Tavaramerkkilain kokonaisuudistus


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 201/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 201/2018
Hankkeen pohjalta annettu laki: 544/2019
Muut annetut lait: 545/2019–551/2019

Hankkeen tausta

Tavaramerkkilaki (7/1964) oli lakiteknisesti vanhentunut sekä epäyhtenäinen siihen tehtyjen lukuisten osauudistusten seurauksena. Jotta tavaramerkkilaki vastaisi lainsäädännölle asetettuja kielellisiä ja lakiteknisiä vaatimuksia, se uudistettiin kokonaisuudessaan. Samalla kumottiin yhteismerkkilaki (795/1980), johon sisältyvä sääntely tuotiin osaksi uutta tavaramerkkilakia. 

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän tehtävänä oli laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus uudeksi tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi muiksi lainsäädäntömuutoksiksi erityisesti toiminimilain osalta. 

Uudistuksella pantiin täytäntöön myös Euroopan parlamentin ja unionin direktiivi (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. Direktiiviä on sovellettu 12.1.2016 alkaen ja se tuli saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 14.1.2019 mennessä. Lisäksi uudistuksella saatetaan voimaan Singaporen tavaramerkkioikeudellinen sopimus vuodelta 2006.

Eduskunta hyväksyi 5.3.2019 uuden tavaramerkkilain (544/2019)  ja siihen liittyvät muutoslait (545/2019) – (551/2019). Uudella tavaramerkkilailla (544/2019)  kumottiin tavaramerkkilaki (7/1964) ja yhteismerkkilaki (795/1980). Uudet säädökset tulevat voimaan 1.5.2019. 

Tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä annetun lain (545/2019)  voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tämän lain on tarkoitus tulla voimaan samana ajankohtana jona sopimus tulee voimaan Suomen osalta.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Asettamispäätös 22.6.2016, tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä TEM030:00/2016. Hankkeen toimikausi on 15.8.2016–15.2.2018.

Taustamuistio tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen kuulemistilaisuuteen 29.9.2017.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän toimikauden jatkoaikapäätös 27.11.2017.

Lausuntokierros 20.3.2018–22.5.2018. Lausuntopyyntö ja lausunnot hankkeen sivulla kohdassa Asiakirjat

Luonnos hallituksen esitykseksi tavaramerkkilaiksi ym. 20.3.2018 hankkeen sivulla kohdassa Asiakirjat

Käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston kirjelmä U 29/2013 eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti) ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta.

Hallituksen esitys HE 201/2018 eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi on annettu 18.10.2018.

Lähetekeskustelussa 24.10.2018 asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. Talousvaliokunta päätti 9.1.2019 pyytää myös perustuslakivaliokunnan lausunnon.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 53/2018, 22.1.2019

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 34/2018, 1.2.2019

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 38/2018, 22.2.2019

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Ensimmäinen käsittely 27.2.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 201/2018 sisältyvien 1.–8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 5.3.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 201/2018 tarkoitetun tavaramerkkioikeudesta Singaporessa 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyn Singaporen sopimuksen sekä sen 22 §:ssä tarkoitetut soveltamissäännöt.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 201/2018 sisältyvät 1.–8. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Singapore Treaty on the Law of Trademarks (2006)

Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva Nizzan sopimus (SopS 53/1973)

Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus (SopS 43/1975)

Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvä pöytäkirja (SopS 12/1996)

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja unionin direktiivi (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä.

Tiivistelmä direktiivin sisällöstä:
EU:n tavaramerkkilainsäädäntö (rekisteröinti EU-maissa)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Varumärkeslag 2010:1877

Varumärkesförordning 2011:594

En känneteckensrättslig reform SOU 2016:79​

Norja

Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) LOV-2010-03-26-8

Forskrift til varemerkeloven (varemerkeforskriften) FOR-2010-06-25-937

Direktiv 2015/2436 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding)

Tanska

Bekendtgørelse af varemærkeloven LBK nr 223 af 26/02/2017

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker BEK nr 364 af 21/05/2008

Saksa

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG)

Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (Markenverordnung – MarkenV)

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Immateriaalioikeudet ja yleinen etu / Rainer Oesch... et al. (toim.). Helsinki : Alma Talent, 2017. 323 s.
Oeschin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

IPR käytännönläheisesti / Minna Aalto-Setälä, Christoffer Sundman, Markku Tuominen, Asta Uhlbäck. Helsinki : Helsingin seudun kauppakamari / Helsingin Kamari Oy, 2016. 308 s.
Aalto-Setälän ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös KauppakamariTieto-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

European Intellectual Property Law / Jan Rosén (ed). Cheltenham, Glos, UK : Edward Elgar Publishing, 2016. 644 s.
Rosén julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Immateriaalioikeus / Pirkko-Liisa Haarmann. Helsinki : Talentum, 2014. 513 s.
Haarmannin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Johdatus immateriaalioikeuteen / Taina Pihlajarinne. Helsinki : Helsingin yliopiston
oikeustieteellinen tiedekunta, 2014. 200 s.
– Pihlajarinteen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tavaramerkki ja toiminimi : immateriaalioikeudellisia erityiskysymyksiä / Taina
Pihlajarinne.. et al. (toim.).  Helsinki : Helsingin Kamari, Helsingin seudun
kauppakamari CC Lakimiesliiton kustannus, 2010. 255 s.
Pihlajarinteen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Tavaramerkkioikeuteen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Uusi tavaramerkkilaki astuu voimaan 1.5.2019. Patentti- ja rekisterihallituksen tiedote 26.4.2019

Uusi tavaramerkkilaki on hyväksytty eduskunnassa. Patentti- ja rekisterihallituksen tiedote 7.3.2019

Uusi tavaramerkkilaki ei tule voimaan vielä 1.1.2019. Patentti- ja rekisterihallituksen tiedote 27.11.2018

Tavaramerkkilakiin tulossa muutoksia 2019.​ Patentti- ja rekisterihallituksen tiedote 27.11.2018

Valtioneuvosto antoi esityksen uudeksi tavaramerkkilaiksi. Tiedote, Työ- ja elinkeinoministeriö 18.10.2018

Esitysluonnos tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta lausunnoille 22. toukokuuta 2018 saakka. Edilex-uutinen 21.3.2018. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kuulemistilaisuus tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriön uutiskirje 14.9.2017

Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen valmisteluun työryhmä. Työ- ja elinkeinoministeriön uutiskirje 1.9.2016

NIR-välikokous tavaramerkeistä. IPR-info verkkolehti 15.6.2017

EU:n uusi tavara​merkkidi​rektiivi yhdenmukaistaa kansallisia tavaramerkkijärjestelmiä.​ Patentti- ja rekisterihallitus, 15.2.2016​

Muuta aineistoa

Työ- ja elinkeinoministeriö – Tavaramerkki tukee brändin rakentamista

Patentti- ja rekisterihallitus – Tavaramerkit

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto EUIPO

Euroopan komissio – Teollis- ja tekijänoikeudet – Tavaramerkit: Trade mark protection in the EU​

World Intellectual Property Organization WIPO

Sverige – Patent- och registreringsverket

Norge – Patentstyret

Danmark – Patent- og Varemærkestyrelsen: Navn og logo

Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, helmikuu 2018, päivitetty 2.5.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi