioliittojen hyväksyminen.

Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap. SOU 2017:96
– ulkomaisten lapsiavioliittojen kieltämiseen liittyvät asiakirjat

Norja 

Norjan avioliittolain 1 a §:n mukaan alle 18-vuotias ei voi solmia avioliittoa. Norjan avioliittolain 18 a §:n mukaan avioliitto, joka on solmittu ulkomailla ja jonka toinen osapuoli on alle 18-vuotias, on pätemätön.

Pakkoavioliitto voidaan julistaa pätemättömäksi (18 §). Avioliittolain 5 luku koskee avioeroa. Avioerosta pakkoavioliittojen ja lapsiavioliittojen osalta pykälissä 23–24 §§.

Lov om ekteskap [ekteskapsloven] LOV-1991-07-04-47
– ajantasainen avioliittolaki 

Norjan lapsilain 30 §:n mukaan sopimus, jonka vanhemmat tai muut (esim. sisarukset) solmivat lapsen avioliitosta on pätemätön. 

Lov om barn og foreldre (barnelova) LOV-1981-04-08-7
– ajantasainen lapsilaki

Pakkoavioliitot ovat Norjan rikoslain 253 § mukaan kriminalisoitu. Norjan rikoslain 262 § säätelee avioliittorikoksia. Pykälän 2 momentissa kriminalisoidaan lapsiavioliitot.

Lov om straff (straffeloven) LOV-2005-05-20-28
– ajantasainen rikoslaki

​​Tanska

Tanskan avioliittolain mukaan avioliiton edellytyksenä on 18 vuoden ikä (§ 2) ja molempien osapuolien vapaa tahdonilmaisu (§ 20). Alaikäisenä ja ilman suostumusta solmittu avioliitto on mitätön (§ 21). Pakolla solmittu avioliitto voidaan Tanskan lain mukaan purkaa (24 §).

Ulkomailla solmittujen avioliittojen tunnustamisesta säännellään 2 a luvussa. Avioliittoa ei muutoin kuin poikkeustapauksissa tunnusteta, jos toinen tai molemmat puolisot ovat alle 18-vuotiaita. 

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, LBK nr 771 af 07/08/2019
– ajantasainen avioliittolaki

Tanskan rikoslain 260 § kriminalisoi laittoman pakottamisen (ulovlig tvang). Sakkoon tai korkeintaan 2 vuoden vankeuteen tuomitaan se, joka esim. väkivallalla tai väkivallan uhalla pakottaa toisen tekemään tai olemaan tekemättä jotain. Pykälän 2 kohtaan lisättiin vuonna 2008 toinen kappale, jonka mukaan avioliittoon pakottamisen rangaistus voi olla jopa 4 vuotta. 

Bekendtgørelse af straffeloven, LBK nr 1650 af 17/11/2020
– ajantasainen avioliittolaki

Pakkoavioliittoja koskeva lisäys tehtiin rikoslain 260 §:ään vuonna 2008. Lainmuutoksen valmisteluaineistot Tanskan parlamentin verkkosivuilta:

L 68 (2007–2008) Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab).
– lakiesitysten etenemisen seuranta ja eri vaiheiden asiakirjat

Ranska 

Pakkoavioliittojen sääntely Ranskassa

Pakkoavioliitot ovat kriminalisoitu Ranskan rikoslaissa:
Code pénal 
Article 222-14-4 

Ranskan siviililakikirjan otsikon V alla on avioliittoa koskevia säännöksiä, mukaan lukien pakkoavioliittoa koskevaa sääntelyä:

Code civil
– titre V: katso esimerkiksi article 146, 146-1, 148, 180, 202-1

Saksa

Pakkoavioliitot

Pakkoavioliitot on kriminalisoitu Saksan rikoslaissa (StGB, § 237).

Strafgesetzbuch. Gesetze im internet
– ajantasainen rikoslaki

German Criminal Code. Gestze im internet
– rikoslain epävirallinen englanninkielinen käännös

Omaksi pykäläkseen pakkoavioliitto säädettiin vuonna 2011 oheisella lakimuutoksella: Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur Änderung weiterer aufenthalts- und asylrechtlicher Vorschriften

Vuodesta 2015 alkaen rikoslailla kriminalisoitiin ulkomailla tapahtuneet pakkoavioliitot (StGB §5, nr. 6c ).

Lapsiavioliitot

Lapsiavioliitot on kielletty Saksassa (Siviililakilkirja BGB, §1303).

Bürgerliches Gesetzbuch. Gesetze im internet
– siviililakikirja

German Civil Code. Gesetze im internet
– siviililakikirjan epävirallinen englanninkielinen käännös

Vuonna 2017 säädettiin erillislaki lapsiavioliitojen kieltämiseksi, jolloin mm. mahdollisuus täysikäisyysvaatimuksesta poikkeamiseksi poistettiin. 

Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen
– lakiesityksen käsittelytiedot ja dokumentit 
Bundesgesetzblatt, Nr. 48, 2017 – säädös virallisessa lehdessä

Aktuelle Gesetzgebungsverfahren
– lakihankkeeseen liittyvää materiaalia, mm. lainmuutoksen arviointiraportti

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Honour based crimes and the law : defining the limits of honour based violence and abuse / Mukaddes Gorar. Routledge, 2021.
Gorarin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Gewalt gegen Frauen Zur Umsetzung der IstanbulKonvention in Dänemark, Finnland und Österreich / Katrin Lange, Sarah Molter, Marie Wittenius. Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa, 2020.

Kohtaako lainsäädäntö pakkoavioliiton uhrin? / Tuuli Hong. Artikkeli sivuilla 3–27 julkaisussa Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja 118 (2020) : 1.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kunniaan liittyvän väkivallan uhrin oikeudellinen asema / Tuuli Hong. Väitöskirja : Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopiston julkaisuja, Sarja C, Scripta lingua Fennica Turku : Turun yliopisto 2019.
Hongin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Pakkoavioliiton kriminalisointi Suomessa / Nanni Olsson. Artikkeli sivuilla 92–121 julkaisussa Helsinki Law Review 1/2019.
Helsinki Law Review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Female genital mutilation and forced marriage (2018) / Council of Europe, 2018.

Zwangsheirat in Österreich. Ergebnisse der qualitativen Studie „(…) da war keine Liebe: Zwangsheirat und geschlechtsbezogene Gewalt in Österreich“ / Monika Potkanski-Palka. Artikkeli sivuilla 47–58 julkaisussa SIAK-Journal − Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis, (4/2018).

Les mariages forcés et le droit / Valère Ndior. Institut universitaire Varenne, 2018.

Gender-based violence against women in contemporary France: domestic violence and forced marriage policy since the Istanbul Convention​ / Gil Allwood. Artikkeli julkaisussa Modern & Contemporary France. Vol. 25, 2017− issue 4.

Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma 2018–2021 / Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:16.

Criminalization of forced marriage in Europe : a qualitativ​e comparative analysis / Irem A. Ebeturk & Oliver Cowart. Artikkeli julkaisussa International Journal of Comparative Sociology. 58(3) May 2017.

Pakkoavioliittojen esiintyminen ja ilmitulo Suomessa / Virve Toivonen. Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Selvitysmuistio, syyskuu 2017.

Straffeloven : lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff : de straffbare handlingene, kapittel 17–31. kommentarutgave / Magnus Matningsdal. Universitetsforlaget, 2017.
Matningsdalin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Norjan rikoslain kommentaariteos

Tvångsäktenskap och barnäktenskap – en analys av det svenska rättsläget / Mosa Sayed. Artikkeli julkaisussa Svensk Juristtidning, Häfte 7, 2015.
Svensk juristtidning -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices / FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, 2014.

Forced marriage from a gender perspective : study for the FEMM committee / Emma Psaila... et al. European parliament, Directorate general for internal policies, 2016.

Pakkoavioliittoon liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Pakkoavioliitot ja rikosoikeudelliset seuraamukset. Oikeusministeriön opas 2020.

Zwangsverheiratung bekämpfen – Betroffene wirksam schützen / Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2018.
– Saksan perheasioista vastaava ministeriö julkaisema nuorisotyöhön tarkoitettu käsikirja pakkoavioliitoista. Verkkoteoksen ensimmäinen luku avaa mm. oikeudellista taustaa.

Tradition und Gewalt an Frauen Zwangsheirat / Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, 2017.
– Itävallan terveysasioista vastaavan ministeriön julkaisu

Tradition and violence against w​omen Forced marriage​ / Federal Ministry for Health and Women Austria, 2017.

Child, early and forced marriage, including in humanitarian settings. Office of the High Commissioner for Human Rights

Child, early, and forced marriage resource guide​ / United States Agency for International Development, USAID, 2015

Vapaana pelosta, turvassa väkivallalta. Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta : Istanbulin yleissopimus -esite

Pakkoavioliitto. Ihmiskauppa.fi

​Sisällöllinen toimitus: Annamari Törnvall & Erika Bergström, joulukuu 2020, päivitetty 28.6.2022, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi