Yhdenvertaisuuslainsäädäntö


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esitysten HE 19/2014 ja HE 111/2014 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitykset eduskunnalle:HE 19/2014 ja HE 111/2014
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1325/2014

Hankkeen tausta

Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman tavoitteena oli uudistaa yhdenvertaisuuslainsäädäntöä. Hallituksen esitys HE 19/2014 yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 3.4.2014. Hallituksen esityksen täydennys HE 111/2014 annettiin 4.9.2014.

Uusi yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) vahvistettiin 30.12.2014 ja se astui voimaan 1.1.2015. Samaan aikaan astuivat voimaan lait yhdenvertaisuusvaltuutetusta, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta sekä tasa-arvovaltuutetusta. Lisäksi muutettiin esimerkiksi työsopimuslakia ja valtion virkamieslakia. Tiedot muista muutoksista löytyvät hallituksen esityksen käsittelytiedoista.

Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. Sitä ei kuitenkaan sovelleta yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvassa toiminnassa tai uskonnonharjoituksessa. Velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta koskee viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä sekä työnantajia.​​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Valmistelu vaalikaudella 2007–2010

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistustarve ja -vaihtoehdot.
Yhdenvertaisuustoimikunnan välimietintö. Oikeusministeriö. Komiteanmietintö 2008:1.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistustarve ja -vaihtoehdot. Lausuntotiivistelmä yhdenvertaisuustoimikunnan välimietinnöstä. Oikeusministeriö. Lausuntoja ja selvityksiä 2008:13.

Ehdotus uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Yhdenvertaisuustoimikunnan mietintö. Oikeusministeriö. Komiteanmietintö 2009:4.

Ehdotus uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Lausuntotiivistelmä yhdenvertaisuustoimikunnan mietinnöstä. Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 46/2010​

Valmistelu vaalikaudella 2011–2014

Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistaminen, OM004:00/2007. Hanke asetettu 25.1.2007

Työelämän yhdenvertaisuussäännöksiä valmisteleva työryhmä, TEM064:00/2011 Hanke oli käynnissä 1.10.2011–31.5.2012

Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä poikkihallinnollinen toimenpideohjelma.
– Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi syrjäytymistä vähentävän toimenpideohjelman toteuttamista. Ohjelma liittyy yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamiseen.

Keväällä 2012 julkistettiin ensimmäinen kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, joka koskee vuosia 2012–2013. Ensimmäisessä osassa esitellään toimintaohjelman sekä Suomen ihmisoikeuspolitiikan lähtökohtia. Toisessa osassa tarkastellaan vuosille 2012–2013 ajoittuvia hankkeita, joilla hallitus pyrkii edistämään perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Keväällä 2013 julkistettiin hallituksen esityksen luonnos.

Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeva hallituksen esitys : lausuntotiivistelmä. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö ; 46/2013.

Käsittely eduskunnassa

Voimassaolevaa yhdenvertaisuuslakia säädettäessä eduskunta hyväksyi lausuman (eduskunnan vastaus EV 95/2003), jonka mukaan ”hallitus valmistelee esityksen sellaiseksi yhdenvertaisuuslainsäädännöksi, jossa lähtökohtana on suomalainen perusoikeusjärjestelmä ja kaikkien syrjintäperusteiden asettaminen samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin.”

Kansallisesta perus- ja ihmisoikeusohjelmasta perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon PeVL 16/2012.

Hallituksen esitys HE 19/2014 yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 3.4.2014.

Hallituksen esityksen täydennys HE 111/2014 annettiin eduskunnalle 4.9.2014.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 31/2014, 22.10.2014.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 11/2014, 3.12.2014.

Ensimmäinen käsittely:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena 11.12.2014.

Toinen käsittely:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset 16.12.2014.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus, (SopS 37/1970)

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, (SopS 6/1976)

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus, (SopS 7/1976)

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, (SopS 67–68/1986)

Euroopan ihmisoikeussopimus (yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi), (SopS 18/1990)

Yleissopimus lapsen oikeuksista, (SopS 59–60/1991)

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus, (SopS 1–2/1998)

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, (SopS 78/2002)

Convention on the Rights of Persons with DisabilitiesVammaisten oikeuksien yleissopimus on astunut kansainvälisesti voimaan 3.5.2008. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen 30.3.2007. Pääministeri Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan tavoitteena on sopimuksen ratifiointi vaalikauden aikana.

Yleissopimuksen suomenkielinen käännös: Euroopan unionin neuvoston päätös vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 2010/48/EY.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimuksia:

Yleissopimus (n:o 111), joka koskee työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää, (SopS 63/1970)

Yleissopimus (n:o 158), joka koskee työnantajan toimesta tapahtuvaa palvelussuhteen päättämistä, (SopS 114/1992)

Sääntely Euroopan unionissa

Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, annettu 29.6.2000, rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta. Tietoa asiakirjasta: direktiivi 2000/43/EY.

Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27.11.2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista. Tietoa asiakirjasta: direktiivi 2000/78/EY.

Neuvoston direktiivi 2004/113/EY, annettu 13.12.2004, miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla. Tietoa asiakirjasta: direktiivi 2004/113/EY.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5.7.2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa. Tietoa asiakirjasta: direktiivi 2006/54/EY.

Euroopan unionin perusoikeuskirja

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011 työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Diskrimineringslag (2008:567)

SOU 2010:7Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter – ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Norja

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering), lov 21. juni 2013 nr. 58

Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven), lov 21. juni 2013 nr. 59

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet), lov 21. juni 2013 nr. 60

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), lov 21. juni 2013 nr. 61

NOU 2012:15 ​​​Politikk for likestilling : utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 12. februar 2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Tanska

LBK nr 1678 af 19/12/2013Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

LBK nr 438 af 16/05/2012Bekendtgørelse af lov om etnisk ligebehandling​​​​​​​​​​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? : sukupuolisyrjinnän kiellot oikeudellisen pluralismin aikana / Outi Anttila. Helsinki, Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Perusoikeudet / Pekka Hallberg ... [et al.]. Helsinki, Werner Söderström lakitieto WSLT, 2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2012–2013 / [Kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelutyöryhmä]. Helsinki, Oikeusministeriö, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Tasa-arvo toisin nähtynä : oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen / toimittaneet Johanna Kantola, Kevät Nousiainen & Milja Saari. Helsinki, Gaudeamus, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Valtiosääntöoikeus / Antero Jyränki, Jaakko Husa. Helsinki, Lakimiesliiton kustannus, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Perus- ja ihmisoikeudet Suomen oikeudessa ja asianajajan työssä / Markku Fredman. Defensor legis 92 (2011):4, s. 480–493.
Defensor Legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Perusoikeuspluralismi kotimaisessa tuomioistuimessa / Tuomas Ojanen. Defensor legis 92 (2011):4, s. 442–455
Defensor Legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.​

Kansalaisvaikuttaminen

Sisäasiainministeriön ylläpitämä yhdenvertaisuus.fi -sivusto

Hankkeen uutisointia

Hallitus tehostaa suojaa syrjintää vastaan. Oikeusministeriön uutinen 3.4.2014

Oikeusministeri Henriksson: Yhdenvertaisuuslaki vahvistaa perusoikeuksia käytännössä. Oikeusministeriön uutinen 3.4.2014    

Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet: Syrjintäsuoja heikkenee uudessa yhdenvertaisuuslaissa. Suomen Kuvalehti 16.5.2013

Ihmisoikeuksia voi para​ntaa Suomessakin.​ Anna-Maja Henriksson, Helsingin Sanomat, pääkirjoitus, 22.4.2012

Muuta aineistoa

Hallituksen tasa-arvo-ohjelm​a 2012–2015 : väliraportti.​ Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Yhdenvertaisu​us.fi ​

Euroopan unionin perusoikeusvirasto

Perustuslakivaliokunta edellyttää merkittäviä muutoksia yhdenvertaisuuslakiesitykseen. Juha Lavapuro ja Tuomas Ojanen, Perustuslakiblogi 23.10.2014​

sisällöllinen toimitus: Sari Koski, syyskuu 2012, päivitetty 20.1.2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi