​Valmiuslaki ja tartuntatautilaki

Tietopakettiin ei enää lisätä  uutta aineistoa

Tämä tietopaketti käsittelee koronapandemian aikaa 2020-2022 ja valmiuslain käyttöönottoa Suomessa.

Valmiuslaki (1552/2011) ja siihen tulleet muutokset

Hallituksen esitys HE 3/2008 eduskunnalle valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 1552/2011 käsittelytiedot. Uudella valmiuslailla kumottiin aiempi valmiuslaki 1080/1991

Hallituksen esitys HE 108/2012 eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 29 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 164/2014 eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 88 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 210/2016 eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 99 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 164/2016 eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 14 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 145/2017 laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 71 ja 79 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 130/2018 eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 29 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 158/2018 eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 93 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 2/2020 eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
– sisältää valmiuslain 103 §:n muuttamisen

Tartuntatautilaki (1227/2016) ja siihen tulleet muutokset

Hallituksen esitys HE 13/2016 eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää tartuntatautilain 1227/2016 käsittelytiedot. Uudella tartuntatautilailla kumottiin aiempi tartuntatautilaki 583/1986

Hallituksen esitys HE 159/2017 eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää tartuntatautilain 42 §:n kumoamisen sekä 25 §:n 1 momentin, 34 §:n, 36 §:n 2 momentin, 51 §:n 2 momentin ja 53 §:n 2 momentin muuttamisen

Hallituksen esitys HE 49/2018 eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää tartuntatautilain 18 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 284/2018 eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää tartuntatautilain 25 §:n 3 momentin, 41 §:n, 51 §:n 3 momentin ja 53 §:n 4 momentin kumoamisen

Hallituksen esitys HE 72/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– ;sisältää tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin väliaikaisen muuttamisen ja uusien
58 a ja 58 b §:n väliaikaisen lisäämisen lakiin
– ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikainen rajoittaminen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Muutos on voimassa 1.6.–31.10.2020.

Hallituksen esitys HE 80/2020 eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta
– sisältää tartuntatautilain 60 §:n 1 momentin, 72 §:n ja 75 §:n 1 momentin muuttamisen
– henkilön karanteenista päättäminen, lääkkeiden tarkoituksenmukainen ja yhdenvertainen saanti

Hallituksen esitys HE 101/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– sisältää uuden 4 a luvun väliaikaisen lisäämisen tartuntatautilakiin
– Covid-19-tartuntaketjujen katkaisua tehostava tietojärjestelmä koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi, myöh. Koronavilkku
– tutustu myös tietopakettiin Mobiilisovellus koronaviruksen jäljittämiseksi

Hallituksen esitys HE 137/2020 eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
– tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen
hallitus peruutti 22.10.2020 eduskunnalle 1.10.2020 annetun hallituksen esityksen

Hallituksen esitys HE 139/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen
– sisältää tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin väliaikaisen muuttamisen ja uusien 58 a ja 58 b §:n väliaikaisen lisäämisen lakiin
– ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisen rajoittamisen jatkaminen 28.2.2021 saakka

Hallituksen esitys HE 225/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
– Koronavilkku-sovelluksen yhteentoimivuuden mahdollistaminen muissa EU/Eta-maissa tai Sveitsissä kehitettyjen sovellusten kanssa
– Koronavilkkua koskevan väliaikaisen 4a luvun voimassaolon jatkaminen 31.12.2021 saakka

Hallituksen esitys HE 245/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
– tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen
– muutoksilla annettaisiin kunnille ja aluehallintovirastoille nykyistä enemmän toimivaltuuksia velvoittavasti muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja toisaalta rajoittaa elinkeinotoimintaa

Hallituksen esitys HE 6/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen
– sisältää tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin väliaikaisen muuttamisen ja 58 a ja 58 b §:n muuttamisen
– ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisen rajoittamisen jatkaminen 30.6.2021 saakka

Hallituksen esitys HE 15/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta 
– sisältää tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisen
– mahdollisuus pakolliseen terveystarkastukseen määräämisestä mm. lentoasemilla ja rajanylityspaikoilla

Hallituksen esitys HE 31/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 g §:n muuttamisesta
– täsmennetään kunnan ja aluehallintoviraston mahdollisuutta sulkea asiakkaiden tai osallistujien käyttöön tarkoitetut elinkeino- tai muun toiminnan tilat määräajaksi

Hallituksen esitys HE 32/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta
– ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikainen rajoittaminen 1.3.–30.6.2021

Hallituksen esitys HE 73/2021 eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen
– sisältää tartuntatautilain 58 d § muuttamisen

Hallituksen esitys HE 105/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen
– muutoksilla pyritään ehkäisemään ulkomaista alkuperää olevien covid-19-tartuntojen leviäminen Suomeen

Hallituksen esitys HE 118/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta
– tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen
– sisältää tartuntatautilain 58 d § muuttamisen, jolla poistettaisiin lähikontaktin tarkka määritelmä sekä soveltamisen kriteerinä käytetty ilmaantuvuusluku

Hallituksen esitys HE 131/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
– tartuntatautilain muuttaminen ja väliaikainen muuttaminen
– ulkomaista alkuperää olevien covid-19-tartuntojen Suomeen leviämisen ehkäisemiseksi säädettyjen tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevien säännösten voimassaolon jatkaminen
– EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä säätäminen, Koronapassi
– tutustu myös Koronapassi-tietopakettiin

Hallituksen esitys HE 226/2021 eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 
– ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia siten, että vuoden 2021 loppuun saakka voimassa olevia tartuntatautilain covid-19-epidemiaan liittyvien väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin
– edellytykset Suomeen saapuvilta henkilöiltä

Hallituksen esitys HE 230/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– esitetään, että tartuntatautilakiin säädettäisiin uusi, väliaikaisesti voimassa oleva pykälä (48 a), jolla voitaisiin edellyttää sote-työnantajalta velvollisuutta huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta hoidettaville covid-19-tartuntavaaraa.


Päivitetty 10.5.2022

Valmiuslain käyttöönottaminen korona-aikana | Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä | Valmiuslain käyttöönoton käsittely eduskunnassa | Oikeusvertailevaa aineistoa | Valmiuslaki ja tartuntatautilaki | Kirjallisuutta ja muuta aineistoa | Uutisointia