​Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön estäminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 253/2020 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 253/2020
Hankkeen pohjalta annettu laki: 554/2021

Hankkeen tausta

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan työelämää uudistettaessa huomioidaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta. Elokuussa 2020 asetettiin työryhmä arvioimaan lainsäädännön ja viranomaiskäytäntöjen uudistamistarpeita sekä pohtimaan lainmuutosehdotuksia. Työryhmän määräaika oli 31.3.2021. Aihepiirille on myös alatyöryhmä, jonka tehtävänä on vuoden 2021 loppuun mennessä valmistella toimia, joiden avulla kaiken asteista ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä voidaan paremmin ennalta ehkäistä, havaita ja torjua. Tämä tietopaketti keskittyy hallituksen esitykseen, joka annettiin eduskunnalle joulukuussa 2020.

Uudistuksessa muutettiin ulkomaalaislakia, jotta ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä voidaan ehkäistä. Lisäksi haluttiin parantaa hyväksikäytön uhrin oikeudellista asemaa. Uudistuksella pyrittiin myös siihen, että ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö tulisi ilmi entistä useammin. Oleskeluluvan nojalla työskentelevälle ulkomaalaiselle myönnetään hakemuksesta oikeus työntekoon ilman ammattiala- tai muuta rajoitusta, jos on perusteltua epäillä, että työnantaja on merkittävällä tavalla laiminlyönyt velvollisuuksiaan tai muulla tavalla hyväksikäyttänyt työntekijää.

Jos työnantajan voidaan perustellusti epäillä rekrytoivan työntekijöitä ulkomailta virheellistä tietoa antaen, voidaan työnteon perusteella haettu oleskelulupa jättää myöntämättä. Päätös pidättäytyä oleskelulupien myöntämisestä voidaan tehdä korkeintaan kuuden kuukauden ajaksi. Lisäksi päätettiin, että työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen voidaan asettaa ulkomaisen työvoiman työsuhteiden ehtojen valvontaa varten ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunta.

Eduskunta hyväksyi ulkomaalaislain muutokset 9.6.2021. Lain (554/2021) voimaantulopäivä on 1.10.2021.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta : Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 2019

Lakihanke ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi TEM100:00/2020, toimikausi: 11.8.2020–31.3.2021.

Alatyöryhmä: Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn alatyöryhmä TEM93:00/2020, toimikausi: 22.4.2020–31.12.2021.
Alatyöryhmän tehtävänä on valmistella toimia, joiden avulla kaiken asteista ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä voidaan paremmin ennalta ehkäistä, havaita ja torjua. Ryhmän tulee kiinnittää erityistä huomiota maahanmuuttoviranomaisten menettelyjen arviointiin ja tehostamiseen sekä ulkomaalaislainsäädännön kehittämiseen hyväksikäytön torjunnan näkökulmasta. 

Kevään kuulemisten myötä virinneitä keskeisimpiä toimenpide-ehdotuksia : Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn työryhmä / Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö, PowerPoint-esitys 20.8.2020.

Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausunnoilla 9.–30.9.2020.   

Lausunnot löytyvät TEM100:00/2020-hankkeen sivuilta kohdasta asiakirjat.​​​​​

​Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 253/2020 laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 17.12.2020.

Lähetekeskustelussa 3.2.2021 asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 15/2021 12.5.2021.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 8/2021 27.5.2021.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 4.6.2021:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 253/2020 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely 9.6.2021:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 253/2020 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. 

Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2010 eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta, uhrien suojelemisesta ja puitepäätöksen 2002/629/YOS kumoamisesta (ihmiskauppa)

Kirjallinen kysymys KK 39/2012: Työperäisen hyväksikäytön ehkäiseminen / Hanna Mäntylä (ps)

Kirjallinen kysymys KK 545/2013: Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen / Elisabeth Nauclér (r)

Valtioneuvoston selvitys E 60/2014 komission suosituksesta neuvoston päätöksiksi pakkotyötä koskevaa pöytäkirjaa koskevien neuvottelujen aloittamiseksi ja neuvotteluohjeista sekä ehdotuksesta asiaa koskevaa suositusta koskevaksi neuvoston kannaksi

Kirjallinen kysymys KK 4/2016: Kaksien työmarkkinoiden synnyn ennaltaehkäisystä / Joona Räsänen (sd)

Kirjallinen kysymys KK 565/2016: Ihmiskaupan torjunnan parantamisesta / Matti Semi (vas)

Valtioneuvoston selvitys E 43/2018 Globaalia turvallista, järjestäytynyttä ja säännönmukaista siirtolaisuutta käsittelevä neuvotteluprosessi YK:n puitteissa ja globaalia pakolaisuutta käsittelevä konsultaatioprosessi YK:n pakolaispäävaltuutetun toimiston puitteissa

Kirjallinen kysymys KK 160/2020: Ihmiskaupan uhrien auttamisesta ja alipalkkauksen kriminalisoinnista / Jussi Saramo (vas) 

Kirjallinen kysymys KK 646/2020: poliisin ihmiskauppayksiköstä / Piritta Rantanen (sd.)

Valtioneuvoston selvitys E 113/2020 EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen; uuden lähestymistavan valmistelu

Toimenpidealoite TPA 7/2021 ihmiskauppaan keskittyneen poliisin yksikön perustamisesta / Sheikki Laakso (ps)

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Hallituksen esityksessä HE 253/2020 on listattu keskeisiä kansainvälisiä sopimuksia sivulla 6.

Euroopan neuvosto

Euroopan ihmisoikeussopimus (yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) (SopS 18–19/1990), ihmiskauppaa koskee erityisesti 4 artikla

Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (SopS 43–44/2012)

Yhdistyneet kansakunnat

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus (SopS 18/2004). Lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta

Ihmisten kaupan ja toisten prostituutiosta hyötymisen tukahduttamista koskeva yleissopimus (SopS 33/1972)

Kansainvälinen työjärjestö

Sopimusehdotus (n:o 29), joka koskee pakollista työtä (SopS 44/1935)

Sopimus (n:o 105), joka koskee pakkotyön poistamista (SopS 17/1960)

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin perusoikeuskirja, EUVL C 326, 26.10.2012, erityisesti 5 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta

Together Against Trafficking in Human Beings – EU Legislation. European Commission
– kootusti EU-sääntelyä

Sääntely muissa maissa

Hallituksen esityksen luonnoksessa 9.10.2020 on lyhyesti mainittu pohjoismaista sääntelyä, katso s. 10–11.

Ruotsi

Brottsbalk (1962:700) 4 kap. Om brott mot frihet och frid

Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer. SOU 2016:70
– Hyväksikäytön kriminalisointia koskevat valmisteluaineistot löytyvät sivun oikeasta reunasta.

Norja

Lov om straff (straffeloven) LOV-2005-05-20-28, §257-260 

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) LOV-1993-06-04-58

Forskrift om utsendte arbeidstakere FOR-2005-12-16-1566

Minstelønn. Arbeidstilsynet
– eri alojen minimipalkkoja

Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2019–). Regjeringen

Vil straffe lønnstyveri strengere og forby lønn i kontanter. Arbeids- og sosialdepartementet, pressemelding 1.10.2020
– lausuntokierros  lakiesityksestä alipalkkauksen estämiseksi  

Tanska

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 976 af 17/09/2019, § 262 a    

Saksa

Strafgesetzbuch (StGB), § 232–233 a

Iso-Britannia

Modern slavery act 2015

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Suomi torjuu ihmiskauppaa : ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma / Venla Roth ja Mia Luhtasaari. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:15.

Normative framework guide : responsibility of businesses concerning human rights, labour exploitation and human trafficking / Anni Lietonen, Anniina Jokinen and Anna-Greta Pekkarinen. Helsinki, HEUNI Publication Series No. 94, 2020.

Navigoi kohti vastuullista toimitusk​etjua : työkalupakki yrityksille työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisemiseksi / Anni Lietonen, Anniina Jokinen ja Natalia Ollus. HEUNI report series 93b, Helsinki 2020.

Människoexploatering – en analys av ett straffbuds förhållande till regleringen av arbetsmarknaden / Erik Sjödin. Artikkeli sivuillla 696–716 julkaisussa Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet, 31 (2019–2020):3.
Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Article 5 : prohibition of slavery and forced labour / Niklas Bruun and Joanna Unterschütz. Artikkeli sivuilla 209–225 teoksessa: The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the employment relation / edited by Filip Dorssemont… et al. Oxford, Hart, 2019.
Dorssemontin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Just trust me and you’ll make a fortune – relationships between offenders and victims of human trafficking / Minna Viuhko. Artikkeli sivulla 196–212 aikakauslehdessä Nordic Journal of Criminology, vol. 20, issue 2.
Nordic Journal of Criminology -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

International and European labour law : article-by-article commentary / Ales Edoardo… et al. München, C.H. Beck, 2018.
Edoardon ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Rangaistuksen määrääminen ihmiskaupparikoksissa / Terhi Jyrkkiö-Shamsi. Artikkeli teoksessa: Valittuja kysymyksiä rikos- ja rikosprosessioikeudesta : I / Pekka Koponen, Raimo Lahti ja Elina Elo (toim.). Helsinki, Helsingin hovioikeus, 2018.
Koposen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tuntematon tulevaisuus: selvitys ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön toimivuudesta / Maija Koskenoja… et al. / Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 2018.

Selvitys valtioneuvoston ihmiskauppa-asioiden koordinaatio- ja raportointijärjestelyistä / Jarkko Sihvonen, Leea Uusi-Hautamaa, Elisa Koponen. Helsinki, Sisäministeriö, 2018.

From forced flexibility to forced labour : ​the exploitation of migrant workers in Finland​ / Natalia Ollus. Helsinki, European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, 2016.

Trafficking in persons and corruption : breaking the chain / Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris, OECD, 2016.
OECD:n julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valtioneuvoston ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma 2016–2017 / Sisäasiainministeriön julkaisu 29/2016.

Rangaistava menettely ja rikosvastuu kolmannen maan kansalaisen luvattomaan työntekoon liittyvissä rikoksissa / Heikki Kallio. Joensuu, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, 2015.
Kallion julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kolmannen maan kansalaisen laittoman oleskelun ja siihen liittyvän luvattoman työnteon ja työn teettämisen rikosoikeudellinen suhde / Heikki Kallio. Edilex-artikkeli 20.1.2014.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Ohjeistus ulkomaalaisten työntekijöiden​ rekrytointiin ja palkkaamiseen liittyvien väärinkäytösten ja työperäisen ihmiskaupan ennaltaehkäisemiseksi / Liliana Sorrentino & Anniina Jokinen. Helsinki, European Institute for Crime Prevention and Control, 2014.
Sorrentinon ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ulkomaalainen työntekijä : rekrytointi, maahantulo, työnteko / Olli Sorainen. Helsinki, Edita, 2. uud. p. 2014.
Soraisen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ihmiskauppa ja ihmisoikeudet / Tiina-Liisa Autio ja Anna Karjala. Artikkeli sivuilla 175–215 teoksessa: Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa / toimittaneet Laura Ervo… et al. Helsinki, Helsingin hovioikeus, 2012.
Ervon ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Trafficking for forced labour and labour exploitation in Finland, Poland and Estonia / Anniina Jokinen… et al. (ed.). Helsinki, HEUNI, 2011.
Jokisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ihmiskauppaa ja pakkotyötä koskevaa kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Tutkinta lopetettu. Paavo Teittinen, Helsingin Sanomat 25.4.2021

Hallitus esittää lakimuutoksia ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi – Toimenpiteitä tehdään läpi hallituskauden. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 17.12.2020

Hallitus esittää isoa lakimuutosta työperäisen ihmiskaupan ja muun hyväksikäytön torjumiseksi. Paavo Teittinen, Helsingin Sanomat 17.12.2020

Riistotyöstä on päästävä eroon. Tuula Haatainen ja Anna-Maja Henriksson, Helsingin Sanomat, Vieraskynä 23.11.2020

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn toimenpiteet lausuntokierrokselle. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 9.10.2020

Pääministeri Marin: Alipalkkaus kriminalisoitava ja ulkomaista työvoimaa polkeva ”riistotalous” lopetettava. Elina Kervinen, Helsingin Sanomat 28.9.2020

Espoon hankintajohtaja selittää siivousalan kohun juurisyitä: Konkursseilla saatetaan verhota yrityksen synkkää menneisyyttä. Tero Valtanen, Yle uutiset 7.7.2020

Virkamies: Hyväksikäyttö saattaa koskea tuhansia työntekijöitä – "Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on ongelma, jolta on helppo sulkea silmät". Heikki Valkama, Yle uutiset 6.7.2020

Siivoton ala. Paavo Teittinen ja Mikko Suutarinen, Helsingin Sanomat 5.7.2020

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön luvassa vastatoimia. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 20.8.2020

Ministerityöryhmä: ihmiskaupan vastaisen ohjelman valmistelu käyntiin. Oikeusministeriön tiedote 27.3.2020 

Työministeri Haatainen: Ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttö estettävä – työryhmä selvittämään ratkaisuja. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 13.3.2020

Työministeri Tuula Haatainen: Ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttöön puututaan. TEMatiikkaa-blogi 9.3.2020

Loukussa. Paavo Teittinen, Helsingin Sanomat 8.3.2020

Pitkä vuoro. Paavo Teittinen, Helsingin Sanomat 30.3.2019

​Muuta aineistoa

Oheinen kuvio näyttää ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakasmäärät viime vuosina.

Ihmiskauppaan liittyviä linkkejä

Action against Trafficking in Human Beings. Council of Europe
– Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastainen sivusto
– Sivustolla esimerkiksi HUDOC GRETA
– Tiedonlähteitä – Resources
– Linkkejä – Useful links, mm. kansainvälisiä toimijoita. 

Factsheet – Slavery, servitude, and forced labour. European court of human rights, June 2020

Guide on Article 4 of the European Convention on Human Rights : Prohibition of slavery and forced labour. European court of human rights, 31.8.2020

Together Against Trafficking in Human B​eings.​ European commission

European Labour Authority

European Platform tackling undeclared work. European commission

Forced labour, modern slavery and human trafficking. International labour organization, ILO

The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI). Human trafficking
– Flow-projekti: Flows of illicit funds and victims of human trafficking: uncovering the complexities​ (2018–2020)

Ihmiskaupan vastainen työ. Oikeusministeriö

Ihmiskauppa on ihmisoikeushaaste. Sisäministeriö

Ihmiskauppa ja prostituutio. Tasa-arvotiedon keskus, THL 

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi 2020–2023. Valtioneuvoston päätös 11.6.2020

Trafficking in persons report : 20th edition. Department of State, United States of America, June 2020

Ihmiskauppa.fi
– kansallinen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö ja työsyrjintä. Rikosuhripäivystys

​Sisällöllinen toimitus: Sari Koski, joulukuu 2020, päivitetty 30.6.2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi