Vainoamista koskeva säännös rikoslakiin


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 19/2013 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 19/2013
Hankkeen pohjalta annettu laki: 879/2013

Hankkeen tausta

Laki rikoslain muuttamisesta (879/2013) astui voimaan 1.1.2014. Lakimuutoksella lisättiin rikoslakiin uusi vainoamista koskeva rangaistussäännös (25 luvun 7a §). Vainoamiseen syyllistyy, jos toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta.

Lakivaliokunta päätyi mietinnössään LaVM 11/2013 puoltamaan sitä, että vainoaminen on hallituksen esittämin tavoin virallisen syytteen alainen rikos. Valiokunta piti tärkeänä, että vainoamisen kriminalisoinnin ja sen syyteoikeusjärjestelyn toimivuutta seurataan. ​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja häirintäkäyttäytyminen – työryhmä. OM025:00/2011. Oikeusministeriön asettama hanke oli käynnissä 3.10.2011–16.4.2012.

Loppuraportti: Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, 24/2012
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe työryhmän mietinnön luovutustilaisuudessa 25.4.2012.

Käsittely eduskunnassa

Vainoamisen säätämistä rangaistavaksi on esitetty eduskunnassa kansanedustajien lakialoitteiden muodossa:

Lakialoite LA 11/2010: Laki rikoslain 24 luvun muuttamisesta – (Pauliina Viitamies / sd ym.)

Lakialoite LA 44/2011: Laki rikoslain 24 luvun muuttamisesta – (Pauliina Viitamies / sd. ym.)
– Aloitteen allekirjoitti yli 100 kansanedustajaa kaikista eduskuntaryhmistä. Lakivaliokunta päätti 4.4.2013 yhdistää aloitteen käsittelyn hallituksen esityksen HE 19/2013 käsittelyyn.

Hallituksen esitys HE 19/2013 annettiin eduskunnalle 20.3.2013.
– Esitykseen sisältyy vainoamisen lisäksi myös viestintärauhan rikkominen ja sananvapausrikoksia koskevien säännösten muutoksia.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 16/2013, 15.5.2013.

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 11/2013, 14.6.2013.

Ensimmäinen käsittely 1.10.2013:
Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena ja yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely 4.10.2013:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Voimassa oleva lainsäädäntö Ruotsissa vainoaminen kriminalisointiin rikoslain muutoksella, joka tuli voimaan 1.10.2011. Rikoslain (Brottsbalk, BrB) 4 lukuun lisättiin uusi 4b §. Brottsbalk (1962:700)

Vainoamisen kriminalisointia ehdotettiin:
SOU 2008:81 Stalkning – ett allvarligt brott: betänkande av Stalkningsutredningen.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Hallituksen esitys: Prop. 2010/11:45

Lakivaliokunnan mietintö: Betänkande 2010/11: JuU5 Förbättrat skydd mot stalkning.

Norja

Voimassa oleva lainsäädäntö Norjan rikoslain (straffeloven) 390a §:ssä säädetään rangaistavaksi, jos pelottavalla tai kiusaavalla esiintymisellä tai muuten piittaamattomalla menettelyllä loukkaa toisen rauhaa. Säännös lisättiin rikoslakiin vuonna 1955 ja rangaistusasteikkoa kovennettiin vuonna 2003.

Straffeloven 390a §

Tanska

Vainoaminen kriminalisoitiin Tankassa jo vuonna 1933 rikoslain (Straffelov) 265 §:ssä. Vuonna 2012 annetun uuden vainoamista koskevan lain astuttua voimaan rikoslain 265 § kumoutui.

Voimassa oleva lainsäädäntö Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Laki tuli voimaan 1.3.2012.

Hallituksen esitys käsittelytietoineen ja siihen liittyvine valtiopäiväasiakirjoineen, Folketinget:
L 10 Forslag til lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Enstemmigt Folketing vedtager ny lov om stalking. Folketinget, lehdistötiedote 17.1.2012.

Saksa

Voimassa oleva lainsäädäntö:
Vainoaminen säädetään rangaistavaksi Saksan rikoslain (Strafgesetzbuch, StGB) 238 §:ssä. Säännös tuli voimaan 31.3.2007.
StGB 238 § Nachstellung.
(Rikoslaki Strafgesetzbuch kokonaisuudessaan.)

German Criminal Code: Section 238 – Stalking

Itävalta

Voimassa oleva lainsäädäntö:
Jatkuva vainoaminen on kriminalisoitu Itävallan rikoslain (Strafgesetzbuch, StGB) 107a §.ssä. Uusi säännös tuli voimaan 1.1.2008. StGB 107a § Beharrliche Verfolgung

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Kaksi vainoamista koskevaa tutkimusta Tanskasta. Tanskan oikeusministeri, uutiskirje 8.3.2013.
Omfanget og karakteren af stalking. En befolkningsundersøgelse 
Stalking i Danmark. En kortlægning af erfaringer, konsekvenser og støttebehov

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen. Lausuntotiivistelmä / Johanna Hossa. Mietintöjä ja lausuntoja, Oikeusministeriö, 49/2012.

Vainoaminen / Helinä Häkkänen. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 7/2008, s. 751–756.

Harm associated with sta​lkin​g victimization​ / Stuart D. M. Thomas, Rosemary Purcell, Michele Pathé. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. Sep 2008, Vol. 42 Issue 9, p800–806.​

Muuta aineistoa

Euroopan unioni

EU-wide civil law protection for victims of stalking or gender violence. Euroopan parlamentti, lehdistötiedote, 19.3.2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/99/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, eurooppalaisesta suojelumääräyksestä.

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehtiin Istanbulissa 11.5.2011. Suomi allekirjoitti yleissopimuksen samana päivänä, sen ratifiointi on kesken. Artikla 34 koskee vainoamista.

Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention)

sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, huhtikuu 2013, päivitetty 13.2.2014
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi