Yksityistielain kokonaisuudistus


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esitysten HE 147/2017 ja HE 11/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitykset eduskunnalle: HE 147/2017 ja HE 11/2018
Hankkeen pohjalta annettu laki: 560/2018
Muut annetut lait: 561/2018–569/2018

Hankkeen tausta

Yksityisiä teitä koskeva laki uudistui vastaamaan kaupungistumisen ja maaseudun ikärakenteen muuttumisen sekä luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeita.

Uudella yksityistielailla on selkiytetty eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon ja rahoituksen suhteen. Kuntien tielautakunnat lakkautetaan ja niiden tehtävät siirretään muille viranomaisille.

Lakiuudistuksen tavoitteena on ollut selkeä, joustava ja nykypäivän tarpeisiin vastaava yksityistielaki, joka mahdollistaa uudenlaisen elinkeinotoiminnan varsinkin maaseudulla.

Eduskunta hyväksyi 21.6.2018 yksityistielain (560/2018) ja siihen liittyvät muutoslait (561/2018) – (569/2018). Lait tulevat voimaan 1.1.2019 ja samalla kumotaan vanha laki yksityisistä teistä (358/1962).

Käsittely eduskunnassa

Lakialoite LA 19/2004: Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta / Toimi Kankaanniemi (kd ym.)

Suullinen kyselytunti SKT 53/2009: Yleisten teiden muuttaminen yksityisteiksi / Hoskonen, Hannu (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 627/2010: Yksityistielain ristiriitaisuus perustuslain kanssa / Timo V. Korhonen (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 53/2011: Yksityisteiden rahoitus / Katri Komi (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 1213/2014: Yksityistiekuntien verokohtelu / Anne Kalmari (kesk)

Hallituksen esitys HE 147/2017 eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 19.10.2017.

Lähetekeskustelussa 25.10.2017 asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys HE 11/2018 eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017) täydentämisestä.

Lähetekeskustelussa 6.3.2018 asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. Asian käsittely jatkuu yhdistettynä asiaan HE 147/2017.

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 10/2018, 21.3.2018

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 7/2018, 12.4.2018

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 5/2018, 26.4.2018

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 10/2018, 4.5.2018

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 13/2018, 6.6.2018

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Ensimmäinen käsittely 13.06.2018:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 147/2017 ja HE 11/2018 sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 147/2017 sisältyvien 2.–10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 19.6.2018 ja 21.6.2018:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin HE 147/2017 vp ja HE 11/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 147/2017 vp sisältyvät 2.–10. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 25.1.2017. Ks. muiden maiden lainsäädännöstä s. 5–8.

Ruotsi

Anläggningslag (1973:1149)

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ruotsissa ei ole erillistä yksityistielakia.

Tanska

Lov om private fællesveje, nr 1537 af 21/12/2010 

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Ympäristöoikeus / Kuusiniemi Kari, Ekroos, Kumpula Anne, Vihervuori Pekka. Katso luku V.3 sivuilla 1116–1141 teoksessa Ympäristöoikeus. Sanoma Pro 2013.
Kuusiniemen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa.
– Luettavissa myös Fokus-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakaskoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Tiekunta ja tieosakas : yksityisteiden hallinnon ja kunnossapidon perusteet / Esko Hämäläinen. Suomen tieyhdistys 2015.

Drift och underhåll av enskilda vägar / Trafikverket, Publikation 2012:141

Yksityisiin teihin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Yksityistielain kokonaisuudistus Otakantaa-palvelussa (kysely päättynyt, 155 vastausta)

Hankkeen uutisointia

Maantielain muutokset ja uusi yksityistielaki vahvistettiin. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 13.7.2018

Lukiolaki ja yksityistielaki ensimmäisessä käsittelyssä täysistunnossa. Eduskunnan tiedote 13.6.2018

Yksityistielain uudistus tukee tieverkon kehittämistä ja ylläpitoa. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 19.10.2017

Yksityistielaki uudistetaan vastaamaan nykypäivän tarpeita. Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen 19.10.2017

Arviointineuvosto: Yksityistielain vaikutusarvio jäänyt pintapuoliseksi. VN:n uutinen 19.6.2017

Berner: Tieyhdistyksen ehdotus tielautakunnista ei olisi tavoiteltua byrokratian purkua. Jouko Kyytsönen, Maaseudun tulevaisuus 10.2.2017

Yksityistielaki muuttuu – kustannukset nousevat roimasti. Jouko Kyytsönen, Maaseudun tulevaisuus 7.2.2017

Osakkaiden oikeusturva koetuksella - Yksityisteiden toimintaympäristö muuttuu. Tieyhdistyksen uutinen 6.2.2017 

Ministeriön esityksellä yksityistielaki uusiksi: Tielautakunnat historiaan ja ulkopuolisten käyttö luvanvaraiseksi. Terhi Pape-Mustonen, Maaseudun tulevaisuus 26.1.2017

Yksityistielain uudistuksella selkiytetään vastuita ja turvataan liikkumisen edellytyksiä. Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen 25.1.2017

Yksityistielain uudistuksesta pyydetään lausuntoja. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 25.1.2017

Yksityistielakia uudistetaan: Kuntien vastuuta yksityistieasioissa rajattava. Kuntaliiton ja Tieyhdistyksen tiedote 29.12.2016

Muuta aineistoa

Suomen Tieyhdistys ry.

Maanmittauslaitos

Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta / Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 92. Helsinki 2016

Riksförbundet för enskilda vägar

PM om ”Finlandsmodellen”: Lagar om enskilda vägar. En jämförelse mellan svensk och finsk lagstiftning med anledning av REV:s förslag om ändringar i AL / Föreningshuset 2013-05-13

Lantmäteriet : Enskilda vägar

Trafikverket : Enskilda vägar

sisällöllinen toimitus: Marja Autio, toukokuu 2017, päivitetty 10.8.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi