​Perhe-eläketurvan kehittäminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 66/2021 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 66/2021

Hankkeen pohjalta annetut lait: 1006/2021, 1007/2021, 1008/2021, 1009/2021 ja 1010/2021

Hankkeen tausta

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu esitys perhe-eläketurvan uudistamisesta. Tavoitteena on ajanmukaistaa perhe-eläketurva vastaamaan yhteiskunnan ja perheiden muuttuneita tarpeita. Työeläkelaeissa ja kansaneläkelaissa lesken ja lasten toimeentuloa turvataan perhe-eläkkeellä, joka voi olla leskeneläkettä tai lapseneläkettä.

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksen yhteydessä päätettiin selvittää mahdollisuuksia kehittää perhe-eläketurvaa. Työmarkkinajärjestöt tekivät hallitukselle kesällä 2019 ehdotuksen perhe-eläkkeiden uudistamisesta. Pääministeri Sanna Marinin hallitus on sitoutunut vuoden 2017 eläkeuudistuksen toimeenpanon jatkamiseen yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Uudistuksen myötä leskeneläkkeen kestoa rajattaisiin kymmenen vuoden määräajaksi tai siihen asti, kun nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista täyttää 18 vuotta. Nykyisin leskeneläkettä maksetaan työeläkelakien mukaan pääsääntöisesti lesken kuolemaan saakka, ja kansaneläkelain mukaan siihen saakka, kunnes leski täyttää 65 vuotta.

Uudistuksen myötä avopuolisoiden asemaa parannettaisiin. Leskeneläkettä maksettaisiin avopuolisolle, jos hänellä on edesmenneen henkilön kanssa yhteinen alaikäinen lapsi. Leskeneläkettä maksettaisiin siihen asti, että yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta.

Myös lasten asema paranisi uudistuksen myötä. Työeläkelakien mukainen lapseneläke jatkuisi kaksi vuotta pidempään kuin nyt, eli kunnes lapsi täyttäisi 20 vuotta. Jos leskeneläkkeen saajaa ei ole, lesken laskennallinen perhe-eläkeosuus maksettaisiin myös lapselle.

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta oli lausuntokierroksella syksyllä 2020 ja hallituksen esitys (HE 66/2021) annettiin eduskunnalle 22.4.2021. Eduskunta hyväksyi ehdotetut lainmuutokset 13.10.2021 ja lainmuutosten on tarkoitus astua voimaan 1.1.2022.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Perhe-eläkeselvitys : työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvan kehittämisvaihtoehtoja​. Sosiaali- ja terveysministeriön Raportteja ja muistioita 2017:19.

Työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvan kehittäminen, hallituksen esityksen valmistelu, STM081:00/2019, hankkeen toimikausi 20.8.2019–

Luonnos 17.9.2020: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta. STM 27.11.2020

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 66/2021 eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi annettiin 22.4.2021. Lakialoite LA 36/2020 käsitellään hallituksen esityksen yhteydessä.

Lähetekeskustelussa 25.5.2021 asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 23/2021 annettiin 22.9.2021.

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 5.10.2021
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 66/2021 sisältyvien 1.–9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 36/2020 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 13.10.2021
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 66/2021 sisältyvät 1.–9. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 36/2020 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Perhe-eläkettä käsitteleviä kirjallisia kysymyksiä ja muita valtiopäivätoimia on tehty runsaasti.

Perhe-eläkettä koskevia kirjallisia kysymyksiä vuosilta 1993–2009.

Kirjallinen kysymys KK 179/2010 Lapseneläkkeen jatkuminen 21-vuotiaaksi erityistilanteissa / Hakola, Juha (kok)

Kirjallinen kysymys KK 398/2010 Leskeneläkkeen vähentämisen perusteet / Vilkuna, Pekka (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 281/2011 Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen / Kokko, Osmo (ps)

Kirjallinen kysymys KK 482/2012 Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja / Katainen, Elsi (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 205/2012 Leskeneläkejärjestelmän uudistaminen / Ruohonen-Lerner, Pirkko (ps)

Kirjallinen kysymys KK 148/2017 vanhempansa kuoleman kautta menettäneiden lasten yhdenvertaisesta oikeudesta saada tukea elatukseensa / Paloniemi, Aila (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 134/2018 leskeneläkkeen riittävyyden turvaamisesta /  Savola, Mikko (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 161/2018 työeläkkeen vaikutuksesta luopumistukea ja leskeneläkettä saavan henkilön leskeneläkkeeseen / Pakkanen, Markku  (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 370/2020 yhdenvertaisesta leskeneläkkeestä ja nuorten leskien asemasta / Talvitie, Mari-Leena (kok)

Lakialoite LA 36/2020 laiksi julkisten alojen eläkelain ja työntekijän eläkelain muuttamisesta / Talvitie, Mari-Leena  (kok)

Oikeusvertailevaa aineistoa

Hallituksen esityksessä HE 66/2021 eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta on kansainvälinen vertailu sivuilla 32–33.

Perhe-eläkeselvitys : työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvan kehittämisvaihtoehtoja. Sosiaali- ja terveysministeriön Raportteja ja muistioita 2017:19.
– Maakohtainen vertailu sivuilla 52–55.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Socialförsäkringsbalk (2010:110)
– Katso osa F Förmåner till efterlevande ja siinä erityisesti luvut 75–85.

Grundpension SOU 2019:53
– Peruseläkettä koskevassa mietinnössä esitetään joitakin tarkennuksia leskeneläkkeeseen (omställningspension).

Omställningspension. Pensionsmyndigheten

Norja

Lov om folketrygd (folketrygdloven) LOV-1997-02-28-19
– Katso erityisesti luvut 17 (Ytelser til gjenlevende ektefelle) ja 18 (Barnepensjon)

Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven) LOV-1957-07-06-26
– Katso erityisesti luku V 

Ytelser til gjenlevende​. NAV

Tanska

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 983 af 23/09/2019
– Katso erityisesti 48 §

Vejledning om folkepension efter lov om social pension VEJ nr 53 af 31/08/2007

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 981 af 23/09/2019

Bekendtgørelse om efterlevelseshjælp BEK nr 553 af 28/04/2015

Efterlevelsespension. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2020. Eläketurvakeskuksen tilastoja 9/2021.
– Sisältää tilastoa myös perhe-eläkettä saavista.

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2019. Eläketurvakeskuksen tilastoja 8/2020. 
– Sisältää myös tilastoa perhe-eläkettä saavista.

Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa / Marko Lehtovirta. Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 01/2020 

Financial Consequences of Widowhood / Raun van Ooijen, Jeroen van der Vaart, Rob Alessie. Netspar Design paper 160. 2020.

Perhe-eläkeselvitys : työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvan kehittämisvaihtoehtoja.​ Sosiaali- ja terveysministeriön Raportteja ja muistioita 2017:19.

Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin / Marjukka Hietaniemi, Suvi Ritola. Eläketurvakeskus, 2014.
Hietaniemen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Katsaus perhe-eläkkeeseen / Mervi Takala. Eläketurvakeskus, 2013.
– Takalan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Leskeneläkkeet pitkittävät eläkeuria ja kannustavat työurien lyhentämiseen / Reija Lilja. Kansantaloudellinen aikakauskirja – 108. vsk. – 1/2012.

Lesken asema jäämistö- ja vero-oikeudessa / Tuulikki Mikkola. Werner Söderström Lakitieto 2000.
– Mikkolan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Efterlevandepension : en anpassning till det reformerade ålderspensionssystemet : betänkande av Utredningen om efterlevnadspension / Lars Göran Abelson. Sverige, Socialdepartementet, Fritze 1998.
– Abelsonin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Mietintö liittyy Ruotsissa vuonna 1999 tehtyyn leskeneläkkeiden uudistukseen.

Kansalaisvaikuttaminen

Hankkeen lausuntokierros pidettiin 21.9.2020–5.11.2020 välisenä aikana. Lausunnot ovat luettavissa hankesivulla Asiakirjat-osiossa.

Sisällöllinen toimitus: Erika Bergström, lokakuu 2020, päivitetty 30.11.2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi