Saamelaiskulttuurikeskus Sajos. Kuva: Ville Fofonoff

Saamelaiskäräjälain muuttaminen

Saamelaiskäräjälain uudistamista on valmisteltu noin kymmenen vuotta. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa todetaan, että työtä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi jatketaan. 

Jos kuvio ei näy kunnolla, katso se kokonäyttötilassa.

Saamelaiskäräjälain säännöksiä on pidetty osittain vanhentuneina ja niiden toimivuudessa on ollut ongelmia. Haasteita on ollut erityisesti saamelaiskäräjien vaaliluetteloon liittyvissä kysymyksissä ja viranomaisten neuvotteluvelvoitteessa. Esimerkiksi vuonna 2019 YK:n ihmisoikeuskomitea katsoi kahdessa vaaliluetteloon merkitsemistä koskevassa tapauksessa Suomen rikkoneen kansalais- ja poliittisten oikeuksien yleissopimusta.

Vuonna 2020 saamelaiskäräjälain uudistamista varten asetettiin toimikunta, jonka toimikausi oli 1.12.2020–15.5.2021. Viitekehyksenä toimikunnan työlle olivat esimerkiksi perusoikeudet ja muut perustuslain asettamat velvoitteet, kansainväliset ihmisoikeussopimukset, YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus, parafoitu Pohjoismainen saamelaissopimus, Kansainvälisen työjärjestön alkuperäis- ja heimokansoja koskeva ILO 169 -sopimus sekä ihmisoikeustoimielinten Suomea koskevat ratkaisut.

Uudistuksen tavoitteena on edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista. Tarkoituksena on myös parantaa saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevan itsehallinnon sekä saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä. Lisäksi halutaan vahvistaa saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana määrittää, kuka on saamelainen. Myös saamelaiskäräjien vaalien vaaliluetteloon merkitsemisen edellytykset halutaan uudistaa. Vaaliluettelo on tarkoitus koota uudelleen uudistettujen kriteerien pohjalta. Viranomaisten neuvotteluvelvoite halutaan muuttaa yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitteeksi. Lisäksi ehdotetaan perustettavaksi saamelaiskäräjien ehdotuksesta nimetty muutoksenhakulautakunta, joka toimisi ensimmäisenä varsinaisena muutoksenhakuasteena.

Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan mietintö (VN/5875/2019) julkaistiin 11.5.2021. Mietintöön sisältyy hallituksen esityksen luonnos ja siihen liittyy eriävä mielipide. Lausuntokierros asiasta järjestettiin 21.5.–6.8.2021.

​​​Hallituksen esitys HE 274/2022​ vp laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 17.11.2022.​

Perustuslakivaliokunta järjesti asiassa julkisen kuulemisen 25.1.2023. Tilaisuuden videotallenne ja julkisen kuulemisen aineistot ovat saatavilla eduskunnan sivuilla.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Oikeusministeriön hanke: Saamelaiskäräjälain muuttaminen, OM002:00/2020

Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan mietintö. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:21.

Hallituksen esityksen luonnos oli kommentoitavana Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 21.5.–6.8.2021:
Lausuntopyyntö saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan mietinnöstä

Saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan mietintö; Yhteenveto lausuntopalautteesta, 13.9.2021.

United Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, 6 August 2021. Country Engagement Finland.
– YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntijamekanismin kommentit luonnoksesta.

Aiheen aikaisempi käsittely

Saamelaiskäräjälakityöryhmän mietintö / Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 55/2013.

Alexander Stubbin hallituksen kaudella annettiin saamelaiskäräjälain uudistamista koskeva hallituksen esitys, HE 167/2014. Asian käsittely keskeytettiin keväällä 2015.

Juha Sipilän hallituksen aikana asetettiin saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta, OM077:00/2017.
Hankkeen toimikausi oli 8.11.2017–30.8.2018.

Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan mietintö. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 28/2018.

Asia oli lausunnoilla Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 19.6–27.7.2018:
Saamelaiskäräjälakitoimikunnan esitys saamelaiskäräjälain muuttamiseksi

Saamelaiskäräjälain uudistamista valmistelleen toimikunnan esitysluonnos; Yhteenveto lausuntopalautteesta, 21.8.2018. (Word-tiedosto)

United Nations: The Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples Country Engagement Mission (10-16 February 2018) – Finland, 28 March 2018.
– YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntijamekanismin kommentit.

Käsittely eduskunnassa

​​Hallituksen esitys HE 274/2022 laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 17.11.2022.

​​Lähetekeskustelu käytiin 22.​​–23.11. ja 25.11.2022. Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan, talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan oli annettava lausunto viimeistään 31.1.2023.

​​Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 34/2022, 25.1.2023

​​Talousvaliokunnan lausunto TaVL 71/2022, 1.2.2023

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 18/2022, 2.2.2023

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Aiheen aikaisempi käsittely

Kirjallinen kysymys KK 939/2014: metsäsaamelaisten asemasta suhteessa ILO 169 -sopimuksen hyväksymiseen / Eeva-Maria Maijala, kesk

Hallituksen esitys HE 167/2014: eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Kirjallinen kysymys KK 520/2015: saamelaiskäräjien toiminnasta ja oikeusministeriön ohjausvastuusta / Mikko Kärnä, kesk

Kirjallinen kysymys KK 458/2016: Suomen totuus- ja sovintokomission perustamisesta / Emma Kari, vihr

Kirjallinen kysymys KK 9/2017: saamelaisten oikeuksien parantamisesta / Emma Kari, vihr

Kirjallinen kysymys KK 354/2018: alkuperäiskansaan kuuluvien ihmisryhmien tasapuolisesta kohtelusta / Eeva-Maria Maijala, kesk

Kirjallinen kysymys KK 57/2019: saamelaiskäräjien toiminnasta / Mikko Kärnä, kesk

Kirjallinen kysymys KK 484/2022: YK:n rotusyrjintäkomitean päätöksestä Suomen saamelaiskäräjälaista / Jenni Pitko, vihr

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus, (SopS 37/1970).

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, (SopS 6/1976).

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä siihen liittyvä valinnainen pöytäkirja, (SopS 7–8/1976).
– Katso artiklat 1 ja 27.

Euroopan ihmisoikeussopimus: Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, (SopS 18/1990) muutoksineen.

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus, (SopS 1–2/1998).

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja, (SopS 23/1998).

International labour organization, ILO: Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)

Pohjoismainen saamelaissopimus
– Sopimusteksti on parafoitu vuonna 2017, mutta sopimus ei ole vielä voimassa.

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin perusoikeuskirja, EUVL C 326, 26.10.2012

Euroopan neuvoston asiakirjoja

National minorities (FCNM) – Finland
– Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen, Framework Convention for the Protection of National Minorities, viimeisin Suomea koskeva monitorointi tehtiin vuonna 2019.

Resolution CM/ResCMN(2020)1 on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Finland
– Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselmassa todetaan muun muassa:

”Significantly strengthen the participatory rights of the Sámi Parliament in legislation and practice, inter alia by equipping the Sámi Parliament with the necessary resources and providing training to the officials concerned at national and local levels on the correct implementation of the 'obligation to negotiate'. While the amendment to the Act on the Sámi Parliament should have priority, the authorities should ensure effective participation as a matter of urgency even while the Act remains unamended.”

European Charter for Regional or Minority Languages :
Reports and recommendations / Finland
– Alueellisia tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan Suomea koskevat raportit ja suositukset.

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI):
ECRI Country monitoring in Finland, Fifth Report, 18.6.2019
– Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio suositteli ILO:n yleissopimuksen nro 169 pikaista ratifiointia.
– Katso sivu 11.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Sametingslag (1992:1433)

​​Lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket (2022:66)

Ruotsissa on uudistettu neuvottelumenettelyä. ​​
En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Norja

Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) LOV-1987-06-12-56

Forskrift om valg til Sametinget FOR-2008-12-19-1480

Norjan saamelaislakia muutettiin kesällä 2021 neuvotteluvelvoitteen osalta: Lovvedtak 149 (2020–2021).

Lakimuutoksen käsittelytiedot: Prop. 86 L (2020-2021).

Velvoite koskee valtiotason lisäksi jatkossa myös läänejä ja kuntia. Itse neuvotteluvelvoitteen toteuttamistapoihin ja sisältöön ei tehty merkittäviä muutoksia. Aiemmin velvoite perustui vuonna 2005 solmittuun hallituksen ja Saamelaiskäräjien väliseen sopimukseen, Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.

Den nye sameretten : utredning fra Samerettsutvalget, NOU 2007:13. Justis- og politidepartementet, 2007.

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

”Kiva että juuri minä saan opiskella tätä kieltä ja se on osa kulttuuriani” : saamelaislasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen / Elina Weckström, Karri Kekkonen ja Outi Kekkonen. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2023:1.

​Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet ja saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arviointi YVA-lain mukaisessa menettelyssä​ / Leena Heinämäki, Inkeri Markkula ja Jan Saijets. Ympäristöministeriön julkaisuja 2023:2.

​Saamelaiskäräjälain uudi​stus – taustatietoa ja vastauksia keskeisiin kysymyksiin / Leena Leikas. Ihmisoikeuskeskuksen julkaisuja 3/2022.

Sámi research in transition : knowledge, politics and social change / Laura Junka-Aikio et al. Routledge, 2022.
Junka-Aikion julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kuka on saamelainen II? : saamelaisten oikeudellinen itsemääräämisoikeus oikeuskäytännön valossa / Markku Kiikeri. Lapin yliopisto, 2022.

Kuka on saamelainen? Saamelaiskäräjälain 3 §:n tulkinnan ja soveltamisen historiallinen, vertaileva, järjestelmällinen ja (oikeus)ideologinen analyysi / Markku Kiikeri. Lapin yliopisto, 2021.

Saamelaiskulttuurin heikentämiskielto ja viranomaisten aktiivinen velvoite turvata perinteisten elinkeinojen harjoittamisen ja kehittämisen edellytykset / Leena Heinämäki. Artikkeli sivuilla 3–35 julkaisussa Lakimies 118 (2021):1.
Lakimieslehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

State of the world’s indigenous peoples, 5th volume : rights to lands, territories and resources. New York, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2021.

Saamelaisten itsehallinto Suomessa – dynaaminen vai staattinen? : tutkimus perustuslaissa turvatun saamelaisten itsehallinnon kehittymisestä lainsäädännössä vuosina 1996–2015 / Juha Guttorm. Rovaniemi, Lapin yliopisto, 2018.
Guttormin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kokonaisharkinta korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksissä koskien saamelaismääritelmän tulkintaa / Oula-Antti Labba. Pro gradu, Lapin yliopisto, 2018.

Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget / Regeringskansliet, Kulturdepartementet, 2017.
Ändringar jne. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Saamelaisten oikeuksien toteutuminen : kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus / Leena Heinämäki… et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 4/2017.
Heinämäen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget / Regeringskansliet, Kulturdepartementet, 2017.
Reglering jne. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The definition of a Sami person in Finland and its application / Tanja Joona. Artikkeli sivuilla 155–172 julkaisussa Indigenous rights in Scandinavia : autonomous Sami Law / Christina Allard, Susann Funderud Skogvang (eds.)
Allardin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige / Eva Josefsen et al. Gyldendal akademisk, 2017.
Josefsenin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista ja alkuperäiskansojen maailmankonferenssina tunnetun YK:n yleiskokouksen korkean tason täysistunnon loppuasiakirja. Ulkoasiainministeriön julkaisuja 5/2016.

Saamelaiskäräjälakityöryhmän mietintö : lausuntotiivistelmä / Camilla Busck-Nielsen. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 22/2014.

Saamelaisten osallistumisoikeuksien lisääminen valtion maa- ja vesialueiden käyttöä koskevassa päätöksentekomenettelyssä saamelaisten kotiseutualueella : työryhmän mietintö. Maa- ja metsätalousministeriö, Työryhmämuistio 2014:2.

