Työsopimuslain muuttaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 105/2016 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitykset eduskunnalle: HE 105/2016
Hankkeen pohjalta annetut lait: 1448/2016, 1449/2016 ja 1450/2016

Hankkeen tausta

Työsopimuslakia (55/2001) muutettiin koeajan pituuden, määräaikaisten työsuhteiden ja takaisinottovelvollisuuden osalta. Muutokset ovat osa hallitusohjelman toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on madaltaa työllistämiskynnystä ja lisätä yritysten kasvuhalukkuutta.

Laki työsopimuslain muuttamisesta (1448/2016), laki merityösopimuslain muuttamisesta (1449/2016) ja laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 3 §:n ja 13 luvun 6 §:n muuttamisesta (1450/2016) tulivat voimaan 1.1.2017.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Työsopimuslain muuttamista koskeva valmistelu työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.

Työsopimuslain muuttamista valmisteleva työryhmä, TEM048:00/2015. Hankkeen toimikausi on 28.9.2015–31.1.2016. Lausunnot esitysluonnoksesta ovat kohdassa Asiakirjat.​

Käsittely eduskunnassa

HE 105/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Perustuslakivaliokunnan lausunto, PeVL 40/2016, 6.10.2016

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö, TyVM 10/2016, 17.11.2016

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 25.11.2016:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 105/2016 vp sisältyvien 1.–3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely 30.11.2016:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 105/2016 vp sisältyvät 1.–3. lakiehdotuksen. 

Asian käsittely päättyi

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Kansainvälinen työjärjestö (ILO):

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158). Ks. art. 2A (a) workers engaged under a contract of employment for a specified period of time (määräaikainen työsopimus) ja art 2A (b) a period of probation (koeaika)

Recommendation concerning termination of employment, 1982 (No 166). Ks. art. 24 priority of rehiring (takaisinottovelvollisuus)

Sääntely Euroopan unionissa

Neuvoston direktiivi Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta, Määräaikaista työtä koskeva neuvoston direktiivi 1999/70/EY

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Iso-Britannia

Employment Act 2002 (c. 22)

The Fixed-term Employees (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2002 (No 2034)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriö, 2015.

Yhteistoimintalaki / Markus Äimälä, Mika Helminen. 3. uud. p., Helsinki, Talentum, 2015. 331 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.​

Työsuhteen pelisäännöt / Mauri Saarinen. 8. uud. p., Helsinki, Talentum Pro, 2015. 648 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

A comparative study of the regulation governing the use of fixed-term contracts in three EU member states / Markus Sädevirta. Helsinki, University of Helsinki, 2013. 320 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Määräaikaiset ja osa-aikaiset työsopimukset / Juha-Matti Moilanen. 2. uud. p., Helsinki, Talentum, 2013. 268 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.​

Työsopimuslaki käytännössä / Harri Hietala, Tapani Kahri, Martti Kairinen, Keijo Kaivanto. 5. uud. p., Helsinki, Talentum, 2013. 711 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Työolojen muutokset 1977–2013 / Hanna Sutela, Anna-Maija Lehto. Helsinki, Tilastokeskus, 2014. 287 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Työoikeuteen liittyvää kotimaista oikeudellista aineistoa Eduskunnan kirjastossa

​Kansalaisvaikuttaminen

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström antoi tammikuussa 2016 selvityshenkilö Maria Kaisa Aulan tehtäväksi kartoittaa eri toimijoiden näkemyksiä uusista tavoista työttömyyden vähentämiseksi. Kysely: Kerro ratkaisusi työllisyyden parantamiseen, vastaa 29.2.2016 mennessä.

Hankkeen uutisointia

Merkittäviä muutoksia työlainsäädäntöön. EK 14.12.2016

Koeaika pitenee kuuteen kuukauteen, takaisinottovelvoite lyhenee neljään kuukauteen ja pitkäaikaistyöttömän saa jatkossa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta. Edilex-uutinen 5.12.2016.
– Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Koeaikaan, määräaikaiseen työsuhteeseen ja takaisinottovelvollisuuteen muutoksia. TEM:n tiedote 16.6.2016

Kolmikanta syynää työsopimuslain. Kauppalehti 22.4.2016

Hallitus perääntymässä perusteettomien pätkätöiden sallimisesta – koskisi vain pitkäaikaistyöttömiä. Antti Pilke, Yle Uutiset 21.4.2016

Koeajat ja määräaikaisuudet uusiksi – lisääkö se töitä? Taloussanomat 11.3.2016

Oppositio: Työsopimuslain uudistaminen heikentää tasa-arvoa, Iltalehti 12.2.2016

Palkansaajajärjestöt työsopimuslain muuttamisesta: Epätasapainoisia ehdotuksia. Esa Koivuranta, Yle Uutiset, 12.2.2016

Muutokset määräaikaiseen työsuhteeseen ja koeaikaan vähentävät työttömyyttä. EK:n tiedote 12.2.2016

Hallitus suunnittelee pysyviä heikennyksiä työsuhdeturvaan.​ SAK:n, STTK:n ja Akavan tiedote 12.2.2016

TEM on lähettänyt lausuntokierrokselle työsopimuslain heikennysesityksen - lausuntoaika päättyy 12. helmikuuta. Edilex-uutinen 19.1.2016
– Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Hallituksen työryhmä pidentäisi työntekijän koeaikaa – mukana olleet kritisoivat jo ehdotuksia​. Marjukka Liiten, Helsingin Sanomat, 18.1.2016

STTK: Työsopimuslain huonontaminen ei työllistä. Kansan Uutiset 18.1.2016

Vuoden päästäkö se selviää, pärjäätkö työssäsi? Miia Esa, Taloussanomat 23.3.2015

​Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, helmikuu 2016, päivitetty 17.1.2017, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi