Rikostaustan tarkistaminen vapaaehtoistoiminnassa


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 149/2013 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 149/2013
Hankkeen pohjalta annettu laki: 148/2014

Hankkeen tausta

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä (148/2014) tulee voimaan 1.5.2014.

Samana päivänä tulevat voimaan myös Laki rikosrekisterilain muuttamisesta (149/2014) sekä Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta (150/2014).

Uuden lain taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta. Direktiivi edellyttää, että henkilön rikostausta voidaan selvittää riippumatta siitä, onko kyse vapaaehtoistoiminnassa vai palvelussuhteessa lasten kanssa toimivasta henkilöstä.

Vuoden 2003 alussa voimaan tullutta lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) voitiin soveltaa tietyissä tilanteissa vapaaehtoisiin. Suomessa ei kuitenkaan ollut kattavaa sääntelyä lasten kanssa vapaaehtoisesti toimivien rikostaustan selvittämisestä.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Rikostaustan tarkistaminen vapaaehtoistoiminnassa -työryhmä. OM008:00/2012. Työryhmän toimikausi oli 2.4.2012–31.5.2013.

Vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, 33/2013.

Käsittely eduskunnassa

Edellisellä vaalikaudella vuoden 2002 valtiopäivillä eduskunta hyväksyi lausuman, HE 3/2002 – Lausuma 1: Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdolliset lainsäädännölliset tai muut toimenpiteet, joilla lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä voidaan ennaltaehkäistä myös vapaaehtoistyössä.

Lasten kanssa työskentelevien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä on tällä vaalikaudella tehty lakialoite sekä kaksi kirjallista kysymystä:

Lakialoite LA 46/2011: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta – Arja Juvonen / ps ym.

Kirjallinen kysymys KK 27/2012: Lasten ja nuorten kanssa toimivien henkilöiden taustojen selvittäminen – Jukka Kopra / kok, Lenita Toivakka / kok

Kirjallinen kysymys KK 29/2012: Lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttaminen – Eeva-Johanna Eloranta / sd

Hallituksen esitys HE 149/2013 eduskunnalle laeiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, rikosrekisterilain muuttamisesta sekä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, annettu 10.10.2013.

Lähetekeskustelu käytiin 15.10.2013. Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 17/2013, 22.11.2013.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 37/2013, 27.11.2013.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 25/2013, 27.11.2013.

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 16/2013, 4.12.2013.

Ensimmäinen käsittely 11.12.2013:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena ja yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely 16.12.2013:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Yhdistyneiden Kansakuntien lasten oikeuksia koskevan yleissopimus. (SopS 60/1991), voimaantulopäivä 20.7.1991.

Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. (SopS 88/2011), voimaantulopäivä 1.10.2011.

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta. Direktiivin 2011/92/EU oikaisu

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Direktiivin toimeenpanon vielä edellyttämistä kansallisista toimenpiteistä annettu muistio: Departementsserien Ds 2012:45 Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Hallituksen esitys:
Regeringens proposition Prop 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp, annettu 18.9.2013.

Tanska

Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og folkeoplysningsloven Lov nr 444 af 23. maj 2012.

Aiemmin:
Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. (Børneattestloven) lov nr. 520 af 21. juni 2005.

Act on the retrieval of a statement of previous convictions in respect of children on the appointment of staff etc. (Act No. 520 of 21 June 2005).

Børneattesten – Kulturministeriet

Saksan liittotasavalta

Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (Bundeszentralregistergesetz – BZRG)
Erweitertes Führungszeugnis, 30a § ym.

Sozialgesetzbuch VIII
72a § Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen

Strafgesetzbuch
§ 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht, luku: Dreizehnter Abschnitt – Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sekä § 225 Mißhandlung von Schutzbefohlenen ja 232–236 §:t.

German Criminal Code​​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Lasten suojeleminen seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä / Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista valmisteleva työryhmä. Mietintöjä ja lausuntoja, Oikeusministeriö, 33/2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö : tutkimus rangaistuskäytännöstä ja seksuaalirikosten uusimisesta / Ville Hinkkanen. Helsinki, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2009. 95 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Sairas salaisuus – Pedofiili satuttaa lasta pahimmalla mahdollisella tavalla. Miksi? / Ville Blåfield. Suomen Kuvalehti 40/2003, s. 43–45.
Suomen kuvalehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Rikosrekisterilaki (770/1993)

Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (214/2012).

Rik​​ostaustaote. Oikeusrekisterikeskus

Rikostaustan tarkistamismenettelyn saattamista koskemaan myös vapaaehtoistoimintaa oli pohdittu jo valmisteltaessa lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Hallituksen esitys HE 3/2002 käsittelytietoineen ja siihen liittyvine valtiopäiväasiakirjoineen.

sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, lokakuu 2014, päivitetty 14.3.2014
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi