Puolustus- ja turvallisuushankintalaki – PUTU-laki


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 76/2011 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 76/2011
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1531/2011

Hankkeen tausta

Hallituksen esitys HE 76/2011 Eduskunnalle laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011) annettiin 29.12.2011.

Tiedot muista tässä yhteydessä annetuista laeista ovat eduskunnan sivustolla HE 76/2011 käsittelytiedoissa.​​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Puolustusministeriön puolustus-, turvallisuus- ja salassa pidettävien hankintojen lainsäädäntötyöryhmä

Ehdotus laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista. Työryhmämietintö, 2011. Puolustusministeriö.

Puolustusmateriaalihankinnat, PLM005:00/2006.
Hanke oli käynnissä 10.4.2006–31.12.2010.

Huomautus!
EU:n puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin (2009/81/EY) täytäntöönpanon määräaika umpeutui 21.8.2011. Kansallisen lain säätäminen on kuitenkin vasta vireillä ja direktiivin määräyksiä tulisi noudattaa 21.8.2011 lähtien.

Lisätietoja siirtymävaiheen järjestelyistä. Puolustusministeriö

Käsittely eduskunnassa

HE 76/2011 annettiin eduskunnalle 14.10.2011

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 3/2011, 8.12.2011

Perustusvaliokunnan lausunto PeVL 21/2011, 1.12.2011

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 12.12.2011 lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena ja toisessa käsittelyssä 15.12.2011 ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivi 2009/81/EY
Direktiivi määrittelee jäsenvaltioille puolustus- ja turvallisuussektorin erityispiirteisiin soveltuvat hankintasäännöt.

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) ks. 346 artikla 1. kohta b) alakohta

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Voimassa 1.11.2011 -- SOU 2010:13: Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Saksan liittotasavalta

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Vergaberechts für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit =Drucksache 17/7275 Hallituksen esitys annettiin Saksan liittopäiville 10.10.2011

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie (9. Ausschuss) =Drucksache 17/7520 Talous- ja teknologiavaliokunnan mietintö 26.10.2011

Liittopäivät hyväksyi lakimuutoksen 7.12.2011, se on voimassa 14.12.2011 alkaen. Julkaistu säädöskokolemassa: Bundesgesetzblatt (BGBl) I, Nr 64. S. 2570.

Voimaan tullut muutos löytyy Gesetze im Internet -palvelusta. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) -laki löytyy Titelsuche-haulla GWB-lyhenteellä. ​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Julkiset hankinnat / Saila Eskola, Erkko Ruohoniemi. 2. uud. p. Helsinki, WSOYpro, 2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Selvitysmiehen raportti SISU - kuorma-autohankinnoista 2009–2011 / Jorma Eloranta. Helsinki : Puolustusministeriö, 2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Defence procurement and industry policy : a small country perspective / edited by Stefan Markowski, Peter Hall and Robert Wylie. London ; New York, Routledge, 2010.
– julkaisun saatavuus tarkistettavissa WorldCat.org-hakupalvelussa

Puolustusvoimien ennakkomaksut puolustusmateriaalihankinnoissa. Tarkastuskertomus / Valtiontalouden tarkastusvirasto, 119/2006. Helsinki, Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2006.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, marraskuu 2011, päivitetty 17.12.2012 sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi