​Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevien säädösten uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 259/2016 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 259/2016
Hankkeen pohjalta annettu laki: 252/2017

Hankkeen tausta

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) annettiin 11 päivänä toukokuuta 2017.

Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 259/2016.

Ympäristöministeriön asettama työryhmä valmisteli lakimuutoksia, joita ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun direktiivin muutos 2014/52/EU edellyttää. Muutokset tulee saattaa voimaan 16.5.2017 mennessä. Lisäksi muutoksissa otetaan huomioon ajankohtaisia kansallisia muutostarpeita, kuten YVA-menettelyn yhteensovittaminen kaavoituksen ja ympäristöä koskevien lupamenettelyiden kanssa.

Muutoksen tavoitteena oli parantaa ympäristövaikutusten arvioinnin laatua, kehittää arviointia vastaamaan paremmin ympäristönsuojelun uusia haasteita sekä sujuvoittaa YVA-menettelyä ja muita ympäristöllisiä menettelyjä.

Voimassa ollut laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) esitettiin korvattavan uudella lailla ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Samassa yhteydessä esitettiin muutettavan 15 muuta lakia. 

Asian käsittely päättyi eduskunnassa 5.4.2017.

Tasavallan presidentti vahvisti lait 5.5.2017. Lakien voimaantulo 16.5.2017.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Ympäristöministeriön hanke YM008:00/2015. Toimikausi 16.03.2015–30.09.2016

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevien säädösten uudistaminen ympäristöministeriön sivustolla

Luonnos hallituksen esitykseksi 25.4.2016 

​Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 259/2016 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 15.12.2016.

Lähetekeskustelu täysistunnossa 7.2.2017. Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 4/2017, valmistui 29.3.2017.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 259/2016 vp sisältyvien 1.–16. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi 30.3.2017.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 259/2016 vp sisältyvät 1.–16. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi 5.4.2017.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/52/EU tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta

Environmental Impact Assessment – EIA. EU:n komissio

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta (YVA -direktiivin muutos), U 74/2012, annettiin 21.12.2012

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Miljöbalk (1998:808) 9. 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag

Miljökonsekvenbeskrivning av verksamheter och åtgärder. Naturvårdsverket.se

Ds 2016:25 Miljöbedömningar

Tanska

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Saksan liittotasavalta

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Baugesetzbuch (BauGB)

Kurzinfo Umweltprüfungen UVP/SUP 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Sujuvammat ympäristömenettelyt yhteistyöllä: YVA- ja lupamenettelyjen yhteyden vahvistaminen: loppuraportti / Liisa Nyrölä, Ilona Joensuu, Arja Johansson. Helsinki, Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus; Hämeenlinna, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Ympäristövaikutusten arvioinnin uudet EU-oikeudelliset raamit / Ismo Pölönen.
Ympäristöjuridiikka. Suomen ympäristöoikeustieteen seura. 37 (2016) : 2–3, s. 6–2.
Ympäristöjuridiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapauksissa : ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 6 §:n mukainen päätöksenteko ja hallintokäytäntö / Juha Perho. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja. Joensuun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto. 8 (2015), s. 195–270.
Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirjan saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen : ympäristöministeriön työryhmämietintö 10.3.2015 / Jan Eklund ja Arto Hietaniemi.
Ympäristöjuridiikka. Suomen ympäristöoikeustieteen seura. 36 (2015) : 2–3, s. 94.–97.
Ympäristöjuridiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen : arvio toteuttamisvaihtoehdoista / Ympäristömenettelyjen arviointiryhmä. Ympäristöministeriön raportteja 13/2015

Ympäristövaikutusten arviointien sujuvoittaminen : taustaselvitys ympäristöministeriölle 27.2.2015. / Ismo Pölönen. Liite julkaisuun Ympäristöministeriön raportteja 13/2015.

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi ELY-keskuksissa : SOVA-tehtävien hoitamisen nykytilanne ja kehittämistarpeet / Tiina Jääskeläinen ja Jorma Jantunen. Ympäristöministeriön raportteja 10/2015

YVA-yhteysviranomaistoiminnan kehittäminen : työryhmän raportti.
Ympäristöministeriön raportteja 8/2015.

Turvetuotanto- ja kaivoshankkeiden YVA-selostusten laadunvalvonta (2007–2014) ja puutteiden korjaamismenettelyt / Ismo Pölönen ja Arja Halinen. Ympäristöjuridiikka. Suomen ympäristöoikeustieteen seura. 35 (2014) : 3–4, s. 10–37.
Ympäristöjuridiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

YVA-direktiivin tulkinnasta unionin tuomioistuimessa : aiheuttamisperiaatteesta päällekkäisiin arviointivelvoitteisiin? / Ismo Pölönen. Ympäristöjuridiikka. Suomen ympäristöoikeustieteen seura. 34 (2013) : 3–4, s. 32–48.
Ympäristöjuridiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä : päärooleista sivurooleihin / Katja Kuisma. Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. Pro gradu-tutkielma 2013.

Ympäristövaikutuksiin ja niiden arviointiin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

YVA-laki uudistuu -hanketoimija hyötyy. Ympäristöministeriö, tiedote 15.12.2016

YVA-lainsäädännön uudistamisehdotus esitellään 15.4.2016. Ympäristöministeriö, uutinen 6.4.2016

Tarastin ryhmä: 19 ehdotusta ympäristömenettelyjen sujuvoittamiseksi. Ympäristöministeriö, uutinen 10.3.2015

YVA:n kehittäminen tulollaan. Lauri Tarasti, YVA ry 19.12.2015

​sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, lokakuu 2016, päivitetty 11.5.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi