​​​​

 Seuraava täysistunto

Loading...
Ennakkotieto

Päiväjärjestys PJ 101/2021 vp Täysistunto Tiistai 21.9.2021 klo 14.00

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 44, 45/2021 vp. 

3.  Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

VaaliVAA 70/2021 vp
Vaaleja

4.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Lähetekeskustelu

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2021 vp
Lähetekeskustelu

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 106/2021 vp
Lähetekeskustelu

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2021 vp
Lähetekeskustelu

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp
Lähetekeskustelu

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2021 vp
Lähetekeskustelu

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2021 vp
LakialoiteLA 28/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 21/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa hylkäysehdotus ja uuden lakiehdotuksen hyväksymisehdotus) 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 35/2021 vp
Lähetekeskustelu

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2021 vp
Lähetekeskustelu

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 239/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 20/2021 vp
Toinen käsittely

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 21/2021 vp
Toinen käsittely

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 28/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 19/2021 vp
Toinen käsittely

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 120/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 20/2021 vp
Toinen käsittely

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 12/2021 vp
Toinen käsittely

18.  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2020

KertomusK 19/2021 vp
Lähetekeskustelu

19.  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020

KertomusK 4/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

20.  Seuraava täysistunto

Viimeksi julkaistu 2021-09-17 14.37.47