Sosiaalihuoltolain uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 164/2014 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitykset eduskunnalle: HE 164/2014​
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1301/2014

Hankkeen tausta

Sosiaalihuoltolain uudistus on ensimmäinen vaihe sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistusta. Uudella sosiaalihuoltolailla siirretään painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin, vahvistetaan asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistetään viranomaisten yhteistyötä.

Asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi laissa määritellään ne tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa järjestetään. Asiakkailla on subjektiivinen oikeus niihin palveluihin, joilla turvataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja kehitys. Osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyy sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi.

Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja samassa yhteydessä annetut muut lakimuutokset tulevat pääsääntöisesti voimaan 1.4.2015. Kotipalvelua koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin jo vuoden 2015 alusta. Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevia lastensuojelulain muutoksia sovelletaan vuoden 2016 alusta. Uudella sosiaalihuoltolailla kumotaan aikaisempi sosiaalihuoltolaki (710/1982) pääosin.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä, STM037:00/2009.
Hanke asetettiin 5.7.2009 ja se oli käynnissä 30.6.2012 saakka.

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen. Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportti. Sosiaali- j a terveysministeriön selvityksiä 2010:19​

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen. Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:21

Luonnos hallituksen esitykseksi sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 43/2011
Kotikunta- ja sosiaalihuoltolain toimivuus – (Merja Kuusisto / sd)

Kirjallinen kysymys KK 644/2012
Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyön järjestäminen – (Markus Lohi / kesk)

Suullinen kyselytunti SKT 65/2014
Ensi- ja turvakodit sosiaalihuoltolaissa – (Tuula Peltonen / sd)

Hallituksen esitys HE 164/2014 eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 18.9.2014.

Perustuslakivaliokunnan lausunto, PeVL 36/2014, 7.11.2014.

Päätetty ottaa asian HE 164/2014 yhteydessä käsiteltäväksi [20.11.2014]:
Lakialoite LA 46/2012
Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta – (Kari Tolvanen / kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 27/2014, 26.11.2014.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 3., 5.–10. ja 12.–23. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 4. ja 11. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset), että hyväksytään uusi 24. lakiehdotus (Valiokunnan uusi lakiehdotus), että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus) ja että lakialoite LA 46/2012 vp hylätään.

Ensimmäinen käsittely 2.12.2014:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1–23 lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden 24. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely 12.12.2014:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Sosiaalihuollon järjestämisen näkökulmasta kansainväliset ihmisoikeudet määrittävät erityisesti ihmisten kohtelua ja palveluiden vähimmäistasoa.

Keskeisiä kansainvälisiä sopimuksia:

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, KP-sopimus, (SopS 7–8/1976).

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, TSS-sopimus, (SopS 6/1976).

Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, Euroopan ihmisoikeussopimus, (SopS 18–19/1990).

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, (SopS 79–80/2002).

Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista, (SopS 59–60/1991).

Pohjoismainen sosiaalipalvelusopimus, (SopS 68–69/1996).

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus, (SopS 136/2004).

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Socialtjänstlag (2001:453), tullut voimaan 1.1.2002.

Socialtjänstförordning (2001:937), 1.1.2002.

Hollanti

Wet maatschappelijke ondersteuning

Iso-Britannia

Health and Social Care Act 2012 (2012 c. 7)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset rahavirrat / Timo T. Seppälä & Markku Pekurinen (toim.). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014. Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 22/2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Toimiva lastensuojelu : toteuttamissuunnitelma vuosille 2014–2019 / Marjo Lavikainen ja Annika Juurikko (toim.). Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, 2014:19.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Laki on niin kuin se luetaan : sosiaalihuoltolaki uudistuu, ymmärtääkö uusia pykäliä kukaan? / Lea Suonien-Erhiö, Veera Nuutinen, Ilkka Karisto, Erja Saarinen. Noste (2013), s. 58–69.
Noste-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sosiaalihuolto murroksessa / Reijo Väärälä. Yhteiskuntapolitiikka-lehti 2010:5.
Yhteiskuntapolitiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sosiaalioikeus / Kaarlo Tuori, Toomas Kotkas. WSOY Pro, Helsinki 2008.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Rätt information på rätt plats i rätt tid. Del 1–2 : slutbetänkande / av Utredningen om rätt information i vård och omsorg. SOU 2014:23.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Ny socialtjänstlag : huvudbetänkande / av Socialtjänstkommittén. SOU 1994:139.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Sosiaalihuoltoon liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Sosiaalihuoltolaki uusiutuu asia​ntuntijoiden ja asiakkaiden yhteistyönä. Yläkulma-kirjoitus STM 22.5.2012

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö

sisällöllinen toimitus: Marja Autio, lokakuu 2014, päivitetty 16.1.2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi