Ympäristönsuojelulaki


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 214/2013 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 214/2013
Hankkeen pohjalta annettu laki: 527/2014

Hankkeen tausta

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) annettiin 27.6.2014. Laki korvaa vuonna 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000). Laki tulee voimaan 1. syyskuuta 2014. Sen 23 §:n 2 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 1.1.2015.

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) annettiin 4.9.2014, voimaan tulo 10.9.2014.

Uudistuksella haluttiin ajanmukaistaa ympäristönsuojelulaki vastaamaan Euroopan unionin uudistunutta lainsäädäntöä ja perustuslain säännösten kehittynyttä tulkintaa. Teollisuuden päästöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Joitakin ympäristönsuojelulain lupa- ja ilmoitusjärjestelmän toimivuutta parantavia uudistuksia toteutettiin ja ympäristönsuojelun valvontaa tehostettiin lisäämällä suunnitelmallisuutta ja säätämällä valvonnan maksullisuudesta.

Turvetuotannon sijoittamisesta ei 13 §:n 1 momentin mukaan saa aiheutua valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista. Eduskunta täsmensi turvetuotannon sijoittamista koskevaa 13 § lisäämällä siihen uuden 4 momentin. Uuden säännöksen mukaan turvetuotanto voidaan 1 momentin estämättä sijoittaa suolle, jonka luonnontila on ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut.

Eduskunta hyväksyi käsittelyn yhteydessä kolme lausumaa.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Ympäristönsuojelulain valmistelusta ympäristöministeriön sivulla.

Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen sekä eräiden muiden säädösten uudistamishanke, YM038:00/2011. Toimikausi 1.12.2011–31.12.2014.​

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 214/2013 eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta annettiin eduskunnalle 19.12.2013.

Lähetekeskustelu käytiin 11.2.2014. Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 7/2014, valmistui 1.4.2014.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 10/2014, valmistui 24.4.2014.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 18/2014, valmistui 30.4.2014.

Talousvaliokunnan lausunto, TaVL 19/2014, valmistui 15.5.2014.

Ympäristövaliokunnan mietintö, YmVM 3/2014, valmistui 4.6.2014.

Ensimmäinen käsittely 11.6.2014:

Eduskunta hyväksyi ympäristönsuojelulakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

Toinen käsittely 17.6.2014: 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi käsittelyn yhteydessä kolme lausumaa.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Hallituksen esitys HE 214/2013 (pdf), luku 2.3. Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö.

Sääntely Euroopan unionissa

Teollisuuspäästödirektiivi 2010/75/EU, Industrial Emissions Directive, IE-direktiivi, korvaa muun muassa ns. IPPC -direktiivin 2008/1/EY ja sisältää uusia vaatimuksia, jotka on otettava huomioon uudistettavassa ympäristönsuojelulaissa. Teollisuuspäästödirektiivi olisi tullut saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 7.1.2013.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Alla olevat säädökset ovat ajantasaisessa muodossa. Fakta och historisk -painikkeen kautta tiedot säädöksen ja siihen tehtyjen muutosten voimaantulosta, esitöistä ja direktiiveistä.

Miljöbalk (1998:808)

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar

Industriutsläppsförordning (2013:250)

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Tanska

Miljøbeskyttelsesloven – Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om forurenet jord og forskellige andre love – LOV nr 446 af 23/05/2012

Yhdistynyt kuningaskunta: Englanti ja Wales

Environmental Permitting Regulations

Saksa

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG)

Hollanti

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Ajankohtaista ympäristölainsäädännön valmistelusta / Riitta Rönn. Ympäristöjuridiikka. Espoo, Suomen ympäristöoikeustieteen seura. (2013):3–4, s. 65–68.
Ympäristöjuridiikka -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.​

Ympäristöoikeus / Kari Kuusiniemi ... [et al.]. Helsinki, Sanoma Pro, 2013. 1865 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Sanoma Pro Juridiikkafokus -palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.​

Turvetuotannon ympäristölupien hylkäämisen perusteet – Analyysi ajankohtaisesta ympäristölupakäytännöstä / Amanda Nikkilä. Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, pro gradu -tutkielma, 2013.

Hyvät tarkoitukset / Raisa Nevalainen. Ilmansuojelu, 1/2013, s. 3. Ilmansuojeluyhdistys ry:n jäsenlehti.
Ilmansuojelu-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

Rahaa savuna ilmaan? – suurien polttolaitosten investointiaikataulu energiateollisuuden huolena / Jukka Makkonen. Ilmansuojelu, 1/2013​, s. 4–5. Ilmansuojeluyhdistys ry:n jäsenlehti.
Ilmansuojelu-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

Suurten polttolaitosten ympäristösuojeluvaatimukset tiukentuvat / Anneli Karjalainen. Ilmansuojelu, 1/2013​, s. 6–8. Ilmansuojeluyhdistys ry:n jäsenlehti.
Ilmansuojelu-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

Coherence in European evironmental law with particular regard to the industrial emissions directive / Joachim Sanden. European energy and environmental law review. (2012):5, s. 220–238.
European energy and environmental law review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

Den svenska miljörätten / Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg. Uppsala, Iustus, 2012 (Västerås : Edita). 554 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Environmental justice – a theme for environmental law? Legal aspects of spatial distribution of environmental quality / Eckard Rehbinder. Ympäristöjuridiikka. (2011):1 , s. 10–31.
Ympäristöjuridiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

Teollisuuden päästödirektiivin (IED) voimaansaattaminen ja muita ympäristönsuojelun kehittämisajatuksia / Eeva-Maija Puheloinen … [et.al.] Helsinki : Ympäristöministeriö, 2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Miljöprövningen i vågskålen : landskampen mellan Finland och Sverige / Jan Darpö, Kari Kuusiniemi och Pekka Vihervuori. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. Hfors, Juridiska föreningen i Finland. 145 (2009):5, s. 615–651.
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.​

Ympäristönsuojeluun liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Ympäristölupiin liittyvää aineistoa​ Eduskunnan kirjastossa​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hankkeen uutisointia

Uusi ympäristönsuojelulaki voimaan 1. syyskuuta. Ymparisto.fi 27.6.2014

Eduskunnalta tärkeä tark​​​ennus ympäristönsuojelulain turvepykälään. Metsäteollisuus, uutinen 18.6.2014

Eduskunta hyväksyi uuden ympäristönsuojelulain. Eduskunta, tiedote 17.6.2014

Ympäristövaliokunta hyväksyi ympäristönsuojelulakia koskevan kokonaisuudistuksen. Eduskunta, tiedote 4.6.2014

"Turvelupiin vauhtia". Arto Veräjänkorva, YLE Uutiset 13.2.2014

Ympäristöministeriltä vihreää valoa turpeelle. Pirjo Kontio, Suomenmaa 12.2.2014

Ville Niinistö: Talvivaara-katastrofi ei toistu. Marjatta Rautio, YLE Uutiset 11.2.2014

Ympäristönsuojelulaki uudistuu. Aino Haavio, Ympäristö-lehti 1/2014 3.2.2014

Uusi laki tehostaa ympäristönsuojelua. Paula Tapiola, YLE Uutiset 19.12.2013

Ympäristönsuojelulaki eduskunnan käsittelyyn. Elinkeinoelämän keskusliitto, uutinen 19.12.2013

Ympäristönsuojelulaki on joululahja jokaiselle suomalaiselle. Suomen luonnonsuojeluliitto, tiedote 19.12.2013

Niinistö lupaa vauhtia​ turvelupiin. Juha Kaihlanen, Maaseudun tulevaisuus 11.12.2013

Kiista soista kaikuu mökkira​nnoilla. Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 2.6.2013

Luontoarvoista tuli kiistaa lakiuudistuks​essa. Janne Laitinen, Savon Sanomat 26.1.2013

Troijan hevosta uitetaan lakiin. Maaseudun tulevaisuus, pääkirjoitus 28.9.2012
– Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Muuta aineistoa

Korkein hallinto-oikeus, Muu päätös (1254/2014), Turvetuotannon ympäristölupaa Karstulassa koskeva valitusasia, 11.4.2014

Ympäristönsuojeluasetus ja muuta hallituksen esitykseen liittyvää lainsäädäntöä

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)

Asetus on annettu ympäristönsuojelulain (86/2000) ja ympäristölainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (113/2000) nojalla. Muut ympäristönsuojelulain nojalla annetut säädökset

Jätelaki (646/2011)

Kemikaalilaki (599/2013)

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)

Laki vaarallisen kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Luonnonsuojelulaki (1096/1996)

Maa-aineslaki (555/1981)

Maankäyttö-rakennuslaki (132/1999)

Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009)

Päästökauppalaki (311/2011)

Terveydensuojelulaki (763/1994)

Vesilaki (587/2011)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettu laki (468/1994)

sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, tammikuu 2014, päivitetty 15.9.2014
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi