Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta ei näe tarvetta muuttaa Euroopan parlamentin vaalitapaa

Julkaistu 25.11.2022 15.40

Suuri valiokunta ei näe tarvetta muuttaa Euroopan parlamentin vaalitapaa

Suuri valiokunta hyväksyi kokouksessaan lausunnon koskien Euroopan parlamentin ehdotusta parlamentin vaalitavan uudistamiseksi (U 64/2022vp). Suuri valiokunta otti valtioneuvoston tapaan kielteisen kannan ehdotuksen keskeisiin kohtiin, joita ovat yhteinen vaalipäivä kaikissa EU-maissa sekä yleiseurooppalainen vaalipiiri.  Valiokunta arvioi, että yleiseurooppalaisten listojen käyttöönotto ei lisäisi Euroopan unionin demokraattisuutta nykyisestä.

Ehdotuksen merkittävin muutos olisi, että 28 europarlamentaarikkoa valittaisiin yleiseurooppalaisesta vaalipiiristä. Lisäksi ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa niin kutsuttua kärkiehdokasmenettelyä komission puheenjohtajan valinnassa. Suuri valiokunta ei näe tällaisiin muutoksiin tarvetta. Suuri valiokunta pitää nykyistä Euroopan parlamentin vaalitapaa tarkoituksenmukaisena ja toimivana. Suuri valiokunta painottaa, että jäsenmaille on jätettävä riittävästi liikkumavaraa vaalien toimeenpanossa. Ylikansalliset listat eivät ole pienten jäsenvaltioiden edun mukaisia, koska mahdollisuudet saada läpi edustajia olisivat pienet. Suuri valiokunta ei myöskään kannata niin sanotun kärkiehdokasmenettelyn aseman poliittista vahvistamista vaalisäädöksen muutoksien kautta. Eurooppa-neuvoston aseman ja harkintavallan säilyttäminen komission puheenjohtajaehdokasta valittaessa on tärkeää Suomen vaikutusvallan näkökulmasta myös jatkossa.

Suuri valiokunta päätti kokouksessaan myös eduskunnan kannan koskien komission ehdotusta kyberkestävyyssäädökseksi (U 83/2022 vp). Suuri valiokunta yhtyi liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. Säädösehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että digielementin sisältävät tuotteet valmistetaan niin, että kyberturvallisuusnäkökulma huomioidaan. Lisäksi kuluttajille pyritään tarjoamaan paremmin tietoa laitteiden kyberturvallisuudesta. Nykyisin erilaiset laitteet ja ohjelmistot joutuvat enenevässä määrin kyberhyökkäysten kohteeksi. Matala tietoturvallisuuden taso aiheuttaa merkittäviä kustannus- ja muita haittoja kuten henkilötietojen vaarantumista.

Suuri valiokunta päätti myös yhtyä valtioneuvoston kantaan koskien komission ehdotusta niin kutsutuksi yritysvastuudirektiiviksi (U 35/2022 vp). Direktiivillä pyritään lisäämään ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ympäristönsuojelua, luomaan yrityksille tasavertainen kilpailukenttä EU:ssa sekä välttämään pirstaloitunutta kansallista sääntelyä.

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat