Varusmiehet toimivat virka-aputehtävässä.Kuva: Pauli Vine / Puolustusvoimat

​Puolustusvoimien virka-apu poliisille


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 106/2021 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 106/2021
Hankkeen pohjalta annettu laki: 342/2022
Muut annetut lait: 343/2022, 344/2022, 345/2022, 346/2022

Hankkeen tausta

Sisäministeriössä on vireillä hanke, jossa säädetään uusi laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille. Samalla kumotaan nyt voimassa oleva samanniminen laki ja muutetaan rajavartiolakia, poliisilakia ja puolustusvoimista annettua lakia. Hankkeen keskeisin tavoite on selkeyttää ja ajantasaistaa toimivaltuussääntelyä, joka koskee puolustusvoimien voimankäyttöä sisältävän virka-avun antamista poliisille niin, että sillä voidaan paremmin vastata turvallisuusympäristön muuttuneisiin vaatimuksiin.

Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 2 §:n 2 kohdan mukaan muiden viranomaisten tukeminen on puolustusvoimien tehtävä. Säännöksen a-kohdassa mainitaan nimenomaisesti virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi.

Hankkeen keskeisin tavoite on ajantasaistaa toimivaltuussääntelyä, joka koskee puolustusvoimien voimankäyttöä sisältävän virka-avun antamista poliisille. Säännökset arvioidaan ja varmistetaan, että ne turvaavat poliisin toimintaedellytykset, kun kyse on puolustusvoimien virka-avusta poliisille.

Työssä tarkastellaan erityisesti puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain (781/1980) 4 ja 4 a §:n säännöksiä. Hankkeessa tulee selvittää myös puolustusvoimien virka-avusta poliisille annettuun lakiin tehtävien muutosten muuhun lainsäädäntöön edellyttämät mahdolliset muutostarpeet, erityisesti suhteessa puolustusvoimista annettuun lakiin. Turvallisuusympäristön muutoksen johdosta on ilmennyt tarve tarkastella uudelleen vuonna 2005 voimaan tulleita säännöksiä puolustusvoimien virka-avusta poliisille (522/2005) ja niiden soveltuvuutta mahdollisten uhkaavien tilanteiden torjumiseksi.

Hallituksen esitys HE 106/2021 eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi annettiin 23.6.2021.

Eduskunta hyväksyi 29.4.2022 lain Puolustusvoimien virka-avusta poliisille (342/2022) sekä muut virka-apua koskevat lait (343/2022) – (346/2022). Lait tulevat voimaan 15.6.2022.

​Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Virka-apulakihanke SM004:00/2018, 19.3.2018–31.12.2021. Lainsäädäntöhanke puolustusvoimien poliisille antamaa virka-apua koskevien säännösten tarkistamiseksi.

Puolustusvoimien virka-apu poliisille. Sisäministeriö, Usein esitetyt kysymykset

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 6.11.2020

Työryhmän mietintö; luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 3.3.2021

​Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 106/2021 eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi annettiin 23.6.2021.

Lähetekeskustelussa 21.9.2021 asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 7/2021, 11.11.2021

Perustuslakivaliokunnan lausunto ​PeVL 3/2022, 16.2.2022

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 9/2022, 20.4.2022

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 26.4.2022:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 106/2021 sisältyvien 1.–5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 29.04.2022:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 106/2021 sisältyvät 1.–5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Kirjallinen kysymys KK 654/2014 Viranomaisten välisen virka-avun lisääminen ja kehittäminen / Kristiina Salonen, sd

Oikeusvertailevaa aineistoa

​Luonnoksessa hallituksen esitykseksi on vertailu sivuilla 31–35.

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta.

Counter Terrorism. European commission

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Förordning (2017:113) om Försvarsmaktens stöd till polisen med helikoptertransporter

Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Förordning (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott

Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

Ruotsin poliisiviranomainen on tammikuussa 2020 pyytänyt tarkempaa sääntelyä siitä, milloin puolustusvoimia voi pyytää poliisin apuun.

Hemställan om ökat samarbete med Försvarsmakten. Polisen 15.1.2020

Norja

Lov om politiet (politiloven) LOV-1995-08-04-53
 – katso erityisesti 20 § ja 27 a §

Instruks om Forsvarets bistand til politiet, 16.6.2017

Tanska

Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed LBK nr 1270 af 29/11/2019 (politiloven) 
– katso luku 6 a

Lov om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov, LOV nr 708 af 08/06/2018

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation LBK nr 582 af 24.5.2017

Forsvarets bistand till politi. Politi

Ranska

Code de la défense – Livre II : Les forces armées titre II : Les armees et la gendarmerie nationale
– säännöksiä puolustusvoimien ja Gendarmerien (santarmin) suhteesta

LOI n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme
– konsolidoitu versio 9.12.2020

Viro

Kaitseväe korralduse seadus (lühend - KKS), 19.6.2008

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvä tutkimusaineistoa

Poliisin ja puolustusvoimien välinen virka-apu / Toni Laine, Anton Malinen.
Poliisiammattikorkeakoulu, 2020. Opinnäytetyö.

Asevelvollisten voimankäyttö normaalioloissa / Markus Högström. Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2019. OTM-tutkielma.

Poliisin, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen toimivalta ja johtosuhteet vaativissa ja erityistilanteissa / Tomi Karhu. Poliisiammattikorkeakoulu, 2019. Opinnäytetyö.

Puolustusvoimien antaman virka-avun nykytila ja kehittäminen / Kalle Liesinen, Risto Karinen ja Katri Lahtinen. Puolustusministeriö, 2017.

Riktlinjer för begäran om handräckning av riksmyndigheter / Ålands Landskapsregeringen, 2017.

Forsvarets bistand til politiet : rapport fra arbejdsgruppen for utarbeiding af forslag til ny bistandsinstruks / Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, 2016.

Puolustusvoimille säädettyjen, muiden viranomaisten tukemiseen liittyvien tehtävien toimeenpano Ahvenanmaalla / Puolustusministeriö, 2015.

Poliisilaki : kommentaari / Satu Rantaeskola… et al. Poliisiammattikorkeakoulu, 2014.
Rantaeskolan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Poliisilaki / Klaus Helminen, Matti Kuusimäki, Satu Rantaeskola. Helsinki, Talentum, 2012. 
Helmisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Moderni kriisilainsäädäntö / Antti Aine… et a. Helsinki, Talentum, 2011.
– Ainen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valtiosääntöinen managerialismi ja perusoikeudet/ Juha Lavapuro. Artikkeli julkaisussa Oikeus 2010 (39) 1: 6–27.
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hard cases make bad law? / Mikael Hidén. Artikkeli julkaisussa: In memoriam Kari S. Tikka 1944–2006 / Edward Andersson… et al. (toim.) , s. 64–76. Suomalainen lakimiesyhdistys, 2007.
Anderssonin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning : betänkande. Stockholm, Stödutredningen, 2005. Statens offentliga utredningar, SOU 2005:70
 – SOU 2005:70 – saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Stöd från försvarsmakten : betänkande / Stockholm, 2001. Statens offentliga utredningar, SOU 2001:98.
SOU 2001:98 – saatavuus Ed uskunnan kirjastossa

​Hankkeen uutisointia

Uusi laki täsmentäisi poliisin mahdollisuutta pyytää virka-apua Puolustusvoimilta. Sisäministeriön tiedote 23.6.2021

Sotilaita kaduille vai ei? Koronavirus voi olla liian vaarallinen asevelvollisten käyttämiseksi poliisin apuna. Jarmo Huhtanen, Helsingin sanomat 23.3.2021

Lakiluonnos Puolustusvoimien virka-av​usta poliisille lausuntokierrokselle. Alma Talent 9.11.2020

Lakiluonnos Puolustusvoimien virka-avusta poliisille lausuntokierrokselle. Sisäministeriön tiedote 6.11.2020

Sisäministeriön lakiesitys: Puolustusvoimien autettava poliisia joukkosurmien torjunnassa. Joonas Laitinen, Helsingin sanomat 6.11.2020

​Muuta aineistoa

Viranomaisyhteistyö. Puolustusvoimat

​​
Sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, joulukuu 2020, päivitetty 31.5.2022, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi