Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuren valiokunnan mietintö valtioneuvoston EU-poliittisesta selonteosta: Komission aloitteisiin vaikuttamisen on oltava varhaista ja ennakoivaa

Julkaistu 8.10.2021 15.00

Suuren valiokunnan mietintö valtioneuvoston EU-poliittisesta selonteosta: Komission aloitteisiin vaikuttamisen on oltava varhaista ja ennakoivaa

Eduskunnan suuri valiokunta on antanut mietintönsä valtioneuvoston EU-poliittisesta selonteosta (VNS 7/2020). Tammikuussa 2021 eduskunnalle annettu selonteko käsittelee keskeisiä EU:n kehittämistä ja Suomen asemaa EU:ssa koskevia monivuotisia linjauksia.

Suuri valiokunta keskittyy mietinnössään erityisesti arvioimaan Suomen EU-politiikan tavoitteita. Lisäksi se käsittelee mm. EU-jäsenyyden merkitystä Suomelle, ulkoista tilannekuvaa, EU:n sisäistä kehitystä, Suomen EU-vaikuttamista ja eduskunnan asemaa Suomen EU-politiikan määrittäjänä.

Suuri valiokunta kuuli selonteosta kattavasti ministereitä sekä kymmeniä muita asiantuntijoita. 12 eduskunnan erikoisvaliokuntaa antoi mietintöä varten lausuntonsa.

Suuri valiokunta hyväksyi mietinnön äänestysten jälkeen. Mietintöön sisältyy kolme vastalausetta.

Suuren valiokunnan mietintö SuVM 1/2021, vastalauseet, selonteon ajantasaiset käsittelytiedot ja muut asiakirjat​ on julkaistu eduskunnan sivuilla.

EU-politiikan tavoitteenasettelun kansallinen, eurooppalainen ja globaali näkökulma

Suuri valiokunta toteaa, että kansallisen EU-politiikan tavoitteenasettelussa on huomioitava kolme näkökulmaa: Suomen kansallinen edunvalvonta, se millaisia eurooppalaisia tavoitteita ja arvoja Suomi haluaa edistää ja se, miten Suomi haluaa EU:n vaikuttavan globaaliin kehitykseen.

Suuri valiokunta katsoo, että EU:n on rakennettava toimintaansa vahvuuksilleen, joita ovat mm. avoimet sisämarkkinat, sääntöperustainen ja vastuullinen kauppapolitiikka sekä edelläkävijän asema ilmastotoimissa.

EU:n on vahvistettava kriisinsietokykyään, mihin liittyy keskeisesti tavoite EU:n strategisesta autonomiasta eli EU:n kyvykkyydestä hallita keskinäisriippuvuuksia kolmansien maiden kanssa. Suuri valiokunta tukee strategisen autonomian vahvistamista horisontaalisesti, kunhan sen toimeenpano ei tarkoita protektionismia, eikä vaaranna sisämarkkinoiden toimintaa. Tavoitteeksi on asetettava yhteistyökykyinen ja sääntöperustaisuuteen nojaava EU, joka kriisitilanteessa pysyy toimintakykyisenä myös yksin.

Kaksoissiirtymä kasvustrategiana

Suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston tavoitteeseen ja uskoo, että EU:sta voidaan rakentaa maailman kilpailukykyisin ja sosiaalisesti ehein ilmastoneutraali talous, joka käyttää luonnonvaroja kestävästi, sovittamalla yhteen taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmat.

Valiokunta painottaa, että kaikilla yhteiskunnan ja talouden osa-alueilla on merkitystä vihreän ja digitaalisen siirtymän aikaansaamisessa. Kyse on erityisesti ilmasto-, ympäristö-, maatalous-, teollisuus- ja kauppapolitiikan sekä innovaatio-, tutkimus- ja koulutustoiminnan sekä data- ja digitalouden tavoitteiden yhteensovittamisesta tavalla, joka tukee kaksoissiirtymää. Tarvitaan myös laajoja talouden rakenteita uudistavia toimia. EU:n elpymispaketilla on toimissa tärkeä merkitys.

​Suuri valiokunta käsittelee mietinnössään kaksoissiirtymän toteutukseen liittyviä muutostarpeita eri politiikkasektoreilla. Ilmastoneutraaliustavoitteen ja luonnonvarojen kestävän käytön osalta valiokunta viittaa EU:n 55-valmiuspakettiin, jonka konkreettisiin lainsäädäntöehdotuksiin se ottaa kantaa myöhemmin.

Valiokunta käsittelee sisämarkkinoiden ja teknologisen kilpailukyvyn sekä avoimen ja vastuullisen kauppapolitiikan keskeistä merkitystä EU:lle, EU:n tukea hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiselle ja kansalaisten hyvinvoinnin vahvistamiselle, elpymistä ja kaksoissiirtymää tukevaa rahoitusta, talous- ja rahaliiton uudistamista, EU:n globaalia roolia, yhteistä lähestymistapaa muuttoliikkeeseen sekä kokonaisturvallisuuden syventämistä.

Valiokunta käsittelee mietinnössään myös toimia EU:n arvopohjan vahvistamiseksi ja päätöksenteon tehokkuuden varmistamiseksi.

Komission aloitteisiin vaikuttamisen on oltava varhaista ja ennakoivaa

Suuri valiokunta painottaa, että Suomen EU-vaikuttamisen on oltava varhaista ja ennakoivaa. Vain aloitteellisuudella ja strategisella ennakoinnilla voidaan vaikuttaa niin, että Suomen aloitteet etenevät osaksi EU:n agendaa ja Suomen näkemykset ja kansalliset erityiskysymykset tulevat huomioiduksi jo pohjaesityksissä.

Suuri valiokunta katsoo, että Suomen etujen ajaminen ja EU-asioiden strateginen ohjaaminen edellyttävät toimintatapojen kehittämistä ja vaativat riittäviä resursseja valtioneuvostossa.

Suuri valiokunta ehdottaakin eduskunnan hyväksyttäväksi kannanottoa, jonka mukaan

"eduskunta edellyttää, että valtioneuvostolla on valmiudet ennakollisesti vaikuttaa erityisesti Euroopan komission tulevien lainsäädäntöaloitteiden sisältöön ja tähän työhön on ohjattava riittävät resurssit."

Eduskunnan vaikuttamismahdollisuudet on varmistettava kaikissa olosuhteissa

Suuri valiokunta ottaa mietinnössään kantaa myös eduskunnan rooliin EU-asioiden käsittelyssä. Se painottaa eduskunnan tosiasiallisten, perustuslaillisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamista kiinnittäen huomiota mm. kansallisten neuvottelutavoitteiden yhteensovittamiseen valtioneuvostossa sekä kattavan ja oikea-aikaisen informaation toimittamiseen eduskunnalle. Eduskuntaa ei koskaan saa asettaa jo tapahtuneiden tosiasioiden eteen, suuri valiokunta toteaa.

Suuri valiokunta pitää tärkeänä, että eduskunnalla on kerran vaalikaudessa tilaisuus käsitellä Suomen EU-politiikkaa laajana kokonaisuutena. Suuren valiokunnan mietintö valtioneuvoston EU-poliittisesta selonteosta ohjaa Suomen vaikuttamista EU:ssa asioiden priorisoinnin kautta ja vahvistaa valtioneuvoston ja eduskunnan vuoropuhelua EU-asioissa, kun eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Selonteon kantoja on tarpeen mukaan täydennettävä sektori- ja hankekohtaisilla vuosittaisilla vaikuttamisstrategioilla. Olennaista on, että eduskunnan mahdollisuus Suomen EU-politiikan aktiiviseen ohjaamiseen säilyy kaikissa olosuhteissa, suuri valiokunta toteaa.

EU-poliittisen selonteon eduskuntakäsittely jatkuu täysistunnossa suuren valiokunnan mietinnön pohjalta. Käsittelyn aikataulua ei vielä ole päätetty.​

Aihealueet
Suuri valiokunta; EU-asiat; Valiokunnat