Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus

Hallitus on syyskuussa 2022 antanut eduskunnalle esityksen, jolla esitetään useita eri muutoksia yhdenvertaisuuslakiin. Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi tehdä yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus ja ulottaa velvoittavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat myös varhaiskasvatukseen. Vuonna 2015 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain päämääränä on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää ja tehostaa niiden oikeusturvaa, jotka ovat joutuneet syrjinnän kohteeksi.

Yhdenvertaisuuslain uudistusta on keväästä 2021 valmisteltu oikeusministeriön työryhmässä sekä työ- ja elinkeinoministeriön erityisesti työsyrjintään keskittyvässä kolmikantaisessa alajaostossa. Uudistuksen tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi lainsäädäntö, joka edistäisi ihmisten yhdenvertaisuutta ja ehkäisisi syrjintää yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Yhdenvertaisuuslain uudistamisen taustalla on hallitusohjelmakirjausten lisäksi Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN Teas) arviointitutkimus Aidosti yhdenvertaiset : yhdenvertaisuuslain arviointi (2020). Tutkimuksessa tarkasteltiin 1.1.2015 voimaan tulleen uuden yhdenvertaisuuslain (1325/2014) toimivuutta.

Hallituksen esityksen mukaan yhdenvertaisuuslain yhdenvertaisuussuunnittelu ja yhdenvertaisuuden edistäminen koskisivat jatkossa myös varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia. Esityksessä häirinnän määritelmää esitetään muutettavaksi siten, että häirintä voisi kohdistua yksilön lisäksi ihmisryhmään. Asia voitaisiin viedä käsiteltäväksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan ilman, että asiassa on nimetty uhri.

Esityksessä ehdotetaan, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi suosittaa hyvityksen maksamista syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneelle. Vastatoimilla tarkoitetaan sitä, että henkilö asetetaan epäedulliseen asemaan siksi, että hän on vedonnut tasa-arvolakiin tai osallistunut syrjintäasian selvittämiseen. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan suositus ei olisi sitova päätös, eikä suosituksen tehosteeksi voisi asettaa uhkasakkoa. Jos lautakunnan suositusta ei noudatettaisi, syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutunut voisi vaatia hyvitystä käräjäoikeudessa.

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden ja palvelujen tarjoajan on tehtävä toiminnassaan kohtuullisia mukautuksia vammaiselle henkilölle. Näillä kohtuullisilla mukautuksilla turvataan vammaisen henkilön yhdenvertainen kohtelu yksittäisissä tilanteissa. Esityksen mukaan tämä velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia voisi jatkossa koskea myös viranomaisen palvelun sisältöä. Kohtuullisia mukautuksia arvioitaessa otettaisiin ensisijaisesti huomioon vammaisen henkilön tarpeet.

Lakiuudistuksella halutaan myös ehkäistä syrjintää ja edistää yhdenvertaisuutta työelämässä. Yhdenvertaisuuslain työnantajan velvoitetta edistää yhdenvertaisuutta selkeytetään siltä osin, mitä työnantajan tulee ottaa huomioon arvioidessaan työpaikan yhdenvertaisuustilannetta.

Myös yhdenvertaisuuslakia työelämässä valvovien viranomaisten tehtäviin ja toimivaltaan esitetään muutoksia. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla olisi toimivalta valvoa lain noudattamista myös työelämässä. Työsuojeluviranomaisen valvontatoimivaltaa tarkennettaisiin, ja työsuojeluviranomainen voisi antaa työnantajalle kehotuksen myös työnantajan velvollisuudesta arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta.

Lisäksi hallituksen esityksessä esitetään muutoksia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain säännöksiin, jotka koskevat lautakunnan organisaatiota ja menettelyä.

Hallituksen esitys HE 148/2022 (pdf) eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 19.9.2022. Esitettävien lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2023.

Eduskunnan kirjastossa on laadittu Yhdenvertaisuuslainsäädäntö-tietopaketti myös aiemmasta uudistuksesta (1325/2014).​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019.
– Hallitusohjelman kohdan 3.3.1 Oikeusvaltion kehittäminen, tavoitteen 1 mukaan hallituskaudella toteutetaan yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus.
– Kohta 3.7 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi, tavoite 3: Tehdään eri koulutusasteiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmista velvoittavat. Säädetään velvoittavista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista myös varhaiskasvatuksessa.

Aidosti yhdenvertaiset, Yhdenvertaisuuslain arviointi / Kati Nieminen, Laura Jauhola, Outi Lepola, Kati Rantala, Risto Karinen, Tuomas Luukkonen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:50.

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus, oikeusministeriön hanke OM013:00/2021. Toimikausi 4.6.2021–.

Tavoitteena syrjimätön työelämä : työsyrjinnän nykytila ja keinoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi / Ohto Kanninen, Tuomo Virkola, Eero Lilja, Shadia Rask. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:20.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdenvertaisuuslain ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta.
– Työ-ja elinkeinoministeriö TEM:in alajaoston luonnos hallituksen esitykseksi – eriävät ja täydentävät mielipiteet esityksen lopussa. Julkaistu 28.3.2022.

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslain, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain ja yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta.
– Oikeusministeriö OM:n työryhmän luonnos hallituksen esitykseksi, julkaistu 28.3.2022.

Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta.
– Asia oli lausunnoilla 28.3.–19.5.2022.
– Annetut lausunnot löytyvät Lausuntopalvelun lisäksi myös hankesivustolta OM013:00/2021 kohdasta Asiakirjat.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 148/2022 vp annettiin eduskunnalle 19.9.2022.

Lähetekeskustelussa 27.9. asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 24/2022, 19.10.2022

​Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 14/2022, 17.11.2022

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Aiheen aikaisempi käsittely

Kertomus K 6/2018: Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko VNS 10/2021

Kertomus K 1/2022: Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Kertomus K 7/2022: Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Katso myös: Hallituksen esitys HE 148/2022 (pdf). Sivuilla 20–21 on käyty läpi perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kannanottoja yhdenvertaisuuslakiin liittyen.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus, (SopS 37/1970)

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, (SopS 6/1976)

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus, (SopS 7/1976)

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, (SopS 67–68/1986)

Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, (SopS 18/1990)
– Euroopan ihmisoikeussopimus

Yleissopimus lapsen oikeuksista, (SopS 59–60/1991)

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus, (SopS 1–2/1998)

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, (SopS 78/2002)

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (SopS 52–53/2015)
– niin kutsuttu Istanbulin sopimus, 2011

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (SopS 27/2016)

Yleissopimus (n:o 111), joka koskee työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää (SopS 63/1970)

Yleissopimus (n:o 158), joka koskee työnantajan toimesta tapahtuvaa palvelussuhteen päättämistä (SopS 114/1992)

YK:n ja EN:n yleissuosituksia

YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean yleissuositus nro 26:
General recommendation XXVI on article 6 of the Convention (doc), annettu 24.3.2000. Fifty-sixth session (2000).

UN, Economic and Social Council:
General comment No. 20, Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
– YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean (TSS-komitea) yleiskommentti n:o 20 koskien syrjimättömyyttä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien suhteen. E/C.12/GC/20, 2. heinäkuuta 2009.

YK:n lapsen oikeuksien komitea:
Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 16 (2013) sopimusvaltioiden velvoitteista, jotka koskevat yritystoiminnan vaikutusta lasten oikeuksiin.

European Commission against Racism and Intolerance, ECRI:
ECRI General Policy Recommendation N°2 revised
– Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission ECRI:n yleissuositus n:o 2 koskien yhdenvertaisuuselimiä. Hyväksytty 13.6.1997 ja muokattu 7.12.2017.

ECRI general policy recommendation no. 7 on national legislation to combat racism and racial discrimination
– Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission ECRI:n yleissuositus n:o 7 koskien kansallista syrjinnänvastaista lainsäädäntöä. Hyväksytty 13.12.2003 ja tarkistettu 7.12.2017.

Sääntely Euroopan unionissa

Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, annettu 29.6.2000, rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta. Tiivistelmä asiakirjasta: direktiivi 2000/43/EY.

Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27.11.2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista. Tiivistelmä asiakirjasta: direktiivi 2000/78/EY.

Neuvoston direktiivi 2004/113/EY, annettu 13.12.2004, miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla. Tiivistelmä asiakirjasta: direktiivi 2004/113/EY.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5.7.2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa. Tiivistelmä asiakirjasta: direktiivi 2006/54/EY.

Euroopan unionin perusoikeuskirja

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011 työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011. Tiivistelmä asiakirjasta: Asetus (EU) N:o 492/2011.

Komission suositus (EU) 2018/951, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018, tasa-arvoelimiä koskevista normeista.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY (rotusyrjintädirektiivi) ja yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (työsyrjintädirektiivi) soveltamisesta, COM/2021/139 final.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Diskrimineringslag (2008:567)

Lag om Diskrimineringsombudsmannen (2008:568)

Myös Ruotsissa arvioidaan parhaillaan yhdenvertaisuuslain muutostarpeita:

Ett utökat skydd mot diskriminering. Statens offentliga utredningar, SOU 2021:94.
SOU 2021:94 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Norja

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven), LOV-2017-06-16-50

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven), LOV-2017-06-16-51

Tanska

Bekendtgørelse af lov om etnisk ligebehandling, LBK nr 438 af 16/05/2012

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd, LBK nr 751 af 26/04/2021

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Oikeus 2/2022 (vsk.51) lehden teemana Yhdenvertaisuus
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Equality and non-discrimination in human rights treaties and Nordic constitutions / Tuomas Ojanen. Artikkeli julkaisussa Scandinavian studies in law 68 (2022), s. 91–117.
Scandinavian studies in law -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hyvinvointioikeus : kirjoituksia oikeudesta ja hyvinvoinnista / Virve Toivonen et al. Helsinki, Kauppakamari, 2022.
Toivosen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vammaisten oikeuksien yleissopimus ja sosiaalinen osallisuus – oikeus työhön / Katja Karjalainen, Marjo Ylhäinen. Lakimies 6/2021 s. 946–962.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Likestillings- og diskrimineringsloven : lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering : lovkommentar / Anne Jorun, Bolken Ballangrud, Margrethe Søbstad. Oslo, Universitetsforlaget, 2021.
Jorunin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valtiosääntöoikeus : systemaattinen yleisesitys Suomen valtiosäännöstä / Jaakko Husa, Antero Jyränki. 2. uud. p. Helsinki, Kauppakamari 2021.
Husan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Aidosti yhdenvertaiset, yhdenvertaisuuslain arviointi / Kati Nieminen et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:50.
– Yhdenvertaisuuslain uudistamisen tueksi tehdyn yhdenvertaisuuslain toimivuutta tarkastelevan hankkeen (VN-TEAS hanke) tulokset julkaistiin 25.11.2020.

Aidosti yhdenvertaiset – yhdenvertaisuuslain arviointihankkeen tulokset. Kati Nieminen et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, Policy Brief 27/2020.

Yhdenvertaisuuden edistäminen työelämässä palkansaajien ja työnantajien näkökulmasta / Laura Jauhola et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, Policy Brief 12/2020

Perusoikeudet / Pekka Hallberg et al. Päivittyvä julkaisu
– Luettavissa Alma Talent Verkkokirjahylly -palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Yhdenvertaisuuslaki kommentein / Outi Anttila et al. Helsinki, Alma Talent, 2019.
Anttilan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Syrjinnän seurannan kansalliset tietolähteet / Simo Mannila. Oikeusministeriö. Julkaisuja, selvityksiä ja ohjeita 2019:35.

Miten vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat Suomessa? : Työelämä ja köyhyys -teematyöryhmän raportti 4.9.2019 / Elli Björkberg et al. Vammaisfoorumi.

Suomen ensimmäinen raportti vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta, elokuu 2019.
– Suomen hallituksen ensimmäinen raportti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpanosta

Tutkimusraportti : ikäsyrjintä työelämässä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Taloustutkimus, 18.6.2018.

”Samalle viivalle” : havaintoja kuntien yhdenvertaisuustyöstä / Elina Ekholm, Kati Tuokkola. Kuntaliiton julkaisusarja 2/2018.

Second European Union minorities and discrimination survey : being black in the EU. Fra, European Union Agency for Fundamental Rights, 2018.

A comparative analysis of non-discrimination law in Europe 2017. The 28 EU Member States, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Montenegro, Norway, Serbia and Turkey compared / Isabelle Chopin, Catharina Germaine. European Commission, 2017.

Häirintä ja syrjintä työpaikalla : ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja selvittäminen / Minea Pyykönen et al. Helsinki, Edita, 2017.
Pyykösen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Syrjinnän kiellon valvonta Etelä-Suomessa vuonna 2016. Raportti yhdenvertaisuuslain asiakasaloitteisesta valvonnasta työelämässä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Työsuojeluhallinnon julkaisuja 6/2017.

Yhdenvertaisuus työelämässä / Katja Leppänen. Helsinki, Talentum, 2015.
Leppäsen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tasa-arvo toisin nähtynä : oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen / Johanna Kantola, Kevät Nousiainen, Milja Saari (toim.) Helsinki, Gaudeamus, 2012.
Kantolan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Access to justice in cases of discrimination in the EU – Steps to further equality. FRA, European Union Agency for Fundamental Rights, 2012.

Muuta aineistoa

Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2020–2023. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:59. Helsinki, Oikeusministeriö, 2021.

Suomi tasa-arvon kärkimaaksi : hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2020–2023

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016–2019

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016–2019 : väliraportti

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012–2015 : väliraportti. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013.

Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän valvonta. Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2/2016

European Commission against Racism and Intolerance – ECRI:n raportit

ECRI:n Suomea koskeva raportti : viides raportointikierros. Hyväksytty 18.6.2019 ja julkaistu 10.9.2019.
– ECRI suositti Suomea koskevassa väliseurantaraportissaan, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle annettaisiin valtuudet käsitellä työelämässä mihin tahansa perusteeseen eikä pelkästään sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä syrjintävalituksia. ECRI suositteli myös, että lautakunnalle annettaisiin valtuudet määrätä syrjinnän uhreille maksettavista korvauksista. Lisäksi suositeltiin että lautakunnan resursseja lisättäisiin tuntuvasti, jotta se voisi täyttää tehtävänsä täysipainoisesti.

ECRI conclusions on the implementation of the recommendations in respect of Finland, subject to interim follow-up. Hyväksytty 7.12.2021 ja julkaistu 3.3.2022.
– ECRI tarkasteli väliseurantaraportin suositusten toimeenpanoa ja totesi, ettei näitä suosituksia ollut pantu täytäntöön

ECRI – Country monitoring in Finland
– Kaikki ECRI:n Suomea koskevat raportit:

Viranomaisia ja kansalaisjärjestöjä

Yhdenvertaisuus.fiLikahehandling.fiEquality.fi
– oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille

FRA – European Union Agency for Fundamental Rights
– Euroopan unionin perusoikeusvirasto

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu – Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Ihmisoikeusliitto – Ihmisoikeudet.net: Yhdenvertaisuuslaki

Diskrimineringsombudsmannen
– Ruotsin Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Diskrimineringsnemnda
– Norjan Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, syyskuu 2022, päivitetty 30.11.2022.