Eduskunnan kirjaston aiheluokitus Selma-kokoelmatietokannassa

Eduskunnan kirjaston kokoelmiin hankitut julkaisut on paitsi asiasanoitettu myös luokitettu aiheenmukaisesti. Selma-tietokannassa voi tehdä haun näiden aiheluokkien mukaan. Valitse tällöin hakutyypiksi "luokitus".

06 lakimieskoulutus
07 lakimiesjärjestöt ja lakimiesammatti
09 lakikieli ja sanakirjat
11 oikeustiede yleensä, oikeusfilosofia, oikeussosiologia, oikeuspolitiikka ja
vertaileva oikeustiede
12 roomalainen oikeus
13 oikeushistoria

14.01 siviilioikeus, yleistä
14.02 perheoikeus ja holhousoikeus
14.03 perintö- ja testamenttioikeus
14.04 esineoikeus
14.05.01 velvoiteoikeus, yleistä
14.05.02 vahingonkorvaus
14.05.03 rakennus- ja urakkasopimukset
14.06 maanvuokra- ja huoneenvuokralainsäädäntö
14.07 tekijänoikeus
14.08 kirjaamislainsäädäntö

15.01 kauppaoikeus, yleistä
15.02 kauppa
15.03 kaupallinen toimeksianto
15.04 yhtiöoikeus, toiminimi- ja kaupparekisteri
15.05 kirjanpito- ja tilintarkastuslainsäädäntö
15.07 vekseli- ja shekkioikeus
15.08 vakuutuslainsäädäntö
15.09.01 teollisoikeus, yleistä
15.09.02 kansainvälinen teollisoikeus
15.10 markkinaoikeus
15.11 kuluttajalainsäädäntö
15.12 tie- ja vesiliikennelainsäädäntö
15.13 merioikeus
15.14 ilmailuoikeus
15.15 kuljetusoikeus

16.01 maa- ja vesioikeus, yleistä
16.02 kiinteistönmuodostamisoikeus
16.03 vesioikeus
16.04 metsä- ja maatalouslainsäädäntö
16.05 kalastus- ja metsästyslainsäädäntö
16.06 ympäristönsuojelulainsäädäntö
16.07 kaavoitus- ja rakentamisoikeus sekä pakkolunastus
16.08 tielainsäädäntö

17.01 työoikeus, yleistä
17.02 työsuhde ja työsopimus
17.03 työehto- ja toimiehtosopimus
17.04 työllisyys
17.05 työsuojelu ja työterveys
17.06 työeläke ja eläkevakuutus
17.07 tapaturmavakuutus

18.01 rikosoikeus, yleistä
18.02 rikosoikeuden yleiset opit
18.03 seuraamusjärjestelmä
18.04 rikosten lajit
18.05 rangaistuksen täytäntöönpano ja vankeinhoito
18.06 huumeet
18.07.01 kriminaalipolitiikka ja kriminologia
18.07.02 kriminalistiikka
18.07.03 oikeuslääketiede ja oikeuspsykiatria

19.01 prosessioikeus, yleistä
19.02 tuomioistuinlaitos
19.03 riita-asiain oikeudenkäynti
19.04 todistusoikeus
19.05 konkurssimenettely
19.06 siviiliprosessuaalinen pakkotäytäntö
19.07 välimiesmenettely
19.08 rikosasiain oikeudenkäynti
19.09 esitutkinta
19.10 muutoksenhakukeinot
19.11 oikeudenkäyntilaitoksen uudistaminen
19.12 syyttäjistö
19.13 asianajajalaitos
19.14 maksuton oikeudenkäynti ja oikeusapu

20.01 valtiosääntöoikeus, yleistä
20.02 Suomen kansalaisuus
20.03 kansalaisten yleiset oikeudet ja yksilön asema valtiossa
20.04.01 ylimmät valtion elimet, asettaminen
20.04.02 ylimmät valtion elimet, järjestäminen ja toiminta
20.05 lainsäädäntö
20.06 valtiontalous
20.07 Ahvenanmaa

21.01 hallinto-oikeus, yleistä
21.02.01 hakumenettely, hallintopakko ja hallinto-oikeudellinen lainkäyttö,
yleistä
21.02.02 julkisuus
21.02.03 hallintomenettely
21.02.04 hallintopakko
21.02.05 hallinto-oikeudellinen lainkäyttö
21.03 kielilainsäädäntö
21.04.01 virkamiesoikeus, yleistä
21.04.02 valtion virkamiehet
21.04.03 kunnan virkamiehet
21.05 elinkeino-oikeus
21.06 yleinen järjestys ja turvallisuus
21.07 puolustuslaitos
21.08.01 sosiaalioikeus, yleistä
21.08.02 terveydenhuolto
21.08.03 lasten ja nuorten suojelu
21.08.04 huolto-oikeus
21.08.05 kansaneläke ja perhe-eläke
21.08.06 sairausvakuutus
21.08.07 perhetuki
21.08.08 asuntotuotanto ja asumistuki
21.08.09 sotainvalidi- ja rintamamieslainsäädäntö
21.09.01 opetus-, tiede- ja kulttuurihallinto, yleistä
21.09.02 koululaitos
21.09.03 korkeakoululaitos
21.09.04 tiede ja kulttuuri
21.10 tietoliikenne
21.11 muut erityiset hallintohaarat
21.12.01 itsehallinto, yleistä
21.12.02 kunnan toimiala
21.12.03 kunnan talous
21.12.04 ylemmänasteinen itsehallinto
21.13 yhteiskunta- ja aluesuunnittelu

