Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistus

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistus

​Hankkeessa selvitetään poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006 ) ja muiden siihen liittyvien lakien muutostarpeet. Tavoitteena on kokonaisuudistus, jossa selkeytetään ja ajantasaistetaan poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua koskeva lainsäädäntö.

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta (841/2006) tuli voimaan 1.10.2006 ja siihen on tehty sen jälkeen useita muutoksia. Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettu laki sisältää säännökset poliisin lain nojalla säilyttämien tutkintavankien, pidätettyjen ja kiinni otettujen kohtelusta. Lain soveltamisalaan kuuluvat tutkintavankien lisäksi myös muut poliisin lain nojalla säilyttämät henkilöt, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Hallituksen esityksellä HE 348/2014 ehdotettiin muutettavaksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 lukua, joka sisältää tutkintavankeja koskevat erityissäännökset. Myös muita poliisin säilyttämiä vapautensa menettäneitä henkilöitä koskevat säännökset tulisi sovittaa yhteen tutkintavankeja koskevien säännösten kanssa. Tämän lisäksi lainsäädännön soveltamisessa on käynyt ilmi seikkoja, jonka johdosta on tarpeen tehdä nykyisen lainsäädännön kokonaistarkastelu.

Hallituksen esitys laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ja siihen liittyviksi laeiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2020.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Putkalain kokonaisuudistus, SM014:00/2015. Toimikausi 1.4.2015–31.1.2018.

Käsittely eduskunnassa

​HE 348/2014 – Lausuma 1
Hyväksytty 10.3.2015
"Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistuksen."

Oikeusvertailevaa aineistoa

​Kansainvälisiä sopimuksia

(SopS 8/1976)
Asetus kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
– 10 artikla

(SopS 31/1990)
Asetus kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

(SopS 63/1999)
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan ihmisoikeussopimuksesta (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla
– Artikla 6(2)

(SopS 17/1991)
Asetus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ruotsi

Säädöksiä:

Häkteslag (2010:611)

Häktesförordning (2010:2011)

Förordning (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester

Lainvalmisteluaineistoa:

Regeringens proposition 2009/10:135 – En ny fängelse- och häkteslagstiftning

Ny häkteslag : betänkande / av Häktesutredningen. Stockholm, Fritze, 2006. 183 s. Statens offentliga utredningar, SOU 2006:17. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Norja

Lov om politiet (politiloven) LOV-1995-08-04-53 

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)
– Fjerde del. Tvangsmidler

Forskrift om bruk av politiarrest LOV-1981-05-22-25-§183

Saksan liittotasavalta

Pidättämisen ja tutkintavankeuden (Untersuchungshaft) edellytykset määräytyvät liittovaltion lainsäädännön mukaan (ks. Strafprozessordnung).

Poliisia (lukuun ottamatta liittovaltion poliisia) ja tutkintavankeuden täytäntöönpanoa koskevat lait puolestaan ovat Saksassa osavaltioiden lakeja.

Liittovaltion laki:

Strafprozeßordnung (StPO) / The German Code of Criminal Prosedure (StPO)
– Erstes Buch, Neunter Abschnitt: Verhaftung und vorläufige Festnahme
– Part I, Chapter IX: Arrest and provisional apprehension

Osavaltioiden lakeja:

Brandenburg

Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zuständigkeit der Polizei im Land Brandenburg (Brandenburgisches Polizeigesetz – BbgPolG)
§ 19 Behandlung festgehaltener Personen
§ 20 Dauer der Freiheitsentziehung

Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe, der Jugendstrafe und der Untersuchungshaft im Land Brandenburg (Brandenburgisches Justizvollzugsgesetz – BbgJVollzG)

Saarland

Saarländisches Polizeigesetz (SPolG)

Gesetz  über den Vollzug der Untersuchungshaft im Saarland  
(Untersuchungshaftvollzugsgesetz – SUVollzG)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Putkakuolemat Suomessa 2014–2018 / Roope Keipilä, 2019. Opinnäytetyö, Poliisiammattikorkeakoulu.

Tutkintavankeuden vaihtoehdot ja järjestäminen. Tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä selvittävä työryhmä. Oikeusministeriö, 2016. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tutkintavankien olot ja oikeuksien toteutuminen. Rantala, Kati; Tyni, Sasu; Koskenniemi, Lauri; Liimatainen, Anu; Kääriäinen, Henri. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksia 4/2017.

Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment seventh periodic report of Finland. CPT's report to the Finnish Government, 2015. Tarkastuskertomus. – Eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT) – Selonteko komitean Suomeen syys–lokakuussa 2014 tekemästään tarkastuskäynnistä.
Loppupäätelmät Suomen seitsemännestä määräaikaisraportista. Kidutuksen vastainen komitea. Ulkoasiainministeriön käännös 18.5.2017.

Esitutkinta ja pakkokeinot / Klaus Helminen, Markku Fredman, Janne Kanerva, Matti Tolvanen, Marko Viitanen. 5. uud. p. Helsinki, Talentum, 2014. 1305 s.
– Luku 9.6 Vapautensa menettäneiden säilyttäminen ja kohtelu
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen : lausuntotiivistelmä / [Eira Myllyniemi]. Helsinki, Oikeusministeriö, 2014. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, 9/2014.

Kuinka monta poliisivankilaa Suomessa tarvitaan? / Jussi Pajuoja
Artikkeli kokoomateoksessa: Suomalainen kriminaalipolitiikka : näkökulmia teoriaan ja käytäntöön : Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja / toimittaneet Ville Hinkkanen ja Leena Mäkipää. Helsinki, Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2013. Forum iuris : Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut, s. 315–329. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Havaintoja poliisin säilytystiloista / Mikko Eteläpää. Artikkeli kokoomateoksessa: Eduskunnan oikeusasiamies 90. Helsinki, Eduskunnan oikeusasiamies, 2010. s. 202–220. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Tutkintavankeuden vaihtoehdot ja järjestäminen. Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 5/2016

HE 252/2016 hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi annettiin 1.12.2016 eduskunnalle.
Hankkeen pohjalta annettiin lait 101/2018–107/2018.

Säädöksiä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain lisäksi:

Valtioneuvoston asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta (45/2008)

Sisäasiainministeriön asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta (646/2008) 

Poliisilaki (872/2011)

Tutkintavankeuslaki (768/2005)

Esitutkintalaki (805/2011)

Pakkokeinolaki (806/2011)
4 luku Yhteydenpidon rajoittaminen

Laki päihtyneiden käsittelystä (461/1973)

Eduskunnan oikeusasiamies, eoak 1154/2016 Poliisivankiloiden järjestyssäännöt

Eduskunnan oikeusasiamies, eoak 2236/2016 Rauhoittamisvuoteen käyttö poliisivankiloissa

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017 K 16/2018

Sisällöllinen toimitus: Erika Berström (sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi) ja Mirja Pakarinen, syyskuu 2015, päivitetty 22.10.2019