Eduskunnan kirjaston ammattieettiset ohjeet

1. Kirjasto on kaikille avoin ja julkinen organisaatio

Asiakas

 • Kirjasto palvelee kaikkia, jotka tarvitsevat tietoa eduskunnasta, oikeudesta tai yhteiskunnasta.
 • Lainsäädäntö esitöineen on kansalaisten saatavilla.
 • Avoimen kansalaisyhteiskunnan toteutumista ja oikeutta tietoon tuetaan maksuttomilla peruspalveluilla.

 Työyhteisö

 • Työyhteisöä koskevista asioista tiedotetaan työntekijöille avoimesti.
 • Työntekijät tiedottavat myös johdolle ja työtovereille olennaisista asioista; tietoa pyritään jakamaan tehokkaasti.

​2. Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti

Asiakas

 • Palveluja tarjotaan asiakasryhmille riippumatta asiakkaan etnisestä alkuperästä, iästä, kansalaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, terveydentilasta, uskonnosta, vakaumuksesta ja varallisuudesta.
 • Asiakkaille pyritään tarjoamaan työrauha.
 • Häiriöihin puututaan välittömästi.

 Työyhteisö

 • Jokaisen työ on arvokasta.
 • Työtovereita kunnioitetaan, tuetaan ja kohdellaan asiallisesti.
 • Työrauhaa kunnioitetaan.
 • Työssä jaksamista tuetaan.
 • Työntekijän tulee kiinnittää huomiota jaksamiseensa ja hyvinvointiinsa ja tarvittaessa ottaa yhteyttä esimieheen, työterveyshuoltoon tai työsuojeluviranomaisiin.
 • Jokaisen tulee puuttua epäasialliseen kohteluun ja ilmoittaa siitä kirjaston johtajalle.
 • Epäasiallisen kohtelun tilanteet hoidetaan molempia osapuolia kuunnellen.
 • Ongelmatilanteissa työntekijöillä pitää olla mahdollisuus saada apua. Auttavia tahoja ovat kirjaston johtaja, esimies, työtoverit, työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies/ammattiosasto, työsuojelupäällikkö, työterveyshuolto.
 • Eduskunnan tasa-arvosuunnitelman suosituksia noudatetaan henkilöstöä koskevassa päätöksenteossa.
 • Työsuojeluasioissa noudatetaan eduskunnan ja työsuojeluhallinnon antamia säädöksiä ja ohjeita.  

​3. Toiminta on luottamuksellista ja yksityisyydensuojaa kunnioitetaan

Asiakas

 • Kirjaston asiakaspalvelu on kaikin tavoin luottamuksellista. Asiakkaan yksityisyys huomioidaan mahdollisuuksien mukaan palvelutilanteissa.
 • Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 • Asiakkaalla on oikeus tarkistaa asiakastietonsa.

 Työyhteisö

 • Jokainen työntekijä pyrkii olemaan luottamuksen arvoinen.
 • Koko eduskunnan organisaatioon kuuluvien työ- ja yksityistiedot ovat luottamuksellisia. Edellä mainituissa noudatetaan lain määräämiä salassapitovelvoitteita.

​4. Kirjasto tarjoaa ammattitaitoista, asiantuntevaa palvelua ja monipuoliset aineistot käyttöön

Asiakas

 • Asiakas ja kirjastossa asioimisen vaivattomuus ovat keskeisiä toimintaa ohjaavia tekijöitä.
 • Asiakasta avustetaan hänen tarvitsemansa tiedon/aineiston saamisessa.
 • Kirjaston palvelu on luotettavaa ja korkealaatuista.
 • Henkilökunnan omat mielipiteet eivät saa vaikuttaa palveluun.
 • Kirjasto tarjoaa asiakkaille koulutusta ydinalueiltaan.
 • Oikeudellista neuvontaa ei anneta eikä lainsäädäntöä tulkita.
 • Kirjaston elektroniset ja painetut kokoelmat sisältävät ydinalueiden (eduskunta, oikeus, yhteiskunta) ajankohtaista ja historiallisesti merkittävää aineistoa.
 • Kirjasto kehittää palvelujaan ja kokoelmiaan huomioiden informaatioalan yleisen kehityksen ja asiakaskunnan tarpeet.

 Työyhteisö

 • Työntekijät kehittävät omaa ammattitaitoaan, seuraavat alan kehitystä ja tarjoavat tietonsa, yleissivistyksensä ja kokemuksensa asiakkaiden sekä kollegoiden käyttöön.
 • Eduskunnan kirjasto on aktiivinen osa suomalaista ja maailmanlaajuista kirjasto- ja tietopalveluverkkoa.
 • Verkostoitumalla lisätään yhteistyötä koti- ja ulkomaisten tahojen kanssa ja kehitetään oman kirjaston palveluja.

​5. Yleiseettiset tavoitteet

 • Kirjasto edistää demokratiaa ja tukee sanan- ja viestinnän vapautta.
 • Arvot ja etiikka ovat osa kirjaston päivittäistä toimintaa.
 • Tahto tehdä oikein esiin tulevissa tilanteissa.
 • Työssä esiintyviin epäkohtiin on oikeus ja velvollisuus puuttua.
 • Palvelut tuotetaan mahdollisimman tehokkaasti.
 • Kirjastopalvelujen onnistumista tulee mitata monin eri tavoin.
 • Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan.
 • Eettisen keskustelun tulee jatkua.