22.01.01 vero-oikeus, yleistä
22.01.02 tulo- ja varallisuusvero sekä kunnallisvero
22.01.03 verotusmenettely tulo- ja varallisuusverotuksessa
22.01.04 ennakonperintä
22.01.05 perintö- ja lahjavero
22.01.06 liikevaihtovero
22.01.07 tulli, muut välilliset verot
22.01.08 leimavero
22.01.09 kansainväliset verokysymykset
22.02 finanssihallinto-oikeus

23.01 kirkko-oikeus, yleistä, kirkolliskokous, kirkon keskushallinto ja
seurakuntien yleishallinto
23.02 kirkon suhde valtioon ja uskonnonvapaus
23.03 seurakuntien viranhaltijain asema
23.04 seurakuntien talous ja maaomaisuus sekä kirkollisvero
23.05 ortodoksinen kirkko ja muut uskontokunnat

24.01 kansainvälinen oikeus, yleistä
24.02 kansainvälisen oikeuden lähteet
24.03 kansainväliset ja valtionsisäisen oikeuden suhde
24.04 valtion alue ja aluesaannot
24.05 Yhdistyneet Kansakunnat
24.06 kansainväliset järjestöt
24.07 yksilön asema ja ihmisoikeudet
24.08 kansainvälistä edustusta koskeva oikeus
24.09 meri-, ilmailu- ja avaruusoikeus
24.10 kansainvälinen ympäristönsuojelu
24.11 kansainvälinen rikosoikeus
24.12 kansojen itsemääräämisoikeus
24.13 kansainväliset riitaisuudet ja niiden rauhanomainen selvittäminen
24.14 sota, aseelliset riitaisuudet, puolueettomuus ja aseidenriisunta

25.01 kansainvälinen yksityisoikeus, yleistä
25.02 kansainvälinen perhe- ja varallisuusoikeus
25.03.01 kansainvälinen kauppa
25.03.02 valtioiden yhteistoiminta

26 Euroopan unionin oikeus ja EY-oikeus

30 valtio-oppi, politiikka
30.01 politiikantutkimus
30.02 poliittinen ajattelu ja filosofia
30.03 valtiolliset järjestelmät, yleistä
30.04 vaalit
30.05 eduskunta/kansanedustuslaitos
30.06 hallitus/toimeenpano
30.07 poliittiset toimijat ja poliittinen toiminta
30.08 poliittisen osallistumisen perusta

31 Euroopan unioni

32 kansainvälinen politiikka
32.01 kansainvälisten suhteiden teoria
32.02 kansainvälinen suvereenisuus
32.03 kansainväliset sopimukset
32.04 kansainväliset konferenssit
32.05 hallitusten väliset järjestöt
32.06 hallituksiin sitoutumattomat järjestöt
32.07 ulkopolitiikka
32.08 kansainväliset suhteet
32.09 kansainvälisten suhteiden ongelmat

33 kansantalous, julkinen talous
33.01 kansantalous
33.02 julkinen talous
33.03 verotus

34 hallinto
34.01 hallinnontutkimus
34.02 julkisen hallinnon sektorit
34.03 valtionhallinto
34.04 kunnallishallinto
34.05 muu julkinen hallinto
34.06 julkisen hallinnon toiminta

35 liikenne, tietoliikenne

36 maa- ja metsätalous
36.01 maatalous, kalastus
36.02 metsätalous

37 maanpuolustus

38 koulutus, tiede ja tutkimus
38.01 koulu, koulutus- ja kulttuuripolitiikka
38.02 tiedehallinto, tiedepolitiikka, tutkimuksen organisointi
38.03 tieteen tutkimusalat, tieteen tutkimus
38.04 tutkimusmenetelmät

39 sosiaali- ja terveyspolitiikka
39.01 sosiaalipolitiikka, sosiaalihuolto, sosiologia
39.02 terveydenhuolto

40 elinkeinoelämä
40.01 kauppa, teollisuus, kilpailu, kuluttajansuoja
40.02 pankki, valuutta

41 työ, työmarkkinat, ammatillinen järjestäytyminen

42 ympäristö, aluesuunnittelu, asuminen
42.01 ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu
42.02 aluesuunnittelu, kaavoitus, maankäyttö
42.03 asuminen

43 historia
43.01 teoria ja tutkimus
43.02 Suomen historia
43.03 Euroopan ja maailman historia
43.04 aatesuunnat
43.05 käsitteitä

44 kirkko, uskonto

45 kirjastot

46 viestintä

47 tietojenkäsittely, tietojärjestelmät