Terrorismirikosten rahoittamisen rangaistussäännökset


Säädöshanke ei ole enää vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 135/2020 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 135/2020
Hankkeen pohjalta annettu laki 281/2021
Muut annetut lait: 282/2021–289/2021
Katso myös: Terrorismirikosten sääntely -tietopaketti

Hankkeen tausta

Oikeusministeriössä valmisteltiin lakimuutokset, joilla terrorismin rahoittamisrikoksia koskevia säännöksiä täydennetään ja selkiytetään erityisesti rangaistavuuden osalta.

Lainsäädäntöhankkeen taustalla olivat OECD:n yhteydessä toimivan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen toimintaryhmän (FATF) Suomea koskeva maaraportti (Finland's measures to combat money laundering and terrorist financing) vuodelta 2019, YK:n terrorismin vastaisen komitean sihteeristön (CTED) Suomea koskeva raportti vuodelta 2019 ja YK:n turvallisuusneuvoston 28.3.2019 hyväksymä terrorismin rahoituksen vastainen päätöslauselma, Resolution 2462 (2019).

Uutena rikoksena säädettiin rangaistavaksi terroristin rahoittaminen. Rangaistavaa on rahoittaa henkilöä, joka lausumiensa, esittämiensä uhkausten tai toiminnastaan muuten saatujen tietojen perusteella toimii tehdäkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä rikoksia tai osallistuu niiden tekemiseen rikokseen osallisena. Rangaistukseksi tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Terroristin rahoittamisen yritys on myös rangaistava.

Terrorismin rahoittamisen rikosnimike muutettiin ”terrorismirikoksen rahoittamiseksi”. Muutoksella selvennetään sitä, että rahoittamisteon tulee kohdistua tietyn nimisen rikoksen rahoittamiseen.

Terroristin rahoittamisen säätämisellä rangaistavaksi poistettiin niitä vajeita, joita Suomen lainsäädännössä on kansainvälisten toimielinten arvioiden mukaan, ja lisäksi rangaistavaksi säätämisellä voidaan estää terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten tekemistä.

Lisäksi terroristiryhmän rahoittamisrikosten rangaistusasteikkoa tiukennettiin. Asteikko vastaa rikoksen paheksuttavuutta, vahingollisuutta ja vaarallisuutta eli rangaistusarvoa. Terroristiryhmän rahoittamisen rangaistusasteikko vastaa terroristin rahoittamisen rangaistusasteikkoa. Lisäksi terroristiryhmän rahoittamisrikoksen tunnusmerkistöä muutettiin niin, että se vastaa terrorismin rahoittamisrikoksissa yleensä käytettävää kirjoittamistapaa. Muutoksilla edistetään rangaistussäännösten kattavuutta ja tarkkarajaisuutta.

Eduskunta hyväksyi 19.3.2021 lain rikoslain 1 ja 34 a luvun muuttamisesta (281/2021) ja muut siihen liittyvät lait (282/2021) – (289/2021). Lait tulevat voimaan 15.4.2021. 

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Terrorismin rahoittamista koskevien rangaistussäännösten muuttaminen OM029:00/2019. Hankkeen toimikausi on 27.9.2019–

Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi (Luonnos 13.12.2019)

Terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttaminen : lausuntotiivistelmä. Oikeusnimisteriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2020:2. Lausuntoja annettiin 20 taholta.

Oikeusministeriössä on käynnissä myös hanke OM011:00/2020 Terrorismirikosten sääntelyn arviointi ja tarvittavien lainsäädäntömuutosten valmistelu.
Hankkeen toimikausi on 26.2.2020–

Tässä hankkeessa arvioidaan kansallisen terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja sen vastaavuus keskeisten eurooppalaisten vertailumaiden sääntelyn kanssa. Erityisesti arvioidaan terroristiryhmään tai -järjestöön kuulumiseen tai sen toimintaan osallistumiseen liittyvät rangaistussäännökset ja valmistellaan niitä koskevat tarvittavat lainsäädäntömuutokset.

Terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja vastaavuus vertailumaiden sääntelyn kanssa : työryhmämietintö. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2020:8.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 135/2020 terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi annettiin eduskunnalle 1.10.2020. Lähetekeskustelussa 14.10.2020 asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 1/2021 4.2.2021

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 2/2021 4.3.2021

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Ensimmäinen käsittely 11.3.2021:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 135/2020 sisältyvien lakiehdotusten 1.–9. sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 16.3.2021:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 135/2020 sisältyvät 1.–9. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

The Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) on OECD:n alainen, hallitustenvälinen toimintaryhmä, joka antaa suosituksia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation.
FATF Recommendations, ks. erityisesti suositus no 5, terrorismin rahoittamisrikos/terrorist financing offence. Suomi on sitoutunut FATF:n suositusten kansalliseen täytäntöönpanoon.

FATF:n suositusten täytäntöönpanoon kehottava YK:n turvallisuusneuvoston terrorismin rahoituksen vastainen päätöslauselma/resolution 2462 (2019), 28.3.2019.

Terrorismin rahoituksen torjumista koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 74/2002).

Sääntely muissa maissa

Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi (Luonnos 13.12.2019). Luku 2.4 Kansainvälinen kehitys ja ulkomaiden lainsäädäntö s. 11–14.

Maakohtainen vertailu ja arviointiraportti FATF:n suositusten noudattamisesta. The global implementation of the FATF Recommendations

Ruotsi

Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, 2 §

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott, 2 §

En ny terroristbrottslag. Betänkande av Terroristbrottsutredningen. SOU 2019:49

Norja

Straffeloven (LOV-2005-05-20-28), 18 luku, erityisesti 135 § 

Tanska

Straffelov LBK nr 976 af 17/09/2019, 13 luku, erityisesti 114 b §

Saksa

Strafgesetzbuch (StGB), 89 c § Terrorismusfinanzierung

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Några anmärkningar kring regleringen av terroristiska brott i de nordiska rättssystemen / Kimmo Nuotio. Julkaisussa JFT 2/2020. s. 248–264.
JFT-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Terrorismirikokset (RL 34 a luku) / Kimmo Nuotio. Teksti päivitetty helmikuussa 2018. Julkaisussa: Rikosoikeus / Tapio Lappi-Seppälä... et al.
– Luettavissa Alma Talent -palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Terroristbrott – en översikt / Iain Cameron och Anna Jonsson Cornell. Svensk juristtidning 2017, s. 709.

Terrorismin rahoituksen ja edistämisen kieltävä lainsäädäntö ja kansainvälinen avustustoiminta / Oona-Karita Vainio. Julkaisussa: Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta / toim. Pekka Koponen, Raimo Lahti, Essi Konttinen-Di Nardo ; kirjoittajat Pekka Haapaniemi... et al. Helsinki, 2016. s. 451–467.
Kirjoituksia rikosprosessioikeudesta -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansainvälinen rikosoikeus / Minna Kimpimäki. Helsinki, 2015. 686 s. Pääjakso C 6 Terrorismi
Kimpimäen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Arviomuistio terrorismirikosten uusien kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden vaikutuksista rikoslainsäädäntöön : lausuntotiivistelmä / Maiju Haapaniemi. Oikeusministeriö, 2015. 28 s.

Terrorismin rahoitukseen liittyviä julkaisuja Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Yksittäisen terroristin rahoittaminen tulee rangaistavaksi. Oikeusministeriön tiedote 9.4.2021

Terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttaminen lähetekeskustelussa. Eduskunnan tiedote 14.10.2020

Yksittäisen terroristin rahoittamista esitetään rangaistavaksi. Oikeusministeriön tiedote 1.10.2020

Yksittäisen terroristin rahoittaminen on tulossa rangaistavaksi. Lasse Kerkelä, Helsingin Sanomat 21.1.2020

Esitysluonnos lausunnoille 6. maaliskuuta saakka: Yksittäisen terroristin rahoittaminen rangaistavaksi. Edilex 21.1.2020
– Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Yksittäisen terroristin rahoittamisesta on tulossa rikos – terroristiryhmänkään rahoittamisesta ei jatkossa voisi selvitä sakoilla. MTV-uutiset 21.1.2020

Työryhmä ehdottaa rahanpesun rangaistavuutta laajennettavaksi. Oikeusministeriön tiedote 16.4.2019

Suomi tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa. Oikeusministeriön ym. tiedote 16.4.2019

CTED conducts follow-up visit to​​​ Finland. UN Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) 9.4.2019

Hovioikeus hylkäsi kaikki syytteet terrorismirikoksista. Helsingin hovioikeuden tiedote 23.3.2016

Hovioikeus hylkäsi syytteet Suomen ensimmäisessä terrorismijutussa. Matti Koivisto, Yle Uutiset 23.3.2016​​

Muuta aineistoa

FATF, The Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing. OECD:n alainen, hallitustenvälinen toimintaryhmä, joka toimii maailmanlaajuisena standardien kehittäjänä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sekä joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamisen estämiselle.

Finland's measures to combat m​oney laundering and terrorist financing. FATF April 2019

YK:n turvallisuusneuvoston terrorismin vastaisen komitean sihteeristö. UN Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED). Terroris​​​m financing

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi terrorismintorjunnan strategiaksi 2018–2021. Valtioneuvoston periaatepäätös SM/2018/87. 

Sisäministeriö. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta

Suojelupoliisi Supo. Terrorismintorjunta

Finanssivalvonta. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Aluehallintovirasto. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
– ohje ilmoitusvelvolliselle

​Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, syyskuu 2020, päivitetty 13.4.2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi