Ulkomaalaisten säilöönotto


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 172/2014 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 172/2014
Hankkeen pohjalta annetut lait: ​​813/2015 ja 814/2015

Hankkeen tausta

Hanke perustuu hallitusohjelman linjauksiin kieltää yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöön ottaminen ja kehittää säilöönotolle vaihtoehtoja. Hankkeessa tarkastellaan myös säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain säännöksiä.

Tavoitteena on tehdä hallitusohjelman säilöönottoa koskevien kirjausten edellyttämät ja muut tarvittavat muutokset ulkomaalaislakiin. Samoin tehdään tarvittavat muutokset säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin. Hankkeen puitteissa tarkastellaan myös hallitusohjelman mukaisesti säilöönoton vaihtoehtoja.

Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevaa lainsäädäntöä on jo parannettu muuttamalla ulkomaalaislakia (1214/2013) sekä lakia säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä (1216/2013).

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014.

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta vahvistettiin 26.6.2015 ja laki (813/2015) astui voimaan 1.7.2015.

Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta vahvistettiin 26.6.2015 ja laki (814/2015) astui voimaan 1.7.2015.​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Ulkomaalaisten säilöönottoa koskeva lakiesitys lausunnolle. Sisäministeriön mediatiedote 13.2.2014

Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevien säännösten tarkistaminen, hallituksen esityksen valmistelu, SM072:00/2011. Hanke on asetettu 16.11.2011.

Käsittely eduskunnassa

Ulkomaalaislakia ja lakia säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköistä muutettiin vuonna 2013 – hallituksen esitys HE 134/2013 eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Muutosten taustalla oli HE 134/2013 mukaan tarve saattaa ulkomaalaislainsäädäntö vastaamaan paremmin Euroopan unionissa hyväksyttyä maahantuloa ja maasta poistamista koskevaa Schengenin rajasäännöstöä sekä matkustusasiakirjapäätökseen ja paluudirektiiviin perustuvaa sääntelyä. Lisäksi ulkomaalaislakiin, säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi joitakin paluu- ja palauttamiskysymyksiin liittyviä säännöksiä paluudirektiivin kansallisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (1214/2013).

Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta (1216/2013).

Kirjallinen kysymys KK 599/2013:
Turvapaikanhakijalasten säilöönoton kieltäminen ja vaihtoehtojen kehittäminen (Haapanen, Satu / vihr)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta, HE 172/2014, annettiin eduskunnalle 25.9.2014.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 45/2014, 27.11.2014.

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 56/2014, 6.3.2015.

Ensimmäinen käsittely 10.03.2015:

Päätös: Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 14.3.2015:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista: YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 59–60/1991) 37 artiklassa sopimusvaltiot sitoutuvat siihen, että lapsen vapaudenriistoon turvaudutaan vasta viimeisenä ja mahdollisimman lyhytaikaisena keinona.

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Utlänningslag (2005:716)

Förvar, SOU 2011:117

Regerings proposition 2011/12:60, Genomförande av återvändandedirektivet

Norja

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

Politiets utlendingsinternat

Iso-Britannia

Maahanmuutto, turvapaikka ja kansallisuus -lain 46. artikla käsittelee säilöönottoyksiköitä: Immigration, Asylum and Nationality Act 2006, Inspection of detention facilities

Silverman, Stephanie J. – Hajela, Ruchi / The Migration Observatory at the University of Oxford: Briefing : Immigration Detention in the UK

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

The Detention of Asylum Seekers in Europe. / Tara Wolfe. 2012.

Kansainvälistä suojelua hakevien yksilölliset oikeusapupalvelut. / Kansainvälistä suojelua hakevien yksilöllisten oikeusapupalveluiden siirtoa valmisteleva työryhmä. Helsinki, Oikeusministeriö, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Toissijaista vai humanitaarista? : erottelematonta väkivaltaa pakenevien turvapaikanhakijoiden suojelu ulkomaalaislain mukaan. / Eeva Nykänen. Oikeus. Helsinki, Suomen demokraattiset lakimiehet : Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys. 41 (2012):2, s. 187–207.
Oikeus -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Refugees, asylum-seekers and migrant workers / Jens Vedsted-Hansen Artikkeli teoksessa: International protection of human rights : a textbook / edited by Catarina Krause and Martin Scheinin. Turku, Åbo Akademi University, Institute for Human Rights, 2012, s. 331–352.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Proceedings of the 2nd colloquy on the European convention on Human Rights and the protection of refugees, asylum seekers and displaced persons organised jointly by the Council of Europe and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Strasbourg, 19-20 May 2000. Strasbourg, Council of Europe, 2000.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Turvapaikanhakijoiden säilöönotto eräissä kaupungeissa Suomessa / Joonia Streng. Ulkomaalaisvaltuutetun toimiston julkaisuja; 2/2000. Helsinki, 2000.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Detention of asylum seekers in Europe : analysis and perspectives / edited by Jane Hughes and Fabrice Liebaut. The Hague : Kluwer Law International, 1998.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Hankkeen uutisointia

Säilöön otettujen ulkomaalaisten oikeusturvaa parannetaan ja säilöjen turvallisuutta kehitetään. Sisäministerön tiedote 25.9.2014

Vastaanottokeskukseen uusi säilöönottoyksikkö Joutsenossa. Etelä-Saimaa 19.2.2014

Maahan yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöönotto halutaan kieltää. Nykypäivä Verkkouutiset 14.2.2014

Uusi säilöönottoyksikkö tyhjentää poliisien putkia – mutta ei tarpeeksi. Yle uutiset 9.10.2013

Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevia säännöksiä tarkistetaan. Sisäministeriö Mediatiedote 17.11.2011

Ulkomaalaisten säilöönottoon halutaan enimmäisaika. Yle uutiset 21.10.2010

sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, huhtikuu 2014, päivitetty 1.9.2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi