Vanhuspalvelulaki


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 160/2012 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 160/2012
Hankkeen pohjalta annettu laki: 980/2012

Hankkeen tausta

Iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saanti halutaan turvata lainsäädännöllä. Lainsäädännön tavoitteena on mm. edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja, sekä turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut. Vanhuspalvelulaki-hankkeen nimestä käytetään myös muotoa Ikääntyneitä koskevan lainsäädännön vahvistaminen, ns. ikälaki.

Eduskunta hyväksyi 18.12.2012 lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012), eli niin kutsutun vanhuspalvelulain. Se tulee voimaan 1.7.2013. Samassa yhteydessä kumottiin terveydenhuoltolain 20 § muutoslailla (981/2012).

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä, STM037:00/2009.
Hanke oli käynnissä 1.5.2009–30.6.2012.

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen. Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportti. Selvityksiä 2010:19.

Ikääntyneitä koskevan lainsäädännön vahvistaminen, hallituksen esityksen valmistelu, STM114:00/2010. Hanke asetettiin 8.6.2010.

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut: Iäkkäiden palvelut

Ohjausryhmä iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saantia turvaavan lain jatkovalmistelua varten, STM114:01/2010. Hanke oli käynnissä 24.11.2011–31.3.2012.

Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saantia turvaavan lain jatkovalmistelun ohjausryhmä. Hankkeen aikataulu oli 24.11.2011–31.3.2012. Tavoitteena on, että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle vuoden 2012 aikana.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Ohjausryhmä luovutti ehdotuksensa peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille 19.4.2012.

Käsittely eduskunnassa

Vanhuspalvelulaki oli esillä jo kahdella edellisellä vaalikaudella: 

Toimenpidealoite TPA 53/2005: Vanhuspalvelujen turvaaminen (rauennut)

Lakialoite LA 51/2006: Vanhuspalvelulaki ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (rauennut)

Välikysymys VK 3/2009: Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen

Suullinen kyselytunti SKT 289/2010: Vanhuspalvelulain antaminen

Kirjallinen kysymys KK 282/2011: Henkilöstömitoituksen sisällyttäminen vanhuspalvelulakiin

Suullinen kyselytunti SKT 38/2012: Henkilöstömitoitus vanhuspalvelulakiesityksessä

Kirjallinen kysymys KK 314/2012: Vanhuspalvelulain edistyminen ja sisältö

Kirjallinen kysymys KK 337/2012: Vanhuspalvelut tulevaisuudessa

Välikysymys VK 6/2012: Ikäihmisten hyvä hoiva, monimuotoiset palvelut ja omaishoito

Hallituksen esitys HE 160/2012 eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta annettiin eduskunnalle 8.11.2012.

Perustuslakivaliokunnan lausunto, PeVL 36/2012, 29.11.2012.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 27/2012, 5.12.2012. Valiokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 73/2012 hylätään, että toimenpidealoite TPA 32/2012 hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Ensimmäinen käsittely:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena 12.12.2012.

Toinen käsittely:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Socialtjänstlag (2001:453) Ruotsin sosiaalihuoltolaissa on yleiset säännökset kuntien velvollisuudesta vastata alueellaan oleskelevien henkilöiden sosiaalihuollosta. Lain 5 lukuun sisältyy periaatesäännökset, jotka ohjaavat mm. vanhuksille järjestettävää sosiaalihuoltoa. Iäkkäiden kohtelua koskevasta arvopohjasta annetut uudet säännökset tulivat voimaan vuoden 2011 alusta.

Värdigt liv i äldreomsorgen. Prop. 2009/10:116

SOU 2008:51Värdigt liv i äldreomsorgen
– mietinnössä pohditaan arvoja ja periaatteita vanhustenhoidossa.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Vastaako vanhuspalvelulaki huutoonsa? / Briitta Koskiaho. Sosiaalitieto (2012) : 7–8, s. 20–21.
Sosiaalitieto-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Henkilöstömitoituksen hallittu tulevaisuus: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt lukujen takana / Tuulariitta Ruontimo. Helsinki: Tehy, 2012. Tehyn julkaisusarja B: 2/2012.

Talouden ja hoivan ristipaineissa: vanhustyöntekijöiden näkemyksiä työnsä muutoksista / Tuija Virkki, Anssi Vartiainen, Riitta Hänninen. Yhteiskuntapolitiikka 3/2012.
Yhteiskuntapolitiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? : raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta / Anu Kuikka. VALTAA VANHUUS -kampanja 2012.

Vanhana tänään: kohtaavatko tiedot, suositukset ja arkipäivän kokemukset toisensa ikääntyneiden ja vanhusten hoidossa ja palveluissa? / Sirkka-Liisa Kivelä, Sari Vaapio. Helsinki : Suomen senioriliike, 2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Vanhuspalvelulakiluonnos ei ole vielä kestävällä perustalla / Timo Karjalainen. Yhteiskuntapolitiikka 6/2011. 263 s.
Yhteiskuntapolitiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ovatko vanhusten palvelut lainsäädännön ulkopuolella? : maahamme kaavaillaan vanhuspalvelulakia, vaikka jo nykyisen lainsäädännön pohjalta vanhuksilla on oikeus tarvitsemiinsa palveluihin / Marja Pajukoski. Sosiaalitieto 9/2010, s 22–23.
Sosiaalitieto-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning. Senior 2005 -työryhmän mietintö.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Vanhuspalvelulailla turvataan laadukkaita palveluita iäkkäille koko maassa. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 27.12.2012

Vanhuspalvelulaki hyväksytty. Eduskunnan tiedote 18.12.2012

Uutisanalyysi: Vanhuspalvelulaista kehkeytyy vielä lihava riita. Teija Sutinen. Helsingin sanomat 13.12.2012

Vanhuspalvelulaki muuttui vielä loppusuoralla. Turun Sanomat 12.12.2012

Eduskunta hyväksyi vanhuspalvelulain sisällön. Savon Sanomat 12.12.2012

Vanhuspalvelulakiin uusi mutka eduskunnan käsittelyssä. Ari Hakahuhta. YLE Uutiset 11.12.2012

Vanhuspalvelulaista käytiin useiden tuntien lähetekeskustelu. Eduskunnan tiedote 14.11.2012

Eduskunnalta luottamuslause hallitukselle. Helsingin Sanomat 26.9.2012 -- Regeringen fick förtroende. Svenska Yle 26.9.2012

Peruspalveluministeri: Omaishoidon tukea ei siirretä Kelaan. Helsingin Sanomat 26.9.2012

Eduskunta keskusteli vanhustenhoitoa koskevasta välikysymyksestä. Eduskunnan tiedote 25.9.2012

Sopu yhä kateissa vanhuslaista. Helsingin Sanomat 26.8.2012

Keskusta tekee välikysymyksen vanhuspalvelulaista. Helsingin Sanomat 23.8.2012

Vanhukset demarien vaaliveturiksi. Ilta-Sanomat, pääkirjoitus 10.8.2012

JHL skeptiskt till kvoter i äldrevårdslagen. Hufvudstadsbladet 10.8.2012

Hallituksessa kiistaa vanhuspalvelulain hoitajamääristä. Helsingin Sanomat 9.8.2012

Laki hoitajamäärästä saa kannatusta. Helsingin Sanomat 2.8.2012

Palvelu ei parane ilman riittävää henkilöstöä. Maria Guzenina-Richardson. Helsingin Sanomat, vieraskynä, 28.7.2012

Mitä ihmettä, Maria Guzenina-Richardson? Ilta-Sanomat 20.7.2012

Ministeri haluaa vanhusten hoitajien vähimmäismäärän lakiin. Helsingin Sanomat 20.7.2012

Vanhuspalvelulaki vahvistaa ikäihmisten asemaa. Sosiaali- ja terveysministeriö, Yläkulma 18.6.2012

Vanhuslain valmistelussa uusia solmuja. YLE uutiset 9.5.2012

Vanhuksille luvassa hoitoa - valittamalla. Marjut Lindberg. Helsingin sanomat, pääkirjoitus, 22.4.2012

Vanhuspalvelulaki: 75 vuoden ikärajaa ei tullutkaan. Aamulehti 19.4.2012

Vanhuspalvelulakiin ei tulossa pykälää hoitajien minimimäärästä. Iltalehti 19.4.2012

Ikälaki tuo sekä parannuksia että säästöjä. Maria Guzenina-Richardson, Helsingin Sanomat, pääkirjoitus, 22.1.2012

Vanhuspalveluille oikeudenmukainen laki. Marjut Lindberg, Helsingin Sanomat, kolumni, 18.1.2012

Guzenina-Richardson TS:lle: Vanhustenhoito kuntoon uhkasakoilla. Helsingin Sanomat 5.12.2011

Ikääntyvät haluavat itse päättää palveluistaan. Minna Kaarakainen ja Virva Hyttinen. Helsingin Sanomat, vieraskynä, 9.10.2011

Vanhuspalvelut lailla kuntoon. Kaleva, pääkirjoitus 3.9.2011

Risikko ärähti Guzenina-Richardsonille vanhuspalvelulaista. Aamulehti 19.8.2011

Muuta aineistoa

Tuottavuus, kustannukset ja työhyvinvointi vanhusten tehostetussa palveluasumisessa – yksityinen vai kunnan oma tuotanto?

Sosiaaliportti
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Vanhustyön konsulttiryhmä vastaa ikääntyneitä ja heidän palvelujaan koskeviin kysymyksiin.

Regeringskansliet: Mål för äldreomsorgen. Ruotsin hallituksen vanhusten huollon tavoitteet.

sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala ja Erika Bergström, maaliskuu 2012, päivitetty 12.2.2014, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi