Potilasvahinkolain uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esitysten HE 298/2018 ja HE 299/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitykset eduskunnalle: HE 298/2018  ja HE 299/2018   
Hankkeen pohjalta annetut lait: 948/2019, 949/2019 ja 959/2019
Muut annetut lait: 950/2019–965/2019  

Hankkeen tausta

Potilasvakuutuksen uudistamista koskeva lainsäädäntöhanke valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriössä. Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka on oltava kaikilla terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla. Aiempaan potilasvahinkolakiin (585/1986) oli tehty muutoksia, mutta sitä ei oltu uudistettu systemaattisesti. Laki oli erityisesti vakuuttamista koskevien säännösten osalta monilta osin vanhentunut ja puutteellinen. Tavoitteena oli uudistaa potilasvakuutusta koskeva lainsäädäntö ottaen huomioon lainsäädännön soveltamisessa havaitut puutteet sekä arvioida muutoinkin lain muutostarpeita.

Uudistamista selvittävä työryhmä jätti ehdotuksensa 21.12.2016. Potilasvahinkolain uudistamiseksi ehdotettiin kolmea uutta lakia: uutta potilasvakuutuslakia, lakia Potilasvakuutuskeskuksesta sekä lakia potilasvahinkolautakunnasta.

Hallituksen esitys eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 5.12.2018. Samaan aikaan tämän esityksen kanssa annettiin hallituksen esitys laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotettiin liikennevahinkolautakunnan ja potilasvahinkolautakunnan yhdistämistä liikenne- ja potilasvahinkolautakunnaksi. Sen toiminnasta säädetään laissa liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta.

Eduskunta hyväksyi 11.3.2019 uuden potilasvakuutuslain (948/2019),  lain Potilasvakuutuskeskuksesta (949/2019)  ja eräät muut potilasvakuutuslakiin liittyvät lait (950/2019)-(958/2019) sekä lain liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta (959/2019) ja eräät siihen liittyvät lait (960/2019)-(965/2019). Lait tulevat voimaan 1.1.2021 ja samalla kumotaan vanha potilasvahinkolaki (585/1986).

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Potilasvakuutuksen uudistamista selvittävä työryhmä, STM129:00/2014. Toimikausi 1.2.2015–31.5.2016. Työryhmän asettamispäätös 21.1.2015. Määräaikaa jatkettiin 31.12.2016 saakka.

Potilasvakuutuslainsäädännön uudistaminen, STM123:00/2017. Hanke on merkitty uutena numerolla STM123:00/2017 ja vanha hanke päätetty, koska työryhmän työskentely on päättynyt.

Työryhmältä ehdotus uudesta potilasvakuutuslainsäädännöstä. STM, tiedote 19.1.2017.

Potilasvahinkolain uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:1

Käsittely eduskunnassa

Vaalikaudella 2011–2015 potilasvahinkolakia käsiteltiin muun muassa eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksessa sekä jätettiin lakiin liittyviä kirjallisia kysymyksiä, tehtiin lakialoite ja keskustelualoite.

Kirjallinen kysymys KK 541/2012: Potilasvahinkojen korvaaminen (Mäntylä, Hanna / ps)

Kirjallinen kysymys KK 346/2013: Tekonivelpotilaiden saamat korvaukset laitevioista aiheutuneista kustannuksista (Tainio, Hanna / sd + 13 muuta)

Kirjallinen kysymys KK 744/2013: Potilasvahinkolautakunnan asioiden käsittelyajat (Pekonen, Aino-Kaisa / vas)

Keskustelualoite KA 4/​2013: Tapaturma- ja potilasvahinkoasioiden käsittely vakuutusoikeudessa (Lindström, Jari / ps + 7 muuta)

Kirjallinen kysymys KK 490/2014: Viallisen tekonivelen saaneiden potilaiden tuotteen uusimiskustannusten korvaaminen(Turunen, Kaj / ps)

Kirjallinen kysymys KK 773/20​14: Potilasvahinkolain muuttaminen laitevikojen johdosta maksettavista korvauksista tekonivelpotilaille (Maijala, Eeva-Maria / kesk)

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2013 K 2/2014: ​– Lainsäädännölliset puutteet terveydenhuollon laitteiden aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmässä, s. 229.

Lakialoite LA 9/2014: Laki potilasvahinkolain 2 §:n muuttamisesta (Maijala, Eeva-Maria / kesk + 6 muuta)

Hallituksen esitys HE 298/2018 eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 5.12.2018.

Lähetekeskustelu käytiin asiasta 11.12.2018. Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 70/2018, 26.2.2019

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 38/2019, 5.3.2019

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (HE 298/2018) 

Ensimmäinen käsittely 7.3.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 298/2018 sisältyvien 1.–10.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 11.3.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 298/2018 sisältyvät 1.–10. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 11. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Hallituksen esitys HE 299/2018 eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 5.12.2018.

Lähetekeskustelussa 11.12.2018 asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 45/2018, 6.3.2019

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (HE 299/2018)

Ensimmäinen käsittely 7.3.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 299/2018 sisältyvien 1.–7.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 11.3.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 299/2018 sisältyvät 1.–7. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.​​​​​​​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Patientskadelag (1996:799)

Förordning (2018:26) om Patientskadenämnden

Patientskadenämnden

PFF – Patientförsäkringsföreningen

Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen – en översyn. Betänkande från Patientskadeutredningen. Stockholm, Fritze, 2004. 286 s. Statens offentliga utredningar (SOU) 2004:12. Saatavuus Eduskunn​an kirjastossa​

Norja

Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven).

NPE  – norsk pasientskadeerstatning (NPE:n sivusto englanniksi)

Tanska

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
LBK nr 1022 af 28/08/2017

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar. LBK nr 266 af 21/03/2014 

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Terveysoikeus / Lasse Lehtonen, Mirva Lohiniva-Kerkelä, Irma Pahlman.
Helsinki : Talentum Pro, 2015. 404 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Terveysjuridiikka / Lasse Lehtonen, Mirva Lohiniva-Kerkelä, Irma Pahlman. Talentum Fokus. Fokusteos on valmistunut tammikuussa 2014. Teosta päivitetään ja täydennetään jatkuvasti.
– Luettavissa myös Fokus-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Potilasvakuutus – potilaan hyväksi / Eero Hirvensalo, Reima Palonen. s. 157–166.
Artikkeli teoksessa: Potilasturvallisuuden perusteet / toimittajat Leena-Maija Aaltonen, Per Rosenberg. Helsinki Duodecim, 2013. 394 s.
Potilasturvallisuuden perusteet -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Syy-yhteys potilasvahingoissa / Anna Hurmerinta.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa. Julkaistu aiemmin teoksessa: Acta Legis Turkuensia 1/2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Studies on Filed and Compensated Claims for Patient Injuries / Jutta Järvelin. THL, 2012

Juristit ja lääkärit potilasasiakirjojen tulkitsijoina potilasvahinkotilanteissa : totuuden jälkikoirat syy-yhteyttä etsimässä / Suvi Mäntymäki. Lapin yliopisto. Oikeustieteiden tiedekunta. Pro Gradu, 2011.

Vahingonkorvauslaki : käytännön kommentaari / Ari Saarnilehto. Helsinki, Edita.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Patientskaderätten – i Sverige och USA Med Patientskadelagen i fokus / Daniel Järmén. Department of Law. 2008. LUP Student Papers. Lundin yliopistossa tehty opinnäytetyö.

Potilas- ja lääkevahingot : korvaaminen ja ennaltaehkäisy / Reima Palonen, Asko Nio, Pertti Mustajoki.Helsinki, Talentum, 2005. 438 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Vahingonkorvausoikeus / Mika Hemmo. Helsinki, WSOYPro, 2005. 349 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Potilasvahinko : lain sisältö ja soveltamiskäytäntö / Juha Mikkola ... [et al.]. Helsinki, Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus, 2004. 172 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Hankkeen uutisointia

Uusi potilasvakuutuslaki meni läpi eduskunnassa. Tuomas Keränen, Potilaan lääkärilehti 17.3.2019

Eduskunta hyväksyi potilasvakuutuslain, uusi laki voimaan 1.1.2021. Potilasvakuutuskeskus, ajankohtaista 15.3.2019

Potilasvahinkoa kärsineiden asemaan ehdotetaan parannuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 5.12.2018

Tekonivelleikkauksissa sattuu vuodesta toiseen eniten potilasvahinkoja. Nina Airisto, Mediuutiset 1.3.2018

Potilasvakuutuslainsäädäntö uudistuu sote-uudistuksen tahdissa. Potilasvakuutuskeskus, ajankohtaista 20.1.2017

"Potilasvahinkolain uudistus ei kavenna potilaiden turvaa". YLE, Uutiset 15.1.2015

Potilasvahinkolakia tä​smennettävä. Oikeuskanslerinvirasto, tiedote 31.5.2013

Tekonivelet ja tahdistimet ehkä myös pot​ilasvahinkolain piiriin​. MTV, Uutiset 12.7.2006

Muuta aineistoa

Potilasvakuutuskeskus

Potilasvahinkolautakunta

Edilex : Lakikirjasto – Potilasvahinkolautakunnan ratkaisujen kommentointeja
– Käytettävissä Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, toukokuu 2015, päivitetty 26.8.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
Kuva: HUS