​​​​

 Seuraava täysistunto

Loading...
Päiväjärjestys
PJ
158
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 4.12.2020 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Muut ilmoitukset
Kutsu itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelukseen 
3
Ilmoituksia
3.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 3.12.2020 antanut hallituksen esitykset HE 239, 240/2020 vp. 
3.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 826-828, 830-841, 845-848, 852, 854, 856, 857/2020 vp. 
3.3
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 3.12.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 142-148/2020 vp. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta) (vain äänestykset) 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotus ja lausumaehdotus) (vain äänestys) 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) (vain äänestykset) 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) (vain äänestys) 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) (vain äänestys) 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) (vain äänestys) 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
17
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 65/2020 vp
Vaaleja
18
Ilmastovuosikertomus 2020
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy vastalause) 
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
20
Hallituksen esitys eduskunnalle rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
21
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
22
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
23
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
24
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) 
25
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2020-12-04 09.41.32