Kirjallisuutta aiheesta saamelaiset Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan mietinnöstä
– Hallituksen esityksen luonnos oli kommentoitavana Lausuntopalvelussa 21.5.–6.8.2021

Hankkeen uutisointia​

​Perustuslakivaliokunta ei saa mietintöä saamelaiskäräjälaista valmiiksi​. Eduskunnan tiedote 24.2.2023

Laki saamelaiskäräjistä kaatui p​erustuslakivaliokunnassa – aika loppui ja kiistelty uudistus ei etene​​. Matti Koivisto, Yle 24.2.2023

​​Saamelaiskäräjälaki kaatui perustuslakivaliokuntaan. Robert Sundman, Helsingin Sanomat 24.2.2023

Lappalaispykälä ja maankäyttöoikeudet hiertävät perustuslakivaliokunnassa – Saamelaiskäräjät ei anna periksi vaaliluetteloasiassa. Anni-Saara Paltto, Yle 21.2.2023

​​​Perustuslakivaliokunnalle annettiin nyt viikko lisäaikaa saamelaiskäräjälain mietinnön sorvaamiseen – jäljellä vain kaksi viikkoa eduskunnan vaalitaukoon​. Linda Tammela, Yle 17.2.2023

Saamelaiskäräjälain uudistaminen venyy eduskunnassa viime hetkille – perustuslakivaliokunta varautuu pyytämään lisäaikaa mietinnön valmistumiselle / Pekka Kinnunen, Yle 15.2.2023

Keskusta liittoutui jälleen opposition kanssa – hallituksen esitys hävisi valiokunnassa. STT, Helsingin Sanomat 2.2.2023

Perustuslakivaliokunnan julkinen kuuleminen saamelaiskäräjälaista 25. tammikuuta. Eduskunnan tiedote 25.1.2023

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä: Olen selvittänyt jääviyttäni saamelaiskäräjälaissa. Marica Paukkeri, Yle 16.1.2023

​Perustuslakivaliokunta järjestää saamelaiskäräjälaista julkisen kuulemisen tammikuun lopulla. STT, Yle 20.12.2022

Saamelaiskäräjät hyväksyi Suomen hallituksen esityksen saamelaiskäräjälain muuttamisesta äänin 15–​​3. Saamelaiskäräjät 29.11.2022

Saamelaiskäräjät neuvottelivat lakiin tehtävästä muutoksesta – Ainakin yksi vastustaja kertoo muuttaneensa mieltään​. Roosa Oksanen, Helsingin Sanomat 29.11.2022

Saamelaiskäräjälain muutos perustuslakivaliokuntaan, jolle kolmen valiokunnan on annettava lausunto. Eduskunnan tiedote 25.11.2022

Saamelaiskäräjälain jatkoaskelista eduskunnassa äänestetään – lähetekeskustelussa ehdotus esityksen lähettämisestä useampiin valiokuntiin. Eeva Kuivas ja Matti Koivisto, Yle 24.11.2022

Saamelaisten itsemääräämisoikeus ja itsehallinto vahvistuvat. Oikeusministeriön tiedote 17.11.2022

Hallitus antoi esityksen saamelaiskäräjälaista – Kolme keskustan ministeriä äänesti vastaan. Ilmo Ilkka, Minna Nalbantoglu ja Petja Pelli, Helsingin Sanomat 17.11.2022

Saamelaiskäräjälaki eteni eduskuntaan vaikka keskusta vastusti – lain kohtalo on opposition käsissä. Tulikukka de Fresnes, Yle 17.11.2022

Kaksi eri tavalla ajattelevaa saamelaista kertoo, mistä saamelaiskäräjiä koskevissa erimielisyyksissä on kyse. Roosa Oksanen, Helsingin Sanomat 16.11.2022

Lapin kansanedustajat ja keskusta vastustavat saamelaiskäräjälain muutosta, ja sille on yksi selkeä syy. Marica Paukkeri, Yle 15.11.2022

Oikeusministeri Henriksson: Keskusta pöytäsi saamelaiskäräjälain toistamiseen. Petja Pelli, Helsingin Sanomat 13.11.2022

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä: En voi luvata, että saamelaiskäräjälaki ehdittäisiin käsitellä. STT, Yle 12.11.2022

Saamelaiskäräjälaki riitautti hallituksen ja uhkaa jäädä jälleen toteuttamatta – Henriksson: Laki jäi pöydälle, keskustaministerit saavat kaksi päivää lisäaikaa. Eelis Rytkönen, Maria Stenroos, Yle 10.11.2022

​​Keskusta syyttää Marinia keskinäisen luottamuksen nakertamisesta​. Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat 10.11.2022

Hallituksessa kova riita saamelaiskäräjälaista – Keskusta esti esityksen etenemisen eduskuntaan tänään. Teemu Muhonen, Minna Nalbantoglu, Helsingin Sanomat 10.11.2022

Ministeri Henriksson: Vanhentunut saamelaiskäräjälaki on viimein uudistettava. Anna-Maja Henriksson, Vieraskynä, Helsingin Sanomat 10.11.2022

Marinin ja Saarikon välille repesi ilmiriita saamelaiskäräjälaista. Hannu Tikkala, Eelis Rytkönen ja Linda Tammela, Yle 10.11.2022

Saamelaiset syyttävät keskustaa tärkeän lakiuudistuksen torppaamisesta. Kukka Ranta, Helsingin Sanomat 2.11.2022

Saamelaiskäräjälain uudistaminen ei näytä onnistuvan myöskään Sanna Marinin hallitukselta – syyt ovat vanhat tutut eli virheistä ei ole opittu. Pääkirjoitus, Lapin Kansa 28.10.2022

Vuosia valmisteltu saamelaiskäräjälaki jumahti taas – Ylen tiedot: keskusta pysäyttää saamelaisten oikeuksiin liittyvän lain. Marica Paukkeri, Yle 25.10.2022

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mielestä saamelaiskäräjälaki tulee päivittää – ei pidä lakiin ehdotettuja uudistuksia syrjivinä. Suvi-Tuuli Fofonoff, Yle 7.10.2022

Saamelaiskäräjälain uudistaminen on pysähtynyt ja aika uhkaa loppua kesken – Lapin kansanedustajat eivät kuitenkaan edistä asiaa ehdoitta. Sari Hirvasvuopio, Yle 25.8.2022

YK:n rotusyrjintäkomitea: Suomi on rikkonut rotusyrjinnän vastaista kansainvälistä sopimusta saamelaisten vaaliluetteloa koskevassa asiassa. Linnea Rasmus ja Linda Tammela, Yle 14.6.2022

Sanna Marin: Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki viedään edus­kun­taan tällä hal­li­tus­kau­del­la – Ro­va­nie­mel­lä vie­rail­lut pää­mi­nis­te­ri lupaili myös hel­po­tus­ta polt­to­ai­neen hin­toi­hin. Sinikka Pylkkänen, Lapin Kansa 21.3.2022

Saamelaiskäräjälain uudistus edennee eduskuntaan kevättalvella – oikeusministeri: "Vaaditaan poliittista tahtoa kaikilta hallituspuolueilta". Linda Tammela, Yle 15.2.2022

Saamelaiskäräjälain uudistus viivästyy, kun hallitus ei ole vielä antanut esitystään – asia jakaa saamelaiskäräjien jäsenten mielipiteitä. Inger-Elle Suoninen, Yle 16.12.2021

Saamelaiskäräjälakiuudistuksesta lausuttu ennätyksellisen ahkerasti – vaaliluetteloon merkitseminen jakaa eniten mielipiteitä. Anni-Saara Paltto, Yle 18.8.2021

Toimikunnan esitys edistäisi saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista. Oikeusministeriön tiedote 11.5.2021

Saamelaiskäräjälain uudistus etenee: toimikunta esittää muutoksia muun muassa vaaliluetteloon merkitsemisen edellytyksiin. Anni-Saara Paltto, Yle 11.5.2021

YK:n ihmisoikeuskomitea suosittaa Suomea edistämään saamelaiskäräjälain uudistamista ja ILO 169 -sopimuksen ratifiointia. Anni-Saara Paltto, Yle 7.4.2021

Saamelaiskäräjälain uudistamista pidetään kuluvan kauden tärkeimpänä tavoitteena: yli puolet Saamelaiskäräjien jäsenistä priorisoi lakiuudistuksen. Maiju Saijets ja Linnea Rasmus, Yle uutiset 26.2.2020​​​​​

Muuta aineistoa

Koti- ja pohjoismaisia aineistoja

Suomi: Sámediggi – Saamelaiskäräjät

Ruotsi: Sámediggi – Sametinget

Norja: Sámediggi – Sametinget

Oikeusministeriö: Saamelaisasiat – Saamelaiset ja Saamelaiskäräjät

Sámediggi – Saamelaiskäräjät: Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Valtioneuvoston kanslia: Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio​

Ihmisoikeuskeskus: Alkuperäiskansa saamelaiset ihmisoikeuskoulutus

Edilex uutiset 23.4.2021: KHO​:n neljä vuosikirjaratkaisua saamelaiskäräjävaaleista
​– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

​​Valtioneuvosto: Tiedotustilaisuus saamelaiskäräjälaista –videotallenne 17.11.2022

Keskustan ministeriryhmän eriävä mielipide hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta​. 17.11.2022

Perustuslakivaliokunta: Perustuslakivaliokunnan julkinen kuuleminen 25.1.2023 (videotallenne)

Perustuslakivaliokunta: Saamelaiskäräjälain julkisen kuulemisen aineistot​ 25.1.2023 (pdf)

Kansainvälisten järjestöjen aineistoja

​​Vuonna 2022 YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea katsoi Suomen rikkoneen rotusyrjinnän vastaisen yleissopimuksen (SopS 37/1950) artiklan viisi kohtaa c: CERD/C/106/D/59/2016​​ Opinion adopted by the Committee under article 14 of the Convention, concerning communication No. 59/2016
​​​– Ulkoministeriön epävirallinen suomennos CERD/C/106/D/59/2016, kesäkuu 2022

Vuonna 2019 YK:n ihmisoikeuskomitea katsoi Suomen rikkoneen kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimusta (artikla 25 ja/tai artikla 27) kahdessa tapauksessa:

1) CCPR/C/124/D/2668/2015 Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2668/2015
​– Ulkoministeriön epävirallinen suomennos CCPR/C/124/D/2668/2015, toukokuu 2019

2) CCPR/C/124/D/2950/2017 Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2950/2017
​​​​– Ulkoministeriön epävirallinen suomennos​ CCPR/C/124/D/2950/2017, toukokuu 2019

Kooste kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten Suomelle antamista suosituksista – saamelaisten oikeudet. Ihmisoikeuskeskus, 2022.

Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten saamelaisia koskevat suositukset -kooste. Ulkoministeriö, Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö 6.8.2021.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP)
– YK:n ihmisoikeusneuvoston alainen neuvoa-antava toimija, joka koostuu seitsemästä alkuperäiskansa-asiantuntijasta

YK:n ihmisoikeusneuvosto, Human Rights Council:
Efforts to implement the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : indigenous peoples and the right to self-determination. Draft report of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, A/HRC/EMRIP/2021/2.

YK:n ihmisoikeusneuvosto, Human Rights Council:
Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples on the human rights situation of the Sami people in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland, A/HRC/33/42/Add.3

Study of the problem of discrimination against indigenous populations / Jose R. Martínez Cobo, 1987
– Katso kohta 379.

International Labour Organization, ILO – Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations:
Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) (pdf). General observation, publication 2019.

Council of Europe Portal. National Minorities (FCNM):
The Framework convention for the protection of national minorities​​​​​​

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, syyskuu 2021, päivitetty 24.2.2023