​Äänestäjät ja ehdokkaat

Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus. Vaalikelpoisuus tarkoittaa kelpoisuutta tulla valituksi vaaleissa valittavaan toimielimeen. Vaalikelpoisuus on edellytys ehdokkaaksi asettumiselle. Myös oikeus asettua ehdokkaaksi vaaleissa on perusoikeus.

​Äänestäjät

Äänioikeus eduskuntavaaleissa on jokaisella Suomen kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Väestörekisterikeskus laatii kussakin vaaleissa erikseen äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin eli äänioikeusrekisterin.

Eduskuntavaaleissa voi äänestää vain oman vaalipiirin ehdokasta. Kussakin 13 vaalipiirissä on omat ehdokkaat. Esimerkiksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa kunkin äänestäjän oma kunta määräytyy sen mukaan, mikä oli väestötietojärjestelmään merkitty kotikunta 22.2.2019.

Äänestämisestä vaalipäivänä, ennakkoon tai ulkomailla sekä äänestämisestä kotona tai laitoksessa löytyy lisätietoja Vaalit.fi-verkkopalvelusta, Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Väestörekisterikeskuksen Vaalit ja äänioikeus -verkkopalvelun Äänestyspaikkapalvelusta​ voi hakea kartalta lähimmän ennakkoäänestyspaikan ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa ilmoituskortissa. Mikäli kortti on hävinnyt, oman äänestyspaikan saa selville soittamalla maistraattiin virka-aikana tai oikeusministeriön maksuttomaan palvelunumeroon 0800 9 4770.​​

​Ehdokkaat

Eduskuntavaaleissa ehdokkaita voivat asettaa puolueet ja vähintään 100 äänioikeutetun perustamat valitsijayhdistykset. Kukin puolue voi asettaa kussakin vaalipiirissä enintään 14 ehdokasta tai, jos vaalipiiristä valitaan enemmän kuin 14 edustajaa, enintään niin monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä.

Vaalikelpoisuus tarkoittaa kelpoisuutta tulla valituksi vaaleissa valittavaan toimielimeen. Vaalikelpoisuus on edellytys ehdokkaaksi asettumiselle. Eduskuntavaaleissa vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu henkilö, joka ei ole vajaavaltainen eli holhouksen alainen. Kansanedustaksi ei kuitenkaan voida valita sotilasvirassa olevaa henkilöä. Lisäksi kansanedustajana eivät voi olla seuraavat korkeat virkamiehet: valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsen eikä valtakunnansyyttäjä. He voivat olla ehdokkaina, mutta jos tulevat valituiksi, heidän tulee erota virastaan.

Vaalikelpoisuus on eduskuntavaaleissa riippumaton ehdokkaan kotikunnasta, joten ehdokas voi asettautua ehdokkaaksi missä tahansa vaalipiirissä, kuitenkin vain yhdessä vaalipiirissä. Vaalimainonnasta, ehdokkaan vaalirahoituksesta ja muista ehdokkaita koskevista asioista voit lukea lisää Vaalit.fi-verkkopalvelusta, Ehdokkaalle.

Vaaleissa valituksi tullut ehdokas saa tiedon valinnastaan vaalien tuloksen vahvistavalta viranomaiselta. Kansanedustajan toimikausi alkaa heti kun vaalipiirilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen. Vaalipiirilautakunta laatii kullekin kansanedustajaksi valitulle valtakirjan. Valtakirjat jaetaan edustajille eduskunnassa ja valtioneuvoston oikeuskansleri tarkastaa ne heti sen jälkeen. ​

​Vaalikoneet

Vaalikoneen tehtävänä on vaalien edellä auttaa äänestäjää löytämään itselleen sopivin ehdokas. Sekä ehdokas että äänestäjä syöttävät vaalikoneeseen vastauksensa poliittispainotteiseen kysymyssarjaan. Vastausrivejä vertaamalla vaalikone ilmoittaa sopivimmat ehdokkaat, sekä usein myös vähiten sopivat. Sopivuuden kriteerinä on yleensä keskeisiä asiakysymyksiä koskevien mielipiteiden yhtenevyys.

Vaalikoneen kysymysten laatijalla on aina näkemys siitä, mitkä asiat ovat keskeisiä kysymyksiä vaaleissa. Tämä näkyy kysymysten aiheissa, kysymysasettelussa ja vastausvaihtoehdoissa. Siksi äänestäjän kannattaa sopivaa ehdokasta etsiessään käyttää useita ja erityyppisiä vaalikoneita.

Ehdokkaille vaalikoneet ovat tärkeä kanava tuoda esille omaa ajatteluaan ja ehdokkuuttaan. Eri vaalikoneista löytyvien ehdokkaiden määrä vaihtelee reippaasti.

Vaalitentit, vaalihaastattelut

Eduskuntavaaleissa ehdokkaalle annettu ääni lasketaan sen puolueen hyväksi, jonka ehdokas hän on. Puolueiden näkemykset ja vaaliohjelmat tulevat äänestäjille tutuiksi erilaisissa vaalitenteissä ja -keskusteluissa. Niissä puoluetta edustavat usein vain puheenjohtajat. Puheenjohtajien vaalitenteissä ja -keskusteluissa teemoina ovat vaalien keskeisiksi kysymyksiksi nostetut asiat. Joskus mukana ovat vain suurimpien puolueiden tai vain eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. Lisänä näihin tulevat vaalipiirien ja alueiden vaalitentit ja keskustelut.