​Euroopan neuvoston sopimukset

Kansainväliset sopimukset ovat Euroopan neuvoston keskeisiä dokumentteja. Järjestön omaa toimintaa määrittää perussääntö, Statute of th​e Council of Europe​. Järjestön piirissä on solmittu yli kaksi sataa kansainvälistä sopimusta. Tunnetuin Euroopan neuvoston sopimus on Euroopan ihmisoikeussopimus, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Vuonna 1950 solmittu sopimus on astunut voimaan v. 1953, Suomessa se astui voimaan 1990. Sopimuksella ja sen lisäpöytäkirjoilla velvoitetaan sopimusvaltiot turvaamaan jokaisen ihmisoikeuksia ja perusvapauksia.

​Tunnetuimpia sopimuksia

Euroopan sosiaalinen peruskirja on solmittu alun perin vuonna 1961. Vuonna 1996 sopimusta uudistettiin, jolloin nimeksi vaihtui uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, European Social Charter. Peruskirjan tehtävänä on turvata ja edistää sosiaalisia oikeuksia. Peruskirjassa turvatut oikeudet koskevat esimerkiksi asumista, terveyttä, koulutusta, työntekoa, lasten, ikääntyneiden, vammaisten henkilöiden ja perheiden suojelua. Euroopan Sosiaalisten oikeuksien komitealla on oikeus tarkastella, noudattavatko jäsenvaltiot sopimusvelvoitteitaan. 

Eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi, European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Euroopan neuvoston vuonna 1987 solmittu kidutuksen vastainen sopimus on tullut voimaan vuonna 1989. Suomessa sopimus on tullut voimaan 1991. Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea on taho, joka vierailee sopimusvaltioissa esimerkiksi vankiloissa ja poliisiasemilla ja arvioi, miten vapautensa menettäneitä ihmisiä kohdellaan.

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus, Framework Convention for the Protection of National Minorities, on solmittu vuonna 1994. Sopimus määrittelee ohjelmaluonteisin normein periaatteet, joita sopimusvaltioiden tulee noudattaa alueellaan kansallisten vähemmistöjen osalta. Valtioiden tulee noudattaa syrjinnän kieltoa sekä yhdenvertaisuuden periaatteita sekä esimerkiksi tukea vähemmistökulttuurien ylläpitoa.

​EN:n sopimuksia

Sopimuksia verkossa

Complete list of the Council of Europe's treaties, kaikki sopimukset
List of treaties by subject-matter, sopimukset aiheenmukaisessa järjestyksessä
Council of Europe's treaties sorted by non-official languages, epävirallisia käännöksiä

Sopimussarjat Eduskunnan kirjastossa

Council of Europe treaty series / Council of Europe. 2004–
European treaty series / Council of Europe. 1949–2003.