​Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallituksen tekemiä korona-ajan linjauksia ja valtioneuvoston päätöksiä.

Hallituksen linjaukset – kevät ja kesä 2020

Hallitus keskusteli 12.3.2020 pitämässään neuvottelussa koronavirustilanteesta ja päätti suosituksista ja varautumisesta. Ne koskivat mm. taloudellista varautumista, suosituksia työpaikoille ja lähikontakteihin, varautumista sosiaali- ja terveydenhuollossa, ulkomaanmatkailua ja varautumista mahdollisiin laajempiin rajoittamistoimenpiteisiin.

Valtioneuvosto käsitteli yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa poikkeusolojen toteamista valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteisessä kokouksessa 13.3.2020.

16.3.2020 hallitus linjasi lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 asti. Valtioneuvosto myös päätti, että maassa vallitsevat koronvirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

25.3.2020 hallitus päätti rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä 27.3. alkaen 19.4.2020 saakka.

Hallitus linjasi 9.4.2020, että sen 16.3. antamia linjauksia ja toimintaohjeita koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi jatketaan 13.5.2020 saakka.

15.4.2020 hallitus antoi asetuksen, jolla kumotaan Uudenmaan liikkumisrajoitukset. Asetus tuli voimaan välittömästi istunnon jälkeen.

Hallitus päivitti 22.4.2020 Suomen koronavirusstrategiaa taudin leviämisen estämiseksi. Rajoitustoimia mahdollista purkaa asteittain ja hallitusti.

Hallitus linjasi neuvotteluissaan 23.4.2020, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltoa on syytä jatkaa ainakin 31.7. saakka.

Valtioneuvosto antoi 30.4.2020 hallituksen 29.4. tekemän linjauksen mukaisen periaatepäätöksen koronaviruspandemian aikaisten rajoitusten hallitusta ja porrastetusta purkamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Hallitus linjasi neuvottelussaan 3.–4.5.2020 toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta.

Valtioneuvosto teki 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi.

29.5.2020 hallitus linjasi, että kotimaassa voi matkailla 29.5. alkaen, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita.

Koronarajoituksista luovutaan asteittain ja hallitusti 1.6.2020 alkaen. Kesäkuun alusta alkaen tulee lievennyksiä muun muassa kokoontumisrajoituksiin, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen sekä julkisten tilojen aukioloon. Myös ravintolat ja kahvilat avataan asiakkaille tietyin rajoituksin samaan aikaan.

Hallitus linjasi 3.6.2020 kasvosuojien käytöstä. Koronavirustilanteessa ensisijaista on noudattaa riittäviä fyysisiä etäisyyksiä sekä hyvää käsi- ja yskimishygieniaa tartuntojen ehkäisemiseksi.

Hallitus linjasi 11.6. sisärajavalvonnan osittaisesta jatkamisesta sekä ulkorajaliikenteen rajoittamisesta edelleen 14.7.2020 asti. Hallitus myös tarkensi linjaustaan suurten ulkotilaisuuksien järjestämisestä 1.7. alkaen.

Hallitus arvioi 15.6.2020 saamansa tilannekuvan perusteella, että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valtioneuvosto antoi 15.6. yleisistunnossaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen tulevat voimaan 16.6.2020.

Hallitus linjasi 17.6.2020 lievennyksistä kokoontumisrajoituksiin, ravitsemisliikkeiden toimintaan ja vierailukäytäntöihin.

Hallitus linjasi neuvottelussaan 23.6.2020 rajakysymyksistä, etätyöstä ja yli 70-vuotiaita koskevista suosituksista.

Hallitus teki 13.8.2020 periaatepäätökset maskisuosituksesta ja etätyöstä.

Hallituksen linjaukset – syksy 2020

Hallitus käsitteli 3.9.2020 toimintasuunnitelmaa, joka toimii ohjeena hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen koronavirusepidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen. Valtioneuvoston yleisistunto valtuutti periaatepäätöksellään sosiaali- ja terveysministeriön antamaan toimintasuunnitelman.

Hallitus teki 11.9.2020 periaatepäätöksen hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa.

Hallitus linjasi 15.10.2020 sekä valtakunnallisista että alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suosituksissa otetaan huomioon epidemiologinen tilannearvio.

Valtioneuvoston 23.10.2020 tekemä periaatepäätös sisältää valtakunnalliset ja alueelliset suositukset, joilla tuetaan alueellisia toimia epidemian leviämisen estämiseksi ja vaikutetaan siihen, että epidemia saadaan mahdollisimman nopeasti hillittyä. Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin.

Hallitus hyväksyi 2.12.2020 sosiaali- ja terveysministeriön valmisteleman Suomen COVID-19 -rokotestrategian.

Hallitus keskusteli 9.12.2020 hallituksen käyttöön laadituista skenaarioista. Skenaarioita on kolme, ja niissä tarkastellaan mahdollisia epidemiologisia kehityskulkuja ja niiden taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Skenaarioiden aikajänne ulottuu joulukuusta 2020 kesäkuun 2021 loppuun.

Hallitus teki 10.12.2020 periaatepäätöksen Suomen COVID-19 -rokotestrategiasta.

Hallituksen linjaukset – kevät ja kesä 2021

Hallitus käsitteli 13.1.2021 toimia koronavirusmuunnoksen leviämisen ja epidemian kiihtymisen estämiseksi.

Hallitus linjasi 25.1.2021 hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä.

Hallitus linjasi 24.2.2021 koronapandemian torjunnan tiukemmista toimista ja tason kaksi käyttöönotosta. Hallituksella on valmius todeta koko maahan poikkeusolot.

Valtioneuvosto on yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa käsitellyt poikkeusolojen toteamista. Valtioneuvosto päätti 1.3.2021, että maassa vallitsevat poikkeusolot.

Hallitus keskusteli 7.4.2021 koronavirusepidemiaan liittyvien rajoitusten ja suositusten purkamissuunnitelmasta.

Hallitus hyväksyi 20.4.2021 suunnitelman koronarajoitusten purkamisesta.

Valtioneuvosto antoi 27.4.2021 asetukset valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisesta ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen tulevat voimaan 27.4.2021.

Valtioneuvosto antoi 6.5.2021 periaatepäätöksen valtakunnallisten toimenpidetasojen käytöstä (tasot 1–3) luopumisesta.

Valtioneuvoston antoi 27.5.2021 periaatepäätöksen COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annettavasta toimintasuunnitelmasta sekä toimintasuunnitelman tarkistamisesta.

Hallitus kokoontui 5.8.2021 koronatilannekatsaukseen, jossa käytiin läpi epidemiatilannetta, hybridistrategian päivitystä, varhaiskasvatuksen, koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen avaamista sekä koronapassia.

Hallituksen linjaukset – syksy 2021

Hallitus hyväksyi 6.9.2021 uudistetun hybridistrategian ja päätti toimista, joilla Suomea voidaan avata ja koronarajoituksista luopua.

Valtioneuvosto antoi 9.9.2021 periaatepäätöksen hybridistrategian toimintasuunnitelman päivittämisestä.

Hallitus linjasi 10.11.2021, että koronapandemian hallintaan tarkoitettu hybridistrategian uudistettu toimintasuunnitelma otetaan käyttöön täysimääräisesti.

Valtioneuvosto antoi 25.11.2021 periaatepäätöksen Suomen COVID-19 -rokotusstrategian päivittämisestä.

Valtioneuvosto antoi 22.12.2021 periaatepäätöksen sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelmassa COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseksi 2021–22 tarkoitetun hätäjarrumekanismin käyttöönotosta

Hallituksen linjaukset – kevät 2022

Hallitus kävi 18.1.2022 laajan keskustelun koronastrategian päivittämistarpeista nopeasti leviävän omikronmuunnoksen muuttamassa epidemiatilanteessa.

Valtioneuvosto antoi 10.2.2022 periaatepäätöksen COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian linjauksista vuonna 2022 tehtävästä päätöksestä.

Valtioneuvosto teki 17.2.2022 periaatepäätöksen, jolla valtakunnallinen etätyösuositus päättyy 28. helmikuuta jälkeen.

Valtioneuvoston yleisistuntojen päätöksiä

Maaliskuu 2020

Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2020

Valtioneuvosto totesi poikkeusolot. Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2020 VN 17/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston päätös VNK/2020/31: Poikkeusolojen toteaminen

Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2020

Valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2020 VN 18/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (125/2020) valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston asetus (124/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

Valtioneuvoston asetus (127/2020) kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Valtioneuvoston asetus (126/2020) varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista rajoituksista

Valtioneuvoston asetus (128/2020) väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020

Valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetuksen muutoksen eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020 VN 19/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus(130/2020) valmiuslain 86, 88, 93–95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 20.3.2020

Valtioneuvosto antoi valmiuslain soveltamisasetuksen muutoksen eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 20.3.2020 VN 20/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen: 

Valtioneuvoston asetus (131/2020) varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2020

Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2020 VN 21/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Hallituksen esitys HE 25/2020 eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2020

Valtioneuvosto antoi kaksi uutta valmiuslain käyttöönottoasetusta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2020 VN 22/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (139/2020) valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta

Valtioneuvoston asetus (140/2020) valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 klo 16.30

Valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 VN 25/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (145/2020) valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 klo 23.30

Valtioneuvosto antoi valmiuslain soveltamisasetuksen eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 VN 26/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (146/2020) liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2020

Valtioneuvosto antoi asetuksia valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamisesta sekä käyttöönotosta eduskunnalle. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle myös asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2020 VN 31/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (174/2020) valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus (175/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus (176/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston asetus (177/2020) valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus (173/2020) ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Huhtikuu 2020

Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 klo 10.30

Valtioneuvosto antoi asetuksia valmiuslain soveltamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 VN 33/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (191/2020) varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Valtioneuvoston asetus (190/2020) väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 klo 18.15

Valtioneuvosto antoi asetuksen valmiuslain soveltamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 VN 34/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (197/2020) kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2020

Valtioneuvosto antoi asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2020 VN 43/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (217/2020) valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 30.4.2020

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen koronaviruspandemian aikaisten rajoitusten hallitusta ja porrastetusta purkamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Valtioneuvoston yleisistunto 30.4.2020 VN 49/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/54 koronaviruspandemian aikaisten rajoitusten hallitusta ja porrastetusta purkamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Toukokuu 2020

Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2020

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja asetuksia valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2020 VN 51/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/57 suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi

Valtioneuvoston asetus (308/2020) valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus (309/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2020

Valtioneuvosto antoi asetuksia valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2020 VN 55/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (362/2020) väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtioneuvoston asetus (363/2020) kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2020

Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2020 VN 57/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Hallituksen esitys HE 72/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2020

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2020 VN 62/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (401/2020) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Kesäkuu 2020

Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2020

Valtioneuvosto antoi valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen tulevat voimaan 16.6.2020. Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2020 VN 70/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (444/2020) valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen ja kyseisten toimivaltuuksien soveltamisesta annettujen asetusten kumoamisesta

Valtioneuvoston asetus (445/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 18.6.2020

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Valtioneuvoston yleisistunto 18.6.2020 VN 72/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (477/2020) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Elokuu 2020

​Valtioneuvoston yleisistunto 13.8.2020

Valtioneuvosto puolsi periaatepäätöksellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa maskisuositusta. Lisäksi annettiin valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön esityksen pohjalta periaatepäätös suosittaa etätyötä niillä alueilla, joissa koronaepidemia on kasvussa ja työtehtävät sallivat etätöihin siirtymisen. Valtioneuvoston yleisistunto 13.8.2020 VN 85/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/99​ kansalaisten kasvomaskien käyttöä koskevan suosituksen antamisesta

Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/100 etätyön käyttöä koskevan suosituksen antamisesta

Syyskuu 2020

Valtioneuvoston yleisistunto 3.9.2020

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen toimintasuunnitelman antamisesta hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen COVID 19 -epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen. Valtioneuvoston yleisistunto 3.9.2020 VN 89/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätösVNK/2020/106 toimintasuunnitelman antamisesta hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen COVID 19 -epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen

Valtioneuvoston yleisistunto 11.9.2020

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa. Valtioneuvoston yleisistunto 11.9.2020 VN 92/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/114 hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa

Lokakuu 2020

Valtioneuvoston yleisistunto 23.10.2020

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen hybridistrategian toimintasuunnitelman toimeenpanoon liittyvistä suosituksista. Valtioneuvoston yleisistunto 23.10.2020 VN 108/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2020/192 hybridistrategian toimintasuunnitelman toimeenpanoon liittyvistä suosituksista

Joulukuu 2020

Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen Suomen COVID-19 -rokotestrategiasta. Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 VN 122/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/142 Suomen COVID-19 -rokotestrategiasta

Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2020

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen toimintasuunnitelmasta COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi–toukokuussa 2021. Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2020 VN 128/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2020/274 toimintasuunnitelmasta COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi–toukokuussa 2021

Tammikuu 2021

Valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2021

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen COVID 19- epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annetun toimintasuunnitelman täydennyksestä. Valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2021 VN 6/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2021/12 COVID 19- epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annetun toimintasuunnitelman täydennyksestä

Helmikuu 2021

Valtioneuvoston yleisistunto 25.2.2021

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitetun tason kaksi käyttöönotosta. Valtioneuvoston yleisistunto 25.2.2021 VN 16/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2021/32 hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitetun tason kaksi käyttöönotosta

Valtioneuvoston yleisistunto 26.2.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 26.2.2021 VN 18/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (166/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Maaliskuu 2021

Valtioneuvoston yleisistunto 1.3.2021

Valtioneuvosto totesi poikkeusolot ja antoi eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 1.3.2021 VN 19/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston päätös VNK/2021/21: Poikkeusolojen toteaminen

Hallituksen esitys HE 22/2021 eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 5.3.2021

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle esityksensä valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotosta. Valtioneuvoston yleisistunto 5.3.2021 VN 21/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (186/2021) valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston asetus (87/2021) valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston yleisistunto 8.3.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 8.3.2021 VN 24/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (185/2021) ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Valtioneuvoston yleisistunto 11.3.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 11.3.2021 VN 25/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (195/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 11.3.2021

Valtioneuvosto antoi kaksi asetusta valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotosta annettujen asetusten muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 11.3.2021 VN 26/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (193/2021) valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus (194/2021) valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2021

Valtioneuvosto antoi valmiuslain soveltamisasetuksen eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2021 VN 29/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen: 

Valtioneuvoston asetus (217/2021) kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja

Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2021

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2021 VN 31/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Hallituksen esitys HE 38/2021 eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 VN 32/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Ministeriön toimivalta VNK/2021/34 käsitellä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta sekä lain nojalla annettava asetus

Hallituksen esitys HE 39/2021 eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2021

Valtioneuvosto antoi valmiuslain soveltamisasetuksen muuttamista koskevan asetuksen eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2021 VN 34/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (226/2021) kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2021 VN 37/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (258/2021) ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Huhtikuu 2021

Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 VN 41/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (275/2021) ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 VN 44/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (301/2021) ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2021 VN 47/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (305/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 27.4.2021

Valtioneuvosto antoi asetukset valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisesta ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen tulevat voimaan 27.4.2021. Valtioneuvoston yleisistunto 27.4.2021 VN 51/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (355/2021) valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Valtioneuvoston asetus (356/2021) valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2021 VN 52/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (357/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Toukokuu 2021

Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitettujen toimenpidetasojen käytöstä luopumisesta sekä asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021 VN 54/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen: 

Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2021/83 hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitettujen toimenpidetasojen käytöstä luopumisesta

Valtioneuvoston asetus (373/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2021 VN 56/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (402/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2021 VN 57/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (410/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 27.5.2021

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annettavasta toimintasuunnitelmasta sekä toimintasuunnitelman tarkistamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 27.5.2021 VN 59/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2021/100 COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annettavasta toimintasuunnitelmasta sekä toimintasuunnitelman tarkistamisesta

Kesäkuu 2021

Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 VN 64/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (451/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2021 VN 66/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (483/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 10.6.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 10.6.2021 VN 67/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (504/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 11.6.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 11.6.2021 VN 68/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (506/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 VN 69/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (510/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 VN 72/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (576/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 VN 73/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (608/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Heinäkuu 2021

Valtioneuvoston yleisistunto 22.7.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 22.7.2021 VN 82/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (741/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta 

Valtioneuvoston yleisistunto 29.7.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 29.7.2021 VN 83/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (744/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta 

Elokuu 2021

Valtioneuvoston yleisistunto 5.8.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 5.8.2021 VN 84/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (745/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 12.8.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 12.8.2021 VN 85/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (751/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 13.8.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 13.8.2021 VN 87/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (754/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 19.8.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 19.8.2021 VN 90/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (772/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 26.8.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 26.8.2021 VN 94/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (777/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Syyskuu 2021

Valtioneuvoston yleisistunto 2.9.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 2.9.2021 VN 97/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (809/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta  

Valtioneuvoston yleisistunto 5.9.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 5.9.2021 VN 98/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (812/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta  

Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annettavasta toimintasuunnitelmasta sekä asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 VN 99/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2021/170 COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annettavasta toimintasuunnitelmasta

Valtioneuvoston asetus (818/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2021 VN 101/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (826/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 VN 102/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (828/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 VN 104/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (831/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 VN 107/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (846/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Lokakuu 2021

Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 VN 108/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (856/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 VN 111/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (872/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 VN 115/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (886/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 28.10.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 28.10.2021 VN 117/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (900/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Marraskuu 2021

Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 VN 118/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (908/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 15.11.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 15.11.2021 VN 121/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen: 

Valtioneuvoston asetus (933/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen Suomen COVID-19 –rokotusstrategian päivittämisestä. Valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 VN 125/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2021/240 Suomen COVID-19 –rokotusstrategian päivittämisestä

Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2021 VN 126/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (1024/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Joulukuu 2021

Valtioneuvoston yleisistunto 2.12.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 2.12.2021 VN 128/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (1049/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta  

Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2021 VN 130/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (1052/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 VN 134/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (1111/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelmassa COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseksi 2021–22 tarkoitetun hätäjarrumekanismin käyttöönotosta sekä kaksi asetusta ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 VN 141/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2021/278 sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelmassa COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseksi 2021–22 tarkoitetun hätäjarrumekanismin käyttöönotosta

Valtioneuvoston asetus (1220/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus (1223/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi 

Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2021

Valtioneuvosto antoi kaksi asetusta tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä. Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2021 VN 143/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen: 

Valtioneuvoston asetus (1296/2021) tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä 

Valtioneuvoston asetus (1297/2021) tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä

Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2021

Valtioneuvosto antoi kaksi asetusta ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä kaksi asetusta tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2021 VN 144/2021: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus 1328/2021 ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus 1329/2021 ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta 

Valtioneuvoston asetus 1372/2021 tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus 1373/2021 tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Tammikuu 2022

Valtioneuvoston yleisistunto 5.1.2022

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä asetuksen tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 5.1.2022 VN 1/2022: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus 2/2022 ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus 3/2022 tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2022

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä asetuksen tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2022 VN 4/2022: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus 5/2022 ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus 6/2022 tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 28.1.2022

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä asetuksen tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 28.1.2022 VN 9/2022: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus 83/2022 ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta 

Valtioneuvoston asetus 84/2022 tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Helmikuu 2022

Valtioneuvoston yleisistunto 10.2.2022

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian linjauksista vuonna 2022 tehtävästä päätöksestä. Valtioneuvoston yleisistunto 10.2.2022 VN 15/2022: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen: 

Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2022/29 COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian linjauksista vuonna 2022 tehtävästä päätöksestä 

Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2022

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä asetuksen tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2022 VN 16/2022: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen: 

Valtioneuvoston asetus 117/2022 ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta 

Valtioneuvoston asetus 118/2022 tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 17.2.2022

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen etätyön käyttöä koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen kumoamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 17.2.2022 VN 18/2022: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös VM/2022/34 etätyön käyttöä koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen kumoamisesta 

Valtioneuvoston yleisistunto 24.2.2022

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen osittaisesta kumoamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 24.2.2022 VN 19/2022: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus 133/2022 ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen osittaisesta kumoamisesta


Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti.


Päivitetty 25.1.2022

Valmiuslain käyttöönottaminen korona-aikana | Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä | Valmiuslain käyttöönoton käsittely eduskunnassa | Oikeusvertailevaa aineistoa | Valmiuslaki ja tartuntatautilaki | Kirjallisuutta ja muuta aineistoa | Uutisointia