Perhevapaauudistus

Perhevapaajärjestelmän kehittäminen on ollut yhteiskuntapoliittisen keskustelun kohteena jo pitkään. Useat työmarkkinatahot ja poliittiset ryhmittymät ovat esittäneet omia mallejaan perhevapaiden uudistamiseksi. Mallien tavoitteet ovat kahdenlaisia: perhevapaat halutaan jakaa tasaisemmin äitien ja isien kanssa ja äidit halutaan saada palaamaan työmarkkinoille nykyistä nopeammin.

Edellisellä hallituskaudella pääministeri Juha Sipilän hallitus aikoi toteuttaa perhevapaauudistuksen, jossa oli tarkoitus mm. kasvattaa isille kiintiöityä osuutta perhevapaista ja pidentää näin perhevapaiden tukea, joka on sidottu ansioihin. Kotihoidon tukeen kaavailtiin porrastusta, mutta reunaehtoihin kuului myös mahdollisuus saada hoitaa lasta kotona kolmivuotiaaksi ja että uudistuksen tuli vahvistaa työllisyyttä.

Pääministeri Antti Rinteen perusti vuorostaan hankkeen perhevapaauudistuksesta. Nykyisen Marinin hallituksen hanke toisi toteutuessaan pidennystä nykyisiin äitiys- ja isyysvapaisiin. Perhevapaauudistusta valmisteleva työryhmä päätyi helmikuussa 1+7+7 -malliin, jossa perheen päivärahapäivien kokonaismäärä kasvaisi nykyisestä 11,5 kuukaudesta reiluun 14 kuukauteen. Molemmat vanhemmat saisivat yhtä suuren kiintiön, joka on 164 päivärahapäivää eli noin 6,6 kuukautta. Omasta kiintiöstä voisi luovuttaa toiselle vanhemmalle 69 päivää. Lisäksi raskaana olevalle vanhemmalle tulisi noin kuukauden päivärahajakso (ns. raskausraha) ennen vanhempainrahan alkua. Uudistuksen myötä vanhempien välinen tasa-arvo ja monimuotoisten perheiden elämä helpottuu.

Valmistelu jatkuu kolmikantaisessa työryhmässä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Uuden järjestelmän rahoituksesta on myös päätettävä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskesällä 2021.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Sosiaali- ja terveysministeriön hanke Perhevapaauudistusta valmisteleva työryhmä STM065:00/2019. Toimikausi: 1.8.2019–31.12.2020.
– Kolmikantainen työryhmä luonnostelee pohjaa uudistukselle. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2021.

Kuulemistilaisuus 25.2.2020

Katso myös sosiaali- ja terveysministeriön hanke Perhevapaalta työelämään
STM004:00/2019

Käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston kirjelmä U 61/2009 eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (vanhempainvapaasopimuksen uudistaminen)

Toimenpidealoite TPA 45/2016: Perhevapaajärjestelmän uudistamisesta / Emma Kari (vihr)

Suullinen kysymys SKT 111/2016: Perhevapaiden uudistamisesta / Mikaela Nylander (r) 

Valtioneuvoston kirjelmä U 36/2017: Komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta (työelämän tasapainodirektiivi)

Suullinen kysymys SKT 18/2017: Perhevapaiden uudistamisesta / Susanna Huovinen (sd)

Toimenpidealoite TPA 36/2017: Perhevapaajärjestelmän uudistamisesta / Emma Kari (vihr) 

Toimenpidealoite TPA 48/2017: Perhepoliittisesta kokonaisuudistuksesta /Anna-Maja Henriksson (r) 

Suullinen SKT 128/2017: Osa-aikatyön yhdistämisestä perhevapaisiin / Sofia Vikman (kok)

Suullinen kysymys SKT 4/2018: Perhevapaauudistuksesta / Antti Lindtman (sd)

Keskustelualoite KA 1/2019: Lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta / Eeva Kalli (kesk)

Suullinen kysymys SKT 66/2019: Tasa-arvon edistämisestä perhevapaauudistuksen yhteydessä / Noora Koponen (vihr)

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Euroopan sosiaalinen peruskirja. 8 artikla Naispuolisten työntekijöiden oikeus suojeluun

Sääntely Euroopan unionissa

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Neuvoston direktiivi 2010/18/EU, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1158, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Föräldraledighetslag (1995:584)

Socialförsäkringsbalk (2010:110). AVD. B FAMILJEFÖRMÅNER

Ruotsin perhevapaasääntelyä on muutettu vuonna 2018. Katso erityisesti seuraavat esityöt:

- Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik Prop. 2017/18:270

- Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen SOU 2017:101

Norja

Lov om folketrygd (folketrygdloven), LOV-1997-02-28-19
Del V. Ytelser knyttet til livsløp og familiesituasjon, Kapittel 14. Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) LOV-2005-06-17-62

Tanska

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)
LBK nr 67 af 25/01/2019

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

2020-luvun perhepolitiikkaa / Osmo Kontula. Helsinki: Väestöliitto, 2018. Väestöliiton perhebarometri.
Kontulan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Laskelmia perhevapaauudistuksesta : koonti valmistelutyössä syntyneistä taustatiedoista /Tapio Isolankila, Eeva-Maria Keski-Säntti ja Jukka Mattila. Kela, 2018. Kela, Työpapereita 141.

Isien osuus perhevapaista kasvanut vain vähän. Kela, 2018. Kela, Tilastokatsauksia 9.11.2018.

Kolme myyttiä perhevapaista : pohjoismaiden vanhempainvapaat vertailussa / Anneli Miettinen, Anna Rotkirch. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. Ajatushautomo Agenda, 2017.
Miettisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo / Minna Salmi, Johanna Närvi. Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 2017, 4.
Salmen ja Närvin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Työsopimuslaki / Markus Äimälä, Mika Kärkkäinen. Helsinki : Alma Talent, 2017. 5., uudistettu painos.
Työsopimuslaki -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakaskoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn : en ny modell för föräldraförsäkringen : betänkande. Statens offentliga utredningar (SOU 2017:101). Stockholm : Wolters Kluwer 2017. 
SOU 2017:101 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Perhevapaiden toteutuminen työelämässä / Jenni Asunmaa, Suvi Lappalainen. Laurea ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö 2016.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016–2019. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:4. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016.
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2016:4:n saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

Perhevapaat 2013 -väestökyselyn toteutus : tiedonkeruu, aineiston edustavuus ja perustietoja vastaajista / V-P Juutilainen, M. Saarikallio-Torp, A. Haataja, A. Kela, 2016. Kela, Työpapereita 89.

Perhepoliittiset uudistukset ja pienten lasten vanhempien mielipiteet / Minna Salmi, Johanna Närvi. Yhteiskuntapolitiikka 79, (2014):4

Kuinka pitkään lasten kotihoitoa? : selvitys äitien lastenhoitojaksoista kotona 2000-luvulla / A. Haataja, V-P Juutilainen. Kela, 2014. Kela, Työpapereita 58.

Rakennepoliittinen ohjelma talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Tehtäväksianto: Selvitetään vanhemmuuden kustannusten tasaamisen eri mallien vaihtoehdot ja niiden kustannukset. Sosiaali- ja terveysministeriön muistio 15.11.2013, s. 4-5

Perhevapaakäytännöt Suomessa ja Euroopassa 2012 / Anneli Miettinen. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen työpaperi, 2012.

Äidin hoiva, jaettu vanhemmuus - ja vapaus valita : perhevapaiden uudistamisen argumentointi 1970-luvulta 2000-luvulle / Sampo Varjonen. Helsinki : Kelan tutkimusosasto, 2011. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia, 118.
Varjosen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vanhempainvapaatyöryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:12. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011.    

6+6+6 -malli vanhempainvapaan uudistamiseksi / Minna Salmi ja Johanna Lammi-Taskula. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, 2010. Päätösten tueksi 1/2010.

Työ, perhe ja tasa-arvo / Johanna Lammi-Taskula, Minna Salmi, Sanna Parrukoski. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, 2009:55. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2009.
Lammi-Taskulan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Perhevapaita koskevaa kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Yle – Perhevapaa

Uusi Suomi – Perhevapaat

Ilta-Sanomat – Perhevapaat

Etelä-Suomen Sanomat – Perhevapaa 

Osallistuva isyys ­muokkaa työelämän johtajuutta ja näkyy myös perheiden taloudessa – Olli Kärkkäinen: Isyysvapaiden käyttäminen voi hyödyttää useilla tuhansilla euroilla. Talouselämä 7.12.2020

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen on joutumassa esittämään sosiaaliturvan leikkauksia, vaikka hän itse vastustaa niitä tiukasti. Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat 14.11.2020 

Perhevapaauudistuksen valmistelijoiden blogisarja: Perhevapaauudistusta valmistelevan perhe-elämää. Sosiaali- ja terveysministeriön kolumni 13.11.2020

Uraäitijärjestö teilaa perhevapaauudistuksen vaikutukset: jäsenet ratkaisivat ongelman talousporkkanoilla ja isien kuukausia entisestään lisäämällä. Sanna Pekkonen, Kauppalehti, 10.7.2020

Perhevapaita uudistetaan. Anne Kiiski, Kuntatyönantaja 26.3.2020

Asiantuntija tyrmää hallituksen perhevapaiden uudistuksen. Calle Koskela, Verkkouutiset.fi 8.3.2020

Järjestöiltä kiitosta perhevapaauudistuksen valmistelijoille. Valtioneuvoston tiedote 26.2.2020

Perhevapaauudistus tähtää perheiden hyvinvointiin ja tasa-arvon lisäämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 5.2.2020.

Työryhmän kaavailu perhevapaista: Molemmille vanhemmille oma seitsemän kuukauden kiintiö, josta osan voisi luovuttaa toiselle. Sanna Nikula, Helsingin Sanomat 31.1.2020

Tyly arvio perhe­vapaa­uudistuksesta: Työllisyys vähenee jopa 5 000:lla, hinta 140 miljoonaa euroa. Timo Haapala, Ilta-Sanomat 20.12.2019

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen: Perhevapaiden kiintiöiminen molemmille vanhemmille vauhdittaa isiä vapaille. Kansan uutiset 30.11.2019

Vihreät haluaa myös isovanhemmat vanhempainvapaille. Jenni Tamminen, Kauppalehti 22.11.2019   

Raportti: Suomalaisisät käyttävät vähiten isyysvapaita Pohjoismaissa – isien mielestä lastenhoito menee kodeissa tasan, äitien mielestä ei. Sara Vainio, Helsingin Sanomat 14.11.2019 

Lapsi- ja perhejärjestöt korostivat lapsen etua ja perheiden erilaisuutta perhevapaauudistuksen järjestökuulemisessa. Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen 22.10.2019

EK vaatii päivähoidon aukioloaikojen venyttämistä, SAK palkallisen isyysvapaan pidentämistä syntyvyyden lisäämiseksi. Antti Autio, Helsingin Sanomat 1.10.2019

Perhevapaisiin jää tämänkin vaalikauden jälkeen uudistettavaa. Helsingin Sanomat 14.8.2019

Perhevapaauudistuksen valmistelu alkaa. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 13.8.2019

Hallitus kaavailee: Sekä äidille että isälle viisi kuukautta vapaata, vanhempainvapaan kestoksi 5–6 kuukautta. Yle uutiset 12.6.2019

Puolueet haluavat isät kotiin lapsia hoitamaan – äitien työllisyyteen perhevapaauudistuksella olisi kuitenkin vain pieni vaikutus. Matti Koivisto, Terhi Toivonen, Yle uutiset 29.1.2019

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo: Perhevapaauudistus on hallituskysymys. Timo Keränen, Yle uutiset 26.1.2019

Pitkään valmisteltua perhevapaauudistusta ei toteuteta tällä vaalikaudella – isien osuus vanhempainvapaista ei pitene. Kari Räisänen, Helsingin Sanomat 12.2.2018

Isät kotiin, äidit töihin, lapset päivähoitoon? Tästä on kyse hallituksen perhevapaariidassa, johon odotetaan ratkaisua tänä iltana. Teija Sutinen, Helsingin Sanomat 12.2.2018 

Neuvottelut perhevapaista loppusuoralla – isät ovat saamassa pidemmät vapaat, mutta kiintiö herättää myös vastustusta. Teija Sutinen, Helsingin Sanomat 30.1.2018 

Tutkimus: Suomalaiset eivät halua pakkokiintiöitä perhevapaisiin. Yrittäjät, uutiset 24.1.2018 

Isät kotiin ja äidit töihin – hallitus on kasvattamassa isien osuutta perhevapaista. Matti Koivisto, Yle-uutiset 3.1.2018 

Perhevapaauudistuksen valmistelu alkaa: Mahdollisuus hoitaa lasta 3-vuotiaaksi asti kotona säilyy. Jaana Hevonoja, Yle uutiset 31.8.2017

Työllisyyden, välittämisen, osaamisen ja turvallisuuden budjetti. Valtioneuvoston viestintäosasto, tiedote 31.8.2017  

Perhevapaa repii hallitusta – Sampo Terho tyrmää hallituskumppanien haaveen. Linda Pelkonen, Ilta-Sanomat 24.4.2017 

Kokoomus luopuisi kotihoidon tuesta – tilalle vanhempien kesken jaettava kuuden kuukauden hoitoraha. Teija Sutinen, Helsingin Sanomat 28.2.2017 

Keskusta haluaisi perhevapaiden uudistuksen käyntiin jo tällä hallituskaudella. Teija Sutinen, Helsingin Sanomat 13.12.2016 

​Muuta aineistoa

Kotimaisia aineistoja

Sosiaali- ja terveysministeriö – Perhevapaauudistus

Perhevapaauudistus lisää perheiden hyvinvointia ja tasa-arvoa.
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen perhevapaauudistusta koskevan tiedotustilaisuuden verkkolähetys 5.2.2020.
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali

Sosiaali- ja terveysministeriö – Perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö – Lapsia, nuoria ja perheitä koskevaa lainsäädäntöä

Sosiaali- ja terveysministeriö – Lapsiperheiden tuet

Työ- ja elinkeinoministeriö – Perhevapaat

Työ- ja elinkeinoministeriö – Hoitovapaa

THL Lapset, nuoret ja perheet - tutkimukset ja hankkeet

THL-blogi 29.2.2016. OECD Suomen perhevapaiden kimpussa

Tasa-arvotiedon keskus, Sukupuolten tasa-arvo Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kela – Lapsiperheet 

Kela  – Perhevapaat-tietopaketti

Kela – Tutkimusblogi - Miten isät käyttävät isyysvapaata?

Väestöliitto – Työ ja perhe

Väestöliitto - Tasa-arvo ja isät -hanke

Monimuotoiset perheet Perhevapaat monimuotoisissa perheissä

infoFinland.fi – Perhevapaat

Kansainvälisiä aineistoja

The international network on leave policies and research
– Kansainvälisen verkosto, jossa on perhevapaiden asiantuntijoita 45 maasta. Verkoston sivustolle on kerätty myös maaraportteja. Country reports

OECD: Parental leave: Where are the fathers? : men’s uptake of parental leave is rising but still low. OECD Policy Brief, March 2106

OECD: Gender equality: Length of maternity leave, parental leave and paid father-specific leave

OECD Stat: Employment : Length of maternity leave, parental leave, and paid father-specific leave

EU: Your Europe: Parental leave

​Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, syyskuu 2019, päivitetty 7.12.2020.
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi