Terrorismirikosten rahoittamisen rangaistussäännökset

Oikeusministeriössä on valmisteltu lakimuutoksia, joilla terrorismin rahoittamisrikoksia koskevia säännöksiä täydennetään ja selkiytetään erityisesti rangaistavuuden osalta.

Lainsäädäntöhankkeen taustalla ovat olleet OECD:n yhteydessä toimivan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen toimintaryhmän (FATF) Suomea koskeva maaraportti (Finland's measures to combat money laundering and terrorist financing) vuodelta 2019, YK:n terrorismin vastaisen komitean sihteeristön (CTED) Suomea koskeva raportti vuodelta 2019 ja YK:n turvallisuusneuvoston 28.3.2019 hyväksymä terrorismin rahoituksen vastainen päätöslauselma, Resolution 2462 (2019).

Uutena rikoksena ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi terroristin rahoittaminen. Rangaistavaa olisi rahoittaa henkilöä, joka lausumiensa, esittämiensä uhkausten tai toiminnastaan muuten saatujen tietojen perusteella toimii tehdäkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä rikoksia tai osallistuu niiden tekemiseen rikokseen osallisena. Rangaistukseksi tuomittaisiin vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Terroristin rahoittamisen yritys olisi myös rangaistava.

Terrorismin rahoittamisen rikosnimike ehdotetaan muutettavaksi ”terrorismirikoksen rahoittamiseksi”. Muutoksella selvennetään sitä, että rahoittamisteon tulee kohdistua tietyn nimisen rikoksen rahoittamiseen.

Terroristin rahoittamisen säätämisellä rangaistavaksi poistettaisiin niitä vajeita, joita Suomen lainsäädännössä on kansainvälisten toimielinten arvioiden mukaan, ja lisäksi rangaistavaksi säätämisellä voidaan estää terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten tekemistä.

Lisäksi terroristiryhmän rahoittamisrikosten rangaistusasteikkoa ehdotetaan tiukennettavaksi. Asteikon tulisi vastata rikoksen paheksuttavuutta, vahingollisuutta ja vaarallisuutta eli rangaistusarvoa. Terroristiryhmän rahoittamisen rangaistusasteikko vastaisi terroristin rahoittamisen rangaistusasteikkoa. Lisäksi terroristiryhmän rahoittamisrikoksen tunnusmerkistöä muutettaisiin niin, että se vastaa terrorismin rahoittamisrikoksissa yleensä käytettävää kirjoittamistapaa.

Muutoksilla on tarkoitus edistää rangaistussäännösten kattavuutta ja tarkkarajaisuutta. Uudistukset toteutettaisiin muuttamalla rikoslain 34 a lukua terrorismirikoksista sekä eräitä muita lakeja.

Hallituksen esitys HE 1​35/2020 eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi annettu 1.10.2020. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Tämän hankkeen OM029:00/2019 lisäksi oikeusministeriössä on meneillään hanke OM011:00/2020, jolla arvioidaan terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuutta ja sen vastaavuutta keskeisten eurooppalaisten vertailumaiden sääntelyn kanssa.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Terrorismin rahoittamista koskevien rangaistussäännösten muuttaminen OM029:00/2019. Hankkeen toimikausi on 27.9.2019–

Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi (Luonnos 13.12.2019)

Terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttaminen : lausuntotiivistelmä. Oikeusnimisteriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2020:2. Lausuntoja annettiin 20 taholta.

Oikeusministeriössä on käynnissä myös hanke OM011:00/2020 Terrorismirikosten sääntelyn arviointi ja tarvittavien lainsäädäntömuutosten valmistelu.
Hankkeen toimikausi on 26.2.2020–

Tässä hankkeessa arvioidaan kansallisen terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja sen vastaavuus keskeisten eurooppalaisten vertailumaiden sääntelyn kanssa. Erityisesti arvioidaan terroristiryhmään tai -järjestöön kuulumiseen tai sen toimintaan osallistumiseen liittyvät rangaistussäännökset ja valmistellaan niitä koskevat tarvittavat lainsäädäntömuutokset.

Terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja vastaavuus vertailumaiden sääntelyn kanssa : työryhmämietintö. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2020:8.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 135/2020 vp terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi annettiin eduskunnalle 1.10.2020. Lähetekeskustelussa 14.10.2020 asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

The Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) on OECD:n alainen, hallitustenvälinen toimintaryhmä, joka antaa suosituksia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation.
FATF Recommendations, ks. erityisesti suositus no 5, terrorismin rahoittamisrikos/terrorist financing offence. Suomi on sitoutunut FATF:n suositusten kansalliseen täytäntöönpanoon.

FATF:n suositusten täytäntöönpanoon kehottava YK:n turvallisuusneuvoston terrorismin rahoituksen vastainen päätöslauselma/resolution 2462 (2019), 28.3.2019.

Terrorismin rahoituksen torjumista koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 74/2002).

Sääntely muissa maissa

Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi (Luonnos 13.12.2019). Luku 2.4 Kansainvälinen kehitys ja ulkomaiden lainsäädäntö s. 11–14.

Maakohtainen vertailu ja arviointiraportti FATF:n suositusten noudattamisesta. The global implementation of the FATF Recommendations

Ruotsi

Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, 2 §

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott, 2 §

En ny terroristbrottslag. Betänkande av Terroristbrottsutredningen. SOU 2019:49

Norja

Straffeloven (LOV-2005-05-20-28), 18 luku, erityisesti 135 § 

Tanska

Straffelov LBK nr 976 af 17/09/2019, 13 luku, erityisesti 114 b §

Saksa

Strafgesetzbuch (StGB), 89 c § Terrorismusfinanzierung

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Några anmärkningar kring regleringen av terroristiska brott i de nordiska rättssystemen / Kimmo Nuotio. Julkaisussa JFT 2/2020. s. 248–264.
JFT-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Terrorismirikokset (RL 34 a luku) / Kimmo Nuotio. Teksti päivitetty helmikuussa 2018. Julkaisussa: Rikosoikeus / Tapio Lappi-Seppälä... et al.
– Luettavissa Alma Talent -palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Terroristbrott – en översikt / Iain Cameron och Anna Jonsson Cornell. Svensk juristtidning 2017, s. 709.

Terrorismin rahoituksen ja edistämisen kieltävä lainsäädäntö ja kansainvälinen avustustoiminta / Oona-Karita Vainio. Julkaisussa: Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta / toim. Pekka Koponen, Raimo Lahti, Essi Konttinen-Di Nardo ; kirjoittajat Pekka Haapaniemi... et al. Helsinki, 2016. s. 451–467.
Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansainvälinen rikosoikeus / Minna Kimpimäki. Helsinki, 2015. 686 s. Pääjakso C 6 Terrorismi
Kimpimäen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Arviomuistio terrorismirikosten uusien kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden vaikutuksista rikoslainsäädäntöön : lausuntotiivistelmä / Maiju Haapaniemi. Oikeusministeriö, 2015. 28 s.

Terrorismin rahoitukseen liittyviä julkaisuja Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttaminen lähetekeskustelussa. Eduskunnan tiedote 14.10.2020

Yksittäisen terroristin rahoittamista esitetään rangaistavaksi. Oikeusministeriön tiedote 1.10.2020

Yksittäisen terroristin rahoittaminen on tulossa rangaistavaksi. Lasse Kerkelä, Helsingin Sanomat 21.1.2020

Esitysluonnos lausunnoille 6. maaliskuuta saakka: Yksittäisen terroristin rahoittaminen rangaistavaksi. Edilex 21.1.2020
– Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Yksittäisen terroristin rahoittamisesta on tulossa rikos – terroristiryhmänkään rahoittamisesta ei jatkossa voisi selvitä sakoilla. MTV-uutiset 21.1.2020

Työryhmä ehdottaa rahanpesun rangaistavuutta laajennettavaksi. Oikeusministeriön tiedote 16.4.2019

Suomi tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa. Oikeusministeriön ym. tiedote 16.4.2019

CTED conducts follow-up visit to Finland. UN Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) 9.4.2019

Hovioikeus hylkäsi kaikki syytteet terrorismirikoksista. Helsingin hovioikeuden tiedote 23.3.2016

Hovioikeus hylkäsi syytteet Suomen ensimmäisessä terrorismijutussa. Matti Koivisto, Yle Uutiset 23.3.2016

Muuta aineistoa

FATF, The Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing. OECD:n alainen, hallitustenvälinen toimintaryhmä, joka toimii maailmanlaajuisena standardien kehittäjänä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sekä joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamisen estämiselle.

Finland's measures to combat m​oney laundering and terrorist financing. FATF April 2019

YK:n turvallisuusneuvoston terrorismin vastaisen komitean sihteeristö. UN Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED). Terrorism financing

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi terrorismintorjunnan strategiaksi 2018–2021. Valtioneuvoston periaatepäätös SM/2018/87. 

Sisäministeriö. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta

Suojelupoliisi Supo. Terrorismintorjunta

Keskusrikospoliisi. Terrorismin rahoituksen torjunta

Finanssivalvonta. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Aluehallintovirasto. Terrorismin rahoittamisen estäminen

​Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, syyskuu 2020, päivitetty 15.10.2020, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi