Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 228/2016 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 228/2016
Hankkeen pohjalta annetut lait: 444/2017 ja 445/2017

Hankkeen tausta

Uuden lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä säädettyjen ilmoitusvelvollisten lisäksi muun muassa virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskijat, niitä toiseksi valuutaksi ammattimaisesti vaihtavat ja niiden markkinapaikat.

Valtioneuvostolla, viranomaisilla ja ilmoitusvelvollisilla, kuten pankeilla ja sijoituspalveluyrityksillä on velvollisuus laatia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva, säännöllisesti päivitettävä riskiarvio.

Kaupparekisterin yhteyteen on perustetaan uusi yhteisöjen omistajia ja tosiasiallisia edunsaajia koskeva julkinen rekisteri, joka lisää yritysten omistuksen avoimuutta ja tietojen saatavuutta.

Uudistuksen tarkoituksena on myös varmistaa tehokas viranomaisvalvonta ja rikkomuksia ennalta estävä seuraamusjärjestelmä. Valvontaviranomaisilla on yhtenäiset toimivaltuudet ja oikeudet määrätä hallinnollisia seuraamuksia kuten rikemaksuja, julkisia varoituksia tai seuraamusmaksuja.

Uudistetulla lainsäädännöllä pannaan kansallisesti täytäntöön niin sanottu neljäs rahanpesudirektiivi 2015/849/EU ja toinen maksajan tiedot -asetus (EU) N:o 2015/847 sekä otetaan huomioon kansainvälisen Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) -toimintaryhmän laatimat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen suositukset.

Eduskunta hyväksyi 6.6.2017 lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017), lain rahanpesun selvittelykeskuksesta (445/2017) sekä eräät niihin liittyvät lait.

Lailla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) kumotaan aikaisempi laki (503/2008). Lait ovat pääosin tulleet voimaan 3.7.2017.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä, VM139:00/2014. Hankkeen toimikausi on 14.01.2015–30.10.2015. Lausunnot esitysluonnoksesta ovat kohdassa Asiakirjat.

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus : työryhmämuistio. Valtiovarainministeriön julkaisuja 41/2015. Luonnos hallituksen esitykseksi.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen sisäministeriön verkkosivulla

Rahanpesulainsäädännön jatkovalmistelu sisäministeriössä, SM001:00/2016. Hallituksen esitys, jonka luonnos on laadittu valtiovarainministeriössä, viimeistellään yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Sisäministeriö vastaa hallituksen esityksen esittelystä. Jatkovalmistelun yhteydessä voidaan tarvittaessa kuulla uudelleen muita viranomaisia tai lausunnon antajia. Hankkeen toimikausi on 19.1.2016–31.8.2016. Lausunnot esitysluonnoksesta ovat kohdassa Asiakirjat.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Lainsäädännön arviointineuvosto 2.9.2016. VNK/1598/03.02.00/2016. ​

Käsittely eduskunnassa

U 14/2013 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen (neljäs rahanpesudirektiivi) ja asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (toinen varainsiirtoasetus).

HE 228/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten sekä perustuslakivaliokuntaan, lakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten.

Perustuslakivaliokunnan lausunto, PeVL 2/2017, 16.2.2017.

Talousvaliokunnan lausunto, TaVL 5/2017, 22.2.2017.

Lakivaliokunnan lausunto, LaVL 3/2017, 10.3.2017.

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 8/2017, 18.5.2017.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot.

Ensimmäinen käsittely 31.5.2017:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 228/2016 sisältyvien 1.–6. ja 8.–27. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. ja 29. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 228/2016 vp sisältyvän 7. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 6.6.2017:

Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 228/2016 sisältyvät 1.–6. ja 8.–27. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy mietinnössä ehdotetut uudet 28. ja 29. lakiehdotuksen. 

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 228/2016 sisältyvän 7. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.​​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

The Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) on OECD:n alainen, hallitustenvälinen toimintaryhmä, joka antaa suosituksia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. Suomessa FATF:n suositukset on suurelta osin pantu täytäntöön voimassa olevalla rahanpesulailla (503/2008). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation. FATF Recommendations

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi on lisätietoja FATF-ryhmän suosituksista. Ks. s. 53.

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta, ns. neljäs rahanpesudirektiivi

Tiivistelmä direktiivistä (EU) 2015/849 – rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Rahoitusjärjestelmän väärinkäytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/847 varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta, ns. toinen maksajan tiedot -asetus. Asetusta sovelletaan 26.6.2017 alkaen ja se on Suomessa sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. 

Tiivistelmä asetuksesta (EU) 2015/847 – Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot. Varainsiirtojen jäljitettävyys

Sääntely muissa maissa

Maakohtainen vertailu ja arviointiraporit FATF:n suositusten noudattamisesta. Global implementation of the FATF Recommendations 

Ruotsi

SFS 2009:62 Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS 2014:307 Lag om straff för penningtvättsbrott

SOU 2016:8 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag

Finansinspektionen. Penningtvätt

Iso-Britannia

Proceeds of Crime Act 2002 (c. 29) as amended by the Serious Organised Crime And Police Act 2005 (c. 15)

Money Laundering Regulations 2007 (No 2157)

UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing, Oct 2015

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kansallinen riskiarvio 2015 / Pirjo Jukarainen ja Vesa Muttilainen. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 117.

Rahanpesuun liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva lainsäädäntö voimaan. Sisäministeriön tiedote 28.6.2017

Eduskunta hyväksyi lait kansainvälisestä avun antamisesta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Eduskunnan tiedote 6.6.2017

Finanssiala: Tietojen vaihdolla parannettaisiin rahanpesun torjuntaa. Edilex-uutinen 23.3.2017 – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Rikollista venäläisrahaa siirtyi puhtaana Suomeen. Minna Knus-Galán, Yle MOT 20.3.2017

Va­kuu­tus­yh­tiöt uhkaavat uuden rahanpesulain kustannusten kaatuvan asiakkaiden maksettaviksi. Päivi Lakka, Kaleva 12.1.2017

Rahanpesua kotivakuutuksilla? Se on riski, jonka hallitus halusi huomioida uudessa rahanpesulaissa. Olli Pohjanpalo, Helsingin Sanomat 16.11.2016

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus lähetekeskustelussa. Eduskunnan tiedote 15.11.2016

Rahanpesua ja terrorismin rahoitusta kitketään uudistuvalla lainsäädännöllä. Sisäministeriön tiedote 3.11.2016

Rahanpesulain yhteiskunnallisissa vaikutusarvioissa parannettavaa. Valtioneuvoston kanslian uutinen 2.9.2016

Pankit ilmoittavat rahanpesuepäilyistä aiempaa h​​erkemmin. Jarno Hartikainen, Helsingin Sanomat 4.8.2016.

EU:n valtiovarainministerit keskustelevat rahanpesun estämisestä. VM:n tiedote 5.7.2016

Rahanpesun salliminen maksaa. Kauppalehti 3.5.2016

Tietosuojavaltuutettu selvittää kyselevätkö pankit jo liikaa asiakkailta rahanpesulain varjolla. Edilex-uutinen 9.2.2016 – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

EK kritisoi rahanpesuun liittyvän lakiesityksen valmistelutapaa. Elinkeinoelämän keskusliiton uutinen 22.1.2016

Rahanpesulainsäädännön uudistus uhkaa lisätä yritysten hallinnollista taakkaa.
Elinkeinoelämän keskusliiton uutinen 22.1.2016

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyvää kansallista lainsäädäntöä valmistellaan. Sisäministeriön tiedote 20.1.2016

VM kaavailee rajua uudistusta – yritysten taustavoimat julki. Kauppalehti 12.11.2015

Työryhmä ehdottaa rekisteriä yritysten omistajista ja edunsaajista. Valtiovarainministeriön tiedote 12.11.2015

Muuta aineistoa

FATF, The Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing. OECD:n alainen, hallitustenvälinen toimintaryhmä

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelyk​eskus

Keskusrikospoliisi. Rahanpesu 

Finanssivalvonta. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, huhtikuu 2016, päivitetty 7.7.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi