Varhaiskasvatuslaki


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 341/2014 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 341/2014
Hankkeen pohjalta annettu laki: 580/2015

Hankkeen tausta

Opetus- ja kulttuuriministeriön 7.12.2012 asettaman työryhmän tehtävänä oli valmistella päivähoitoa koskevien säädösten uudistamista. Tavoitteena oli, että esiopetus ja varhaiskasvatus taataan koko ikäluokalle. Esiopetusta ja perusopetusta kehitetään yhteisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena. Päivähoito säilyy edelleen subjektiivisena oikeutena. Tavoitteeksi tulivat myös lapsiperheiden paremmat mahdollisuudet vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lisäksi laissa on tarkoitus säätää ryhmien enimmäiskoosta päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen muodostamaa kokonaisuutta. Kunnan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatusta on saatavana kunnan järjestämänä tai valvomana. Työryhmä esitti, että opetushallitus laatii varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Myös paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia.

Lain tasolla säädettävä laadukas ja saavutettavissa oleva varhaiskasvatus sisältyi pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmaan. Varhaiskasvatuslain valmistelun taustalla on myös valtioneuvoston hyväksymä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelmassa todetaan muun muassa, että yhteiskunnan järjestämissä varhaiskasvatuksen palveluissa yhdistyy lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka.

Tavoitteeksi asetettu varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu ja hallinto siirtyivät sosiaali- ja terveysministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriöön jo vuoden 2013 alusta alkaen.

Varhaiskasvatuslain valmistelu sisältyi myös pääministeri Stubbin hallituksen ohjelmaan. Varhaiskasvatuslaki oli tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi syysistuntokaudella 2014.

Voimassa oleva laki lasten päivähoidosta (36/1973) on vuodelta 1973.

Hallituksen esitys HE 341/2014 eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 18.12.2014. Hallituksen esityksen käsittelytiedoista käy ilmi kaikki tämän hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait.

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta (580/2015) annettiin 8.5.2015. Laki tulee voimaan 1.8.2015.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Varhaiskasvatusta koskevia säädöksiä valmisteleva työryhmä. OKM059:00/2012. Toimikausi oli 7.12.2012–28.2.2014.

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016. Kehittämissuunnitelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:1.

Kohti varhaiskasvatuslakia. Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän raportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:11.

Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja kehittämisen suuntalinjat. Tausta-aineisto varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän tueksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:12.

Vaikuta varhaiskasvatukseen. Lasten ja vanhempien kuuleminen osana varhaiskasvatuksen lainsäädäntöprosessia. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:13.

Käsittely eduskunnassa

Varhaiskasvatuksesta on tehty kuluvalla vaalikaudella 2011–2014 useita kirjallisia ja suullisia kysymyksiä.

Kirjallinen kysymys KK 488/2012:
Sosiaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa (Aino-Kaisa Pekonen / vas)

Kirjallinen kysymys KK 596/2012:
Varhaiskasvatuslain säätäminen ja siitä käytävä yhteiskunnallinen keskustelu (Annika Saarikko / kesk)

Kirjallinen kysymys KK 625/2012:
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogian kehittäminen (Timo Heinonen / kok)

Kirjallinen kysymys KK 148/2013:
Päivähoidon ja varhaiskasvatuspalvelujen maksupolitiikan selvittäminen (Raija Vahasalo / kok)

Kirjallinen kysymys KK 169/2013:
Ryhmäkokokaton säätäminen lasten päivähoitoon varhaiskasvatuslaissa (Aino-Kaisa Pekonen / vas)

Kirjallinen kysymys KK 324/2013:
Työelämän ja työaikojen muutosten vaikutukset lasten varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluihin (Palm, Sari / kd)

Kirjallinen kysymys KK 399/2013:
Liikunnan asema varhaiskasvatustyössä (Leena Harkimo / kok)

Kirjallinen kysymys KK 446/2013:
Lapsen edun huomioiminen varhaiskasvatuslaissa (Sauli Ahvenjärvi / kd)

Kirjallinen kysymys KK 24/2014:
Kiusaamisen ehkäisyn ja varhaisen puuttumisen kirjaaminen varhaiskasvatuslakiin ja KiVa-kouluhankkeen laajentaminen varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon (Sari Sarkomaa / kok)

Kirjallinen kysymys KK 203/2014:
Lasten yhdenvertaisuuden turvaaminen varhaiskasvatuslain uudistuksessa (Sari Palm / kd ym.)

Kirjallinen kysymys KK 301/2014:
Päiväkotien tilamääräysten keventäminen (Kimmo Sasi / kok)

Kirjallinen kysymys KK 710/2014:
Varhaiskasvatuslain säätäminen kuluvan vaalikauden aikana (Raija Vahasalo / kok)

Suullinen kyselytunti SKT 89/2014:
Varhaiskasvatuslain rahoitus (Mika Niikko / ps)

Hallituksen esitys HE 341/2014 eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 18.12.2014.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 20/2014, 12.2.2015

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 29/2014, 6.3.2015

Ensimmäinen käsittely 9.3.2015:

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 13.3.2015:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Lapsen oikeuksia koskeva EU:n toimintasuunnitelma, KOM (2011)66.

Neuvoston päätelmät varhaiskasvatuksesta: varhaiskasvatuksella parhaat mahdolliset lähtökohdat lasten tulevaisuudelle, (2011/C 175/03).

Neuvoston päätelmät koulutuksen asemasta Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanossa, (2011/C 70/01).

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Skollag (2010:800)

Skolförordning (2011:185)

Norja

Lov om barnehager (barnehageloven), Lov-2005-06-17 Nr 64

Tanska

LBK nr 1127 af 20/10/2014 (Dagtilbudsloven)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Selvitys esiopetuksen velvoittavuudesta / selvitysmiehet: Jarmo Kinos, Tuire Palonen. Helsinki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä, 2013:5.

Tuki, osallisuus ja yhteistoiminta lasten ja perheiden palveluissa : työntekijöiden näkökulma / Nina Halme, Merja Vuorisalmi, Marja-Leena Perälä. Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014. Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 4/2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Förskolegaranti : betänkande av Utredningen om förskoleplats i tid. Stockholm, Fritze, 2013. Statens offentliga utredningar, 2013:41.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Lasten sosiaaliset perusoikeudet / Liisa Nieminen. Artikkeli kokoomateoksessa: Lapsioikeus murroksessa / Suvianna Hakalehto-Wainio ja Liisa Nieminen (toim.). Helsinki, Lakimiesliiton Kustannus, 2013. s. 53–88.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Päivähoito ja laki / Sami Mahkonen. Helsinki, Edita Publishing Oy, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Lapsuus hoidossa? : aikuisten päätökset ja lasten kokemukset päivähoidossa / Marjatta Kalliala. Helsinki, Gaudeamus Helsinki University Press, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Päivähoitopolitiikka kamppailuna hyvinvointivaltiosta : kentät, subjektiasemat ja oikeutukset / Janne Autto. Rovaniemi, Lapin yliopistokustannus, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan loppuraportti. Toimikausi 15.2.2008–31.12.2010. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, 2011:14.

Näkymätön näkyväksi. Varhaiskasvatustutkimuksen kutsuseminaarin 2010 kooste. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, 2011:3.

Lasten päivähoitoon liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Varhaiskasvatuslaki saanee ristiriitaisen vastaanoton eduskunnassa. Jussi Salokorpi, Yle uutiset 21.1.2015

Oppositio torjui Kiurun työryhmän – eduskunta saa riitaisan varhaiskasvatuslain. Olli Pohjanpalo, Helsingin Sanomat 11.1.2015

Kiurun lakiesitykselle tä​ystyrmäys – "Varhaiskasvatus ei ole nenän niistämistä". Iltasanomat 26.11.2014

Ei vieläkään vakalakia / Maija-Leena Nissilä, Opettaja 8–9/2014

Jääkö päivähoitolaki taas muiden jalkoihin? MTV Uutiset 24.10.2014

Varhaiskasvatuslaki uhkaa jäädä sa​nahelinäksi​. MTV Uutiset 7.9.2014

Varhaiskasvatusta koskevaan lainsäädäntöön esitetään uudistuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 21.3.2014

Varhaiskasvatuslaki: Ryhmäkoot yhä auki. Kansan Uutiset verkkolehti 21.3.2014

Ylen kysely: Sivistysvaliokunnan enemmistö valmis rajaamaan päiväkotien ryhmäkokoja. Yle uutiset 28.1.2014

Muuta aineistoa

Suomen varhaiskasvatus ry

Kunnat.net: Varhaiskasvatus

OAJ: Varhaiskasvatus ja esiopetus

Lastentarhanopettajaliitto: Varhaiskasvatus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Varhaiskasvatuksen kesk​einen lainsäädäntö

Laki lasten päivähoidosta (36/1973)

Asetus lasten päivähoidosta (239/1973)

Perustusopetuslaki (628/1998)

Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:9

Lapsen oikeuksien sopimus, (SopS 60/1991)

Ruotsin esikouluopetusta koskevaa aineistoa: Skolverket: Förskolans​ läroplan och verksamhet​​

sisällöllinen toimitus: Kaisa Paavilainen, joulukuu 2014, päivitetty 20.5.2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi