Mikä on taitettu indeksi ja miten sen käyttöönotto tapahtui?

Taitettu indeksi tarkoittaa sitä, että työeläkkeiden korotuksia laskettaessa korotuksiin vaikuttaa hintojen nousu (kuluttajahintaindeksi) 80 % ja palkkojen nousu (ansiotasoindeksi) 20 %.

​Taitetun indeksin käyttöön ottaminen työeläkkeiden korotuksissa

Taitettu indeksi otettiin käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen kerran se otettiin käyttöön vuoden 1996 alusta voimaan tulleen työeläkeuudistuksen yhteydessä. Tällöin laskentatavan piiriin otettiin 65 vuotta täyttäneet. Toisessa vaiheessa taitettu indeksi tuli koskemaan myös alle 65-vuotiaita. Tämä tapahtui vuoden 2005 alussa voimaan tulleen työeläkeuudistuksen yhteydessä.

Ennen uudistusta työeläkekorotusten laskentaan vaikuttivat painoarvoltaan
- hintojen muutos 50 %
- palkkojen muutos 50 %

Taitetun indeksin vaikutuksesta painoarvot ovat
- hintojen muutos 80 %
- palkkojen muutos 20 %

Ensimmäinen vaihe

Laskentatavan piiriin luettiin 65 vuotta täyttäneet. 

Hallituksen esitys

Paavo Lipposen ensimmäinen hallitus oli aloittanut toimintansa 13.4.1995. Syyskuussa 1995 annettiin Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisalojen työeläkejärjestelmän uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi HE 118/1995.  
Esitys liittyi vuoden 1996 talousarvioesitykseen ja käsiteltiin sen yhteydessä.

Eduskuntakäsittely

Hallituksen esitys HE 118/1995 ilmoitettiin annetuksi eduskunnalle 29.9.1995. Lähetekeskustelu  5.10.1995
Ensimmäinen käsittely 16.11.1995
Toinen käsittely 21.11.1995 

Asian valmisteli eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunta, jolle perustusvaliokunta antoi lausuntonsa: PeVL 13/1995

Eduskunta hyväksyi uudistukseen sisältyneet lait osin muutettuna eli valiokunnan mietinnön mukaisena ja osin täysin hallituksen esityksen mukaisena. Hallituksen esitykseen koskien indeksin muuttamista valiokunta ei tehnyt muutosehdotusta.

Taitetun indeksin käyttöönotto hyväksyttiin eduskunnan hyväksyessä koko eläkeuudistuksen eli uudistukseen sisältyneet lait. 

Kolmas käsittely, jossa äänestettiin lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä oli 28.11.1995. (Asian käsittely alkoi pöytäkirjan Ptk 113/1995 sivulta 2918, äänestys lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä on sivulla 2925, äänestys 3). Lakiehdotukset hyväksyttiin äänin Jaa 119, Ei 25, Tyhjiä 21, Poissa 34.

Kun eduskunta hyväksyi uudistukseen sisältyneet lait, antoi se lausuman, jossa edellytettiin hallituksen seuraavan kahdesta erillisestä indeksistä mahdollisesti aiheutuvia ongelmia ja ryhtyvän tarvittaessa toimenpiteisiin ongelmien ratkaisemiseksi.

Toinen vaihe

Taitettu indeksi tuli koskemaan myös alle 65-vuotiaita ts. kaikkia maksussa olevia työeläkkeitä. Tämä tapahtui vuoden 2005 alussa voimaan tulleen työeläkeuudistuksen yhteydessä. 

Hallituksen esitys

Paavo Lipposen II hallituksen aikana marraskuun alussa vuonna 2002 annettiin hallituksen esitys eduskunnalle eläkelainsäädännön muuttamiseksi HE 242/2002.

Eduskuntakäsittely

Hallituksen esitys HE 242/2002 ilmoitettiin eduskunnalle 5.11.2002.
Lähetekeskustelu 6.11.2002 
Ensimmäinen käsittely 12.2.2003, pöytäkirja 14.2.2003
Toinen käsittely 17.2.2003, pöytäkirja 18.2.2003 

Asian valmisteli eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunta, jolle perustuslakivaliokunta ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta antoivat lausuntonsa.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 58/2002
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 60/2002
Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto TyVL 23/2002 

Eduskunta hyväksyi lakiesitykset osin muutettuna osin hallituksen esityksen mukaisena. Toinen käsittely, jossa päätettiin lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä, päättyi 18.2.2003. Lakiehdotukset hyväksyttiin ilman äänestystä. Lait tulivat voimaan 1.1.2005. Eduskunta hyväksyi viisi lausumaa, joista mikään ei koskenut taitettua indeksiä.

Lisätietoa ja kirjallisuutta

Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 8, Eduskunta hyvinvointivaltion rakentajana / teossarjan toimitus: Juhani Mylly… [et al.] ; julkaisija: Suomen eduskunta. Helsinki : Edita, 2006. 409 s. Asteittain muuttuva eläketurva : työeläkereformit 199 –2004, s. 273–284 / Olli Kangas. Saatavuus Eduskunnan kirja​stossa​

Työeläkkeitä käsittelevää aineistoa Eduskunnan kirjastossa 

Julkaistu 2.6.2017 13.00
Muokattu 10.9.2021 11.25