​Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevien säädösten uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 259/2016 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 259/2016
Hankkeen pohjalta annettu laki: 252/2017

Hankkeen tausta

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) annettiin 11 päivänä toukokuuta 2017.

Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 259/2016 vp.

Ympäristöministeriön asettama työryhmä valmisteli lakimuutoksia, joita ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun direktiivin muutos 2014/52/EU edellyttää. Muutokset tulee saattaa voimaan 16.5.2017 mennessä. Lisäksi muutoksissa otetaan huomioon ajankohtaisia kansallisia muutostarpeita, kuten YVA-menettelyn yhteensovittaminen kaavoituksen ja ympäristöä koskevien lupamenettelyiden kanssa.

Muutoksen tavoitteena oli parantaa ympäristövaikutusten arvioinnin laatua, kehittää arviointia vastaamaan paremmin ympäristönsuojelun uusia haasteita sekä sujuvoittaa YVA-menettelyä ja muita ympäristöllisiä menettelyjä.

Voimassa ollut laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) esitettiin korvattavan uudella lailla ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Samassa yhteydessä esitettiin muutettavan 15 muuta lakia. 

Asian käsittely päättyi eduskunnassa 5.4.2017.

Tasavallan presidentti vahvisti lait 5.5.2017. Lakien voimaantulo 16.5.2017. ​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Ympäristöministeriön hanke YM008:00/2015. Toimikausi 16.03.2015–30.09.2016

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevien säädösten uudistaminen ympäristöministeriön sivustolla

Luonnos hallituksen esitykseksi 25.4.2016 

​Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 259/2016 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 15.12.2016.

Lähetekeskustelu täysistunnossa 7.2.2017. Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 4/2017, valmistui 29.3.2017.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 259/2016 vp sisältyvien 1.–16. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi 30.3.2017.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 259/2016 vp sisältyvät 1.–16. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi 5.4.2017.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/52/EU tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta

Environmental Impact Assessment – EIA. EU:n komissio

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta (YVA -direktiivin muutos), U 74/2012, annettiin 21.12.2012

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Miljöbalk (1998:808) 9. 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag

Miljökonsekvenbeskrivning av verksamheter och åtgärder. Naturvårdsverket.se

Ds 2016:25 Miljöbedömningar

Tanska

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Saksan liittotasavalta

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Baugesetzbuch (BauGB)

Kurzinfo Umw​eltprüfungen UVP/SUP 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Sujuvammat ympäristömenettelyt yhteistyöllä: YVA- ja lupamenettelyjen yhteyden vahvistaminen: loppuraportti / Liisa Nyrölä, Ilona Joensuu, Arja Johansson. Helsinki, Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus; Hämeenlinna, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Ympäristövaikutusten arvioinnin uudet EU-oikeudelliset raamit / Ismo Pölönen.
Ympäristöjuridiikka. Suomen ympäristöoikeustieteen seura. 37 (2016) : 2–3, s. 6–2.
Ympäristöjuridiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapauksissa : ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 6 §:n mukainen päätöksenteko ja hallintokäytäntö / Juha Perho. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja. Joensuun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto. 8 (2015), s. 195–270.
Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirjan saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen : ympäristöministeriön työryhmämietintö 10.3.2015 / Jan Eklund ja Arto Hietaniemi.
Ympäristöjuridiikka. Suomen ympäristöoikeustieteen seura. 36 (2015) : 2–3, s. 94.–97.
Ympäristöjuridiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen : arvio toteuttamisvaihtoehdoista / Ympäristömenettelyjen arviointiryhmä. Ympäristöministeriön raportteja 13/2015

Ympäristövaikutusten arviointien sujuvoittaminen : taustaselvitys ympäristöministeriölle 27.2.2015. / Ismo Pölönen. Liite julkaisuun Ympäristöministeriön raportteja 13/2015.

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi ELY-keskuksissa : SOVA-tehtävien hoitamisen nykytilanne ja kehittämistarpeet / Tiina Jääskeläinen ja Jorma Jantunen. Ympäristöministeriön raportteja 10/2015

YVA-yhteysviranomaistoiminnan kehittäminen : työryhmän raportti.
Ympäristöministeriön raportteja 8/2015.

Turvetuotanto- ja kaivoshankkeiden YVA-selostusten laadunvalvonta (2007–2014) ja puutteiden korjaamismenettelyt / Ismo Pölönen ja Arja Halinen. Ympäristöjuridiikka. Suomen ympäristöoikeustieteen seura. 35 (2014) : 3–4, s. 10–37.
Ympäristöjuridiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

YVA-direktiivin tulkinnasta unionin tuomioistuimessa : aiheuttamisperiaatteesta päällekkäisiin arviointivelvoitteisiin? / Ismo Pölönen. Ympäristöjuridiikka. Suomen ympäristöoikeustieteen seura. 34 (2013) : 3–4, s. 32–48.
Ympäristöjuridiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä : päärooleista sivurooleihin / Katja Kuisma. Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. Pro gradu-tutkielma 2013.

Ympäristövaikutuksiin ja niiden arviointiin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

YVA-laki uudistuu -hanket​oimija ​hyötyy. Ympäristöministeriö, tiedote 15.12.2016

YVA-lainsäädännön uudistamisehdotus ​esitellää​n 15.4.2016. Ympäristöministeriö, uutinen 6.4.2016

Tarastin ryhmä: 19 ehdotusta ympäristömenettelyjen sujuvoittamiseksi. Ympäristöministeriö, uutinen 10.3.2015

YVA:n kehittäminen tulollaan. Lauri Tarasti, YVA ry 19.12.2015

​sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, lokakuu 2016, päivitetty 11.5.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi