Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistus

​Sisäministeriössä on vireillä hanke, jossa selvitetään poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006), ns. putkalain,  ja muiden siihen liittyvien lakien muutostarpeet. Tavoitteena on kokonaisuudistus, jossa selkeytetään ja ajantasaistetaan poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua koskeva lainsäädäntö.

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta (841/2006) tuli voimaan 1.10.2006 ja siihen on tehty sen jälkeen useita muutoksia. Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettu laki sisältää säännökset poliisin lain nojalla säilyttämien tutkintavankien, pidätettyjen ja kiinni otettujen kohtelusta. Sen soveltamisalaan kuuluvat tutkintavankien lisäksi myös muut poliisin lain nojalla säilyttämät henkilöt, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Hallituksen esityksellä HE 348/2014 ehdotettiin muutettavaksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 lukua, joka sisältää tutkintavankeja koskevat erityissäännökset. Tämän hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä eduskunta hyväksyi hallintovaliokunnan mietinnössä HaVM 51/2014 ehdotetun lausuman, jonka mukaan ”Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireisesti poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistuksen”. 

Hanke putkalain uudistamiseksi käynnistettiin sisäministeriössä vuonna 2015. Tarkoitus on säätää uusi laki, jolla uudistettaisiin poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua koskeva lainsäädäntö. Lailla saatettaisiin ajan tasalle säilytykseen liittyviä vapautensa menettäneen oikeuksia, velvollisuuksia ja perusoikeuksien rajoituksia, vartiointitehtävissä toimivan henkilöstön toimivaltuuksia ja viranomaisten velvollisuuksia koskevat säännökset. Samalla nykyisin voimassa oleva putkalaki ja laki päihtyneiden käsittelystä kumottaisiin, sekä tehtäisiin tarvittavat muutokset muuhun lainsäädäntöön.

Luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi putkalaiksi oli lausuntokierroksella 9.4.–21.6.2021. Ruotsinkielinen muistio oli lausuntokierroksella 29.7.–7.10.2021. 

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Putkalain kokonaisuudistus, SM014:00/2015. Toimikausi 1.4.2015–31.12.2020.

Kysymyksiä ja vastauksia luonnoksesta uudeksi putkalaiksi. Sisäministeriö

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 29.3.2021

Lausuntopyyntö: työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 9.4.2021
– asiassa annetut lausunnot ovat luettavissa hankesivulla kohdassa lausuntokierros

Käsittely eduskunnassa

​Aiheen aikaisempi käsittely

HE 348/2014 – Lausuma 1
Hyväksytty 10.3.2015
"Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistuksen."

Oikeusvertailevaa aineistoa

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on pohjoismaisen lainsäädännön vertailu sivuilla 75–78.

​Kansainvälisiä sopimuksia

(SopS 8/1976)
Asetus kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
– 10 artikla

(SopS 31/1990)
Asetus kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

(SopS 63/1999)
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan ihmisoikeussopimuksesta (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla
– Artikla 6(2)

(SopS 17/1991)
Asetus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Säädöksiä:

Häkteslag (2010:611)

Häktesförordning (2010:2011)

Förordning (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester

Lainvalmisteluaineistoa:

Regeringens proposition 2009/10:135 – En ny fängelse- och häkteslagstiftning

Ny häkteslag : betänkande / av Häktesutredningen. Stockholm, Fritze, 2006. 183 s. Statens offentliga utredningar, SOU 2006:17.
SOU 2006:17 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Norja

Lov om politiet (politiloven) LOV-1995-08-04-53 

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)
– Fjerde del. Tvangsmidler

Forskrift om bruk av politiarrest LOV-1981-05-22-25-§183

Saksan liittotasavalta

Pidättämisen ja tutkintavankeuden (Untersuchungshaft) edellytykset määräytyvät liittovaltion lainsäädännön mukaan (ks. Strafprozessordnung).

Poliisia (lukuun ottamatta liittovaltion poliisia) ja tutkintavankeuden täytäntöönpanoa koskevat lait puolestaan ovat Saksassa osavaltioiden lakeja.

Liittovaltion laki:

Strafprozeßordnung (StPO) / The German Code of Criminal Prosedure (StPO)
– Erstes Buch, Neunter Abschnitt: Verhaftung und vorläufige Festnahme
– Part I, Chapter IX: Arrest and provisional apprehension

Osavaltioiden lakeja:

Brandenburg

Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zuständigkeit der Polizei im Land Brandenburg (Brandenburgisches Polizeigesetz – BbgPolG)
§ 19 Behandlung festgehaltener Personen
§ 20 Dauer der Freiheitsentziehung

Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe, der Jugendstrafe und der Untersuchungshaft im Land Brandenburg (Brandenburgisches Justizvollzugsgesetz – BbgJVollzG)

Saarland

Saarländisches Polizeigesetz​ (SPolG)

Gesetz  über den Vollzug der Untersuchungshaft im Saarland  
(Untersuchungshaftvollzugsgesetz – SUVollzG)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Rikoksesta epäillyn vangitsemisen edellytyksistä, vaihtoehdoista ja liitännäisistä / Mika Launiala,  Defensor Legis 1/2021.
Defensor legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
─ Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Putkakuolemat Suomessa 2014–2018 / Roope Keipilä, 2019. Opinnäytetyö, Poliisiammattikorkeakoulu.

Tutkintavankeuden vaihtoehdot ja järjestäminen. Tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä selvittävä työryhmä. Oikeusministeriö, 2016.

Tutkintavankien olot ja oikeuksien toteutuminen / Kati Rantala, Sasu Tyni, Lauri Koskenniemi, Anu Liimatainen, Henri Kääriäinen. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksia 4/2017.

Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment seventh periodic report of Finland. CPT's report to the Finnish Government, 2015. Tarkastuskertomus. – Eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT) – Selonteko komitean Suomeen syys–lokakuussa 2014 tekemästään tarkastuskäynnistä.
Loppupäätelmät Suomen seitsemännestä määräaikaisraportista. Kidutuksen vastainen komitea. Ulkoasiainministeriön käännös 18.5.2017.

Esitutkinta ja pakkokeinot / Klaus Helminen, Markku Fredman, Janne Kanerva, Matti Tolvanen, Marko Viitanen. 5. uud. p. Helsinki, Talentum, 2014. 1305 s.
– Luku 9.6 Vapautensa menettäneiden säilyttäminen ja kohtelu
Helmisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen : lausuntotiivistelmä / [Eira Myllyniemi]. Helsinki, Oikeusministeriö, 2014. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, 9/2014.

Kuinka monta poliisivankilaa Suomessa tarvitaan? / Jussi Pajuoja
Artikkeli kokoomateoksessa sivuilla 315–329: Suomalainen kriminaalipolitiikka : näkökulmia teoriaan ja käytäntöön : Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja / toimittaneet Ville Hinkkanen ja Leena Mäkipää. Helsinki, Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2013. Forum iuris : Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut.
Hinkkasen ym. (toim.) julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Havaintoja poliisin säilytystiloista / Mikko Eteläpää. Artikkeli kokoomateoksessa sivuilla 202–220: Eduskunnan oikeusasiamies 90​. Helsinki, Eduskunnan oikeusasiamies, 2010.
Eduskunnan oikeusasiamies 90 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Luonnos uudeksi putkalaiksi etenee lausuntokierrokselle. Sisäministeriön tiedote 9.4.2021

Oikeusasiamies: Poliisin tekemä kiinniotto ja säilössäpito – sisäministeriön harkittava sääntelyn täsmentämistä. Edilex-uutinen 27.1.2021.
─ Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Oikeusasiamies: Putkakuolemien ehkäisemiseen ja seurantaan panostetaan. Edilex-uutinen 11.3.2020.
─ Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Putkakuolemien ennalta ehkäisyyn on panostettava. Eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote 7.8.2019

Tutkintavankien oloissa vakavia puutteita, tutkimus paljastaa – Vangit kokevat putkan ”maanpäälliseksi helvetiksi” ja ”koirankopiksi”. Ossi Mansikka. Helsingin Sanomat, 2.10.2017

YK; Kidutuksen vastainen komitea antoi suosituksia Suomelle. Ihmisoikeuskeskus, 19.5.2017

Kidutuksen vastainen komitea kiirehtii uudistuksia tutkintavankien säilyttämiseen. Oikeusministeriö, 20.8.2015

Kidutuksen vastainen komitea näpäytti taas Suomea paljuselleistä. Iltalehti.fi 20.8.2015

Suomelle jälleen moitteita kidutuksen vastaiselta komitealta. YLE Uutiset 20.8.2015

Muuta aineist​oa

Säädöksiä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain lisäksi

Valtioneuvoston asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta (45/2008)

Sisäasiainministeriön asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta (646/2008) 

Poliisilaki (872/2011)

Tutkintavankeuslaki (768/2005)

Esitutkintalaki (805/2011)

Pakkokeinolaki (806/2011)
4 luku Yhteydenpidon rajoittaminen

Laki päihtyneiden käsittelystä (461/1973) 

Tutkintavankeutta koskevaa lainsäädäntöä on muutettu vuonna 2018:

Tutkintavankeuden vaihtoehdot ja järjestäminen. Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 5/2016

HE 252/2016 hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi annettiin 1.12.2016 eduskunnalle.
Hankkeen pohjalta annettiin lait 101/2018–107/2018.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kannanottoja ja vastauksia niihin

Eduskunnan oikeusasiamies, eoak 1154/2016 Poliisivankiloiden järjestyssäännöt

Eduskunnan oikeusasiamies, eoak 223​6/2016​ Rauhoittamisvuoteen käyttö poliisivankiloissa

Eduskunnan oikeusasiamies, eoak 4103/2016 Päätös putkakuolemia koskevassa asiassa

Eduskunnan oikeusasiamies, eaok/6314/2019 Poliisin tekemä kiinniotto ja säilössäpito

Oikeusministeriön vastaus eduskunnan oikeusasiamiehelle. Oikeusministeriö 27.2.2020 

Sisäministeriön vastaus eduskunnan oikeusasiamiehelle putkakuolemia koskevassa asiassa. Sisäministeriö 28.2.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön vastaus eduskunnan oikeusasiamiehelle. Sosiaali- ja terveysministeriö 28.2.2020

Poliisihallituksen lausunto toimenpiteistä putkakuolemia koskevassa päätöksessä yksilöityjen havaintojen osalta. Poliisihallitus 31.1.2020

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017 K 16/2018

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018 K 11/2019 ​​

Sisällöllinen toimitus: Erika Berström (sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi) ja Mirja Pakarinen, syyskuu 2015, päivitetty 5.7.2022.