Vanhuspalvelulaki


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 160/2012 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 160/2012
Hankkeen pohjalta annettu laki: 980/2012

Hankkeen tausta

Iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saanti halutaan turvata lainsäädännöllä. Lainsäädännön tavoitteena on mm. edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja, sekä turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut. Vanhuspalvelulaki-hankkeen nimestä käytetään myös muotoa Ikääntyneitä koskevan lainsäädännön vahvistaminen, ns. ikälaki.

Eduskunta hyväksyi 18.12.2012 lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012), eli niin kutsutun vanhuspalvelulain. Se tulee voimaan 1.7.2013. Samassa yhteydessä kumottiin terveydenhuoltolain 20 § muutoslailla (981/2012).

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä, STM037:00/2009.
Hanke oli käynnissä 1.5.2009–30.6.2012.

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen. Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportti. Selvityksiä 2010:19.

Ikääntyneitä koskevan lainsäädännön vahvistaminen, hallituksen esityksen valmistelu, STM114:00/2010. Hanke asetettiin 8.6.2010.

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut: Iäkkäiden palvelut

Ohjausryhmä iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saantia turvaavan lain jatkovalmistelua varten, STM114:01/2010. Hanke oli käynnissä 24.11.2011–31.3.2012.

Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saantia turvaavan lain jatkovalmistelun ohjausryhmä. Hankkeen aikataulu oli 24.11.2011–31.3.2012. Tavoitteena on, että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle vuoden 2012 aikana.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Ohjausryhmä luovutti ehdotuksensa peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille 19.4.2012.

Käsittely eduskunnassa

Vanhuspalvelulaki oli esillä jo kahdella edellisellä vaalikaudella: 

Toimenpidealoite TPA 53/2005: Vanhuspalvelujen turvaaminen (rauennut)

Lakialoite LA 51/2006: Vanhuspalvelulaki ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (rauennut)

Välikysymys VK 3/2009: Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen

Suullinen kyselytunti SKT 289/2010: Vanhuspalvelulain antaminen

Kirjallinen kysymys KK 282/2011: Henkilöstömitoituksen sisällyttäminen vanhuspalvelulakiin

Suullinen kyselytunti SKT 38/2012: Henkilöstömitoitus vanhuspalvelulakiesityksessä

Kirjallinen kysymys KK 314/2012: Vanhuspalvelulain edistyminen ja sisältö

Kirjallinen kysymys KK 337/2012: Vanhuspalvelut tulevaisuudessa

Välikysymys VK 6/2012: Ikäihmisten hyvä hoiva, monimuotoiset palvelut ja omaishoito

Hallituksen esitys HE 160/2012 eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta annettiin eduskunnalle 8.11.2012.

Perustuslakivaliokunnan lausunto, PeVL 36/2012, 29.11.2012.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 27/2012, 5.12.2012. Valiokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 73/2012 hylätään, että toimenpidealoite TPA 32/2012 hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Ensimmäinen käsittely:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena 12.12.2012.

Toinen käsittely:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Socialtjänstlag (2001:453) Ruotsin sosiaalihuoltolaissa on yleiset säännökset kuntien velvollisuudesta vastata alueellaan oleskelevien henkilöiden sosiaalihuollosta. Lain 5 lukuun sisältyy periaatesäännökset, jotka ohjaavat mm. vanhuksille järjestettävää sosiaalihuoltoa. Iäkkäiden kohtelua koskevasta arvopohjasta annetut uudet säännökset tulivat voimaan vuoden 2011 alusta.

Värdigt liv i äldreomsorgen. Prop. 2009/10:116

SOU 2008:51Värdigt liv i äldreomsorgen
– mietinnössä pohditaan arvoja ja periaatteita vanhustenhoidossa.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Vastaako vanhuspalvelulaki huutoonsa? / Briitta Koskiaho. Sosiaalitieto (2012) : 7–8, s. 20–21.
Sosiaalitieto-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Henkilöstömitoituksen hallittu tulevaisuus: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt lukujen takana / Tuulariitta Ruontimo. Helsinki: Tehy, 2012. Tehyn julkaisusarja B: 2/2012.

Talouden ja hoivan ristipaineissa: vanhustyöntekijöiden näkemyksiä työnsä muutoksista / Tuija Virkki, Anssi Vartiainen, Riitta Hänninen. Yhteiskuntapolitiikka 3/2012.
Yhteiskuntapolitiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? : raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta / Anu Kuikka. VALTAA VANHUUS -kampanja 2012.

Vanhana tänään: kohtaavatko tiedot, suositukset ja arkipäivän kokemukset toisensa ikääntyneiden ja vanhusten hoidossa ja palveluissa? / Sirkka-Liisa Kivelä, Sari Vaapio. Helsinki : Suomen senioriliike, 2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Vanhuspalvelulakiluonnos ei ole vielä kestävällä perustalla / Timo Karjalainen. Yhteiskuntapolitiikka 6/2011. 263 s.
Yhteiskuntapolitiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ovatko vanhusten palvelut lainsäädännön ulkopuolella? : maahamme kaavaillaan vanhuspalvelulakia, vaikka jo nykyisen lainsäädännön pohjalta vanhuksilla on oikeus tarvitsemiinsa palveluihin / Marja Pajukoski. Sosiaalitieto 9/2010, s 22–23.
Sosiaalitieto-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning. Senior 2005 -työryhmän mietintö.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Vanhuspalvelulailla turvataan laadukkaita palvel​​​uita iäkkäille koko maassa. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 27.12.2012

Vanhuspalvelulaki hyväksytty. Eduskunnan tiedote 18.12.2012

Uutisanalyysi: Vanhuspalvelul​aista kehkeytyy vi​​elä lihava riita. Teija Sutinen. Helsingin sanomat 13.12.2012

Vanhuspalvelulaki muuttui vielä loppusuoralla. Turun Sanomat 12.12.2012

Eduskunta hyväksyi vanhuspalvelulain sisällön​. Savon Sanomat 12.12.2012

Vanhuspalvelulakiin uusi mutka eduskunnan käsittelyssä. Ari Hakahuhta. YLE Uutiset 11.12.2012

Vanhuspalvelulaista käytiin useiden tuntien lähetekeskustelu. Eduskunnan tiedote 14.11.2012

Eduskunnalta luottamuslause hallitukselle​. Helsingin Sanomat 26.9.2012

Regeringen fick förtroende. Svenska Yle 26.9.2012

Peruspalveluministeri: Omaishoidon t​ukea ei si​irretä Kelaan. Helsingin Sanomat 26.9.2012

Eduskunta keskusteli vanhustenhoitoa koskevasta välikysymyksestä. Eduskunnan tiedote 25.9.2012

Sopu yhä kateissa vanhuslaista. Helsingin Sanomat 26.8.2012

Keskusta tekee välikysymyksen vanhuspalvelulaista. Helsingin Sanomat 23.8.2012

Vanhukset demarien vaa​liveturiksi. Ilta-Sanomat, pääkirjoitus 10.8.2012

JHL skeptiskt till kvoter i äldrevårdslagen. Hufvudstadsbladet 10.8.2012

Hallituksessa kiistaa vanhuspalvelulain hoita​jamääristä. Helsingin Sanomat 9.8.2012

Laki hoitajamäärästä saa kan​na​tusta. Helsingin Sanomat 2.8.2012

Palvelu ei parane ilman riittävää henkilös​töä​. Maria Guzenina-Richardson. Helsingin Sanomat, vieraskynä, 28.7.2012

Mitä ihmettä, Maria Guzenina-Richar​dson? Ilta-Sanomat 20.7.2012

Ministeri haluaa vanhusten hoita​jien vähimmäismäärän lakiin​. Helsingin Sanomat 20.7.2012

Vanhuspalvelulaki vahvist​​aa ikäihmisten asemaa. Sosiaali- ja terveysministeriö, Yläkulma 18.6.2012

Vanhuslain valmistelussa uusia solmuja. YLE uutiset 9.5.2012

Vanhuksille luvassa hoitoa - valitta​malla. Marjut Lindberg. Helsingin sanomat, pääkirjoitus, 22.4.2012

Vanhuspalvelulaki: 75 vuoden ikärajaa ei tullutkaan. Aamulehti 19.4.2012

Vanhuspalvelulakiin ei tulossa pykälää hoitajien minimimäärästä. Iltalehti 19.4.2012

Ikälaki tuo sekä parannuksia et​tä säästöjä. Maria Guzenina-Richardson, Helsingin Sanomat, pääkirjoitus, 22.1.2012

Vanhuspalveluille oikeudenmu​kainen laki. Marjut Lindberg, Helsingin Sanomat, kolumni, 18.1.2012

Guzenina-Richardson TS:lle: Vanhustenhoito k​untoon uhkasakoilla. Helsingin Sanomat 5.12.2011

Ikääntyvät haluavat itse p​äättää palveluistaan​. Minna Kaarakainen ja Virva Hyttinen. Helsingin Sanomat, vieraskynä, 9.10.2011

Vanhuspalvelut lailla kuntoon​. Kaleva, pääkirjoitus 3.9.2011

Risikko ärähti Guzenina-Richardsonille vanhuspalvelulaista. Aamulehti 19.8.2011​

Muuta aineistoa

Tuottavuus, kustannukset ja työhyvinvointi vanhusten tehostetussa palveluasumisessa – yksityinen vai kunnan oma tuotanto?

Sosiaaliport​ti​
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Vanhustyön konsulttiryhmä vastaa ikääntyneitä ja heidän palvelujaan koskeviin kysymyksiin.

Regeringskansliet: Mål för äldreomsorgen. Ruotsin hallituksen vanhusten huollon tavoitteet.

sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala ja Erika Bergström, maaliskuu 2012, päivitetty 12.2.2014, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi